english
1)

רש"י: בקע- רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת: מנין שהייתה כוונתו לרמוז לה משהו?

1.

גור אריה: משמע מהפסוק שהוא נתן לה דבר גדול, ומשקל בקע איננו גדול.

2)

רש"י: בקע- רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת: למה רמז לה על שקלי ישראל?

1.

גור אריה: השקלים נצרכו לעבודת הקרבנות.

3)

רש"י: בקע- רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת: מה הטעם לרמוז לה בזמן שהיא לא תבין את הרמז?

1.

גור אריה: היא לא ידעה, אבל מזלה ידע.

4)

רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת: למה רמז לה דוקא על שקלי ישראל ועל הלוחות והדיברות?

1.

גור אריה: העולם עומד על תורה, עבודה וגמילות חסדים, ומכיוון שראה בה את העמוד של גמילות חסדים, רמז לה אליעזר שתזכה גם לתורה [-הצמידים כנגד הלוחות והדיברות] ולעבודה [-נזם בקע כנגד מחצית השקל לקרבנות].

2.

גור אריה: תורה עבודה וגמ"ח מיוחדים לישראל כי אלו העמודים שעליהם העולם עומד, וג' אלו ניתנו לאבות שהם יסוד ועמודי העולם- גמ"ח לאברהם, עבודה ליצחק שנעקד על המזבח, ותורה ליעקב שהיה יושב אהלים, ורמז לה אליעזר שהיא ראויה לכך שממנה יבוא הזרע שיש בו את ג' עמודי העולם. 1

3.

גור אריה: הקרבנות מורים על שלמות נפשם של ישראל וטהרתם 2 , והתורה היא שלמות השכל של ישראל, ואליעזר רמז לה שאשריה שהיא מזדווגת לקדושים. עיי"ש.


1

עי' במהר"ל בדרך חיים (פ"א מ"ב, עמ' כט, ד"ה ובמכילתא) שהוסיף ביאור.

2

נראה שטעם הדבר הוא כי חטאי ישראל מתכפרים ע"י קרבן רק משום שישראל בעצמוּתם טהורים והחטא מקרי אצלם, עי' מהר"ל בגבורות ה' פ"ח, עמ' מה ד"ה ונראה.

5)

רש"י: בקע- רמז לשקלי ישראל...ושני צמידים- רמז לשני לוחות מצומדות: למה רמז לה על הקרבנות בנזם ועל הלוחות בצמידים?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"א מ"ב, עמ' כט, ד"ה ובמכילתא): אליעזר רמז לה על הקרבנות בנזם שבאף כי הקרבנות באים לריח ניחוח, ועל הלוחות הוא רמז לה בצמידים שעל ידיה כי הלוחות ניתנו מידי הקב"ה לידי משה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים