PAST DEDICATION
BAVA METZIA 27 - Dedicated by Drs. Shalom and Syma Kelman of Baltimore in honor of their children and grandchildren.

1) TOSFOS DH b'Loke'ach Min ha'Tagar

תוספות ד"ה בלוקח מן התגר

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations why he need not return it.)

פרש"י שלקח מאנשים הרבה ועירב פירות יחד ואינו יודע של מי הן ובאין בו סימן מיירי

(a) Explanation #1 (Rashi): The wholesaler bought from many people, and mixed the Peros together, and he does not know whose they were (the Peros in which the coins were found). We discuss when there is no Siman.

וא"ת אמאי לא מוקי בלוקח שהוא תגר

(b) Question: Why don't we establish it to discuss a buyer who is a wholesaler (and he does not know from whom he bought these Peros)?

וי"ל דלא פסיקא ליה דאם מצא קודם ששהא כדי לערבו בפירות אחרים חייב להחזיר

(c) Answer: The law is not always true in this case. If he found [the coins] before he delayed to mixed with others' Peros, he would be obligated to return them;

אבל בלוקח מן התגר כבר עירב התגר

1. However, if one bought from a wholesaler, the wholesaler already mixed them.

ועי"ל בלא טעם דמערב עם שאר הפירות לא שנו אלא בלוקח מן התגר שאינו יודע למי להחזיר או לתגר או לבעה"ב

(d) Explanation #2: Even without the reason of mixing with other Peros, [our Mishnah] was taught only regarding one who bought from a wholesaler, for he does not know to whom to return, i.e. to the wholesaler or the Ba'al ha'Bayis [who sold to the wholesaler].

אפי' אם אינו הוה ליפול בתבואה כ"א בשעת דישה ואין להסתפק בתגר

(e) Implied question: If it is common for [coins] to fall in grain only at the time of threshing, we have no doubt to say that [perhaps] they are the wholesaler's!

מ"מ אינו יודע מאיזה בעל הבית קנה התגר

(f) Answer: In any case, he does not know from which Ba'al ha'Bayis the wholesaler bought.

ולזה הפי' הו"מ למימר בלוקח שהוא תגר ומתייאש בעל הבית שסבר שכבר מכר התגר ואין הקונה יודע למי יחזיר

(g) Implied question: According to this Perush, we could have said that we discuss a buyer who is a wholesaler, and the Ba'al ha'Bayis despairs, for he thinks that the wholesaler already sold, and the buyer does not know to whom he should return.

אלא כמו כן משום דלא פסיקא ליה דאם התגר מצאה קודם ששהה כדי למכור לאחר לא נתייאש בעה"ב וחייב להחזיר.

(h) Answer: Also here, it is not uniform. If the wholesaler found it before delaying the time to sell to another, the Ba'al ha'Bayis did not despair, and he must return it.

2) TOSFOS DH Mah Simlah Meyuchedes she'Yesh Lo Simanim v'Yesh Lo Tov'in

תוספות ד"ה מה שמלה מיוחדת שיש לה סימני' ויש לה תובעין

(SUMMARY: Tosfos discusses the source for Yi'ush regarding an Aveidah.)

במרובה (ב"ק דף סו. ושם ד"ה מוצא) אמרינן בגניבה ילפינן יאוש מאבידה

(a) Reference: In Bava Kama (66a), we say that we learn despair about something stolen from Aveidah.

וא"ת ואבידה גופה מנלן

(b) Question: What is the source regarding an Aveidah itself?

וי"ל דמהכא נפקא לן דמה שמלה מיוחדת שיש בה סימן ואין הבעלים מתייאשין אלא תובעין שיחזירוה להם בסימנין

(c) Answer #1: We learn from here. Just like a garment is special, that it has a Siman and the owner does not despair, rather, he demands that [the finder] return it through Simanim (one must return all such matters).

אפי' אי סימנין לאו דאורייתא ואין מחזירין אלא בעדים

1. Implied question: If Simanim are not mid'Oraisa, and we return only through witnesses [how can we learn from here]?

מ"מ ילפינן משמלה דדווקא דבר שיש בו סימן חייב להחזיר דע"י שיש בו סימן ימצא עדים שיאמר להם מכירים אתם שמלה שלי שהיו בה סימנין כך וכך

2. Answer: Even so, we learn from a garment that one must return only something that has a Siman, for through having a Siman, he will find witnesses. He will say to them "do you recognize my garment, which has such and such Simanim?"

וגם המוצא לא יוציא השמלה להראותה לכל אדם אלא למי שיתן בה סימנים אע"פ שאינו מחזירה לו בכך מ"מ דומה שהיא שלו ומראה אותה לעדים

i. Also the finder will not take it out to show it to anyone, only to one who gives Simanim. Even though he does not return it to him through [Simanim], in any case it seems that it is his, and he shows it to witnesses.

אבל דברים שאין בהן סימן הוי שלו לפי שהבעלים נתייאשו

3. However, something without a Siman, the finder keeps it, for the owner despaired.

והא דקאמר בגמרא סימנין כדי נסבה אע"ג דצריך הסימנין דע"י זה יש לה תובעין

4. Implied question: Why does the Gemara say that Simanim was taught without need? Through Simanim, people will claim it (like Tosfos explained)!

מ"מ כדי נסבה דאפילו אי לא תני אלא שיש לה תובעין מ"מ ידעינן דע"י סימנין יש לה תובעין ואין הבעלים מתייאשים כדפרישית

5. Answer: In any case, [Simanim] was taught without need, for even had it taught only "there are people who will claim it", still we would know that through Simanim, people will claim it, and the owner did not despair, like I explained.

ומיהו בירושלמי יליף מניין ליאוש מן התורה אמר רבי יוחנן אשר תאבד ממנו מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם יצאה זו כו'.

(d) Answer #2: However, the Yerushalmi learns "what is the source for Yi'ush from the Torah? R. Yochanan said, "Asher Tovad Mimenu" - what is lost from him, and available to others. This excludes this (what is lost to everyone, e.g. an overflowing river took it. Surely the owner despaired, so the finder keeps it.)

3) TOSFOS DH b'Edei Ukaf

תוספות ד"ה בעדי אוכף

(SUMMARY: Tosfos explains that we must say so only if Simanim are not mid'Oraisa.)

פי' אי סימנין לאו דאורייתא.

(a) Explanation: If Simanim are not mid'Oraisa [one can return a donkey through witnesses who recognize the saddle].

4) TOSFOS DH l'Gizas Zenavo

תוספות ד"ה לגיזת זנבו

(SUMMARY: Tosfos explains the Chidush of this.)

וא"ת אם יש בה שוה פרוטה פשיטא ואם אין בה שוה פרוטה הא ממעטינן לקמן מהשבה

(a) Question: If the shearings are worth a Perutah, obviously (one must return them)! If they are not worth a Perutah, below we exclude that one need not return them!

וי"ל דאצטריך שחייב לגוזזה בעתה אע"פ שאין בה שוה פרוטה בשעה שגזזה.

(b) Answer: This is needed to obligate shearing it in the proper time, even though it is not Shaveh Perutah at the time he shears it.

5) TOSFOS DH Chamor d'Bor l'R. Yehudah

תוספות ד"ה חמור דבור לרבי יהודה

(SUMMARY: Tosfos explains why Rava did not list a third verse that we cannot explain.)

הא דלא קאמר גם לב"ה קשה

(a) Implied question: Why didn't he say that "Gam" (regarding Esnan Zonah and Mechir Kelev, it says "Gam Sheneihem") is difficult for Beis Hillel?

דלא חשיב אלא בהמות.

(b) Answer: He mentions only animals [that we cannot explain why the Torah wrote them].

6) TOSFOS DH v'Seh d'Aveidah l'Divrei ha'Kol Kashya

תוספות ד"ה ושה דאבידה לדברי הכל קשיא

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not answer that "Seh" teaches about its shearings.)

מקשינן ונימא מלתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא

(a) Question: We should say that something that we could have learned from a Kal va'Chomer teaches, the Torah wrote it anyway (like we say elsewhere)!

ותירץ הר"י כהן דכיון דנכתב שור לגיזת זנבו הוי גיזת שה בכלל כל אבידת אחיך.

(b) Answer (Ri Kohen): Since "Shor" was written for shearings of the tail, shearings of a Seh are included in "Kol Aveidas Achicha." (We know this without a Kal va'Chomer.)

7) TOSFOS DH Perat leshe'Ein Bo Shaveh Perutah

תוספות ד"ה פרט לשאין בו שוה פרוטה

(SUMMARY: Tosfos explains why we need a verse to exclude this.)

דס"ד דחייב מכלל כל אבידת אחיך.

(a) Explanation: One might have thought that he is liable, for it is included in Kol Aveidas Achicha.

27b----------------------------------------27b

8) TOSFOS DH Ta Shma Chamir b'Simanei Ukaf

תוספות ד"ה ת"ש חמור בסימני אוכף

(SUMMARY: Tosfos explains that this is a Beraisa.)

ברייתא היא.

(a) Explanation: This is a Beraisa. (This is unlike Rashi, who explains that this is how Rava established the verse, on 27a.)

9) TOSFOS DH Darshehu Im Hu Ramai Mai Lav b'Simanim

תוספות ד"ה דרשהו אם הוא רמאי מאי לאו בסימנין

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that Simanim do not help for a Ramai.)

וא"ת דבמתני' (לקמן כח:) דריש מהאי קרא דלא יחזיר אף בסימנין

(a) Question: Our Mishnah (below, 28b) expounds from this verse that one does not return [to a swindler] even with Simanim!

וי"ל דאסמכתא היא כדקתני עלה בברייתא משרבו הרמאים התקינו

(b) Answer #1: That is a mere Asmachta, like it taught about this in the Beraisa "after swindlers increased, they enacted [that he must bring witnesses that he is not a swindler].

אבל הכא משמע ליה שהיא דרשה גמורה מדקאמר וכי תעלה על דעתך לומר כו'

1. However, here it connotes that is a proper Drashah, since it says "would you think [to say that you give it to him before he requests it?!" This shows that the verse is truly extra, and must be expounded.]

ועי"ל דבמתני' מיירי בידוע שהוא רמאי לכך צריך עדים אבל הכא מיירי בסתם בני אדם.

(c) Answer #2: Our Mishnah discusses when it is known that he is a swindler. Therefore, he needs witnesses. Here, we discuss Stam people.

10) TOSFOS DH Matz'o

תוספות ד"ה מצאו

(SUMMARY: Tosfos explains in which case we return the Get.)

גט קשור בכיס יחזיר המוצא לשליח או לבעל השואלו בסימני הכיס

(a) Explanation: [If he found] the Get tied to a wallet, the finder returns it to the Shali'ach or husband who asks for it, through Simanim on the wallet.

11) TOSFOS DH v'Neichush l'She'elah

תוספות ד"ה וניחוש לשאלה

(SUMMARY: Tosfos explains why this does not prove that Simanim are mid'Oraisa.)

(וא"ת ולוכח מהכא דסימנין דאורייתא ובפרק בתרא דיבמות (דף קכ. ושם ד"ה מצאו) פריך מהכא דסימנין דאורייתא

(a) Question: We should prove from here that Simanim are mid'Oraisa! In Yevamos (120a), the Gemara asks from here that Simanim are mid'Oraisa!

וי"ל דמצי לאוקמה כגון שאותו שאבדו מצאו ומכיר הכיס בטביעות עין דכיון שבעצמו מצאו נאמן וה"נ הוה מצי למדחי התם.

(b) Answer: We could establish it when the one who lost found it and recognizes the wallet. Since he himself found it, he is believed. Similarly, we could have rejected there.

12) TOSFOS DH Kis v'Arneki Mishum d'Mesameni

תוספות ד"ה כיס וארנקי משום דמסמני

(SUMMARY: Tosfos explains why it is permitted to be particular about this.)

וא"ת והכתיב לא תנחשו

(a) Question: It says "Lo Senacheshu"!

וי"ל בשלהי במה אשה (שבת דף סז.) אמרינן כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי.

(b) Answer: In Shabbos (67a), we say that Darchei ha'Emori does not apply to anything that cures.

13) TOSFOS DH v'Ana Yahivna Simanim Muvhakin Didah

תוספות ד"ה ואנא יהיבנא סימנים מובהקין דידה

(SUMMARY: Tosfos explains that "Muvhakim" is not precise.)

לא מובהקין ממש קאמר אלא מובהקים מסימני חבירו כמו זה אומר מדת ארכו וזה אומר מדת רחבו

(a) Explanation: This does not refer to real Simanim Muvhakim. Rather, they are more Muvhak than the Simanim that his friend gave, e.g. this one says the length, and this one says the width;

ולקמן (דף כח:) נמי דקאמר לעולם גלימא מכריז ולא אמר סימנין מובהקין התם נמי לאו מובהקים ממש קאמר אלא שלא אמר סימנים טובים שיש בו כי אם כסימנין דסומקי וחיורי.

1. Also below, it says "really, he announces a garment, and he did not say Simanim Muvhakim." Also there, they are not real Simanim Muvhakim. Rather, he did not say good Simanim in it, rather like Simanim that it is red or white.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF