1)

TOSFOS DH "v'Hilchasa"

תוס' ד"ה "והלכתא"

(SUMMARY: Rabeinu Tam and the Ri argue whether or not this is comparable to the case brought before Rabeinu Tam.)

ומעשה בא לפני ר"ת שיצא על גט אחד קול פסול ונתנו גט שני מפני הלעז ולא הצריכה ר"ת להמתין ג' חדשים מזמן גט שני כיון שהראשון היה כשר ולא היה גט שני אלא מפני חששא דלעז

(a)

Opinion: An incident came before Rabeinu Tam where it was rumored that a certain Get was invalid, and therefore a second Get was given due to this rumor. Rabeinu Tam did not require the woman to wait three months from the time of the second Get, being that the first Get was in fact valid. The second Get was only due to the suspicion of the rumors.

והביא ראיה מכאן דאמרי' הכא דמותרת לשניהם אע"ג דדמי למחזיר גרושתו מן האירוסין כיון שאין כאן אלא קול בעלמא לא החמירו

(b)

Proof: He proved this from our Gemara. We say here that she is permitted to both of them, even though it is akin to remarrying his wife who he had divorced from Eirusin (and whom another man had married in the interim). Being that this is all only based on rumor, they were not stringent (that she should not marry her first "husband").

ואומר ר"י דאין ראיה דשאני הכא דהוי קול מזה ומזה ואין דומה כל כך למחזיר גרושתו מן האירוסין אבל בקול אחר יש להחמיר כדאמרינן לעיל כשלא מצאו דבר על בוריו שלא יגרש שני וישא ראשון אע"ג דקידושי ראשון לא הוי אלא קול בעלמא מ"מ מחמירין משום דקידושי שני קידושי תורה ודמי טפי למחזיר גרושתו מן האירוסין.

(c)

Question: The Ri says that there is no proof from our Gemara. Our case is different, as there are rumors from both husbands, and it is therefore not so comparable to a case of a person remarrying his wife whom he had divorced from Eirusin. However, we should be stringent when the rumor is different (Tosfos Rosh - when there is only one rumor), as stated earlier that when it was not made clear that the rumor was true, she should not get divorced from the second husband and marry the first. This is despite the fact that the first Kidushin is only an unverified rumor. Even so, we are stringent due to the second husband's Kidushin that clearly was valid according to Torah law. It is more comparable to remarrying one's wife from Eirusin.

2)

TOSFOS DH "Ki"

תוס' ד"ה "כי"

(SUMMARY: Tosfos argues with Rashi's proof that "Ki" here means "that.")

מה שפי' בקונט' דכי תבא וכי יביאך וכי בא סוס כולן משמשין בלשון דהא דאי אפשר שישמשו במקום אם דהא ודאי הביאם הקב"ה לארץ וכן ודאי כי בא סוס פרעה

(a)

Opinion#1: Rashi explained that "Ki Savo," "Ki Yivee'acha," and "Ki Va Sus Pharoh" all mean "d'Ha" -- "that." It cannot be that it is in place of "Im" -- "if," as Hash-m certainly brought them to Eretz Yisrael, and certainly made Pharoh's horse come to the Yam Suf.

ונראה לר"ת דבחנם דחק דהרבה אם משמשים בלשון זה כגון אם תקריב מנחת ביכורים אם כסף תלוה עד אם כלו לשתות אם יהיה היובל לבני ישראל כולם הם לשון ודאי לעיל.

(b)

Opinion#2: Rabeinu Tam understands that Rashi did not have to give this explanation, as we often find the word "Im" (normally translated as "if") used in this way. For example, the Pasuk says, "Im Takriv Minchas Bikurim," "Im Kesef Talveh," "Ad Im Keelu Lishtos," and "Im Yihyeh ha'Yovel l'Vnei Yisrael"

3)

TOSFOS DH "Mah"

תוס' ד"ה "מה"

(SUMMARY: Tosfos explains why a prohibition against remarrying is necessary according to Beis Shamai.)

בירושלמי פריך דאמאי אצטריך קרא דלא יוכל בעלה אשר שלחה לשוב לקחתה תיפוק ליה דבלאו הכי אסור להחזיר סוטתו כיון שיש עדים ומשני לעבור עליו בב' לאוין.

(a)

Observation: The Yerushalmi asks, why is the Pasuk, "Her husband who sent (i.e. divorced) her cannot return to marry her" necessary? We should understand that this is forbidden from the fact that a person cannot remarry his former wife who was a Sotah being that there are witnesses. The Yerushalmi answers that it is in order for there to be two negative prohibitions against this.

4)

Tosfos DH "Beis Shamai"

תוס' ד"ה "בית שמאי"

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara only differentiates between Beis Shamai and Rebbi Akiva.)

ואית ספרים דגרסי ב"ה וב"ש

(a)

Text: Some Sefarim have the text, "Beis Hillel and Beis Shamai."

ואור"י דר"ע סבר כב"ש דאמרי ערות דבר חדא מילתא דאי תרי מילי נינהו או ערוה או דבר למה לי לכתוב דבר להקדיחה תבשילו כיון דכתיב אם לא תמצא חן בעיניו דהיינו מצא נאה ממנה מותר לגרשה

(b)

Opinion#1: The Ri says that Rebbi Akiva holds like Beis Shamai who says that "Ervas Davar" is one thing. If they are two different things, "Ervah" or "Davar," why say "Davar" when referring to her burning his cooked dish once the Pasuk, "If she will not find favor in his eyes" permits divorce if he found a more beautiful woman?

וערות דלאחר תנשא וה"ה הקדיחה תבשילו

1.

The word "Ervas" teaches that she can marry someone else after she gets divorced (even if it is due to promiscuity), and certainly this is the case if she was divorced because she burned his food.

ולפ"ז אתי שפיר הא דנקט בספרים וב"ש ולא נקט וב"ה לאשמועינן אע"ג דשוין ר"ע וב"ש בדרשא דערות דבר מ"מ פליגי בהאי

2.

Accordingly, it is understandable why the Sefarim's text is "And Beis Shamai" and not "And Beis Hillel." This teaches us that even though Rebbi Akiva and Beis Shamai agree regarding their understanding of "Ervas Davar," they still argue regarding whether or not one can divorce a woman if he finds a prettier woman (dependent on how one understands the word "Ki" as explained in the Gemara).

והרב רבי אלחנן מפרש דר"ע אתי שפיר כב"ה דאי לאו דאייתר ליה דבר להקדיחה תבשילו לא הוה דריש כי מצא בה בלשון אי נמי.

(c)

Opinion#2: Rebbi Elchanan explains that Rebbi Akiva can agree with Beis Hillel. If the word "Davar" was not extra to tell us that he can divorce her if she burned his food, he would not have derived that the word "Ki (Matza Bah)" means "(also) if."

90b----------------------------------------90b

5)

TOSFOS DH "Im Bnei Adam"

תוס' ד"ה "עם בני אדם"

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's question.)

פירש בקונטרס אם כן רגלים לדבר שזונה היא ואסורה לו וחובה לגרשה ולא מצוה

(a)

Explanation#1: Rashi explains that if so, there is circumstancial evidence that she is a Zonah and is therefore forbidden to him. It is an obligation to divorce her, not just a Mitzvah!

וקשה דהא טווה בשוק ויוצאה וראשה פרוע נמי חובה לגרשה ולא מצוה דבעיא היא בסוטה (דף כה.) אי עוברת על דת יהודית מותר לקיימה או לא ולא איפשיטא ואמאי לא פריך נמי עלה

(b)

Question: A woman who knits in the marketplace and she goes out with her head uncovered also must be divorced. It is not merely a Mitzvah to divorce her. The Gemara in Sotah (25a) asks whether or not it is permitted to continue being married to a woman who transgress Das Yehudis (the Rabbinic code of modesty), and the Gemara does not answer the question. Why, then, doesn't our Gemara ask regarding these types of women (that it mentions in the same sentence) that it must be an obligation to divorce her?

ויש לומר דכיון דבעיא בסוטה לא הויא אלא מדרבנן קאמר שפיר דמצוה לגרשה אבל זו חובה לגרשה מן התורה

(c)

Answer: Being that the question in Sotah is only a Rabbinic question, it is understandable why it only said that it is a Mitzvah to divorce her. However, it is a Mitzvah according to Torah law to divorce this woman.

ועוד יש לפרש רוחצת עם בני אדם סלקא דעתך אפילו אדם רע אינו סובל זה מאשתו או אפילו קלה שבקלות אינה עושה כן.

(d)

Explanation#2: It is also possible to explain that the Gemara was asking, "Is it possible that it means she was bathing with men? Even a bad person does not allow his wife to bathe with men, and even a loose woman does not do this!"

6)

TOSFOS DH "ha'Kasuv"

תוס' ד"ה "הכתוב"

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even according to Beis Hillel.)

מיתוקמא אפילו כבית הלל ואערות קאי.

(a)

Explanation: This is even according to Beis Hillel, and is referring to the part of the Pasuk that says the divorce was due to "Ervas" -- "promiscuity."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF