1)

TOSFOS DH AMDUHU ME'EILAV MAHU MI AMRINAN ETC.

תוס' ד"ה אמדוהו מאליו מהו מי אמרי' כו'

(Summary: Tosfos explains as to why the Gemara inserts this She'eilah here.)

הא בעיא לא אתיא ב'ואם תמצא לומר' כמו ההיא דלעיל...

(a)

Clarification: This She'eilah does not follow the pattern of 'Im Timtzi Lomar' like the previous She'eilos

ולבדה היה יכול לשאלה ...

(b)

Implied Question: It could in fact, have cited it separately ...

אלא שרוצה לערבה עם שאר הבעיות.

1.

Answer: Only it preferred to combine it with the other She'eilos.

2)

TOSFOS DH DAMI ALAI U'MEIS LO YITNU YORSHIM L'FI SHE'EIN DAMIM ETC.

תוס' ד"ה דמי עלי ומת לא יתנו יורשים לפי שאין דמים וכו'

(Summary: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Bava Kama.)

והא דתניא בב"ק (דף כז. ושם) "ונתן פדיון נפשו" ' ,דמי ניזק' -פי' ששמין אותו לאחר מיתה כמה היה שוה מחיים ...

(a)

Implied Question: When the Beraisa, in the first Perek of Bava Kamaeis-Din's assessment (Daf 27a & 27b) learns from "ve'Nasan Pidyon Nafsho", 'the value of the Nizak', meaning that one assesses the Nizak after death according to his value whilst still alive ...

גזירת הכתוב היא.

1.

Answer: It is a Gezeiras ha'Kasuv.

אבל הכא אינו נודר אלא דמים שישומוהו בב"ד, והוא לא בא לידי שומא, שהרי הוא מת, לא יתנו יורשין את דמיו.

2.

Answer (cont.): Whilst here, he only vowed to pay the amount that Beis-Din would assess, whereas the Nidar is not subject to assessment, seeing as he is dead.

3)

TOSFOS DH TANU RABBANAN CHOMER BI'NEDARIM MI'B'ERCHIN ETC.

תוס' ד"ה ת"ר חומר בנדרים מבערכין כו'

(Summary: Tosfos explains the difference between this Sugya and the Sugya in Bava Metzi'a.)

תימה, אמאי לא פריך א'מתני' דקתני 'זה חומר בנדרים מבערכין:' 'זה חומר' - 'ותו לא ,והא איכא הני דברייתא? '

(a)

Question: Whey does the Gemara not query the Mishnah which states 'This is the Chumra of Nedarim over Erchin': 'This is the Chumra!' - 'and no more?. How about those cited in the Beraisa?' (See Tosfos Zevachim, 94b, DH 'Ela mi'T'rei')

דכה"ג פריך בב"מ פרק הזהב (דף נז:) גבי הא דאמר 'זה חומר בהקדש מבהדיוט' ,ופריך 'זה חומר' ' -ותו לא? האיכא טובא! '

(b)

Precedent: Because in similar vein the Gemara in Perek ha'Zahav (Bava Metzi'a, Daf 57b), in connection with 'Zeh Chomer be'Hekdesh mi'be'Hedyot', where the Gemara asks 'This is the Chumra' - 'and no more? There are many others?'

לפרוך הכא הכי?

1.

Question (cont.): Why does the Gemara not ask the same Kashya here?

וי"ל, דהתם ליכא חידוש למצוא חומרא בהקדש מבהדיוט, דמדין הוא דיש לנו להחמיר טפי בהקדש מבהדיוט...

(c)

Answer: Because there it is not a Chidush to find a Chumra of Hekdesh over Hedyot, since it is natural to be more strict by Hekdesh than by Hedyot ...

ומש"ה קא מתמה עליה הש"ס 'זה חומר, ותו לא- והא איכא טובא?

1.

Answer (cont.): Hence the Gemara wonders about the Mishnah and asks 'This is the Chumra', and no more? There are many others?'

אבל הכא דאיכא רבותא דמחמיר טפי בנדרים מבערכין; מש"ה לא שייך למיפרך עליה 'זה חומר, ותו לא '? ...

2.

Answer (concl.): Whereas here, since the fact that Nedarim is more strict than Erchin is in itself a Chidush, it is not appropriate to ask 'This is the Chumra, and no more?' ...

דתנא ושייר.

(d)

Reason: Because it learns some, and omits others.

4)

TOSFOS DH V'EIN NIDUNIN B'HESEG YAD K'ERCHIN

תוס' ד"ה ואין נידונין בהשג יד כערכין

(Summary: Tosfos reconciles this with the Sugya in the previous Perek.)

וקשה, שהרי הקשנו לעיל (ד' יח.) 'דמים לערכין, מרגלית לקלים - ' ואין היקש למחצה?

(a)

Question: The Gemara earlier (on Daf 18a) compares Damim to Erchin and therefore a pearl to Kalim' (See Rashi there), and we have a principle 'Ein Hekesh le'Mechtzah'?

ואיכא למימר דאיכא חד מיעוטא דכתיב "יעריכנו הכהן" גבי ערכין- דמשמע ליה 'ולא לאחר' ...

(b)

Answer: There is a Miy'ut - when the Torah writes "Ya'arichenu ha'Kohen" by Erchin - implying not elsewhere ...

וגבי ערכין נידון בהשג יד "כאשר יעריכנו הכהן" ולא גבי נדרים.

1.

Answer (cont.): In which case Erchin are subject to Heseg Yad but not Nedarim.

5)

TOSFOS DH L'ASUYEI MIN HA'ARKUVAH U'L'MA'ALAH

תוס' ד"ה לאתויי מן הארכובה ולמעלה

(Summary: Tosfos explains why the Gemara picks specifically this T'reifus.)

וא"ת, אמאי נקט מן הארכובה ולמעלה טפי מכל שאר י"ח טריפות?

(a)

Question: Why does the Gemara mention from the knee and upwards more than any of the other eighteen T'reifos?

וי"ל, דאיכא רבותא בהאי טפי -לאפוקי דר"ש דאמר (חולין דף מב:) 'יכולה היא ליכוות ולחיות .'

(b)

Answer: Because it contains a Chidush more than other T'reifos - in that it precludes The opinion of Rebbi Shimon, who says (in Chulin, Daf 42b) that 'It can be burned and live'.

6)

TOSFOS DH TANU RABBANAN HA'MA'ARICH CHATZI ERECH K'LI REBBI MEIR OMER NOSEIN DAMAV

תוס' ד"ה ת"ר המעריך חצי ערך כלי ר"מ אומר נותן דמיו

(Summary: Tosfos clarifies the text and elaborates.)

ה"ג ברוב הספרים.

(a)

Refuted Text: This is the text in most Sefarim.

ולא נראה- דא"כ, מאי קאמר בסמוך 'פלגיה לאו אורחיה לאינדובי ?'

(b)

Refutation: It is not correct however, because if it was, how can the Gemara shortly state that 'One does not donate half of it'?

ואמאי אין דרך להתנדב חצי שוייה של כלי?

1.

Refutation (cont.): Why would one not donate half the value of a K'li?

לכך נראה לר"י דה"ג - 'המעריך ערך חצי כלי' .

(c)

Authentic Text: The Ri therefore amends the text to 'ha'Ma'arich Erech Chatzi K'li'.

והשתא ניחא דאמר 'פלגיה לאו אורחיה לאינדובי' ...

(d)

Conclusion: In which case it makes sense to say 'One does not donate half' ...

דחצי כלי אין שוה כלום, ומשום הכי קאמר 'פלגיה לאו אורחיה לאינדובי.'

1.

Conclusion (cont.): Since half a K'li is worthless, which is why the Gemara says 'One does not donate half of it'.

20b----------------------------------------20b

7)

TOSFOS DH AMAR REBBI CHIYA BAR RAV LO SHANU ELA D'AMAR D'MEI SHOR ZEH ALAI OLAH AVAL AMAR SHOR ZEH ALAI OLAH KEIVAN D'AMAR ZEH U'MEIS EINO CHAYAV B'ACHARAYUSO ALAI L'HAVI'O KA'AMAR

תוס' ד"ה אמר ר' חייא בר רב ל"ש אלא דאמר דמי שור זה עלי עולה אבל אמר שור זה עלי עולה כיון דאמר זה ומת אינו חייב באחריותו עלי להביאו קאמר

(Summary: Tosfos clarifies the statement and elaborates.)

כלומר לטרוח עד שיתקרב.

(a)

Clarification: Meaning to be responsible for it until it is sacrificed.

וא"ת, א"כ, רישא דמתני' דקתני 'שור זה עולה, מת השור, פטור מלשלם' ,[לאשמועינן] אפילו אמר 'עלי' (נראה כן) הדין [כן], דפטור מלשלם, כדמסיק ר' חייא בר רב?

(b)

Question: In that case, when the Reisha of the Mishnah states 'Shor Zeh Olah, Meis ha'Shor, Patur mi'Leshalem', why does it not teach us that this would be the Din even if he added 'Alai', just as Reb Chiya bar Rav concludes (See Avodah Berurah)?

ואור"י, דכולה מתני' בין רישא בין סיפא מיירי דאמר 'דמי' ...

(c)

Answer: The Ri therefore explains that the entire Mishnah, both the Reisha and the Seifa, are speaking where he inserted 'D'mei' ...

וה"פ דמתני' ' -דמי שור זה עולה, דמי בית זה קרבן, מת השור, נפל הבית, פטור מלשלם, כיון דלא אמר "עלי" ... '

(d)

Clarification: And what the Mishnah is therefore saying is - If he says 'D'mei Shor Zeh Olah' or 'Dmei Bayis Zeh Korban', and the ox dies or the house collapses, he is Patur from paying, since he did not say 'Alai' ...

אבל 'אמר דמי שור זה עלי עולה ,דמי בית זה עלי קרבן ,מת השור, ונפל הבית, חייב לשלם' .

1.

Clarification (cont.): But should he say 'D'mei Shor Zeh alai Olah, D'mei Bayis Zeh alai Korban', and the ox dies or the house collapses, he will be Chayav to pay.

והכי נמי צ"ל בפ"ק דר"ה (דף ו. ושם) ' -איזהו נדר ואיזהו נדבה? נדר דאמר "עלי" ,נדבה דאמר "הרי זו " ...

(e)

Explanation: And this is how we will have explain the Gemara in the first Perek of Rosh ha'Shanah (Daf 6a & 6b [See Avodah Berurah]) - 'Eizehu Neder, ve'Eizehu Nedavah? Neder - de'Amar "Alai"; Nedavah - de'Amar "Harei Zu" ...

מה בין נדר לנדבה? נדר -מת או נגנב, חייב באחריותו; נדבה - מת או נגנב, אינו חייב באחריותו' .

1.

Explanation (cont.): Mah bein Neder li'Nedavah? Neder - Meis O Nignav, Chayav be'Acharayuso; Nedavah - Meis O Nignav, Eino Chayav be'Acharayuso'.

והא דתניא במתני' 'שור זה' ...

(f)

Implied Question: And when the Mishnah states 'Shor Zeh' ...

נראה בהכי דרבותא אשמועינן -דאע"ג דאמר 'זה' ,כיון דאמר 'עלי' ' ,חייב באחריותו.

1.

Answer: It is coming to teach us a Chidush - that even though he said 'Zeh', since he added 'Alai', he accepts responsibility for it.

ואר"י, דלכאורה משמע דכי אמר 'דמי שור זה עלי עולה' ,גוף השור הוא חולין ואין בו קדושה...

(g)

Explanation: The Ri points out that this seems to imply that, when he says 'D'mei Shor Zeh alai Olah', the actual ox remains Chulin, and possesses no Kedushah ...

דדמי לאומר 'דמי שור של פלוני עלי' ,דגוף השור הוא חולין -דאין אדם מקדיש שור חבירו...

(h)

Precedent: As it is similar to somen who declares 'D'mei Shor shel P'loni alai', where the actual ox remains Chulin - seeing as a person cannot be Makdish his friend's ox ...

ולא דמי למקדיש זכר לדמיו -דאמר בתמורה (דף יט: ושם) ד'קדוש קדושת הגוף... '

(i)

Implied Question: It is not comparable however, to someone who is Makdish a male for its value - which the Gemara rules in Temurah (Daf 19b & 20a) is Kadosh Kedushas ha'Guf.

דמגו דנחתא ביה קדושת דמים, נחתא ביה קדושת הגוף' ...

1.

Implied Question: Because since Kedushas Damim takes effect on it, so does Kedushas ha'Guf ...

דהתם מיירי כדאמר 'יקדש שור זה לדמיו' ...

(j)

Answer: Because it speaks there where he expressly said that 'This ox should be Kadosh for its value'.

וה"נ איתא בסמוך בשמעתין -דכי אמר 'יקדש השור לדמיו' ,דגוף השור קדוש.

(k)

Support: And so it will shortly say in our Sugya - that if he declares the ox Kadosh for its value, the body of the ox becomes Kadosh.

8)

TOSFOS DH MEISEIVEIH SHOR ZEH OLAH ETC. SHOR ZEH ALAI OLAH HA'SHOR HEKDESH U'MO'ALIN BO MEIS O NIGNAV CHAYAV B'ACHARAYUSO

תוס' ד"ה מיתיבי שור זה עולה כו' שור זה עלי עולה השור הקדש ומועלין בו מת או נגנב (אינו) חייב באחריותו

(Summary: Tosfos clarifies the Kashya and elaborates.)

אלמא לא אמרינן 'עלי להביאו' קאמר, וקשיא לר' חייא.

(a)

Clarification: So we see that we do not say that he means 'Alai Lehavi' - a Kashya on Rebbi Chiya.

ומשני ' -מי אלימא ממתניתין דאוקימנא דקאמר 'דמי' ,הכא נמי דקאמר 'דמי' .

1.

Clarification (cont.): And the Gemara answers - 'Why is it any better than the Mishnah, which we established that he said 'D'mei' - here too it speaks where he said 'D'mei'.

וקשה לפי מה דפי' ר"י דגופו חולין -דבהא ברייתא קתני דשור קדוש?

(b)

Question: According to the Ri (in the previous Dibur) that the body of the animal remains Chulin - since in the current Beraisa it states that the ox is Kadosh?

ולפי מה דפירש"י הכא ניחא ,וזה לשונו -הכא נמי דקאמר 'דמי' , וכדאוקימנא לקמן דקאמר 'יקדש השור לדמיו, והדמים עלי עולה' , הלכך השור קדוש ...

(c)

Answer: According to Rashi here the problem is solved - This is what he writes: Here too, he said D'mei, and as we establish later, it speaks where he declared 'The ox shall be Kadosh for its value, for which I am obligated to bring an Olah'; Consequently, the ox is Kadosh ...

דהא אמר 'יקדש השור' ;ואם מת חייב באחריותו -דהא 'עלי' אמר...

1.

Answer (cont.): Since he said 'The ox shall be Kadosh'; and if it dies, he is liable - since he said 'Alai' ...

והכא לא אמר 'עלי להביאם' קאמר ...

2.

Answer (cont.): But in our case, we do not say that h e meant 'Alai Lehavi'am'

דכיון דלא הוו דמים קמיה, ולא אמר 'דמים הללו עלי עולה' ,ליכא למימר כדאמר לעיל...

(d)

Reason: Because, since the value (the money) is not lying in front of him, and he did not (therefore) say 'This money is on me an Olah', we cannot say like it said above ...

דהתם כיון דאמר 'זה' -למפטר נפשיה מאחריות קאתי ו'עלי' א'טורח הבאה קאי...

1.

Reason (cont.): Because there, since he said 'Zeh' - he is coming to exempt himself from responsibility, and by 've'Alai' he means to obligate himself to take the trouble of bringing it ...

אבל הכא דלא הוו הדמים קמיה ולא אמר 'הללו' ,ודאי 'עלי' א'אחריות קאי.

2.

Reason (concl.): Whereas here, where the money is not lying in front of him and he did not say 'This money', 'Alai' must refer to taking responsibility.

והא דקאמר 'זה' -ה"ק שור זה יהיה הקדש עד שאמכרנו ואביא דמיו, עכ"ל רש"י.

(e)

Answer (concl.): And when he said 'Zeh', he must have meant to say that this ox will be Hekdesh until I sell it and bring its value (Up to here is the wording of Rashi).

9)

TOSFOS DH V'HA MI'DE'SEIFA D'KA'AMAR D'MEI REISHA D'LO KA'AMAR D'MEI D'KATANI SEIFA ETC.

תוס' ד"ה והא מדסיפא דקאמר דמי רישא דלא קאמר דמי דקתני סיפא כו'

(Summary: Tosfos discusses the Kashya at length.)

וה"ה דהוה מצי למיפרך בהדיא מסיפא א'מתני' ,לפי מה דפי' ר' חייא בר רב ...

(a)

Implied Question: The Gemara could just as well have asked explicitly from the Seifa on the Mishnah, according to Rebbi Chiya bar Rav's explanation ...

דקתני בסיפא 'דמי זה עלי עולה' ,השור חולין ואין מועלין בו; מת או נגנב, אינו חייב באחריותו- ובמתני' תנן ד'חייב לשלם?' ...

1.

Implied Question (cont.): seeing as the Seifa states by 'D'mei Zeh alai Olah' - that the ox is Chulin and it is not subject to Me'ilah;And that if it dies or is stolen, he is not liable - whereas our Mishnah rules that he is?

אלא לפי מה שהתחיל לאקשויי מרישא, סיים קושייתו עלה.

(b)

Answer: Only since it began to ask from the Reisha, it finished its Kashya from there.

ולפי התירוץ ניחא הכל.

(c)

Conclusion: In any event, according to the answer, everything is solved.

[אבל] קשיא על הא דאיתא בפ' בתרא דחולין (דף קלט. ושם) 'המקדיש מנה לבדק הבית, ונגנב או שאבד, רבי יוחנן אמר 'חייב באחריותו עד שיבא ליד הגזבר' ...

(d)

Introduction to Question: There is a Kashya however, on the last Perek of Chulin (Daf 139a & 139b), on the the Sugya of 'ha'Mekadesh Manah le'Bedek ha'Bayis, ve'Nignav O she'Avad, where Rebbi Yochanan renders him liable till it reaches the hand of the treasurer ...

ורשב"ל אמר 'כל היכא דאיתיה, בי גזא דרחמנא איתיה' -דכתיב "לה' הארץ ומלואה" ,וקדשי בדק הבית אע"ג דאמר 'עלי' לא מחייב.

1.

Introduction to Question (cont.): Whilst according to Resh Lakish 'Wherever it is, it is in the storehouse of Hekdesh' - since the Torah writes "la'Hashem ha'Aretz u'Melo'ah", and by Kodshei Bedek ha'Bayis he is not Chayav, even though he said 'Alai'.

ופריך' והא תנן 'האומר "שור זה עולה, בית זה קרבן" -מת השור ונפל הבית, פטור לשלם; "שור זה עלי עולה, בית זה עלי קרבן" -מת השור ונפל הבית, חייב לשלם'?

2.

Introduction to Question (concl.): And the Gemara queries (Resh Lakish) from the Mishnah - 'If someone declares "Shor Zeh Olah" or "Bayis Zeh Korban", Meis ha'Shor ve'Nafal ha'Bayis, Patur; "Shor Zeh Alai Olah", "Bayis Zeh alai Korban", Meis ha'Shor ve'Nafal ha'Bayis, Chayav Leshalem'?

ומאי קפריך- הא דרשב"ל מיירי כשהפריש המנה שהקדיש, ומש"ה קאמר ד'כל היכא דאיתיה בי גזא דרחמנא איתיה,' ואינו חייב לשלם...

(e)

Question: What is the Kashya - since the case of Resh Lakish is speaking where he set aside the Manah that he was Makdish, which is why he says that 'Wherever it is, it is in the storehouse of Hekdesh', and he is not Chayav to pay.

וההיא דמתני' בשלא הפריש כלום, ומש"ה קתני דחייב לשלם- דהא אוקימנא דהשור גופיה חולין?

1.

Question (cont.): Whereas the Mishnah is speaking where he did not set anything aside, and that is why the Tana obligates him to pay - seeing as we establish it where the ox itself is Chulin?

ונראה דלית ליה להאי סוגיא דהתם הא דר' חייא בר רב דמוקי למתני' ב'דמי' .

2.

Question (concl.): It also appears that this Sugya does not hold like Rebbi Chiya bar Rav, who established the Mishnah by 'D'mei'.

לכך נראה לר"י דהכא במתני' דגוף השור קדוש- כמו מקדיש זכר לדמיו, דקדוש קדושת הגוף ...

(f)

Answer: Therefore the Ri explains that the Mishnah here speaks where the ox itself is Kadosh (See Avodah Berurah) - such as where he was Makdish a male for its value, in which case it adopts Kedushas ha'Guf (See Avodah Berurah)...

ולא דמי לאומר 'שור חבירו עליו' דאין גופו קדוש- דהתם אין אדם יכול להקדיש ממון חבירו, ומיהו כל מה דמצי למתפיס ביה, הוא מתפיס

1.

Answer (cont.): And it is not comparable to where one is Makdish one's friend's ox - since there one cannot render Hekdesh something that belongs to somebody else. However, to whatever extent he can be Makdish it, he is.

אבל הכא שהשור שלו, כי אמר 'דמי שור זה עלי עולה' ,גוף השור קדוש.

2.

Answer (cont.): But here, where the ox belongs to him, when he says 'D'mei Shor alai Olah', the body of the ox actually becomes Kadosh.

והשתא ניחא דפריך בפרק בתרא דחולין (ג"ז שם) מהאי מתני' א'רשב"ל ...

(g)

Conclusion: Now we can understand why the Gemara in the last Perek of Chulin (Ibid.) queries Resh Lakish from this Mishnah ...

דכיון דגוף השור קדוש, הוי כמו הפרישו, ודמי ל'מקדיש מנה לבדק הבית' .

1.

Conclusion (cont.): Because seeing as the actual ox is Kadosh, it is as if he set it aside, and is comparable to someone who is Makdish a Manah to Bedek ha'Bayis.

וניחא נמי בשמעתין דפריך מברייתא ד'שור זה עלי עולה ...' ,ומשני דקאמר 'והשור הוי הקדש' כדקתני -וה"נ מתני' הוי גוף השור הקדש.

(h)

Answer (extention.): And we can also understand when, in our Sugya, the Gemara asks from the Beraisa of 'Shor Zeh alai Olah', and it answers that the ox is Hekdesh, as the Beraisa states, and here too, it means that the body of the ox is Hekdesh (See Avodah Berurah).

ומיהו תימה קצת- אמאי צריך לאוקמי כדמסיק 'רישא דאמר יקדש שור לדמיו' ,בלא"ה נמי כיון דאמר 'דמי שור זה עלי עולה' הוי גוף השור הקדש?

(i)

Question: It remains somewhat difficult however, why it is necessary to establish the Reisha by Yikadesh Shor le'Damav, as the Gemara concludes - seeing as without that, since he said 'D'mei Shor Zeh alai Olah', the ox is intrinsically Kadosh?

וצ"ל, דה"פ רישא כי הוה אמר 'יקדש שור לדמיו' ,והוי שור הקדש.

(j)

Answer #1: We must therefore explain the Reisha where he said 'Yikadesh Shor le'Damav' (See Avodah Berurah), and the ox is Hekdesh.

ועי"ל, דהא דאר"ח בר רב 'לא שנו אלא דאמר דמי שור זה עלי עולה' פי' דאמר 'יקדש שור לדמיו, ודמיו עולה' והוי -גוף השור קדוש...

(k)

Answer #2: Or that, when Rebbi Chiya bar Rav said 'Lo Shanu Ela de'Amar D'mei Shor Zeh alai Olah', he means 'Yikadesh Shor le'Damav' - in which case the body of the ox is Kadosh

ובהכי ניחא כולה שמעתא.

1.

Conclusion: With this explanation, the entire Sugya falls into place.

וניחא נמי האי דפ"ב דחולין (ג"ז שם) דפריך ממתני' דהכא אר' שמעון בן לקיש -דכיון דגוף השור קדוש הוי כאילו הפריש, ודמי ל'מקדיש מנה לבדק הבית.'

(l)

Conclusion (Extention): As does the Sugya in the last Perek of Chulin (Ibid.) - when it asks from our Mishnah on to Resh Lakish - because since the body of the ox is Kadosh, it is as if he set it aside, and is therefore comparable to someone who is 'Makdish a Manah to Bedek ha'Bayis'.

10)

TOSFOS DH AF-AL-PI SHE'CHALTO KOHEN OMER LO HAREI SHE'LECHA L'FANECHA

תוס' ד"ה אע"פ שחלטו כהן אומר לו הרי שלך לפניך

(Summary: Tosfos clarifies the ruling and queries it from the Toras Kohanim.)

אור"י דמהכא משמע דבית מנוגע המוחלט מותר בהנאה, ומש"ה אומר לו 'הרי שלך לפניך' ...

(a)

Clarification: This implies, says the Ri,that a plagued house that becomes Muchlat is Mutar be'Hana'ah, and that is why he can say to him 'Harei she'Lecha Lefanecha!' ...

דדמי להא דתנן פרק האומנין (ב"מ עח. ושם) 'שכר חמור והבריקה או שנעשית אנגריא, אומר לו "הרי שלך לפניך" ... '

(b)

Precedent: It can be compared to the Mishnah in Perek ha'Umnin (Bava Metzi'a, Daf 78a & 78b) - 'If someone rented a donkey and it got an eye infection or was claimed to work for the king, the owner can say to the the hirer "Harei she'Lecha Lefanecha" ' ...

דאי אמרינן דבית הנחלט אסור בהנאה, אם כן, הוי כי 'מתה או נשברה' דתנן התם 'חייב להעמיד לו חמור אחר' .

(c)

Proof: Because if it would be Asur be'Hana'ah, it would be comparable to where the donkey 'dies or broke down', in which case the Mishnah there rules that 'He is obligated to furnish him with another donkey'.

וקשה למורי, מהא דאמר בתורת כהנים גבי בגדים "צרעת ממארת," 'תן לה מארה שלא יהנה ממנו' ,משמע דאסור בהנאה? )וכן משמע בפרק(

(d)

Question: Tosfos' Rebbe queries this however, from the Toras Kohanim, which says, in connection with Begadim - "Tzara'as Mam'eres", 'Give it a curse, not to derive benefit from it' - implying that it is Asur be'Hana'ah'?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF