גיטין דף צ. א

האם יכול אדם לגרש את אשתו מחמת הטעמים דלהלן?

דבר ערוה הקדיחה תבשילו מצא אחרת נאה הימנה
לבית שמאי "ערות דבר" - דבר ערוה מגרשה אין מגרשה אין מגרשה
לבית הלל או ערוה או דבר אחר מגרשה מגרשה אין מגרשה
לר' עקיבא לא תמצא חן בעיניו מגרשה מגרשה מגרשה

גיטין דף צ: א

כיצד מתפרש הפסוק (מלאכי ב:טז) "כי שנא שלח", ובמה הוא מדבר?

פירוש הפסוק במה מיירי?
לר' יהודה אם שנאתה שלח אשתך בזיווג שני - רשאי לגרשה אם שונאה
לר'
יוחנן
לגירסתנו שנוי המשלח אשתו לפני המקום [1] בזיווג ראשון - אשת נעוריך ובריתך
לגי' רש"י אם שנואה לפני המקום שלח [2] בזיווג ראשון - אשת נעוריך ובריתך
-------------------------------------------------

[1] וזה אפי' לבית הלל דס"ל שאם הקדיחה תבשילו לא כייפינן ליה שלא להוציאה, אולם ממ"מ הוא שנוי המשלח לפני המקום על זה שמוציא אשתו.

[2] והיינו כב"ש דס"ל שרק אם נמצא בה ערות דבר יש לשלחה, אבל אם לא שנואה לפני המקום כופין אותו שלא לשלחה, ומיירי בזיווג ראשון כמו שמעמידה הגמ' לקמן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף