חולין דף קיט. א

במה נחלקו ת"ק ור' יהודה בן נקוסא גבי ב' עצמות ועליהן ב' חצאי זיתים והכניס שני ראשיהן לבית והבית מאהיל עליהן?

לת"ק - הבית טמא ליהודה בן נקוסא - טהור

 
לרב
לתירוץ ראשון - ביד הבית טמא הבית טהור - וכך ס"ל לרב
לתירוץ
 
שני
בשומר [1] הבית טמא הבית טהור
אבל ביד הבית טהור - וכך ס"ל לרב הבית טהור
לר' יוחנן - ביד הבית טמא - וכך ס"ל לר' יוחנן הבית טהור

במה נחלקו ר' יהודה ואחרים גבי קולית שיש עליה בשר מתי היא מקבלת טומאה?

לר' יהודה - בכזית לאחרים - אפי' בכפול

 
לרב
לתירוץ א' - ביד מקבלת טומאה - וכך ס"ל לרב מקבלת טומאה
לתירוץ
 
שני
בשומר מקבלת טומאה מקבלת טומאה - וכך ס"ל לרב
אבל ביד מקבלת טומאה אינה מקבלת טומאה
לר' יוחנן - בשומר מקבלת טומאה מקבלת טומאה - וכך ס"ל לר' יוחנן [2]

חולין דף קיט: א

מה דין ג' קליפות הבצל?

כשהיא שלימה כשהיא נקובה
הראשונה - יש לה תורת אוכל מצטרפת לשיעור כביצה בטומאת אוכלין [3]
השניה - יש לה תורת שומר מצטרפת אינה מצטרפת
השלישית - אינה אפי' שומר [4] אינה מצרטפת והיא טהורה מלקבל טומאה

חולין דף קיט: א

שערה המחוברת לכזית בשר המת, האם נחשבת יד או שומר שאם תכנס לבית תטמא אותו?

יד שומר
לריש לקיש [5] אינה נחשבת נחשבת
לר' יוחנן נחשבת נחשבת

האם מחלוקת ר' יוחנן ור"ל אי הוי יד - היא דוקא בשערה אחת, או גם בהרבה שערות?

בשערה אחת בהרבה שערות
ללישנא קמא נחלקו מודה ר"ל דהוי יד [6]
ללישנא אחרינא מודה ר' יוחנן דלא הוי שומר [7] נחלקו

סיכום שלשת הלשונות במחלוקת ר' יוחנן ור"ל הנ"ל?

בשערה אחת בהרבה שערות
יד שומר יד שומר
ללישנא
 
קמא
לריש לקיש אינה נחשבת נחשבת נחשבת נחשבת
לר' יוחנן נחשבת נחשבת נחשבת נחשבת
ללישנא
 
אחרינא
לריש לקיש אינה נחשב נחשבת אינה נחשבת נחשבת
לר' יוחנן אינה נחשבת אינה נחשבת נחשבת נחשבת
לאיכא
 
דמתני (קכ.)
לריש לקיש אינה נחשבת אינה נחשבת נחשבת נחשבת
לר' יוחנן אינה נחשבת נחשבת אינה נחשבת נחשבת
-------------------------------------------------

[1] וכגון שיש בעצם מוח בתוכה, שהעצם משמשת גם מעשה שומר ולא רק יד.

[2] ומה שאחרים אמרו כפול ור' יוחנן אפי' פחות מכפול, איה"נ דגם אחרים מודים שאפי' בפחות מכפול, אלא כיון שר' יהודה אמר שיעור כזית הם הוצרכו ג"כ לומר שיעור והזכירו כפול, אף שבאמת אפי' פחות מכפול. אולם ר' חנינא חולק, וסובר שמה שאמרו "כפול" הוא בדוקא.

[3] דכיון שיש לה תורת אוכל לקליפה הראשונה הלבנה, לכן אפי' שהיא נקובה היא מצטרפת, כי החסרון בנקב הוא רק בדבר שהוא שומר, דדבר נקוב אינו שומר.

[4] אלא היא שומר על גבי שומר - שלא חשוב שומר.

[5] והקשה רש"י דאם מודה ר"ל שנחשבת שומר, מה נפ"מ במה שלא נחשבת יד - תיפו"ל דהוי שומר ומוציאה טומאה. ותירץ, דשומר אינו מועיל להוציא את הטומאה אלא אם הוא שומר על הבשר - דהיינו שנמצא כנגדו. משא"כ יד שמועלת להוציא אפי' שלא כנגדו. אלא שכאן ס"ל לר"ל דלא הוי יד, כיון שאם ירצה להרים הבשר בשערה זו - תתנתק השערה.

[6] מבואר בסוגיא שלישנא זו הנידון דוקא על שערה אחת, אבל שערה בין הרבה נימין, שאפשר להרים חתיכת הבשר בכל השערות יחד שפיר הוי יד.

[7] לפי לישנא זו שערה אחת אינה כלום, אולם יש כאן אופן אחד של חומרא ללישנא זו אליבא דר"ל (אפי' יותר מר' יוחנן) והיא בשערה אחת שכנגד הבשר, שלפי ר"ל הוי שומר דהשערה חלחולי מחלחל דרך העור ושומרת, ואילו לר' יוחנן לא הוי שומר - כי הוא שומר ע"ג שומר, וגם יד לא הוי כיון שהיא רק שערה אחת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף