english
1)

רש"י: למה כתב אחד וכו': אולי קודם שנבראו שאר הימים אי אפשר לומר "יום ראשון" אלא יום אחד?

1.

גור אריה: בזמן שכתב משה את התורה כבר נבראו שאר הימים ואפשר היה לכתוב "יום ראשון".

2.

גור אריה: אמנם לא הושלמו שאר הימים [ולא יצאו אל הפועל] אבל הם כבר נבראו [והם קיימים בכח] שהרי ששת ימי בראשית ענין אחד הם, ולכן אפשר לכתוב "יום ראשון".

2)

רש"י: שהיה...יחיד בעולמו: כיצד יתפרש הפסוק לפי זה?

1.

גור אריה: אין הכוונה לפרש את הפסוק 'יום שהיה הקב"ה אחד' אלא יום אחד כמשמעו, ונקרא אחד ולא ראשון ע"ש שבאותו יום היה הקב"ה אחד בעולמו, עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים