PAST DEDICATION
BAVA METZIA 43 (15 Sivan 5769) - Dedicated by Rabbi and Mrs. Mordecai Kornfeld in honor of the Bar Mitzvah of their son, Yehoshua Heshel Kornfeld. May he continue to grow in Torah and Yiras Shamayim and bring Nachas to his Creator.

בבא מציעא דף מג. א

המפקיד מעות אצל אנשים דלהלן מה הדין?

היו צרורין היו מותרין
אצל שולחני לא ישתמש בהן [1] - ופטור מאחריות יכול להשתמש - וחייב באחריות [2]
אצל בעה"ב לא ישתמש בהן - ופטור מאחריות
אצל חנוני לא ישתמש בהן - ופטור מאחריות לר' מאיר: לא ישתמש - ופטור מאחריות
לר' יהודה: יכול להשתמש - וחייב באחריות

היכא דמותר לו להשתמש בהן, איזה אחריות הוא מקבל עליו?

אחריות כשומר שכר מגניבה ואבידה אחריות כשואל ואפי' מאונסין
לרב הונא מקבל מקבל
לרב נחמן [3] מקבל אינו מקבל - עד שישתמש בפועל

השולח יד בפקדון, ואח"כ הוציאו או שאבד הפקדון [4], לפי איזה שעה ישלם?

הוזל הפקדון משעת
השליחות יד עד שהוציאו
הוקר הפקדון משעת השליחות יד עד שהוציאו
לב"ש ילקה בחסר ויתר משלם כשעת שליחות יד משלם כשעה שאבד
לבית הלל - כשעת ההוצאה למקשן משלם כשעת שליחות יד [5] כשעת ההוצאה מרשות בעלים [6]
לרבה משלם כשעת ההוצאה [7] משלם כשעה שאבד
לר' עקיבא - כשעת התביעה משלם כשעת העמדה בדין
-------------------------------------------------

[1] ומעמידה הגמ' שהיו צרורין וחתומים, שזה מראה שאף שנתן לשולחני שרגיל להשתמש במעות שמפקידים אצלו, שלא ישתמש בהן. וללישנא קמא דרב מרי אפי' בקשר משונה ג"כ מיירי. ולאיכא דאמרי הוא ספק מה הדין בקשר משונה.

[2] ואפי' עדיין לא הספיק להשתמש בהן.

[3] ס"ל דאף שלא הוי שואל עד שלא ישתמש בהן בפועל, מ"מ כשומר שכר כן הוי, דהואיל והוא נהנה שבזה שיש לו עכשיו מעות אם יבוא איזה עסק שיש בו ריוח יוכל לקנותו, הוא מהנה לבעלים להיות שומר שכר על מעותיהם.

[4] אבל אם נמצא הפקדון בעין - אפי' שהוקר או הוזל, משלם את הפקדון בעצמו, וגם בהוזל אומר לו "הרי שלך לפניך".

[5] דזה פשיטא שעל זה לא אמרו בית הלל כשעת ההוצאה - דוכי לית להו לבית הלל כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה.

[6] דזו שעת שליחות יד (כי אפשר לפרש כשעת ההוצאה - שעה שהוציאו דהיינו שאבד או מכרו, דא"כ ב"ה היינו בית שמאי). ומזה מקשה הגמ' על רבה שאמר שגזל חבית והוקרה ושברה משלם כשעת השבירה, סברתו היא כב"ש ולא כבית הלל.

[7] רבה מתרץ שלעולם בהוקרה אין מחלוקת בין ב"ש ובין ב"ה שמשלם כשעה שהוציאה מהעולם - דהיינו שעה שמכרה או שאבדה, ומחלוקתם היא בכה"ג שהוזל ועל זה אמרו ב"ה שמשלם "כשעת הוצאה". (ויש ג' אוקימתות בגמ' ב' הראשונות נדחו) ולמסקנא פירשו, דכשעת הוצאה בא לדין שבח גזילה - דגזלן הוי, וחולקים על ב"ש דסברי דשבח גזילה של נגזל הוי, והיינו שלוקה בחסר ויתר שאם השביח צריך לשלם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף