גיטין דף צ. א

האם יכול אדם לגרש את אשתו מחמת הטעמים דלהלן?

דבר ערוה הקדיחה תבשילו מצא אחרת נאה הימנה
לבית שמאי "ערות דבר" - דבר ערוה מגרשה אין מגרשה אין מגרשה
לבית הלל או ערוה או דבר אחר מגרשה מגרשה אין מגרשה
לר' עקיבא לא תמצא חן בעיניו מגרשה מגרשה מגרשה

גיטין דף צ: א

כיצד מתפרש הפסוק (מלאכי ב:טז) "כי שנא שלח", ובמה הוא מדבר?

פירוש הפסוק במה מיירי?
לר' יהודה אם שנאתה שלח אשתך בזיווג שני - רשאי לגרשה אם שונאה
לר'
יוחנן
לגירסתנו שנוי המשלח אשתו לפני המקום [1] בזיווג ראשון - אשת נעוריך ובריתך
לגי' רש"י אם שנואה לפני המקום שלח [2] בזיווג ראשון - אשת נעוריך ובריתך

-------------------------------------------------

[1] וזה אפי' לבית הלל דס"ל שאם הקדיחה תבשילו לא כייפינן ליה שלא להוציאה, אולם ממ"מ הוא שנוי המשלח לפני המקום על זה שמוציא אשתו.

[2] והיינו כב"ש דס"ל שרק אם נמצא בה ערות דבר יש לשלחה, אבל אם לא שנואה לפני המקום כופין אותו שלא לשלחה, ומיירי בזיווג ראשון כמו שמעמידה הגמ' לקמן.

עוד חומר לימוד על הדף