1) TOSFOS DH Ein Ma'avirin Al ha'Ochlin

תוספות ד"ה אין מעבירין על האוכלין

(SUMMARY: Tosfos explains that one must pick up the food.)

פי' אינו רשאי לעבור מעליהן כדפירש רש"י אלא צריך להגביהן

(a) Explanation: One may not pass by food [and leave it on the floor], like Rashi explained. Rather, one must pick it up.

אבל אין לפרש דאין מעבירין היינו אין דורסין עליהם

(b) Suggestion: Perhaps Ein Ma'avirin means that one may not step on it!

כדאמר בפרק הדר (עירובין דף סד:) דא"ל ר"ג לרבי אלעאי טול גלוסקא משום דאין מעבירין הרי משמע שצריך להגביהם

(c) Rejection #1: It says in Eruvin (64b) that R. Gamliel told R. Ila'a "pick up the bun", because Ein Ma'avirin. This connotes that one must pick it up.

ועוד דקאמר התם אבל בדורות אחרונים שפרוצות בכשפים מעבירין

(d) Rejection #2: It says there that later generations, in which witchcraft is rampant, Ma'avirin.

ואי אין מעבירין היינו אין דורסין א"כ האי דקאמר נמי שפרוצות בכשפים היינו דורסים

1. If Ma'avirin means that one may not step on it, this that we said that witchcraft is rampant means that they trample;

והכא משמע דבאתרא דחיישי לכשפים אין דורסין אלא ודאי צריך לומר כדפרישית.

2. Here it connotes that in a place where people are concerned for witchcraft, they do not trample! Rather, surely one must say like I explained.

2) TOSFOS DH v'Ha Ika Nochrim d'Lo Eichpat Lehu

תוספות ד"ה והא איכא נכרים דלא איכפת להו

(SUMMARY: Tosfos asks why we seek to be lenient.)

פירוש שידרסו הנכרים קודם שיבא שם שום ישראל ויגביה

(a) Explanation: The Nochrim will trample it before a Yisrael comes and picks it up.

וא"ת ולפרוך והלא נכרים שקלי ליה

(b) Question: We should ask that Nochrim will take it!

וי"ל דדריסה שכיח אי לאו משום כשפים לפי שדורסין דרך הילוכן

(c) Answer: Trampling is common, if not for [concern for] witchcraft, for they trample while walking;

אבל נטילה לא שכיח שיראים שבעל הככר רואה שסבורים שלדעת הניחו שם

1. Taking is not common, for they fear lest the owner of the loaf sees. They think that he left it there.

אבל קשה דהיכי פריך שניחוש שידרסוהו נכרים קודם שיבא שם שום ישראל ויפטר מהכרזה

(d) Question #1: How can we ask that we should be concerned lest Nochrim trample before any Yisrael goes there, to exempt from announcing?

אדרבה ניחוש לרוב ישראל שרואין הככר ויגביהוהו וניחוש לחומרא לחייבו הכרזה

1. Just the contrary! We should be concerned for the majority of Yisraelim, who see the loaf and pick it up. We should be concerned to be stringent, to obligate announcing!

דהא בציבורי מעות מכריז אע"פ שאם יראו אותם הנכרים קודם ודאי שקלי להו

2. Regarding collections of coins, one announces, even though if Nochrim see them first, surely they will take them!

ועוד דבעי למימר דאפילו ברוב נכרים פליגי רבנן ומחייבי להכריז ואע"ג דאיכא למיחש דלמא שקלי להו ומסתמא נתייאש

(e) Question #2: The Gemara wanted to say that even regarding a majority of Nochrim, Rabanan argue [with R. Shimon ben Elazar], and obligate announcing, even though there is concern lest [Nochrim] take it, and presumably the owner despaired!

ועוד דהוה ליה למימר דמנכרים נפול וניזיל בתר רובא

1. Also, he should have said that it fell from Nochrim, and we should follow the majority!

אפילו לשמואל דאמר בממון אין הולכין אחר הרוב היכא דליכא חזקה מודה כדמוכח בפרק לא יחפור (ב"ב דף כג: ושם ד"ה חוץ) גבי ניפול הנמצא

2. Even according to Shmuel, who says that we do not follow the majority in monetary matters, when there is no Chazakah, he agrees [that we follow the majority], like is proven in Bava Basra (23b) regarding a fallen chick.

אבל כל היכא דאפשר לתקן להשיב ממון לבעלים ע"י הכרזה מתקנינן וא"כ מאי פריך הכא.

i. However, whenever it is possible to enact to return property to the owner through announcing, we enact. If so, what did he ask here?!

3) TOSFOS DH v'Ha Ika Behemah u'Kelavim

תוספות ד"ה והא איכא בהמה וכלבים

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only for Rabah.)

וא"ת לרבא נמי יקשה והא איכא בהמה וכלבים דאכלי להו כדאמר לעיל דאיכא שקצים ורמשים דאכלי

(a) Question: Also for Rava this is difficult! There are animals and dogs that will eat it, like we said above (22b) "there are vermin that will eat it"!

וי"ל דהכא מיירי בככרות גדולות שאי אפשר שיאכלום.

(b) Answer: Here we discuss big loaves. It is impossible for then to eat them.

4) TOSFOS DH Siman ha'Ba me'Eilav Havi Siman

תוספות ד"ה סימן הבא מאיליו הוי סימן

(SUMMARY: Tosfos concludes that it came by itself, but he knows about it.)

פרש"י דלשם סימן נתנו שם ולא נפל מאיליו

(a) Explanation #1 (Rashi): It was put there for a Siman. It did not fall by itself.

וקשה דאין דרך לתת מעות בככר לסימן

(b) Objection: It is not normal to put coins in a loaf for a Siman!

אלא י"ל דאימור ידע שנפלו לו שם

(c) Explanation #2: We can say that he knows that it fell there;

ומ"ד לא הוי סימן כיון דרגילות לבא מאיליו מסתמא לא ידע כיון שאין ניכר בחוץ

1. The one who holds that it is not a Siman, since it usually comes by itself, presumably he does not know, since it is not recognizable outside;

אבל סימני בהמה שהן מאיליהן הוי סימן כיון שניכר

(d) Distinction: However, Simanim on an animal that came by themselves, they are a Siman, since they are recognized;

וכן דבר שאין ניכר בחוץ אם אין רגילות לבא מאיליו הוי סימן.

1. Anything that is not recognized externally, if it is not normal to come by itself, it is a Siman.

23b----------------------------------------23b

5) TOSFOS DH Machrozos Shel Dagim Harei Elu Shelo

תוספות ד"ה מחרוזות של דגים הרי אלו שלו

(SUMMARY: Tosfos explains that the same applies to strings of pieces of meat.)

וה"ה מחרוזות של בשר כדאמר בתוספתא (פ"ב)

(a) Observation: The same applies to strings of meat, like the Tosefta (2:3. It says that one need not announce them. This shows that the knot is not a Siman.)

וא"ת והא אמר בפ' גיד הנשה (חולין דף צה: ושם ד"ה בחרוזים) אל תהא שוטה בשר בחרוזים הוי סימן

(b) Question: It says in Chulin (95b) "do not be a lunatic! Meat on a string is a Siman."

וי"ל גבי בשר שנתעלם מן העין הקילו טפי

(c) Answer: Regarding meat that was hidden from the eye (if it was not watched constantly, we are concerned lest it was switched with forbidden meat, Chachamim) were more lenient;

דאין הלכה כרב מדפריך (שם) ורב היכי אכל בשרא משמע דאנן שפיר אכלינן.

1. This is because the Halachah does not follow Rav [who forbids such meat], since the Gemara asks "how may Rav eat meat?!" This implies that it is fine that we eat meat.

6) TOSFOS DH mid'Mishkal Havi Siman Midah u'Minyan Nami Havi Siman

תוספות ד"ה מדמשקל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי סימן

(SUMMARY: Tosfos infers that Midah is a better Siman than the size.)

משמע דמדה עדיפא

(a) Inference: Midah is better [for a Siman than the weight].

וא"ת והא אמרי' (לקמן דף כח.) ינתן לאומר משקלותיו ולא לאומר מדת ארכו ורחבו משמע דמשקל הוי סימן טפי

(b) Question: We say below (28a, that if two people claim an Aveidah, and one gives the weight for a Siman, and the other gives the length and width), we give it to the one who gave the weight. This shows that the weight is a better Siman!

וי"ל דה"מ בבגד דאין דרך לשקול התם ודאי משקל עדיף.

(c) Answer: This refers to a garment. It is not normal to weigh it. There, surely weight is a better Siman.

7) TOSFOS DH Chavuyos Shel Yayin v'Shel Grogeros Harei Elu Shelo

תוספות ד"ה חביות של יין ושל גרוגרות הרי אלו שלו

(SUMMARY: Tosfos explains why we are not concerned for Simanim.)

אע"ג דתנן (לקמן דף כד:) מצא פירות בכלי חייב להכריז משום סימן של הכלי

(a) Implied question: A Mishnah (24b) teaches that if one found Peros in a Kli, he must announce due to a Siman on the Kli! (We should say the same here!)

הכא רגילות הוא דכל החביות שוין

(b) Answer: Here, usually all the barrels are the same.

וא"ת מדת היין להוי סימן

(c) Question: The amount of wine inside should be a Siman!

וי"ל שהחבית מלאה וכל החביות שוין

(d) Answer: The barrel is full, and all the barrels are the same;

אבל אם אין החבית מלאה יהא סימן לומר כמה יין יש בו.

1. However, if the barrel is not full, it would be a Siman to say how much wine is inside.

8) TOSFOS DH a'Tilsa Karnesa

תוספות ד"ה אתלתא קרנתא

(SUMMARY: Tosfos answers a question from Avodah Zarah.)

וא"ת דרב אמר בפ' אין מעמידין (ע"ז דף לט: ושם) חבי"ת אסור בחותם אחד

(a) Question: Rav said in Avodah Zarah (39b) that a barrel with a single Chosam (seal) is forbidden (perhaps a Nochri opened it or switched the contents. Tosfos holds that the Siman of triangular pieces is no better than one seal);

ושמואל נמי לא פליג עליה אלא בחלב אבל בשר יין ותכלת מודה

1. Also Shmuel argues with him only about milk, but he agrees about meat, wine and Techeiles;

ומפרש ר"ת דהתם מיירי בישראל חשוד

(b) Answer (R. Tam): There, we discuss a Yisrael who is suspected [about these matters].

וכן משמע דמיירי התם לעיל בחבר ועם הארץ וישראל חשוד לא מרתת כמו נכרי.

(c) Support: It connotes like this. Above there, it discusses a Chaver and an Am ha'Aretz. A Yisrael who is suspected does not fear [to open] like a Nochri fears.

9) TOSFOS DH b'Rashum

תוספות ד"ה ברשום

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a Siman.)

שכל בעל הבית עושה רשימתו משונה משל חבירו והוי סימן

(a) Explanation: Every Ba'al ha'Bayis makes his marking unlike others. It is a Siman;

ברייתא בלא רשימה.

1. The Beraisa discusses when there is no marking.

10) TOSFOS DH Abaye Amar

תוספות ד"ה אביי אמר

(SUMMARY: Tosfos explains why marking is not a Siman after the storehouses were opened.)

אפילו רשום לא הוי סימן אחר שנפתחו האוצרות שבעל הבית אחד מוכר להרבה חנוונים וכולם רשומים בענין אחד

(a) Explanation #1: Even marking is not a Siman after the storehouses were opened, for one Ba'al ha'Bayis sells to many grocers, and all have the same marking.

ופרש"י אינו נראה.

(b) Explanation #2: Rashi's Perush (before the storehouses were opened, it is a Siman that it is marked, for very few do so) is not correct.

11) TOSFOS DH b'Maseches

תוספות ד"ה במסכת

(SUMMARY: Tosfos explains when one may deny knowing Torah.)

וא"ת והאמר (קדושין דף ל.) ושננתם שיהו דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד

(a) Question: It says (Kidushin 30a) "v'Shinantam" - Divrei Torah should be sharp in your mouth. If someone asks you, do not stammer and tell him. Rather, tell him immediately! (Why may one deny that he knows?)

וי"ל דהיינו דוקא באדם הבא לשאול דין או הוראה או להתלמד

(b) Answer: This refers only to one who comes to ask a law or ruling, or to learn;

אבל הכא שבא לנסותו אם יודע מותר לשנות ולומר לא למדתי זה.

1. However, here that he comes to test him whether he knows, one may deviate [from the truth] and say "I did not learn this."

12) TOSFOS DH b'Puriya

תוספות ד"ה בפוריא

(SUMMARY: Tosfos discusses what he falsifies regarding a bed.)

אין רגילות שישאלוהו כפירוש רש"י אם שימש מטתו

(a) Question: Rashi explained [that if they asked him whether he had relations, he may lie. This is difficult,] for it is not common to ask about this!

אלא אם בעל קרי היה ולא בא לבית המדרש ושאלוהו למה לא בא ישנה ויאמר שחולה היה או שאר אונס אירע לו

(b) Explanation #1: Rather, if he was a Ba'al Keri and did not come to the Beis Midrash, and they asked him why he did not come, he should deviate and say that he was sick, or some other Ones occurred.

אי נמי שאלוהו שכבת על מטה זו לא יאמר לו כן פן יראה בה קרי ויתגנה.

(c) Explanation #2: They asked him "did you sleep on this bed?" He should not say "yes", lest semen be found on it, and he will be disgraced.

13) TOSFOS DH b'Ushpiza

תוספות ד"ה באושפיזא

(SUMMARY: Tosfos explains why and when one should lie about this.)

אם שאלוהו אם קבלוהו בסבר פנים יפות יאמר לא כדפירש רש"י דאמרינן בערכין (דף טז.) מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם בערב קללה תחשב לו

(a) Explanation: If they asked him whether or not [his host] welcomed him with a pleasant countenance, he should say "no", like Rashi explained, for we say in Erchin (16a) "Mevarech Re'ehu b'Kol Gadol ba'Boker Haskem ba'Erev Kelalah Techashev Lo" (publicly praising a host can cause that he is inundated with guests, who will deplete his wealth, or can incite listeners to steal from him).

וא"ת והא אמרינן בברכות (דף נח.) אורח טוב אומר כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי

(b) Question: We say in Berachos (58a) that a good guest says "all the host's toil, he toiled only for me!"

וי"ל דהתם מיירי בין בני אדם מהוגנים והכא בין בני אדם שאינם מהוגנים

(c) Answer: He says so among proper people. Here, we discuss [praising a host] among improper people.

והא דלא חשיב הכא מותר לשנות מפני דרכי שלום כדאמרינן פרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה:)

(d) Question: Why don't we count here that one may lie for Darchei Shalom, like it says in Yevamos (65b)?

משום דהני נמי משום דרכי שלום הן ורגילין יותר מאחרים להכי נקט הני.

(e) Answer: Also these are due to Darchei Shalom, and they are more common than others. Therefore, [Shmuel] taught these.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF