1)

TOSFOS DH u'Modeh R. Shimon b'Kelim she'Savatan ha'Ayin v'Chulei

תוספות ד"ה ומודה ר"ש בכלים ששבעתן העין כו'

(SUMMARY: Tosfos infers that Rabanan obligate announcing even new Kelim.)

מדקאמר ומודה משמע דלרבנן אפילו לא שבעתן העין חייב להכריז

(a)

Inference: Since it says "he admits", this connotes that according to Rabanan, even if Lo Savatan ha'Ayin (they are so new that he cannot recognize that they are his), he must announce.

וכן מצינו ברבה בר בר חנה דאמר בפ"ק (לעיל דף יט.) אי טביעות עינא אית לי בגויה וגט לא שבעתו העין דלא משהה איניש גיטא בידיה

(b)

Support: We find that Rabah bar bar Chanah said (above, 19a) "I recognize it (the Get that he lost)." A Get is not Savato ha'Ayin, for a man does not delay a Get in his hand. (He does not write it until he is ready to give it.)

וקשה דלא מצינו דאמרו רבנן זה בפירוש

(c)

Question: We do not find that Rabanan said so explicitly! (Pnei Yehoshua - perhaps Rabanan in our Mishnah hold that one need not announce anything without a Siman, and R. Shimon teaches that this is only for new Kelim!)

וי"ל דמדנקט במתני' כריכות ועיגולי דבילה ומחרוזות וככרות הרי אלו שלו ואלו דברים אין דרכן להיות בהן טביעות העין

(d)

Answer: Since our Mishnah mentioned Kerichos, rings of pressed figs, strings [of fish] and loaves, he keeps them, and it is not common to recognize these matters...

משמע דדברים שדרכן להיות בהן טביעות עין בכל ענין חייב להכריז אפילו לא שבעתן העין אי מצא במקום דשכיחי רבנן.

1.

This implies that in matters that it is normal to recognize, in every case he must announce them, even if Lo Savatan ha'Ayin, if he found them in a place where Rabanan are common.

2)

TOSFOS DH Aval Shenayim Chayav Lehachriz

תוספות ד"ה אבל שנים חייב להכריז

(SUMMARY: Tosfos resolves how our Mishnah can hold that Minyan is a Siman.)

דמנין הוי סימן

(a)

Explanation: The number is a Siman.

ומתניתין דקתני מחרוזות וככרות הרי אלו שלו

(b)

Implied question: Our Mishnah taught that strings [of fish] and loaves, he keeps them!

אי מיירי דרך נפילה אתי שפיר דאז לא היה מנין סימן שאינו יודע שנפלו בבת אחת

(c)

Answer #1: If it is Derech Nefilah, this is fine, for then Minyan is not a Siman, for he does not know that they fell at once.

א"נ מיירי דרך הינוח וליכא אלא מחרוזה אחת וכן עיגול וככר והא דקאמר מחרוזות היינו מחרוזות דעלמא

(d)

Answer #2: Or, it is Derech Hinua'ach, and there is only one string, ring [of pressed figs] or loaf. Even though it says "strings", this refers to in general (every time one finds a string).

ולקמן (דף כה.) גבי צבורי פירות וגבי צבורי מעות דפריך ש"מ מנין הוי סימן ולא משני צבורי דעלמא דומיא דרישא מחרוזות ועיגולי (כן הוא בדפוס ישן) וככרות וכריכות

(e)

Implied question: Below (25a), regarding collections of Peros and collections of coins, the Gemara asks "this shows that Minyan is a Siman." It does not reject this and say that this refers to collections in general, similar to the Reisha, which mentions strings, rings, loaves and Kerichos (but the finder found only one)!

היינו משום דלא הוה ליה למתני אלא מעות צבורות ופירות צבורות כדקתני מעות מפוזרות ופירות מפוזרות.

(f)

Answer: This is because it should have taught only "gathered coins and gathered fruits", like it taught "scattered coins and scattered Peros."

3)

TOSFOS DH Ki ka'Amar R. Shimon b'Rov Kena'anim

תוספות ד"ה כי קאמר ר"ש ברוב כנענים

(SUMMARY: Tosfos explains why despair is relevant.)

וא"ת א"כ מה צריך טעם מפני שהבעלים מתיאשים ת"ל דיש לתלות דמכנענים נפל דהוו רובא

(a)

Question: If so, why did we need the reason because the owner despairs? Even without this, [the finder keeps it,] for we may assumes that a Nochri lost it, for they are the majority!

וי"ל דאיצטריך דאפילו יודע ודאי שמישראל נפל קאמר הרי אלו שלו דהמפסיד מתיאש

(b)

Answer: We need [to permit] even if he knows that it fell from a Yisrael. [The Beraisa] says that the finder keeps it because the loser despairs;

ואומר דכנענים שקלי ליה ואפילו אם ישראל ימצאם לא יכריז דתולה דמן הכנענים נפל דהן רובא.

1.

[The loser] assumes that Nochrim took it. And even if a Yisrael will find it, he will not announce it, for he will assume that a Nochri lost it, for they are the majority!

4)

TOSFOS DH Afilu b'Rov Yisrael Nami

תוספות ד"ה אפילו ברוב ישראל נמי

(SUMMARY: Tosfos gives the reason to permit when the majority are Yisre'elim.)

הוי שלו וטעמא משום דאיכא אינשי דלא מעלי ושקלי לה.

(a)

Explanation: [Even when the majority are Yisre'elim], the finder keeps it. The reason is because there are improper people who will take it [so the owner despairs].

5)

TOSFOS DH Im Timtzi Lomar Pligi Pligi b'Rov Kena'anim Oh Lo

תוספות ד"ה אם תמצי לומר פליגי פליגי ברוב כנענים או לא

(SUMMARY: Tosfos prefers a text that holds that Rabanan surely argue when the majority are Yisre'elim.)

להך גירסא מספקא אי פליגי אפילו ברוב ישראל

(a)

Version #1: According to this text, we are unsure if they argue even when the majority are Yisre'elim.

ואית ספרים דלא גרסי הכי אלא גרסי את"ל אפילו ברוב ישראל פליגי רבנן עליה ברוב כנענים או לא

(b)

Version #2: Some texts do not have these words. Rather, it says "if you will say that [R. Shimon permits] even when the majority are Yisre'elim, do Rabanan argue when the majority are Nochrim, or not?"

ולהך גירסא פשיטא ליה דרבנן פליגי עליה ברוב ישראל וחייב להכריז ולא חיישינן לאינשי דלא מעלי

1.

According to this text, it is obvious that Rabanan argue when the majority are Yisre'elim, and he must announce, and we are not concerned for improper people [who would take it].

וכן נראה דהא תנן אלו שחייב להכריז מצא פירות בכלי וכן כולהו דאית בהו סימן

(c)

Support #1 (Mishnah): One must announce the following: he found Peros in a Kli, and all of the matters that have a Siman;

ומשמע דאפילו ברה"ר דרבים מצוים שם חייב להכריז דלא מדכר רה"י אלא גבי כריכות ודוחק הוא להעמיד בסמטא

1.

This connotes even in Reshus ha'Rabim, where many are found, he must announce, for it mentions Reshus ha'Yachid only regarding Kerichos. It is difficult to establish the Mishnah in a Simta (which is not considered Reshus ha'Yachid, and not Reshus ha'Rabim).

וכן לקמן אמר לעולם רבנן כו' ומי קתני הרי אלו שלו אינו חייב להכריז קתני ויניח

(d)

Support #2: Below, it says 'really, it is Rabanan. Does it say "the finder keeps it"?! It says "he need not announce", and he leaves it [and if a Yisrael gives a Siman, he returns it to him].'

והשתא מ"מ תפשוט דפליגי רבנן ברוב ישראל דקתני אם רוב ישראל חייב להכריז

1.

Now, in any case we may resolve that Rabanan argue about when the majority are Yisre'elim, for it says "if the majority are Yisre'elim, he must announce"!

אלא ודאי הא לא מספקא ליה אם פליגי ברוב ישראל ופשיטא ליה דפליגי מכח מתני' כדפרישית.

(e)

Conclusion: Rather, surely there is no doubt whether Rabanan argue about when the majority are Yisre'elim. It is obvious that they argue, due to our Mishnah, like I explained.

6)

TOSFOS DH Man Sham'at Lei d'Azil Basar Ruva

תוספות ד"ה מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to following the majority regarding Metzi'os.)

פירוש גבי מציאה ולא שייך הא לפלוגתא דחיישינן למיעוט.

(a)

Explanation: [We ask who follows the majority] regarding a Metziah. This is not relevant to the argument about concern for the minority.

7)

TOSFOS DH v'Tifshot Minah d'Modu Rabanan l'R. Shimon v'Chulei

תוספות ד"ה ותפשוט מינה דמודו רבנן לר"ש כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that we cannot absolutely resolve this.)

וא"ת אי בעי למפשט דמודו רבנן נימא ר"ש היא

(a)

Question: If we want to resolve that Rabanan agree, we should say [to reject this] that [the Mishnah] is R. Shimon!

וי"ל דמ"מ תפשוט דלא מצינו למימר דלר"ש אפילו ברוב ישראל הרי אלו שלו ולרבנן אפילו ברוב כנענים חייב להכריז

(b)

Answer: In any case we can resolve that we cannot say that R. Shimon holds that even when the majority are Yisre'elim, the finder keeps it, and Rabanan hold that even when the majority are Nochrim, he must announce;

דאי כר"ש אתיא אם כן ברוב ישראל חייב [להכריז] לר"ש ואי כרבנן אתיא א"כ ברוב כנענים הרי אלו שלו.

1.

If [the Mishnah] is like R. Shimon, if so when the majority are Yisre'elim, he must announce according to R. Shimon. If it is like Rabanan, if so [they hold that] when the majority are Nochrim, the finder keeps it.

8)

TOSFOS DH b'Tamun

תוספות ד"ה בטמון

(SUMMARY: Tosfos explains why he must announce when the majority are Yisre'elim.)

ולא בעי לאוקמה שאין רבים מצויין שם

(a)

Implied question: Why don't we establish [the Mishnah] when many are not common there?

מדמפליג בין רוב העיר כנענים לרוב העיר ישראל משמע שמצא במקום שרוב בני העיר מצויים שם

(b)

Answer: Since it distinguishes between when the majority of the city are Nochrim, and when the majority of the city are Yisre'elim, this connotes that he found it in a place where most of the city are found;

דאי מצא במקום שאין רבים מצויין לא הוה ליה למנקט רוב העיר אלא אם רוב כנענים או ישראל שכיחי במקום שמצא

1.

If he found it in a place where most of the city are not found, he should not discusses the majority of the city, rather, if mostly Nochrim or Yisre'elim are frequent in the place it was found.

וא"ת ובטמון למה יגע בו

(c)

Question: If it is hidden, why does he touch it?

אי משום שיפנה אותה המפנה יקחנה ויכריז

1.

If it is because [the wasteheap] will be cleared away, the one who clears it away will take it and announce!

וי"ל דשמא המפנה יהיה כנעני או שמא לא ימצאנה המפנה וישליכנה לחוץ עם הזבל

(d)

Answer: Perhaps the one who clears it away will be a Nochri, or perhaps he will not find it, and he will cast it outside with the refuse.

וא"ת ואמאי יכריז יקחנה לעצמו דכשלא ימצאנה בעליה יתייאש ויאמר שאדם שאינו הגון לקחה ואע"ג דאיכא רובא ישראל

(e)

Question: Why does he announce? He should take it for himself, for when the owner does not find it, he will despair, and say that an improper person took it, even though there is a majority of Yisre'elim;

דהיינו טעמא דר"ש דשרי ברוב ישראל

1.

This is the reason why R. Shimon permits when the majority are Yisre'elim!

וי"ל דהוי יאוש שלא מדעת דבשעה שלוקחה עדיין לא ידע האובד שנלקחה

(f)

Answer: It is Yi'ush she'Lo mi'Da'as, for when he takes it, the loser does not yet know that it was taken.

וברוב כנענים הוי שלו דתלינן דכנענים הטמינוה דהוו רובא.

(g)

Distinction: When the majority are Nochrim, the finder keeps it, for we assume that Nochrim hid it, for they are the majority.

24b----------------------------------------24b

9)

TOSFOS DH Savar Kevasei b'Chada

תוספות ד"ה סבר כוותיה בחדא

(SUMMARY: Tosfos explains the minimum we resolve from here.)

ולא בעי למימר דסבר כרבנן דא"כ תפשוט דמודו רבנן ברוב כנענים

(a)

Explanation: He did not want to say that he holds like Rabanan, for if so, he should resolve that Rabanan agree about a majority of Nochrim;

ומכל מקום יש לפשוט דהלכה כמותו ברוב כנענים.

1.

In any case, we can resolve that the Halachah follows [R. Shimon ben Elazar] when the majority are Nochrim.

10)

TOSFOS DH l'Vasar Treisar Yarchei Shasa v'Chulei

תוספות ד"ה לבתר תריסר ירחי שתא כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses what was beyond the letter of the law.)

פי' הן עצמן החזיר אע"ג דלא היה צריך ליתן רק דמיהם

(a)

Explanation #1: He returned [the lost donkeys] themselves, even though he needed to give only their value;

כדתנן בפרקין (דף כח:) כל דבר שעושה ואוכל מטפל בו י"ב חדש מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן

1.

Citation (below, 28b - Mishnah): Anything that works and eats, one cares for it for 12 months. From then and onwards, he sells it, and guards the money.

אבל רש"י פירש שמצאן אחר י"ב חדש שנאבדו

(b)

Explanation #2 (Rashi): He found them after 12 months from when they were lost.

קשה דמנלן שיהא בשביל כך למוצא דהאובד אינו מתיאש שסבור שהמוצא יסבור שמקרוב נאבדו ויכריז.

(c)

Objection: What is the source that due to this, [according to letter of the law] it belongs to the finder? The loser does not despair, for he thinks that the finder thinks that they were lost recently, and he will announce!

11)

TOSFOS DH Lifnim mi'Shuras ha'Din

תוספות ד"ה לפנים משורת הדין

(SUMMARY: Tosfos discusses three ways of going beyond the letter of the law.)

מאשר יעשון נפקא לן לקמן בפרקין (דף ל:)

(a)

Explanation: We learn [going beyond the letter of the law] below (30b) from "Asher Ya'asun.

תימה דלא מייתי קרא הכא כדמייתי לקמן בעובדא דר' ישמעאל ובהגוזל קמא (ב"ק דף ק. ושם ד"ה לפנים) בעובדא דרבי חייא במראה דינר לשולחני ונמצא רע

(b)

Question #1: Why don't we bring the verse here, like we bring below in the episode of R. Yishmael, and in Bava Kama (100a) regarding the episode of R. Chiya, of showing a coin to a moneychanger [who said that it is good], and it was found to be Pasul?

ולקמן בסוף פרק האומנין (דף פג.) מייתי קרא אחרינא למען תלך בדרך טובים שהוא מדברי קבלה ושביק קרא דאשר יעשון שהוא מדברי תורה

(c)

Question #2: Below (83a) we bring a different verse "Lema'an Telech b'Derech Tovim", which is from Kesuvim, and we abandon the verse "Asher Ya'asun", which is from Torah!

וי"ל דלא מייתי קרא דאשר יעשון אלא במקום שאחרים חייבין והוא פטור כמו במראה דינר

(d)

Answer: We bring the verse "Asher Ya'asun" only when others are obligated and he is exempt, e.g. showing a coin;

דאחרים דבעו למילף חייבים ור' חייא דלא בעי למילף פטור ולפנים משורת הדין שילם כמו אחרים

1.

Others, who need to learn, are obligated [if they erred]. R. Chiya [who was an expert] was exempt. He went beyond the letter of the law and paid, like the law of others.

וכן בעובדא דרבי ישמעאל דזקן ואינו לפי כבודו הוה ועשה לפנים משורת הדין כמו אחרים

2.

Similarly, in the episode of R. Yishmael, who was a Chacham and it was not according to his honor (to help the man load) went beyond the letter of the law [to consider himself obligated, and he bought the load to exempt himself], like others.

והכא בשמעתין דהדרינהו בתר תריסר ירחי שתא כ"ע פטורים לכך לא מייתי קרא הכא

3.

Here, in our Sugya, he returned them after 12 months, all are exempt. Therefore, we do not bring the verse here;

ומ"מ משום לפנים משורת הדין בעי ליה לאהדורי כיון שאינו מתחסר ממונא

i.

In any case, due to going beyond the letter of the law he needed to return [the donkeys themselves], since he does not lose money through this.

אבל בסוף האומנין (שם) בהנהו שקולאי ששברו לו החבית ועשו לו הפסד גדול משום לפנים משורת הדין אין לו להפסיד לכך מייתי קרא למען תלך בדרך טובים.

(e)

Distinction: Below (83a), regarding the load carriers who broke his barrel and caused him a large loss, he need not lose due to going beyond the letter of the law. Therefore, we brought the verse "Lema'an Telech b'Derech Tovim."

12)

TOSFOS DH Asa l'Kamei d'Rav Garsinan

תוספות ד"ה אתא לקמיה דרב גרסי'

(SUMMARY: Tosfos defends another text.)

כדמשמע בירושלמי פרק אין מעמידין

(a)

Observation: The Yerushalmi in Avodah Zarah connotes like this [that the text says Rav].

ואפילו לספרים דגרסי אביי פריך שפיר מבשר שנתעלם מן העין

1.

Even according to the texts that say Abaye, it is a proper question from meat that was hidden from the eye.

דאף ע"ג דלא קיימא לן כרב כדפרישית לעיל (דף כג: ד"ה מחרוזות) מדפריך בפרק גיד הנשה (חולין דף צה: ושם) ורב היכי אכיל בשרא

2.

Implied question: The Halachah does not follow Rav, like I explained above (23b), since the Gemara in Chulin (95b) asks "how may Rav eat meat?"!

מ"מ פריך שפיר דכיון דחזי המוצא שהעוף השליכם שם אפילו מאן דפליג ארב מודה הכא דאסור דאימור נטלה מעיר שרובה כנענים

3.

Answer: In any case, it is a proper question, since the finder saw that the bird cast them there. Even the one who argues with Rav agrees here that it is forbidden. I can say that it took [the meat] from a city that is mostly Nochrim.

ומשני בעומד ורואהו שנטלה מעיר שרובה טבחי ישראל ולרב מיירי בעומד ורואה שנטלה לפני טבחי ישראל.

(b)

Explanation: The Gemara answers that the case is, the finder saw that the bird took the meat from a city in which most of those who slaughter are Yisrael.

13)

TOSFOS DH Harei she'Avdu v'Chulei

תוספות ד"ה הרי שאבדו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that the same applies if they were stolen.)

ה"ה נגנבו ואע"ג דעבר על לא תגנוב לא עבר על לאו דנבילה

(a)

Assertion: The same applies if they were stolen. Even though [the thief] transgressed stealing, he would not transgress Neveilah.

ובתוספתא (פ"ב דחולין) תניא בהדיא הרי שאבדו או נגנבו והכא נקט אבדו אורחא דמילתא.

(b)

Support: The Tosefta explicitly teaches a Beraisa "if they were lost or stolen." Here it mentions only [if they were] lost, for this is the common case.

14)

TOSFOS DH she'Matz'an b'Ashpah

תוספות ד"ה שמצאן באשפה

(SUMMARY: Tosfos explains why the ruling here depends on the argument.)

בפ"ק דחולין (ד' יב:) מפרש נראין דברי רבי יהודה לרבי חנניא כשמצאן באשפה שבשוק שאף רבי חנניא לא פליג עליה אלא באשפה שבבית

(a)

Reference: In Chulin (12b), it explains that R. Yehudah's words were Nir'im (seemed correct) to R. Chananya when he found them in a wasteheap in the market, for even R. Chananya argues with him only when he found them in a wasteheap in the house;

ובעובדא דהכא שמצאן בדרך בלא אשפה הוי כאשפה שבבית.

1.

In the episode here, he found them on the road, without a wasteheap. This is like a wasteheap in the house.

15)

TOSFOS DH Asa l'Kamei d'R. Asi Garsinan

תוספות ד"ה אתא לקמיה דרבי אסי גרסי'

(SUMMARY: Tosfos explains why this text is fine.)

אע"ג דבכל דוכתי חשיב רבי אמי ברישא כדאמר (גיטין דף נט:) רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי דארעא דישראל

(a)

Implied question: (Why did R. Ami ask R. Asi?) Everywhere, R. Ami is mentioned before R. Asi, like it says (Gitin 59b) "R. Ami and R. Asi were the most esteemed Kohanim of Eretz Yisrael"!

אף על גב שגדול ממנו אין תימה שבא לפניו לישאל לפי שחבירו היה

(b)

Answer: Even though R. Ami was greater than R. Asi, it is not astounding that he came in front of him to ask, for he was his colleague.

אבל אי גרסינן רבי אבא קשה דרבי אבא היה תלמידו של רבי אמי כדמוכח גבי נסכא דרבי אבא (שבועות דף מז.) ואיך היה בא לפניו (לעולם).

(c)

Observation: However, if the text says R. Aba, this is difficult, for R. Aba was R. Ami's Talmid, like is proven regarding the ingot of R. Aba (Shevu'os 47a). Why would [R. Ami] come in front of [his Talmid R. Aba to ask]?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF