חולין דף קיח. א

מה דין שומר לענין טומאת אוכלים ולענין טומאת נבלות?

לענין להצטרף כשיש שיעור ונגע בשומר
טומאת אוכלין מצטרפת קליפת החטים לחטה לכביצה נטמא
טומאת נבלות אין מצטרף העור לבשר לכזית נטמא

מה דין יד ושומר לענין טומאת אוכלים?

להטמא [1] לטמא אחרים [2] להצטרף לכביצה
יד [3] מהני מהני לא מהני
שומר מהני מהני מהני
לא יד ולא שומר [4] לא מהני לא מהני לא מהני

איזה חומרות יש בדברים דלהלן - המבוארים בסוגיא?

זרעים תנור/כלי חרס נבלה
חומרא הנמצאת
 
רק באחד מהם
שומר מצטרף
 
מטמא כשמפרכסת
מטמא מאוירו מטמאת אדם, מטמאת
 
במשא, הטומאה מגופה
חומרא הנמצאת
 
בשנים מהם [5]
בתנור ונבלה ---- טומאתם היא בלי נגיעה [6]
זרעים ונבלה שכן אוכל ---- שכן אוכל

חולין דף קיח. - קיח:

מנין לנו דין ידות ודין שומר בדברים דלהלן?

לסתמא דגמ' לרב חביבא
אוכלים ידות להכניס טומאה "לכם" האמור בזרעים [7] "יטמא" האמור בנבלה
להוציא טומאה ק"ו דאם מכניס כ"ש להוציא "לכם" האמור בזרעים
שומר להכניס ולהוציא ק"ו דאם יש יד כ"ש שומר
לצרף "על כל זרע זרוע אשר יזרע" - כדרך הזריעה עם הקליפה [8]
נבלה ידות להוציא "לכם" האמור בנבלה
שומר להוציא "יטמא" האמור בנבלה ק"ו דאם יש יד כ"ש שומר
כלי חרס ידות להוציא "לכם" האמור בתנור
שאר כלים להכניס ולהוציא "והנוגע בהם" - לרבות את הידות (תוס' ד"ה מעיקרא)

חולין דף קיח: א

מה דין יד בהכשר, ומנלן?

הלימוד מקרא הלימוד מסברא
לר' חייא אמר רב - אין יד מקרא נדרש רק לפניו [9] הכשר לאו תחילת טומאה
לר' יוחנן - יש יד מקרא נדרש לפניו ולפני פניו הכשר תחילת טומאה

האם יש יד (להכניס ולהוציא) ושומר (להכניס ולהוציא ולהצטרף) לשיעורים דלהלן [10]?

לפחות מכזית פחות מכפול
יד לרב: אין יד
 
לר' יוחנן: יש יד
אין יד
שומר יש שומר לרב: אין שומר
 
לר' יוחנן: יש שומר
-------------------------------------------------

[1] פי' שנגע היד או השומר בדבר טמא, ולהעביר את הטומאה אל הבשר.

[2] כגון שהיה הבשר טמא ונגע אחד ביד או בשומר.

[3] כגון עצם שיש בראשה בשר, שהעצם היא יד לבשר דעל ידה אוחזים בו, אבל היא אינה שומרת עליו.

[4] כגון שער שיש בקצהו חתיכת בשר.

[5] אכן גבי אוכלין ותנור לא מצאנו איזה טומאה שיש בשניהם ואין בנבלה.

[6] כי נבלה טומאה יוצאת עליה מגופה בלא שתיגע בשום דבר, וכן תנור מקבל טומאה מאוירו גם אם לא נגעה בו הטומאה

[7] כתיב (ויקרא יא:לח) "וְכִי יֻתַּן מַיִם עַל זֶרַע וְנָפַל מִנִּבְלָתָם עָלָיו טָמֵא הוּא לָכֶם" (פי', הזרע טמא בהכשר), ותיבת "לכם" מיותרת, ודרשינן לרבות כל צרכיכם, דהיינו כל מה שאתם משתמשים בו באוכל הזה לצרכיכם ומזה מתרבה גם ידות.

[8] וביארה הגמ' דמהפסוק (שם ל:ז) "וְכִי יִפֹּל מִנִּבְלָתָם עַל כָּל זֶרַע זֵרוּעַ אֲשֶׁר יִזָּרֵעַ" שכתוב בו ג' פעמים מילת זרע אנו לומדים: חד לשומר דזרעים וחד לשומר דאילנות, ואידך לשומר בשר וביצים ודגים.

[9] כל הפסוקים דידות יש לדרוש את הריבוי על מה שכתובת קודם תיבת טומאה, אבל לא על לפני פניו דהיינו על ההכשר דוכי יותן מים.

[10] כל המחלוקת דלהלן היא בדבר שאינו שלם, אבל דבר שכך הוא ברייתו יש יד ושומר אפי' בדבר קטן, כגון חיטה בקליפתה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף