בבא מציעא דף מב. א

כסף אין להם שמירה אלא בקרקע (וקוברן בעומק טפח), מה הדין אם לא קברן בזמנים דלהלן?

בערב שבת בין השמשות במוצאי שבת
המפקיד צורבא מדרבנן פטור פטור [1]
המפקיד סתם אדם פטור חייב

מה דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס? [תוד"ה ה"ג].

היכא שיכול להיות שלא היה קורה האונס אלמלא שפשע היכא שהאונס היה קורה גם אם לא היה פושע
ללישנא קמא דרב יוסף חייב - וכן הילכתא פטור
לאיכא דאמרי ברב יוסף פטור פטור

בבא מציעא דף מב: א

סרסור [2] שמכר שור שאין לו שינים לאפוטרופוס של יתומים, ואפוטרופוס נתנו לבקרא, ומתוך שלא אכל מת השור, מה הדין?

כשלא נמצא הסרסור כשנמצא הסרסור
מה דין הסרסור? ---- משלם ליתומים הכל - דהא הוי מקח טעות
מה דין הבקרא? משלם ליתומים -
דהוא שומר שכר [3]
משלם לסרסור דמי בשר בזול [4] -
אחרי שהסרסור נשבע שלא ידע
-------------------------------------------------

[1] דנמנע מלקוברן, דחושב שיבוא הצורבא מדרבנן לתבוע אותם עתה במוצאי שבת כדי שיהיה לו מעות לקנות יין להבדלה.

[2] ודוקא בכה"ג מיירי - שאז טוען הסרסור שלא ידע שלא היה לו שינים. אבל בבעה"ב שמכר, ודאי יודע שאין לו שינים והכל מקח טעות וצריך להחזיר את המעות, ואין על זה נידון.

[3] וכיון שכן היה לו לבדוק אם השור אוכל או לא.

[4] שהוא שני שליש מהמחיר בשר הנמכר בשוק, ואת העור יחזיר לבעלים. וכאן השור לא מיועד למלאכה - כיון שאין לו שינים הוא עתיד למות, ורק צריך להזדרז לשחוט אותו, וכיון שכן מחירו הוא מחיר של בשר.

-------------------------------------------------