1)

TOSFOS DH K'LAL U'PERAT HA'MERUCHAKIN ZEH MI'ZEH

תוס' ד"ה כלל ופרט המרוחקין זה מזה

(Summary: Tosfos draws a distinction between where the K'lal u'Perat pertain to one topic and where they don't, and explains the Sugya in Sanhedrin accordingly.)

נראה לר"י דבכלל ופרט המרוחקין זה מזה דפליגי תנאי דהכא, וההוא דפליגי נמי אביי ורבא בריש בנות כותים (נדה דף לג.) היינו דוקא בחד ענינא, אבל בתרי עניני לכ"ע אין דנין...

(a)

Clarification: The Ri explains that the K'lal u'Perat that are far apart over which the Tana'im argue here, aas well as the that over which Abaye and Rava argue at the beginning of 'B'nos Kutim' (Nidah, Daf 33a) talk about the same topic, but if they discuss two different topics, they unanimously agree that 'Ein Danin' ...

כדמוכח בפ"ק דפסחים (דף ו: ושם) ובכל המנחות (מנחות נה: ושם).

1.

Source: As is evident in the first Perek of Pesachim (Daf 6b & 7a), and in 'Kol ha'Menachos' (Menachos, Daf 55b & 56a).

וההיא דנגמר הדין (סנהדרין דף מו: ושם) גבי "והומת ותלית" אם נחשבנו כתרי עניני לפי שמרוחקין יותר מאותם שבכאן ושבנדה, אתיא ההיא דנגמר הדין ככ"ע...

(b)

Clarification (Gemara Sanhedrin): And as for the case in 'Nigmar ha'Din' (Sanhedrin, Daf 46a & 46b) in connection with "ve'Humas ve'Salisa", it depends - if, because they are further apart than those in our Sugya and in NIdah, we consider it like two contexts, then it goes according to all opinions ...

אבל אם נחשביה כחד ענינא, אתי סוגיא דהתם כמ"ד אין דנין.

1.

Clarification (Gemara Sanhedrin [cont.]): But if we consider it like one context, then that Sugya will concur with the opinion that holds 'Ein Danin'.

2)

TOSFOS DH L'DAMIM YESEIRIM

תוס' ד"ה לדמים יתרים

(Summary: Tosfos ddisagrees with Rashi's explanation.)

פי' בקונטרס דאי לא כתיב אלא "כויה" ,ה"א אפילו אית ליה חבורה, דמי כויה הוא דמשלם, אבל תרתי לא משלם...

(a)

Expanation #1: Rashi explains that, had the Torah written only "Kevi'ah", we would have thought that evven if there is also a wound, he pays for the burn, but not for both ...

קמ"ל דמשלם תרוייהו גם צער גם נזק.

1.

Expanation #1: Therefore it comes to teach us that he must pay both for the Tza'ar and for the wound (See Hagahos ve'Tziyunim).

ואין נראה לר"י, דהא צער במקום נזק נפקא לן מ"פצע תחת פצע" ?

(b)

Refutation #1: The Ri however, does not agree with this explanation, since we learn Tz'ar where there is also Nezek from "Petza Tachas Patza".

ועוד, דלמה היה לנו לומר שהצער יפטור את הנזק ואת הרפוי?

(c)

Refutation #2: Furthermore, why would we even think that the Tza'ar would exempt him from paying Nezek aand Ripuy?

ונראה לר"י 'לדמים יתרים' שמשלם בצער שיש בו רושם יותר מבצער שאין בו רושם...

(d)

Explanation #2: The Ri therefore explains 'Damim Yeseirim' to mean that he pays more for Tza'ar where there is a scar than Tza'ar where there is not ...

אע"פ שאין מצטער בזה יותר מבזה...

(e)

Implied Question: Because, even though the one is not more painful than the other ...

משלם יותר לפי שמתגנה מחמת הרושם.

(f)

Answer: He pays more because of the shame that the scar causes.

3)

TOSFOS DH ALU BO TZ'MACHIM ETC.

תוס' ד"ה עלו בו צמחים כו'

(Summary: Tosfos establishes it where Beis-Din did not make an initial assessment.)

כשלא אמדוהו מיירי...

(a)

Clarification: It speaks where they did not initially assess it ...

דאי באמדוהו, הא אמרינן לקמן (דף צא.) 'אמדוהו והיה מתנונה והולך, אין נותנין לו אלא כמו שאמדוהו'.

1.

Reason: Because if they did, the Gemara will say later that 'If ater they assessed him, it got progressively worse, he only pays according to the assessment.

4)

TOSFOS DH SHE'NITNAH R'SHUS L'ROFEI L'RAP'OS

תוס' ד"ה שניתנה רשות לרופא לרפאות

(Summary: Tosfos explains why the Torah needs to insert the word "Yerapei".)

וא"ת, והא מ"רפא" לחודיה שמעינן ליה?

(a)

Question: But we already know this from "Rapo" on its own?

וי"ל, דה"א ה"מ מכה בידי אדם, אבל חולי הבא בידי שמים כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך.

(b)

Answer: We would then have thought that it iws confined to a man-made wound, but that to cure one that is delivered by Hash-m is akin to interfering with the Divine decree.

קמ"ל דשרי.

1.

Answer (cont.): The Torah therefore teaches us that it is permitted.

5)

TOSFOS DH AVAR AL DIVREI HA'ROFEI

תוס' ד"ה עבר על דברי הרופא

(Summary: Tosfos explains what the Chidush is.)

לא חשיב ליה פושע כ"כ.

(a)

Clarification: This is not considered quite as negligent.

6)

TOSFOS DH PASHA'ATA B'NAFSH'CHA U'MAFSAD'TA LI

תוס' ד"ה פשעת בנפשך ומפסדת לי

(Summary: Tosfos clarifies the case.)

היכא דלא אמדוהו.

(a)

Clarification: Where they did not assess it.

85b----------------------------------------85b

7)

TOSFOS DH RO'IN OSO K'ILU SHOMER KISHU'IN (This Dibur belongs to the Mishnah on 83b).

תוס' ד"ה רואין אותו כאילו שומר קישואין

(Summary: Tosfos discusses the case and elaborates.)

שכבר נתן לו דמי ידו או דמי רגלו.

(a)

Reason: Since he has already paid the value of his hand or his foot.

שומר קישואין לא קאי א'רגל, ד'ברגלו' קאמר בגמרא 'שבת כשומר הפתח ... '

(b)

Explanation #1: 'As a guard in a cucumber field' does not refer to 'his foot', because concerning his foot, the Gemara gives his Sheves as 'Someone who stands guard at the gate' ...

אבל קישואין אין יכול לשמור.

1.

Explanation #1 (cont.): As he is unable to guard a cucumber field.

א"נ, בגמ' איירי בשיבר שני רגליו, דומיא ד'סימא את עינו' דאיירי בסימא שתי עיניו ...

(c)

Explanation #2: Alternatively, the Gemara is speaking about someone who has broken both legs, similar to the case of 'Sima es Eino', which must be speaking about where he blinded both eyes ...

דאי עינו אחת, עדיין הוא ראוי לכל זה שהיה ראוי בתחילה.

1.

Proof: Because if it was only one eye, he would still be able to do all the things that he was able to do before.

ובתוספתא (פ"ט) נמי קתני 'רואין אותו כאילו הוא חיגר שומר קישואין' -משמע דחיגר יכול לשמור.

(d)

Support: And in the Tosefta (Perek 9) too, it says that 'We consider him as if he was a lame man guarding a cucumber field - implying that a lame man is able to guard (a cucumber field).

ונראה דאם היה מלמד תינוקות לא נאמר כאילו הוא שומר קישואין.

(e)

Chidush: It also would seem that if he was a Melamed of children, we would not reckon him as a Shomer Kishu'in.

ובשיבר רגלו, אם היה עושה מעשה מחט או נוקב מרגליות, לא נאמר כאילו הוא שומר הפתח...

(f)

Chidush (cont.): And by the same token, if he breaks the leg of someone who does embroidery or who strings pearls, we will not reckon him as someone who stands guard by the gate ...

דאם כן, לקתה מדת הדין.

1.

Reason: Because it would be a perversion of justice to do so.

אלא הכא בסתם בני אדם שאין בעלי אומנות.

(g)

Conclusion: Our Sugya must therefore be speaking about plain workers who are not craftsmen.

8)

TOSFOS DH D'CHI MISPACH HAI GAVRA

תוס' ד"ה דכי מתפח האי גברא

(Summary: Tosfos clarifies the case;

כלומר בתחילה כשהיה בריא.

(a)

Clarification: This means initially, when he was still healthy.

9)

TOSFOS DH CHARSHO NOSEN LO D'MEI KULO

תוס' ד"ה חרשו נותן לו דמי כולו

(Summary: Tosfos clarifies the case and reconciles this Gemara with the Sugya in Erchin.)

ע"כ לא מיירי באותו שקיטע את ידו ושיבר את רגלו וסימא עינו, אלא אפילו באדם שלם, דומיא ד'סימא עינו', דלא איירי באותו שקיטע ידו ושיבר רגלו ...

(a)

Clarification: This cannot be referring to the one whose hand is severed, whose leg is broken or whose eye is blinded, but even to a victim who was not previously injured, similar to 'Sima Eino', which is not speaking about the person whose hand or leg is broken ...

דהא ב'שיבר רגלו' אין נותן אלא כשומר הפתח שהוא פחות מטחינת הריחים.

1.

Proof: Since where he broke his leg he only pays him like a guard by the gate, which is less than someone who grinds in the mill.

ותימה, דמשמע הכא דחרש לא שוי מידי, מדנותן לו דמי כולו; ובפ"ק דערכין (דף ב. ושם) תנן 'חש"ו נידרין ונערכין' ?

(b)

Question: The Gemara here implies that a Cheresh is worth nothing, seeing as he has to pay his full value, whereas we learned in the Mishnah in the first Perek of Erchin (Daf 2a [See Tosfos DH 'Cheresh']) 'A Chashu is subject to Nedarim and Erchin'?

ואור"ת, דיש לחלק בין חרש בידי אדם לחרש בידי שמים.

(c)

Answer #1: Rabeinu Tam maintains that one can draw a distinction between a Cheresh at the hands of man (who has no value) and a Cheresh at the Hands of Hash-m (who does).

ולר"י נראה דהכא באדם שאין בר אומנות, כדפי' לעיל.

(d)

Answer #2: Whereas the Ri explains that our Sugya speaks about a person who is not a craftsman, as he explained earlier on the Daf.

וכן משמע מדנקט 'דלי דוולא' 'ואזיל בשליחות,' הלכך כשנתחרש אין שוה כלום...

1.

Support: And so is implied from the fact that it mentions that 'he draws water' or 'goes on errands'.

והתם מיירי כשיש לו אומנות.

2.

Support (cont.): Whereas there (in Erchin) it speaks about a craftsman.

10)

TOSFOS DH N'HI D'NEZEK V'RIPUY V'SHEVES D'CHOL CHADA V'CHADA LO YAHIV LEIH

תוס' ד"ה נהי דנזק וריפוי ושבת דכל חדא וחדא לא יהיב ליה

(Summary: Tosfos queries the insertion of Ripuy together with Nezek and Sheves and elaborates.)

תימה, בשלמא נזק ושבת דין שלא יתן, שכל זה בכלל דמי כולו...

(a)

Introduction to Question: It is in order to ascribe the Din of 'Lo Yiten' to Nezek and Sheves, seeing as each of them is included in 'D'mei Kulo' ...

אלא ריפוי למה פשיטא ליה שיהיה בכלל דמי כולו יותר מצער ובושת?

1.

Question: But why is it obvious to him that Ripuy should be included in 'D'mei Kulo' any more than Tza'ar and Boshes?

ונראה דגרס הכא ריפוי בהדי צער ובושת ולא (הכא) בהדי נזק ושבת.

(b)

Answer: It is therefore correct to include Ripuy together with Ta'ar and Boshes rather than with Nezek and Sheves.

אך אכתי קשה, דמאי קמיבעיא ליה, דלמה יפטר מריפוי וצער ובושת דכל חדא וחדא, בשביל שחרשו לבסוף ונותן לו דמי כולו?

(c)

Question #1: The question remains however, what is the Gemara's problem, why should he be Patur from Ripuy, Tza'ar and Boshes independently just because he ultimately made him deaf and pays his full value?

מ"ש מ'קיטע ידו' שאע"פ שהוא נותן נזק שהוא דמי ידו, נותן ריפוי צער ובושת?

1.

Question #2: Why should this be any different than Reuven who severs Shimon's hand, where, after paying Nezek, which is the value of the hand, he nevertheless remains Chayav to pay Ripuy, Tza'ar and Boshes?

ועוד, אטו אם חבל בחרש, וכי יפטר מריפוי צער ובושת?

(d)

Question #2: Moreover, does this mean that someone who wounds a Cheresh is Patur from paying Ripuy, Tza'ar and Boshes?

מיהו מהא דתנן לקמן (דף פז.) 'החובל בחרש, חייב' אין לדקדק ...

(e)

Refuted Question: One cannot however ask from the Mishnah later (on Daf 87a) 'Someone who woulnd a Cheresh is Chayav' ...

דמצ"ל דהתם בחרש בידי שמים כדברי ר"ת...

(f)

Refutation #1: Since one can establish it by a Cheresh bi'Yedei Shamayim, according to Rabeinu Tam (in the previous DH) ...

או הוא בר אומנות.

(g)

Refutation #2: Or where the victim is a cratsman (according to the Ri there).

ועוד, דלעיל אשכחן דחייב ריפוי שלא במקום נזק?

(h)

Question #3: Furthermore, a little earlier we find that the Gemara declares Chayav Ripuy be'Makom Nezek?

ועוד תימה, דפעמים מרויח במה שחרשו לבסוף -כגון שהצער והריפוי היה עולה יותר מדמי כולו?

(i)

Question #4: Another problm is that it will sometimes transpire that the Mazik will benefit by ultimately rendering his victim a Cheresh - in the case where the Tza'ar and the Ripuy amount to more that the latter's full value?

ונראה לר"י דפשיטא דמשלם צער ובושת וריפוי, דכל חדא וחדא...

(j)

Answer: The Ri therefore explains that it is obvious that in fact, he pays for the Tza'ar, the Boshes and the Ripuy independently ...

ומבעי ליה כגון שקיטע ידו יום ראשון ולא אמדוהו, וביום שני שיבר רגלו ולא אמדוהו, וביום השלישי חרשו...

1.

Explanation: And the Gemara's She'eilah is, in a case where he severed his hand on Sunday but did not assess it, broke his leg on Monday, again without assessing it and made him deaf on Tuesday ...

מי אמרינן דחשיב כאילו עשה הכל בפעם אחת ואומדין הכל ביחד, או דלמא כיון שהחבלות היו בזה אחר זה, אומדין לכל אחת ריפוי וצער ובושת שלה בפני עצמה?

2.

Explanation (cont.): Do we make one final assessment at the end, or, bearing in mind that the the Ripuy, the Tza'ar and the Boshes were performed consecutively, do we assess them independently?

ונ"מ שאין עולה כ"כ כשאומדין הכל ביחד כמו שעולה כשאומדין כל אחת בפני עצמה.

(k)

Ramifications: Since the cost will not turn out to be as high if they are assessed collectively as they would be if they were assessed independently.

11)

TOSFOS DH SHEVES HA'POCHSASO B'DAMIM MAHU

תוס' ד"ה שבת הפוחתתו בדמים מהו כגון שהכהו על ידו וצמתה, וסופה לחזור

(Summary: Tosfos presents the reasining behind the She'eilah.)

שמלבד שבתו שבכל יום ויום עד שיתרפא, נפחתו דמיו...

(a)

Clarification: Because, besides the Sheves of each day until he heals, his value has also depreciated ...

שאין בני אדם בקיאין להכיר בידו אם סופה לחזור, ולא יכניסו עצמן בספק, לקנותו כבריא ושולט בשתי ידיו ;וסבורין שלא יתרפא עוד.

1.

Reason: Since people are not sufficiently expert to know whether the would will heal, and do not therefore enter into a Safek, to acquire him like a healthy person who has full use of both hands - because they think that he will not heal anymore.

אבל בדבר הידוע שסופו לחזור, מודה אביי שאין נותן לו אלא שבת שבכל יום ויום.

(b)

Conclusion: Whereas in a case where people know that he will heal, Abaye concedes that the Mazik is only required to pay the Sheves of each day.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF