בבא קמא דף פה.

עלו בו צמחים האם חייב לרפאותו והאם חייב שבת?

עלו בו מחמת המכה עלו בו שלא מחמת המכה
לתנא קמא חייב בריפוי ושבת פטור מריפוי ושבת
לר' יהודה חייב ברפוי ופטור משבת פטור מריפוי ושבת
לרבנן בתראי פטור מריפוי ושבת פטור מריפוי ושבת

האם מכה ניתנה להאגד [1]?

לתנא קמא (רבנן) לר' יהודה לרבנן בתראי
לרבנן בבי רב ניתנה לא ניתנה [2] לא ניתנה
לרבה ניתנה ניתנה לא ניתנה

כיצד מתפרש הריבוי והמיעוט שנאמר בענין רפואה לרבה?

"ורפא ירפא" "רק"
לתנא קמא אפי' באגד יתירה חייב ברפואה ושבת [3] שפטור מריפוי ושבת שלא מחמת המכה
לר' יהודה אפי' באגד יתירה חייב ברפואה באגד יתירה פטור משבת
לרבנן בתראי מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות שפטור מריפוי ושבת אפי' מחמת המכה

-------------------------------------------------

[1] כדי להקל על הנחבל מהצינה, אולם מצד שני האגד מזיק למכה וגורם שיעלו הצמחים (אבעבועות) מחמת הבל וחום האגד. והנידון האם היכא שאגד הנחבל את מחכתו ועלו צמחים, האם חייב המזיק בשבת וריפוי שבאו מחמת האגד או לא.

[2] אכן יש חילוק בין ריפוי לשבת, דשבת שכתוב פעם אחת - פטור עליו המזיק, ואילו ריפוי דשנה בו הכתוב "ורפא ירפא" חייב המזיק לשלם אפי' שמכה לא ניתנה לאגד.

[3] חייב לתת לו שבתו, כיון שיש היקש בין ריפוי לשבת.

עוד חומר לימוד על הדף