PAST DEDICATION
BAVA METZIA 106 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

1)

TOSFOS DH Iy Havyas Chazis Le'ashtiyurei Lecha Havi Mishtayer Lecha mid'Nafshecha

תוספות ד"ה אי הוית חזית לאשתיורי לך הוי משתייר לך מדנפשך

(SUMMARY: Tosfos explains that this applies to a Choker.)

גבי חוכר איכא למימר הכי דאפילו יפטור אותו המחכיר מליתן חכירותו הרי לא נשתייר כלום דבנשדף כל השדה איירי והא דקתני מנכה לו לישנא קלילא נקט

(a)

Explanation: We can say so about the Choker. Even if the Machkir will exempt him from paying his rental, nothing will remain for him, for we discuss when the entire field was blasted. "He deducts for him" is not precise;

אי נמי נשאר קצת בשדה לא חשיב שיור המעט הנמצא לענין שיהא קורא כי נשארנו מעט מהרבה כיון ששום שדה לא פלט מהפסד מרובה

1.

Alternatively, if a little remains in the field, the little that is found is not considered a remnant that we should apply "Nish'arnu Me'at me'Harbeh", for no field escaped a big loss.

אבל מחכיר שגוף הקרקע שלו וממנו יש לו לקבל חכירותו כדאמר לעיל מארעאי קבעינא יכול המחכיר לומר לחוכר כי נשארנו מעט מהרבה והרי נשאר לי חכירותי מה שקצבתי עמך בכך וכך כורין:

2.

However, the Machkir, who owns the land itself, and he should receive his rental from it, like it says above (105a) "I want [the rental] from [Peros of] my land", the Machkir can tell the Choker "Nish'arnu Me'at me'Harbeh" - my rental remained for me, i.e. the amount that I stipulated with you.

2)

TOSFOS DH Ela me'Atah Shevi'is Ta'aleh v'Chulei

תוספות ד"ה אלא מעתה שביעית תעלה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the question depends on what we said above.)

תימה מאי אלא מעתה בלאו הכי תקשה אברייתא אמאי אין שביעית עולה מן המנין כיון דלא דמי לשני אליהו

(a)

Question: Why does it say "according to this"? Even without this, we can challenge the Beraisa, why Shevi'is does not count, since it is not like the years of Eliyahu!

וי"ל דשפיר קאמר אלא מעתה דאי אמרת דמכת מדינה לא חשיב אלא דומיא דשני אליהו אתי שפיר

(b)

Answer: It properly says "according to this." If you would say that Makas Medinah is only like the years of Eliyahu, it would be fine;

דהוה תלינן טעמא במה שזו השדה אינה ראויה לתבואה אז (הגהת בארות המים) לא מיקרי שני תבואות והיינו כי ליכא תבואה בעולם כגון שני אליהו

1.

We would attribute the reason why [when] this field is not proper for grain, then it is not called "years of grain", because there is no grain in the world, e.g. years of Eliyahu...

אבל יש תבואה בעולם חשיב שדה זו ראויה לתבואה אף על גב דאישתדוף רובא דבאגא

2.

However, when there is grain in the world, this field is considered proper for grain, even though the majority of the valley was blasted....

אבל שביעית ודאי אף על גב דאיכא תבואה בחו"ל שדה זו אינה ראויה לתבואה כיון שהיא בארץ

i.

However, Shevi'is, surely even though there is grain in Chutz la'Aretz, this field is not considered proper for grain, since it is in Eretz Yisrael.

אבל השתא דאמר כי אישדוף רובא דבאגא הוה מכת מדינה ולא חשיבא שדה זו ראויה לתבואה ואפי' הכי גזירת הכתוב הוא כיון דאיכא תבואה בעולם עולה לו מן המנין

3.

However, now that you say that when the majority of the valley was blasted, it is Makas Medinah, and this field is not considered proper for grain, and even so it is a Gezeiras ha'Kasuv that since there is grain in the world, the year counts....

א"כ אפי' שביעית נמי

i.

If so, the same should apply to Shevi'is!

ומשני שביעית אפקעתא דמלכא הוא ואי אפשר להיות תבואה בארץ בהיתר כלל ולהכי לא מקרי שנת תבואה

(c)

Answer (cont.): We answer that Shevi'is is an abolition of the King, and there cannot be permitted grain at all. Therefore, it is not called years of grain;

אבל שנת שדפון דאע"ג דהוי מכת מדינה אי אשתדוף רובא דבאגא חשיבא אפשר להיות בה תבואה כיון שיש בחו"ל בשום מקום בעולם

1.

However, a year of blasting, even though it is ma` if the majority of the valley was blasted, it is considered possible to have grain, since there is in Chutz la'Aretz in some place in the world (i.e. even if all in Eretz Yisrael was blasted) ....

כי באפשר להיות בה תבואה מיקרי שנת תבואה ובשנים כבשני אליהו חשב כלא אפשר להיות בה תבואה כיון דבשום מקום ליכא:

2.

When it is possible to have grain, this is called years of grain, and in years like years of Eliyahu, it is considered impossible to have grain, since there is not anywhere.

3)

TOSFOS DH Mesiv Rav Sheshes Ro'eh she'Hayah Ro'eh Edro v'Chulei

תוספות ד"ה מתיב רב ששת רועה שהיה רועה עדרו כו'.

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from a Mishnah.)

תימה אמאי לא פריך ממתניתין דהפועלים (לעיל דף צג:) דתנן הארי והדוב הרי זה אונס

(a)

Question: Why don't we ask from our Mishnah above (93b), which teaches that a lion or bear is Ones?

ואמאי נימא אילו נלחם בהם הוה מקיים ביה גם את הארי

1.

What is the reason? We should say that had he fought them, "Gam Es ha'Ari" would have been fulfilled!

וי"ל דהתם כיון שהיה שם ולא בא לו רוח גבורה אין יכול לומר דהוה מקיים ביה

(b)

Answer: There, since he was there, and a spirit of valor did not come to him, [the owner] cannot say that ["Gam Es ha'Ari"] would have been fulfilled through him;

אבל הכא שלא היה שם דלמא אי הוה התם היה בו רוח וגבורה ודעת להלחם והוה מקיים ביה גם את הארי כו':

1.

However, here that he was not there, perhaps if he were there, he would have had a spirit of valor and knowledge to fight them, and "Gam Es ha'Ari" would have been fulfilled through him!

4)

TOSFOS DH l'Nisa Zuta Miha Chazya Kashya

תוספות ד"ה לניסא זוטא מיהא חזיא קשיא

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from one who planted barley in place of wheat.)

תימה מאי קשיא הא אמרן לעיל דכי אמר ליה זרעה חטין וזרעה שערי ואשתדוף דמצי אמר ליה אי זרעתה חטין הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך

(a)

Question: What is difficult? We said above that when he said to plant wheat, and he planted barley, and it was blasted, he can say "had you planted wheat, "v'Sigzar Omer v'Yakam Lach" would have been fulfilled for me;

וכ"ש כשלא זרעה כלל דליכא הוכחה שהיה ראוי להשתדף

1.

All the more so, when he did not plant at all, there is no proof that it was proper to be blasted!

וי"ל דשמואל מיירי כגון שאמר ליה זרע כל מה שתרצה

(b)

Answer: Shmuel discusses when he told him "plant whatever you want";

דהשתא לא מצי למימר הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך דבסתמא לא היה מקבל הקדוש ברוך הוא תפלתו של זה שיצליח כל מה שיזרע אם לא שיעשה לו נס

1.

Now, he cannot say that "v'Sigzar Omer v'Yakam Lach" would have been fulfilled for me, for presumably, Hash-m would not have accepted his prayer, that he should succeed in whatever he plants, unless a miracle is done for him;

ולא קאמר לעיל הוה מקויים בי ותגזר אומר אלא לפי שמתפלל על מין אחד של חטין:

2.

Above he said '"v'Sigzar Omer" would have been fulfilled for me' only because he prayed for one species, for wheat.

106b----------------------------------------106b

5)

TOSFOS DH v'Kaima Kimah l'Hadi Reisha

תוספות ד"ה וקיימא כימה להדי רישא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is at the beginning of Shevat.)

פי' בקונט' דכימה זנב טלה כדאמר בברכות (דף נח:)

(a)

Explanation #1 (Rashi): "Kimah" is the tail of [the constellation] "Teleh" (the lamb), like it says in Brachos (58b).

ולא דק אלא אמרינן התם דעש זנב טלה אלא שכימה סמוכה לה ואומר הב לי בניי

(b)

Rebuttal: This is wrong. Rather, we say there that "Ash" is the tail of "Teleh", but Kimah is close to it and says "give to me my children."

ומה שפי' בקונטרס דביום ראשון של אדר בסוף שעה עשירית קיימא כימה באמצע הרקיע

(c)

Explanation #1 (Rashi): On the first day of Adar, at the end of the 10th hour, Kimah is in the middle of the sky.

קשה דפועלים לא אתו מדברא עד צאת הכוכבים כדפי' בריש הפועלים (לעיל דף פג:)

(d)

Rebuttal #1: Workers come from the field only at Tzeis ha'Kochavim, like I explained above (83b)!

ותו דבסוף י' שעות הן עוד היום גדול ואין נראין הכוכבים ומשמע שבא ליתן סימן לאריסין להכיר שעה שיבאו מן השדה

(e)

Rebuttal #2: At the end of 10 hours, much time remains in the day. Stars are not visible. [Rav Papa] connotes that he comes to give a Siman for sharecroppers to know when to come from the field;

וזה דוחק לומר דה"ק כשיחשיך לילה אז רואין למפרע שבשעת הליכתן היתה כימה להדי רישייהו

1.

It is difficult to say that he means that when it gets dark at night, then we see retroactively that when they were walking, Kimah was above their heads!

ונראה לפרש דאתו אריסי מדברא בתחילת הלילה וקיימא כימה להדי רישייהו היינו בתחילת שבט ואז כלה זמן הזרע

(f)

Explanation #2: Sharecroppers come from the field at the beginning of the night and Kimah is above their heads. This is at the beginning of Shevat, and then the time of planting ceases.

והא דאמר בפ' כל הקרבנות (מנחות דף פה. ושם ד"ה וזורע) שהיו זורעים קודם הפסח ע' יום וזה חמשה יומי בתוך שבט

(g)

Implied question: It says in Menachos (85a) that they used to plant 70 days before Pesach. This is five days into Shevat!

התם שקרקע חשובה היא שזורעין בה לצורך העומר נמשך שם ימי הזרע יותר

(h)

Answer #1: There, it is esteemed land that they plant for the need of the Omer. The days of planting extend longer.

א"נ דבתחילת שבט של חמה הוא דקיימא כימה להדי רישייהו ואין תחילת של שבט של חמה מתחיל ברוב שנים יותר מע' יום לפני הפסח:

(i)

Answer #2: At the beginning of Shevat based on the sun, Kimah is above their heads. In most years, the beginning of Shevat based on the sun is not more than 70 days before Pesach.

6)

TOSFOS DH Shada Bei Aspasta v'Avda

תוספות ד"ה שדא ביה אספסתא ועבדא

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies if he did not plant fodder.)

לא הוה צריך למימר דשדא ביה אספסתא דבלאו הכי מצי למימר אילו הוה זרע אספסתא הוה עבדא

(a)

Implied question: There was no need to say that he planted fodder, for even without this, he could say "had you planted fodder, it would have produced!"

אלא מעשה הוה הכי:

(b)

Answer: The case was, he planted fodder.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF