1)

TOSFOS DH Hani Bei Trei d'Kiblu Iska ba'Hadei Hadadei

תוספות ד"ה הני בי תרי דקבלו עיסקא בהדי הדדי

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not teach about a lone acceptor.)

מאדם אחד

(a)

Explanation: [They accepted an Iska] from one person.

וא"ת ואמאי נקט בכי האי גוונא ולא נקט האי מאן דקביל עיסקא מחבריה

(b)

Question: Why does it discuss such a case, and not one who accepted an Iska from his friend?

וי"ל לפי שהמקבל יכול לחזור קודם הזמן ולומר לא אטרח עוד ואטול מה שיגיע לידי עד הנה דפועל יכול לחזור אפילו בחצי היום

(c)

Answer: The acceptor can retract before the time and say "I will not toil more. I will take what is due to me until now', for a worker can retract in the middle of the day;

אבל בעל העיסקא יכול להיות שאין יכול לחזור שהרי פלגא הוה מלוה ביד המקבל

1.

However, perhaps the investor cannot retract, for half is a loan in the acceptor's hand.

וגם פלגא דפקדון נתן לו זכות והשליטו להשתכר בו עד הזמן וזה לא היה שום חידוש להשמיענו דמעכב המקבל דטעם פשוט כדפרישית ולהכי לא נקט בכי האי גוונא:

2.

Also the deposit half, he gave to him rights in it, and authorized him to profit through it until the [designated] time. It would not be any Chidush to teach that the acceptor can stop him from retracting, for the reason is obvious, like I explained. Therefore, it did not discuss such a case.

2)

TOSFOS DH Mazla d'Bei Trei Adif

תוספות ד"ה מזלא דבי תרי עדיף

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not give this reason above.)

בכולהו הוה מצי למימר בהו הכי

(a)

Implied question: We could have said so regarding all of these (also the suggestions that they split just the profit, or the profit and principal)!

אלא דעדיפא מיניה קאמר בהו:

(b)

Answer: We gave better reasons [to refute those suggestions].

3)

TOSFOS DH R. Chananel Garis me'Hai Gisa Oh me'Hai Gisa

תוספות ד"ה ר"ח גריס מהאי גיסא או מהאי גיסא

(SUMMARY: Tosfos explains R. Chananel's text.)

פירוש כדי להעמיד צד הרחב שלמטה שאז אין צריך תבואה כל כך שבדבר מועט עומד ואינו נופל

(a)

Explanation: Is it enough to stand the wide side [of the pitchfork] below? Then, not so much grain is needed, for in a small amount it stands and does not fall;

או מהאי גיסא של מעלה שאינו רחב שאז צריך תבואה הרבה

1.

Or, is the top side [of the pitchfork], which is not wide? Then, much grain is needed.

ופשיט ליה מדקאמר כל שאין כונס שלו רואה פני חמה דהיינו צד הרחב שיש בו בית קיבול קצת לקבל תבואה:

(b)

Explanation (cont): [R. Avahu] resolved that since it says "as long as its Kones does not see the sun", this is the wide side, which has somewhat of a receptacle to receive grain [between its prongs].

105b----------------------------------------105b

4)

TOSFOS DH Kol she'Nichbeis b'Chezyonah

תוספות ד"ה כל שנחבאת בחזיונה

(SUMMARY: Tosfos questions this Shi'ur.)

תימה אמאי קרי אין כחו רע לפי שאינה נחבאת באגרופו והלא היא רותת תחתיהן:

(a)

Question: Why is this called "not weak", because it is not hidden in his fist? It is [possible that even so, the branch] shakes under them!

5)

TOSFOS DH Al Adam she'Kocho Ra she'Yachol Lehasito Tamei

תוספות ד"ה על אדם שכחו רע שיכול להסיטו טמא

(SUMMARY: Tosfos explains why he is not Tamei for other reasons.)

תימה אפילו אין כחו רע שאין יכול להסיטו אמאי טהור הלא יטמא התחתון לעליון

(a)

Question: Even if his strength is not weak, and [the rider] cannot cause [the bone] to move, why is [the rider] Tahor? The person below is Metamei the person on top!

ועוד הטומאה בחיבורים הוא וטמא טומאת שבעה כדאמר בפרק אין מעמידין (ע"ז דף לז: ושם)

1.

Also, this is Tum'ah b'Chiburim (touching one who touches Tum'as Mes. Also the rider) is Tamei for seven days (and requires Haza'ah with Mei Chatas), like it says in Avodah Zarah (37b)!

וי"ל כגון שתחתון נכרי שאינו מקבל טומאה וטהור העליון מטומאה דאורייתא

(b)

Answer #1: The case is, the one below is a Nochri, who is not Mekabel Tum'ah. The person on top is Tahor from Tum'ah mid'Oraisa.

א"נ אפילו התחתון ישראל וכגון שלובשין הרבה בגדים דטומאה בחיבורים לא מטמא אלא אדם אחד או בגד אחד אבל שני אין טמא אלא טומאת ערב ואין מטמא אדם וכלים

(c)

Answer #2: Even if the one below is a Yisrael, the case is, they are wearing many garments. Tum'ah b'Chiburim is Metamei only one person or one garment. The Sheni (what that person or garment touches) has only Tum'as Erev (it is a Rishon l'Tum'ah. One immerses it, and it is Tahor at night.) It is not Metamei people or Kelim;

ואפילו יטמא טומאה מדרבנן כמו שפי' ר"י בפ"ק דשבת (דף יז.) גבי מרדע מ"מ שלישי לא הוי אלא ראשון ולא יטמא אדם:

1.

Even if it has Tum'ah mid'Rabanan, like the Ri explained in Shabbos (17a) regarding [one who was carrying] a plowshare [and one end of it towered above Tum'as Mes], in any case the third [the garment that touches the Sheni] is only a Rishon l'Tum'ah, and it is not Metamei people.

6)

TOSFOS DH Mitpachas Shelahen

תוספות ד"ה מטפחת שלהן

(SUMMARY: Tosfos prefers R. Chananel's text.)

ר"ח גריס של לחם

(a)

Alternative text: R. Chananel's text says "of bread."

וכן נראה דלא אשכחן שנותנין תפילין במטפחת כי אם בכיס או בתיק:

(b)

Support: It seems that this is correct, for we do not find that people put Tefilin in a cloth. We find only that they put in a bag or case.

7)

TOSFOS DH Arba'as Sa'in l'Kor

תוספות ד"ה ארבעת סאין לכור

(SUMMARY: Tosfos explains that four Sa'im grew instead of 30.)

פי' במקום שראוי לצמוח כור ולא גדל רק ארבע סאין דהיינו כדי נפילה דבמקום שזורעים ד' סאין רגילות לצמוח כור

(a)

Explanation: In a place proper to grow a Kor (30 Sa'im), only four Sa'im grew. This is Kedei Nefilah, for in a place where they plant four Sa'im of seeds, usually a Kor grows;

ובשני דר' אמי צריך לזרוע ח' סאין לצמוח כור

1.

In the years of R. Ami, one needed to plant eight Sa'im in order that a Kor will grow.

ובסמוך גבי לקט מיירי בכור זרע:

(b)

Distinction: Below, regarding Leket, it discusses a Kor of seeds.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF