english
1)

רש"י: אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה: מה קשה בפשוטו שמצריך דבר אגדה?

1.

גור אריה: בפסוק משמע שמחמת שהאור טוב הבדילו הקב"ה, וקשה למה זה תלוי בזה? ותירץ רש"י שראה שאין כדאי שישתמשו בו רשעים והבדילו לצדיקים.

2)

רש"י: ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים וכו': וכי יש נחמה לפני ה'?

1.

גור אריה: לא הייתה כאן נחמה, אלא האור נברא בששת ימי בראשית כי כל מה שעתיד להיות נברא אז, והוא נגנז מפני שאינו ראוי לרשעים בעולם הזה.

3)

רש"י: ראהו שאינו כדאי להשתמש בו רשעים וכו': מה מיוחד באותו אור, ולמה הוא לא ראוי לעולם הזה?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב הצדק פ"א עמ' קלו, ד"ה ואמר ר"א): באור הראשון היה יכול לצפות מסוף העולם ועד סופו כי הוא היה אור ללא חומר, ולעוה"ז לא ראוי אלא אור שנישא ע"י השמש והירח שהם חומריים שהרי גם הצדיק בעוה"ז יש לו גוף גשמי, ולכן נגנז האור הזה לעולם הבא שאינו עולם גשמי.

4)

למה נאמר "כי טוב" בבריאה?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ג מ"ב עמ' כד ד"ה הוא): בכל הבריאה נאמר "כי טוב" מפני שהנבראים ראויים לקיום מצד הטוב שבהם, ואמנם בנבראים פרטיים יש חסרונות ולכן שייך בהם העדר, אבל על הנבראים בכללותם נאמר "כי טוב" ולהם יש קיום. 1


1

עיי"ש עוד שבאדם לא נאמר כי טוב במפורש כי האדם נולד חסר ועליו להשלים את עצמו.

5)

למה רק על האור נאמר בפרטות "כי טוב"?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב הצדק פ"א עמ' קלא ד"ה ואמר ר"א): ככל שדבר חומרי יותר כך הוא חשוך יותר, ואילו האור אין בו חומר, ולכן הקיום ראוי לאור ונאמר בו "כי טוב" בפרט. 1


1

ועיי"ש שלכן כתוב 'האור' בה' הידיעה, כי זה רומז לצדיק שנקרא "כי טוב" כי הוא רוחני ונבדל מהחומר.

6)

למה החושך נקרא ערב והאור בוקר?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' ח, שבת דף כה ב ד"ה ויש): החושך נקרא ערב כי בו דברים מתערבבים, והאור נקרא בוקר כי ע"י האור יש ביקור [והבחנה] בין דבר לדבר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים