PAST DEDICATION
BAVA METZIA 107 - Dedicated by Eddie and Esther Turkel of N.Y. and family

1)

TOSFOS DH Hai Man d'Ba'i d'Titbor Ar'ei

תוספות ד"ה האי מאן דבעי דתתבור ארעיה.

(SUMMARY: Tosfos explains that this is to strengthen his field.)

פי' בקונט' שתקלקל שדה

(a)

Explanation #1 (Rashi): This means to ruin his field.

וקשה דאדרבה כך הוא רגילות של עובדי אדמה שזורעים שנה חטין ושנה שעורין וכשזורעין אותה ב' שנים חטין רצופין או שעורין מתקלקלת

(b)

Question: Just the contrary! Farmers normally plant wheat one year and barley the next year, and when they plant for two consecutive years wheat or [two years] barley, it ruins [the field]!

וכן נמי משמע בשילהי חזקת הבתים (ב"ב דף נז:) גבי אחד אמר אכלה חטין ואחד אמר אכלה שעורין כדפי' רבינו שמואל התם

1.

Strengthening of question: It connotes like this in Bava Basra (57b) regarding one [witness] who said that he consumed wheat [from the field], and one said that he consumed barley, like the Rashbam explained there!

לכך י"ל האי מאן דבעי שתהא שדהו חשובה כאילו הניחה שנה אחת בורה כי כן דרך לזורעה שנה ולהובירה שנה כדי שתחזור לכחה ממה שהוכחשה

(c)

Explanation #2: Rather, one who wants that his field will be esteemed, as if he left it fallow for a year, for so it is normal to seed it one year and leave it fallow for a year, so it will return to its strength from what it weakened...

ליזרע שתא חטין ושתא שעורים

1.

[To return it to its strength without leaving it fallow,] he plants wheat one year, and barley for a year.

ולכך אסור רשב"ג כשאמר לזרעה חטין שלא יזרע שעורים כי שמא אשתקד זרעה שעורים

2.

This is why R. Shimon ben Gamliel forbids to plant barley when he said that he will plant wheat, for perhaps last year he planted barley.

ואי כריב ותני לית לן בה שם לא יאסור רשב"ג:

i.

If he plows a second time, there is no problem. R. Shimon ben Gamliel would not forbid.

2)

TOSFOS DH Hani Tichli d'Vei Kisna Ein Bahem Mishum Gezel

תוספות ד"ה הני תחלי דבי כיתנא אין בהם משום גזל.

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the enactment of Yehoshua.)

אע"ג שהתנה יהושע שיהא מלקטין עשבים בכל מקום כדאמר בסוף פ' מרובה (ב"ק דף פא.)

(a)

Implied question: Yehoshua stipulated that they gather grass everywhere, like it says in Bava Kama (81a)!

התם מיירי בעשבים שאין ראוים לאדם אלא לבהמה

(b)

Answer: There it discusses grass that is not proper for people, only for animals.

וכן משמע מדלא נקט ירקות אבל תחלי שהן מאכל אדם אסור אא"כ הוא שדה פשתן:

(c)

Support: This is why the Gemara did not mention Yerakos (vegetables). However, leeks, which people eat, are forbidden, unless it is in a flax field.

3)

TOSFOS DH Ilan ha'Omed Al ha'Meitzar

תוספות ד"ה אילן העומד על המיצר.

(SUMMARY: Tosfos explains that only the branches lean more to one side.)

פי' הקונטרס אינו מיושב שפירש אילן שנטוע בקרקע סמוך למיצר והשרשים נוטים בשל חבירו

(a)

Explanation #1 (Rashi): The tree is planted in the land close to the border, and the roots lean to his neighbor's side. This is difficult.

אלא נראה לפרש שהאילן עומד ממש על המיצר שהוא של שניהם ואין השרשים מתפשטין לקרקעו של זה יותר משל זה אך הענפים נוטין יותר לשל אחד מהם

(b)

Explanation #2: Rather, the tree truly stands on the border, which is of both of them, and the roots do not spread to one's land more than to the other's. However, the branches lean more to the land of one of them;

רב אמר הנוטה לכאן לכאן כיון שהשרשים שוים בשל זה כמו בשל זה אלזינן בתר הענפים

1.

Rav said that what leans to here belongs to [the owner] here. Since the roots are equal in this one's like in this one's, we follow the branches;

מה שיש מן הענפים כנגד המיצר חולקים והשאר לרשות שנוטין הוי הכל שלו

i.

The branches even with the border, they divide them, and the rest go entirely to the property to which they lean.

ושמואל אמר חולקין אזלינן בתר השרשים שהם שוים כמו כן יהיו שוים בענפים

2.

Shmuel said that they divide. We follow the roots, which are equal. Likewise, they [divide] the branches equally;

אבל אי נטוע כולו ברשות אחד והענפים נוטים ברשות חבירו בזה אמר ר' יוחנן בס"פ לא יחפור (ב"ב דף כז: ושם ד"ה ואחד) מביא וקורא

3.

However, if it was planted entirely in the Reshus of one of them, and the branches lean to his friend's Reshus, R. Yochanan taught in Bava Basra (27b) that [the former] brings Bikurim from them and recites (Viduy Bikurim, in which he says "the land that You gave to me");

שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ שכל הענפים יהא לבעל השרשים ובהא מודו נמי רב ושמואל דשמעתין

4.

Yehoshua caused [Bnei Yisrael] to inherit Eretz Yisrael on this condition, that all the branches belong to the owner of the roots. Rav and Shmuel in our Sugya agree to this.

ופריך אילן העומד על המיצר חולקים ומשני בממלא כל המיצר כמו שהשרשים הן כולן על המיצר כך הם הענפים

(c)

Explanation #2 (cont.): We ask [against Rav from a Beraisa that says that] if a tree stands on the border, they divide. We answer that it fills the entire border. Just like the roots are all on the border, also the branches.

ודתלי טעוניה לחד גיסא דקאמר לא שהענפים עוברים המיצר אלא שיש פירות לצד אחד יותר מלצד חבירו

1.

"It bears fruits on one side" does not mean that the branches cross the border. Rather, there are Peros on one side more than on his friend's side;

מהו דתימא ניפלוג לאורכו של מיצר קמ"ל דחולקין לרוחבו של מיצר

2.

One might have thought that they divide according to the length on the border. The Mishnah teaches that this is not so. They divide according to the width on the border.

ושילהי הבית והעלייה (לקמן דף קיח:) דתנן שתי גינות זו למעלה מזו וירק בינתים השרשים לכ"ע הם של עליון לפי שהם יונקים מגינתו

(d)

Reference: Below (118b), a Mishnah says that if there are two gardens one above the other and vegetables in between, all agree that the roots belongs to [the owner of] the top garden, because they nurture from his garden;

אבל הנוף שהוא באויר התחתון לר' יהודה הוא של תחתון ולר"מ הוי לשל עליון דאמר שדי נופו בתר עיקרו

1.

However, the foliage, which is in the air of the bottom, according to R. Yehudah it is of [the owner of] the bottom garden, and according to R. Meir it is of the top one, for he says "the foliage depends on the trunk";

והתם פסיק כר"ש דאמר כל שיכול עליון לפשוט ידו וליטול הרי אלו שלו והיינו כר"מ והשאר מסתמא הפקיר לתחתון

2.

There, [the Gemara] rules like R. Shimon, who says that whatever the top one can stretch his hand and take is his. This is like R. Meir. The rest, presumably, he made it Hefker for the bottom one.

ונראה דאפי' לרב דלית ליה הכא שדי נופו בתר עיקרו סובר שפיר כר"מ

(e)

Assertion: Even according to Rav, who does not hold here that the foliage depends on the trunk, could hold like R. Meir;

דכיון דהתם כל השרשים כולן בשל עליון דין הוא למימר שדי נופו בתר עיקרו כדאמר נמי רבי יוחנן בשילהי לא יחפור

1.

Since there, all the roots are of the top one, it is proper to say that the foliage depends on the trunk, like also R. Yochanan says in Bava Basra;

ושמואל דאמר הכא חולקין יכול לסבור התם כרבי יהודה דלא אמר שדי נופו בתר עיקרו משום דרגילות למלאות גינתו עפר ולהשוותו אל גינת חבירו

2.

Shmuel, who says here that they divide, could hold there like R. Yehudah, who does not say that the foliage depends on the trunk, because it is common to fill one's garden with earth, and make it even with his friend's garden. (Since he did not do so, we attribute the Peros to him.)

ועוד דאין כלל מן הנוף ברשות העליון אלא מיד שנראה חוץ לארץ הוא ברשות התחתון

i.

Also, there is no foliage in the Reshus of the top one. Immediately when it is seen out of the ground, it is in the Reshus of the bottom one;

אבל בשמעתין רוב הנוף על המיצר רק מעט מן הענפים נוטים לכאן ולכאן חוץ לרוחב המיצר:

ii.

Distinction: In our Sugya, most of the foliage is on the border. Only a little branches lean to here and to here, outside the width on the border.

107b----------------------------------------107b

4)

TOSFOS DH Tish'in v'Tes Mesu b'Ayin ha'Ra v'Echad b'Derech Eretz

תוספות ד"ה תשעין וט' מתו בעין הרע ואחד בדרך ארץ

(SUMMARY: Tosfos explains why Bnei Yosef do not live longer than other Shevatim.)

וא"ת א"כ בני יוסף שלא שלטה בהן עין הרע היה להן לחיות הרבה מכל השבטים

(a)

Question: If so, Bnei Yosef, over whom Ayin ha'Ra does not rule, should live much longer than the other Shevatim!

וי"ל שמתו בדרך ארץ יותר מאחרים כשהקב"ה היה רוצה להמיתן היה שולח להם חלאים אחרים:

(b)

Answer: They died through Derech Eretz more than the others, for when Hash-m wants to kill them, he sends them other illnesses.

5)

TOSFOS DH Tzinim

תוספות ד"ה צנים

(SUMMARY: Tosfos explains that the only occurrences that a person brings on himself are heat and cold.)

קור כדמוכח הכא פחים חום כדמוכח בריש מסכ' ע"ז (דף ג: ושם ד"ה הכל)

(a)

Explanation: This is cold, like is proven here. Pachim is heat, like is proven in Avodah Zarah (3b);

ומיירי הכא במאורעות הבאים על האדם

1.

Here we discuss occurrences that come upon a person;

דאילו במדות אמר בפ' כל היד (נדה דף טז: ושם ד"ה הכל) הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים:

2.

Regarding Midos (natures, i.e. wise or foolish, strong or weak...) it says (Nidah 16b) that everything is in Shamayim's hand, except for fear of Heaven.

6)

TOSFOS DH Shisin Rehiti Rahut

תוספות ד"ה שיתין רהיטי רהוט

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations why it mentioned 60.)

יש מפרשים דנקט שיתין לפי שימי החורף ששים וכן ימי הקיץ כדאמר לעיל (דף קו:) ופת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה

(a)

Explanation #1: It mentions 60, because there are 60 days of Choref (winter, in between seeding and Kor (cold)), and similarly 60 days of Kayitz (summer, in between harvest and Chom (heat)), like it says above (106b), and bread in the morning saves from heat and cold.

א"נ כן דרך למינקט בכל מקום שיתין כדאמר בהחובל (ב"ק דף צב:) שיתין תכלי מטייה לככא דקל חבריה שמע כו':

(b)

Explanation #2: The Gemara always mentions 60, like it says in Bava Kama (92b) that 60 pains befall the big teeth of one who hears another [eat, but he himself does not eat].

7)

TOSFOS DH Arba Garmidi d'Anigri Zalzel Behu

תוספות ד"ה ארבע גרמידי דאניגרי זלזל בהו

(SUMMARY: Tosfos explains why we measure these generously.)

פירוש ארבע אמות שאתה מודד לבני אניגרא שדולים משם להשקות שדותיהם זלזל פירוש מדוד אותם שחוקות ולא מצומצמות כדי שיוכלו לעמוד שם בריוח

(a)

Explanation: The four Amos that you measure for people of Anigra, who draw [water] from there to irrigate their fields, disgrace [them]. I.e. measure them with smiling Amos (slightly more than exact Amos, for each Tefach is measured with spaces between the fingers), and not with exact Amos, so they can stand there with space.

ולא כפי' הקונט' דעל נהרא שמניחין מקום גם למושכי ספינות לא תמשח כלל שצריכין ריוח הרבה שלא יפלו במים

1.

This is unlike Rashi, who explained that by the river, they leave place also for people who pull ships. Do not measure it at all, for they need much room, lest they fall into the water;

אלא בלא מדידה יתנו שיהא ניכרת ונראה לעינים:

2.

Rather, give it without measuring. It should be overtly recognized [that it is at least four Amos].

i.

Note: The Acharonim say that the coming Dibur is really part of this Dibur.

8)

TOSFOS DH bi'Trei Ivrei Nahara Kotzu

תוספות ד"ה בתרי עברי נהרא קוצו

(SUMMARY: Tosfos resolves our Sugya with the Gemara in Bava Basra.)

פי' ענפי אילנות היער קוצו שצריכין להטות כתפיהם לצד היער שלא יפלו במים

(a)

Explanation: Branches of trees of the forest - cut them, for (people pulling boats) must lean their shoulders to the side of the forest, lest they fall into the water.

וא"ת דאמרינן בסוף פרק המוכר פירות (ב"ב דף צט: ושם ד"ה ואמה) אמה בית השלחין אני מוכר לך נותן לו ב' אמות לתוכה אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה

(b)

Question: We say in Bava Basra (99b) that if one said "I sell to you an Amah (irrigation channel) of a Beis ha'Shelachin (irrigated field), he gives to him two Amos in it - an Amah on each bank!

וי"ל דהתם מיירי באמת המים שהוא לאדם אחד שהוא עושה חריץ תוך שדהו להשקות ממנה ואין צריך לאגפיים רק אמה מכאן ואמה מכאן

(c)

Answer: There we discuss an Amah of one person. He makes a furrow in his field to irrigate from it, and one Amah on each side suffices for banks;

והכא אניגרא הוא יאור גדול להשקות כל אותה בקעה לכך צריך ארבע אמות לאגפיה

1.

Here we discuss Anigra, which is a large river to irrigate the entire valley. Therefore, four Amos are needed for the banks

תדע דהתם זורעים אותן אמות ונוטעין שם אילנות כדאמר התם אבל הכא אין זורעין ונוטין כלל שכל העם הולכים שם להשקות שדותיהם

(d)

Support: There, we seed the Amos and plant trees there, like it says there, but here we do not seed and plant at all, for everyone goes there to irrigate their fields.

והא דקאמר דאנהרא לכ"ע

(e)

Implied question: Why does it say [here] that [the four Amos next to] the river is of everyone (but the four Amos of Anigra, disgrace them)?

לאו משום דאניגרא ליהוו כולהו דאדם אחד אלא אינו דכ"ע אלא לאותן המשקין שדותיהם לבד

(f)

Answer #1: This is not because all (four Amos of) Anigra is of one person. Rather, it is not of everyone. It is only for those who irrigate their fields.

אי נמי ארבע אמות דהכא היינו ב' אמות של תוכה ואמה מכאן ואמה מכאן:

(g)

Answer #2: The four Amos here are two Amos in it (the irrigation channel), and one Amah on each side.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF