1)

TOSFOS DH B'HAHI HANA'AH D'LO KABA'I L'MEISAV RIFSA L'ANYA (continued from previous Daf)

תוס' ד"ה בההיא הנאה דלא קבעי למיתב ריפתא לעניא

(Summary: Tosfos elaborates on the Ri's ruling like Rabah.)

)מצוה קעביד ולכל הוי כשומר שכר) והא דבעי לאוקמא פלוגתייהו בדרבה ורב יוסף, והוי רבה כר"א שהוא שמותי ...

(a)

Implied Question #1: And when the Gemara wants to establish the Machlokes as being that of Rabah and Rav Yosef, where Rabah holds like Rebbi Eliezer, who is a Shamuti?

ועוד קאמר 'לימא דרב יוסף תנאי היא', ומסיק ד'רב יוסף ככולי עלמא', ומשמע דרבה ודאי תנאי היא ...

(b)

Implied Question #2: And moreover, when, after suggesting that Rav Yosef is a Machlokes Tana'im, the Gemara concludes that he goes according to everyone, implying that Rabah is a Machlokes Tana'im ...

ואינו יכול להעמידו אלא כר"א ולא כרבי עקיבא ...

1.

Implied Question #2 (cont.): Which can only mean that he holds like Rebbi Eliezer and not like Rebbi Akiva ...

דאי לרבי עקיבא ודאי הוי שומר שכר?

2.

Implied Question #2 (concl.): According to whom he will be a Shomer Sachar.

אי אפשר לומר כן; דעל כרחך לרבה אפי' לרבי עקיבא שומר חנם הוי ...

(c)

Answer: It is impossible to say that, since Rabah must hold that even according to Rebbi Akiva, he will be a Shomer Chinam ...

דבאלו מציאות (ב"מ דף כט. ושם) לרבה לא הוי לרבי טרפון, דמתיר להשתמש, אלא שומר שכר - א"כ, לר"ע לא הוי אלא שומר חנם.

1.

Proof: Because, if, in 'Eilu Metzi'os (Bava Metzi'a, Daf 29. & 29b), according to Rebbi Tarfon, who allows him to use it, he is nevertheless merely a Shomer Sachar, according to Rebbi Akiva, he will be no more than a Shomer Chinam.

לכך נראה דרבה לא יעמיד כלל פלוגתייהו בשומר אבידה, אלא יאמר דלכולי עלמא שומר חנם הוי ...

(d)

Rabah: It therefore seems that Rabah will not establish the Machlokes by a Shomer Aveidah at all, since, in his opinion, they all agree that he is a Shomer Chinam ...

ופלוגתייהו בדשמואל, דר"ע אית ליה דשמואל, 'אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי', ור"א לית ליה דשמואל.

1.

Rabah (cont.): And they are actually arguing over Shmuel, in that Rebbi Akiva holds like Shmuel, that 'If he loses the handle of the scythe, he loses a thousand Zuz' (Bava Metz'i'a 82a).

ורב יוסף כי נמי מוקי פלוגתייהו בדשמואל, לא קאי רבי אליעזר כוותיה, שהוא פוטר את המלוה באבדה אף מדמי המשכון ...

(e)

Rav Yosef: And even when Rav Yosef establishes the Machlokes like Shmuel, Rebbi Eliezer does not hold like him, since he exempts the lender who loses the Mashkon, even from the value of the Mashkon.

ולכך כי מוקי פלוגתייהו בשומר אבידה, והוי כר"ע, קאמר 'לימא דרב יוסף תנאי היא' ...

(f)

Clarification: Consequently, when he establishes the Machlokes by a Shomer Sachar, like Rebbi Akiva, the Gemara says 'Does this mean that Rav Yosef is a Machlokes Tana'im?'

דרבה ודאי לאו תנאי, דמוקי פלוגתייהו בדשמואל.

1.

Clarification (cont.): Since Rabah is definitely not a Machlokes Tana'im, since he establishes the Machlokes with reference to Shmuel.

ומסיק 'דכולי עלמא אית להו דרב יוסף'.

2.

Clarification (concl.): The Gemara concludes however, that everyone holds like Rav Yosef.

והא דתנן בשבועות (ד' מג. ושם) 'סלע הלויתני עליו ושתים היה שוה', דמשמע שחייב לשלם המשכון כשאבד ...

(g)

Mishnah in Shevu'os: And when the Mishnah in Shevu'os (Daf 43a & 43b) states, in the case where the borrower says to the debtor 'You lent me a Sela on it (the Mashkon), but it was worth two!', implying that the lender is Chayav to pay for the Mashkon that he lost ...

מיירי שאבד בפשיעה, לרבה דאמר 'שומר חנם הוי'.

1.

Mishnah in Shevu'os (cont.): According to Rabah, who holds that he ('Malveh al ha'Mashkon') is a Shomer Chinam, it speaks where he lost it due to negligence.

2)

TOSFOS DH LO MI'MAKOM SHE'HICHZIRAH

תוס' ד"ה לא ממקום שהחזירה

(Summary: Tosfos clarifies the answer.)

ואפילו שומר חנם חייב, דפושע הוא.

(a)

Clarification: And even a Shomer Chinam is Chayav, seeing as he was a Poshe'a.

3)

TOSFOS DH L'OLAM HU CHAYAV AD SHE'YACHZIRENAH ETC.

תוס' ד"ה לעולם הוא חייב עד שיחזירנה כו'

(Summary: Tosfos clarifies the source of the answer.)

היא סיפא דברייתא דלעיל בתוספתא דב"מ (פ"ב ע"ש).

(a)

Clarification: This is the Seifa of the Beraisa mentioned earlier, a Tosefta in Bava Metzi'a (Perek 2, See there).

ולהכי דייק מינה שפיר ד'חייב בגניבה ואבידה' קאמר.

(b)

Clarification (cont.): Hence the Gemara is justified in extrapolating from it that when it says 'Chayav', the Tana means for Geneivah va'Aveidah.

4)

TOSFOS DH AMAR LEIH MODINA LACH B'BA'ALEI CHAYIM D'KEIVAN D'NAKTI L'HU BARYASA ETC.

תוס' ד"ה אמר ליה מודינא לך בבעלי חיים דכיון דנקטי להו נגרי ברייתא כו'

(Summary: Tosfos presents two ways of learning the Maskana so as to understand the Havah Amina.)

וכגון שנגנבה באותו ענין שנגרי ברייתא גרמו לה להגנב.

(a)

Explanation #1: It speaks where it was stolen in such a way that it was caused by its tendency to stroll out.

ולעיל לא אסיק אדעתיה האי שינויא, דהשתא מצי למימר ד'נגנבה או שאבדה' דלעיל 'מביתו' קאמר.

(b)

Explanation #1 (cont.): And this answer did not occur to the Gemara earlier, wwhich is why the Gemara asked there whether it was stolen from his house.

אי נמי, הך סיפא א'אבידה דוקא קאי, שניגרי ברייתא גרמו לה להאבד, אבל לענין גניבה, פטור, שאין גורמין לה ליגנב.

(c)

Explanation #2: Alternatively, the Seifa refers specifically where the animal got lost, which its tendency to stroll out caused to happen.

ומשום הכי ברישא דקתני בהדיא 'נגנבה', לא מצי לשנויי הכי.

1.

Explanation #2 (cont): And that is why the Gemara could not give this answer in the Reisha, seeing as the Tana pecifically mentioned that the animal was stolen.

5)

TOSFOS DH ELA L'GINASO SHE'EINAH MISHTAMERES

תוס' ד"ה אלא לגינתו שאינה משתמרת

(Summary: Tosfos explains the Gemara's answer.)

פי' אלא ברוח מצויה, וש"מ כשומר חנם דמי, דכלתה שמירתו.

(a)

Clarification: This means that it was only guarded against a regular wind, and it teaches us that he is like a Shomer Chinam, whose Shemirah is finished.

6)

TOSFOS DH KARNA BA'I LI'SHELUMI

תוס' ד"ה קרנא בעי לשלומי

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

וכיון שחייב עצמו לשלומי בשויו, אפילו נמצא שגנבו פטור מכפל.

(a)

Clarification: Because, since he undertook to pay its value, he is Patur from Kefel even if it turns out that he stole it.

7)

TOSFOS DH K'GON SHE'TA'ANO TA'ANAS LISTIM MEZUYAN

תוס' ד"ה כגון שטענו טענת לסטים מזויין

(Summary: Tosfos attempts to explain why the Gemara establishes the case as theft by an armed robber, and not another kind of theft of big Oneis.)

תימה, אמאי מוקי לה בלסטים מזויין, ודחיק למימר דגנב הוא ...

(a)

Question: Why does the Gemara establish the case by an armed robber, and is therefore pushed to answer that he is a Ganav ...

לוקמיה כגון שטענו טענת גניבה באונס שנגנבה ממנו באונס גדול ...

1.

Question (cont.): Why not rather establish it where he claims that it was stolen via a big Oneis ...

כגון ששמר כספים בחפירה בקרקע, שאי אפשר לגנבם אלא במחילות תחת הקרקע דהוי אונס כליסטים מזויין?

2.

Example #1: Such as where he guarded money in a dug out pit in the ground, which can only stolen via underground tunnels, which is an Oneis akin to armed robbers?

או אם בא עליו חולי של טירוף הדעת, או שינה נפלה עליו באונס או אונס אחר שאינו יכול לשמור?

3.

Example #2: Or where he had a mental seizure, or where he fell asleep be'Oneis, or some other Oneis which rendered him incapable of guarding.

ולרבה דפטר בסוף הפועלים (ב"מ דף צג:) 'על בעידנא דעיילי אינשי או דנם בעידנא דניימי אינשי', משכחת כפל שטוען טענת גנב בעידנא דעיילי או בעידנא דניימי אינשי.

4.

Example #3 (according to Rabah): According to Rabah, who rules at the end of 'ha'Po'alim' (Bava Metzi'a, Daf 93b) that a Shomer who goes to town or who sleeps when everybody else does, is Patur, we have a case of To'en Ta'anas Ganav who pays double if he claims that it was stolen at a time when people tend to go into town or when people are sleeping.

ולהנהו אמוראי דפליגי עליה התם, מ"מ משכחת כדפרישית.

5.

Conclusion: Whereas according to the Amora'im who argue with him, it is nevertheless applicable in the way that Tosfos just explained.

ומיהו איכא למימר דהכא לא חייש לשנויי הכי, כיון דמשני שפיר בלסטים מזויין, וס"ל דגנב הוא.

(b)

Answer: One can answer that the Gemara here does not bother to give this answer, since it answers well by establishing it by an armed robber, which it considers a Ganav.

ובסמוך נמי א'ברייתא דפריך 'לא אם אמרת ... '. הוה מצי למימר נמי 'וליטעמיך דגזלן הוא, אכתי תקשי לך 'דמצינו שומר שכר משלם כפל בטוען טענת גנב באונס'?

(c)

Answer Extension: And when the Gemara will shortly ask on the Beraisa 'Lo Im Amarta ... ', it could also have answered 'And according to you (the questioner), who holds that he is a Gazlan, one can also ask that we find a Shomer Sachar who pays double by To'en Ta'anas Ganav be'Oneis'?

אך בההוא 'ק"ו דאין עליו תשובה' קשה ...

(d)

Question: But there is a Kashya on the Gemara, which says (on Amud Beis) 'Kal va'Chomer she'Ein alav Teshuvah' ...

דבפרק השואל (ב"מ דף צה.) מסיק עלה ד'קסבר האי תנא לסטים מזויין גזלן הוא'.

1.

Question (cont.): Since in Perek ha'Sho'el (Bava Metzi'a, Daf 95a) the Gemara concludes that 'This Tana considers An armed robber a Gazlan'.

ומה בכך, אכתי יש עליו תשובה - דמה לשומר שכר שכן משלם כפל בטוען טענת גנב באונס?

2.

Question (concl.): So what if he does; The Kashya remains, 'Whereas a Shomer Sachar pays Kefel by To'en Ta'anas Ganav be'Oneis ... '?

ואין לומר דכיון דגניבה באונס לא שכיח, לא חשיב פירכא, אבל לסטים מזויין שכיח טפי.

(e)

Refuted Answer: Nor can one answer that since Geneivah be'Oneis is not common, one cannot consider it a Pircha, whereas An armed robber is more common ...

דבכמה מקומות פריך מחומרות דלא שכיחי.

(f)

Refutation #1: Since in many places the Gemara asks from Chumros that are not common.

ועוד, אע"ג דלא שכיח, יכול לטעון כן?

(g)

Refutation #2: Moreover, even if it is not common, he can still use it as a claim.

ונראה לר"י, דכיון שחייב הכתוב שומר שכר בגניבה, וסתם גניבה קרובה לאונס, כדאמרינן בהשואל (שם) ...

(h)

Answer: The Ri therefore explains that since the Torah declares a Shomer Sachar Chayav for Geneivah, and S'tam Geneivah is close to Oneis, as the Gemara says in 'ha'Sho'el' (Ibid.) ...

סברא הוא דבכל ענין שתהיה הגניבה, יתחייב מגזרת הכתוב, אפילו באונס גמור.

1.

Answer (cont.): It is a S'vara to say that whatever form the Geneivah takes, he will be Chayav, based on the Gezeiras ha'Kasuv, even if it is a complete Oneis.

ואף על גב דבלסטים מזויין, דהיינו שבויה דקרא, פטר בו הכתוב, אף על פי שאין אונסו גדול יותר.

(i)

Question: Even though the Torah declares Patur, the case of an armed robber (which is synonymous with the 'Shevuyah' mentioned in the Torah), even though the Oneis there is no greater!

ודוחק [ועי' תוס' ב"מ מב. ד"ה אמר שמואל].

(j)

Dochek: This iss a Dochek however (See Tosfos, Bava Metzi'a, Daf 42a DH 'Amar Shmuel').

57b----------------------------------------57b

8)

TOSFOS DH LO IM AMART B'SHOMER CHINAM

תוס' ד"ה לא אם אמרת בשומר חנם

(Summary: Tosfos clarifies the case and puts the Sugya in perspective.)

נראה דקאי אהא דבעי למילף בשלהי המפקיד (ב"מ דף מא: ושם) שליחות יד בשומר שכר משומר חנם ...

(a)

Clarification: It appears that this refers to the Gemara in 'ha'Mafkid' (Bava Metzi'a, Daf 41b and 42a), which tries to learn (the Chiyuv of) Sh'lichus Yad a Shomer Sachar from a Shomer Chinam ...

אע"ג דשומר שכר מתחייב קרנא בלא שבועה ...

(b)

Implied Question: Despite the fact that a Shomer Sachar is Chayav to pay Keren even without a Shevu'ah ...

דסלקא דעתא ד'כפילא בשבועה עדיפא מקרנא בלא שבועה'.

(c)

Answer: Because the Gemara thinks that 'Kefel with a Shevu'ah is stronger than Keren without a Shevu'ah'.

ותימה להאי תנא, מנלן ד'פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם, ושניה בשומר שכר', איפוך אנא ...

(d)

Question #1: According to this Tana, from where do we know that the first Parshah (of Parshiyos Shomrim) is speaking about a Shomer Chinam, and the second, about a Shomer Sachar, and not the other way round?

דבפרק השואל (שם דף צד:) לא קיים לן אלא משום ד'קרנא בלא שבועה עדיפא'?

1.

Question #1 (cont.): Since in Perek ha'Sho'el (Ibid. Daf 94a) we only know this due to the fact that 'Keren without a Shevu'ah is stronger than Kefel with one'?

ועוד קשה, דבסמוך גבי 'ק"ו שאין עליו תשובה', דפריך 'מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל ... ' - כלומר ולכך דין הוא שיתחייב בגניבה ואבידה ...

(e)

Question #2: Furthermore, the Gemara shortly, in connection with 'Kal va'Chomer on which there is no Pircha', asks 'Whereas a Shomer Sachar pays Kefel ... ', in which case it is right that he is Chayav for Geneivah va'Aveidah' (See Hagahos ve'Tziyunim) ...

אדרבה, כיון דחומרא הוא, ה"ל לומר שלא יתחייב, כדי שיתחייב כפל?

1.

Question #2 (cont.): On the contrary, since it (Kefel) is a Chumra, it ought to say that he is Patur, so that he will become Chayav to pay Kefel?

וי"ל, דהא פשיטא דעדיפא חומרא ד'קרנא בלא שבועה' מחומרא ד'כפילא בשבועה' ...

(f)

Answer: It is nevertheless obvious that the Chumra of 'Karna be'Lo Shevu'ah' is stronger than that that of 'Kefeila bi'Shevu'ah' ...

דמי יודע שיבא לידי כך?

1.

Reason: Because who knows that it will come to that?

ולכך יש לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרן בגניבה בשומר שכר שהוא חמור, ופרשה ראשונה שפטור, בשומר חנם ...

(g)

Answer (cont.): Consequently, we need to establish the second Parshah, which declares Chayav Keren by Geneivah by a Shomer Sachar which is more stringent, and the first Parshah, which declares him Patur, by a Shomer Chinam ...

דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה.

1.

Answer (cont.): Since it is obvious that the former is more stringent than the latter.

אבל לעשות פירכא על ק"ו, שפיר פרכינן מכפל, אע"פ שהוא חומרא קטנה, כיון שאין בלמד אע"פ שיש בלמד חומרא אחרת חמורה ממנה.

2.

Answer (concl.): On the other hand, the Gemara is perfectly justified in asking a Pircha on the Kal va'Chomer from Kefel, even though it is only a small Pircha, since it is not in the Lameid (Shomer Sachar), and even though the Lameid contains another Chumra that is more stringent than it.

והאי תנא דבסמוך, דקסבר 'קרנא בלא שבועה עדיף מכפילא בשבועה', ס"ל דאפי' פירכא אין לעשות ממנה ...

(h)

Clarification: And the Tana who shortly holds 'Karna be'Lo Shevu'ah is stronger', maintains that one cannot even use that of 'Kefeila bi'Shevu'ah' as a Pircha.

מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב בכפל, וזה חומרתו גורמת לו שפטור מכפל.

1.

Reason: Seeing as it is its leniency (that the Shomer Chinam is initially Patur) that causes it to become Chayav Kefel, whereas it is the other one (the Shomer Sachar)'s Chumra that causes it to be Patur from Kefel.

וכה"ג איכא בריש ב"מ (דף ד. ושם) גבי 'ר' חייא תורת הזמה לא פריך'.

(i)

Conclusion: And a similar S'vara exists at the beginning of Bava Metzi'a (Daf 4a) when the Gemara says 'Rebbi Chiya Toras Hazaah Lo Parich'.

9)

TOSFOS DH NIMTZA SHOMER SACHAR MESHALEM TASHLUMEI KEFEL B'TO'EN TA'ANAS LISTIM MEZUYAN

תוס' ד"ה נמצא ש"ש משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזויין

(Summary: Tosfos clarifies the case, and explains why the Gemara does then not ask 'u'le'Ta'amech'.)

אבל אי גזלן הוא, ניחא, דטוען טענת גזלן ונמצא שהוא בידו, לא משלם כפל.

(a)

Clarification: But if he would be a Gazlan, it would be in order, since 'Someone who claims Ta'anas Gazlan, and the is subsequently discovered in his domain, does not pay Kefel.

וא"ת, אכתי נמצא ש"ש, משלם כפל, בטוען טענת גנב בבעלים?

(b)

Question: Even a Shomer Sachar pays Kefel, in a case of To'en Ta'anas Ganav be'Ba'alim?

ושמא אין שייך כפל בטוען טענת גנב בענין זה.

(c)

Answer #1: Perhaps there is no Din of Kefel by To'en Ta'anas Ganav in such a case.

ואפי' שייך, אין לחוש, אי המ"ל 'ולטעמיך', ולא קאמר.

(d)

Answer #2: And even if there is, there is no problem if one can ask 'u'le'Ta'amech' but doesn't.

10)

TOSFOS DH KASAVAR HAI TANA KARNA B'LO SHEVU'AH ADIFA

תוס' ד"ה קסבר האי תנא קרנא בלא שבועה עדיפא

(Summary: Tosfos discusses from where this Tana knows that a Sho'el is Chayav for Geneivah va'Aveidah according to various Amora'im.)

וא"ת, ורב יוסף, דס"ל לעיל אליבא דההוא תנא ד'לסטים מזויין גנב הוא', וגם ס"דדכפילא בשבועה עדיף', א"כ, מנליה גניבה ואבידה בשואל ...

(a)

Question #1: According to Rav Yosef, who holds earlier according to this Tana that 'Listim Mezuyan is a Ganav', and he also initially thinks that 'Kefeila bi'Shevu'ah Adif', from where does he know that Geneivah va'Aveidah is Chayav by a Sho'el ...

דמשומר שכר לא יליף.

1.

Question #1 (cont.): Seeing as one cannot learn it from Shomer Sachar?

וכן יש להקשות לרבי יוחנן, דאסיקנא לעיל אליביה, דקסבר 'לסטים מזויין גנב הוא', ובהמפקיד (ב"מ דף מא:) מוכח דקסבר 'כפילא בשבועה עדיפא' בשמעתא ד'שליחות יד צריכה חסרון'?

(b)

Question #2: One can ask the same Kashya on Rebbi Yochanan, on whose opinion the Gemara concluded earlier that Listim Mezuyan is a Ganav, and it is evident in ha'Mafkid (Bava Metzi'a, Daf 41b) that he also holds ' Kefeila bi'Shevu'ah Adifa' (in the Sugya of 'Shelichus Yad Tzericha Chesaron')

וכן סבר התם ר"א, ובמרובה (לקמן דף עט: ושם) ס"ל דכי מיטמר מאינשי, גנב הוא, אע"פ שבעלים רואין, ומסתמא ס"ל הכי בלסטים מזויין?

(c)

Question #3: And on Rebbi Elazar, who holds there and in 'Merubeh' (later, on Daf 79b & 80a) that someone who hides from people is a Ganav, even if the owner sees him, and one can assume that he says the same about an armed robber?

וי"ל, דנפקא להו מ"וכי ישאל", וי"ו מוסיף על ענין ראשון, וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון, כדמסיק בפרק השואל (ב"מ דף צה. ושם).

(d)

Answer: They all learn it from "ve'Chi Yish'al", since 'the 'Vav connects it (Sho'el) with the previous Parshah (Shomer Sachar), in which case we learn the the latter from the former and the former from the latter.

ולאותה מסקנא לא נצטרך ק"ו של ברייתא זו.

(e)

Implied Question: According to that conclusion, the Kal va'Chomer cited in the current Beraisa, is no longer necessary.

והא דמייתי ליה התם ...

1.

Implied Question (cont.): And the Gemara cites it there ...

היינו מקמי דתיקו ליה מ"וכי ישאל", וילמד תחתון מעליון.

(f)

Answer: Before it became aware of the D'rashah of "ve'Chi Yish'al", from which we learn the latter from the former.

11)

TOSFOS DH SAVRUHAH K'REBBI YEHUDAH D'AMAR SOCHER K'NOSEI SACHAR DAMI

תוס' ד"ה סברוה כר' יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמ

(Summary: Tosfos cites various sources that rule accordingly.)

משום דהכי קי"ל.

(a)

Halachah: Because this is how we Pasken ...

כסתם מתני' בפ' בתרא דשבועות (דף מט.), דקתני 'נושא שכר והשוכר משלמים את הגניבה ואת האבידה' ...

(b)

Proof #1: Like the S'tam Mishnah in the last Perek of Shevu'os (Daf 49a) which states that 'a Nosei Sachar and a Socher must pay for ha'Geneivah and Aveidah'.

ורבי ירמיה נמי אית ליה הכי, בהמפקיד (ב"מ דף לו. ושם) גבי 'פעמים ששניהם בחטאת ... ' ...

(c)

Proof #2: And Rebbi Yirmiyah too, holds like this in 'ha'Mafkid' (Bava Metzi'a, Daf 36a & 36b) in the Sugya of 'Sometimes they both bring a Chatas ...

וביבמות בריש פרק אלמנה (ד' סו: ושם) גבי 'כהן ששכר פרה מישראל', דמסיק ד'נהי דמיחייב בגניבה ובאבידה ... '.

(d)

Proof #3: And in Yevamos, at the beginning of Perek Almanah (Daf 66b & 67a) in the Sugya of 'A Kohen who rented a cow from a Yisrael', where the Gemara concludes 'Granted that he is Chayav to pay for Geneivah and Aveidah'.

ובהשואל (ב"מ דף צז.) נמי גבי 'מר בר חיננא אגר ליה כודנייתא לבי חוזאי, וחייבינהו רבא, ומסיק דנגנבה.

(e)

Proof #4: And in 'ha'Sho'el' (Bava Metzi'a, Daf 97a) too, in connection with the case of Mar bar Chin'na who rented out a mule to bei Chuza'i, where Rava obligated him to pay, and where the Gemara concludes that it was stolen.

12)

TOSFOS DH V'I BA'IS EIMA K'D'MACHLIF ETC.

תוס' ד"ה ואי בעית אימא כדמחליף כו'

(Summary: Tosfos explains why the Gemara sees fit to add this answer and compares it to a similar Sugya in Bava Metzi'a.)

לא נ"מ מידי ...

(a)

Implied Question: This answer has no ramifications ...

אלא לפי דבריו דבעי לאוקמא כר"י, רוצה להשיב לו.

(b)

Answer #1: Onle the Gemara wants to answer those who suggested that it goes according to Rebbi Yehudah.

ובהאומנים (ב"מ ד' פ:) איכא כה"ג, 'ואי בעית אימא כדמחליף רבה בר אבוה'.

(c)

Sugya in ha'Umnin: We have a similar case in 'ha'Umnin' (Bava Metzi'a, Daf 80b) where it says 've'Iba'is Eima ke'de'Machlif Rabah bar Avuhah'.

והתם יתיישב טפי, שאומר כן כדי להעמיד התם מתני' כר"מ.

(d)

Sugya in ha'Umnin (cont.): Only there it fits better, because the Gemara wants to establish the Mishnah like Rebbi Meir.

ושמא אגב שהביאו שם הביאו כאן.

(e)

Answer #2: That being the case, perhaps the Gemara here is merely copying the answer there.

13)

TOSFOS DH NAFLAH L'GINAH V'HIZIKAH MESHALEMES MAH SHE'NEHENIS (This Dibur belongs to the Mishnah on Daf 55b)

תוס' ד"ה נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית

(Summary: Tosfos clarifies both the Reisha and the Seifa of the Beraisa.)

והוא שאינה יכולה לירד ...

(a)

Clarification: Provided that is, that the animal was unable to descend ...

דא"כ, אפי' נפלה, משלמת מה שהזיקה, ד'תחילתה בפשיעה וסופה באונס' הוא.

1.

Reason: Because if it was, then even if it fell, he would be Chayav to pay for the full damage, since it was a case of 'Techilaso bi'Peshi'ah ve'Sofo be'Oneis'.

וסיפא דקתני 'ירדה' ...

(b)

Implied Question: And when the Seifa then says that 'the animal descended' ...

אורחא דמילתא נקט, והוא הדין נפלה, כיון שיכולה לירד.

(c)

Answer: That is the norm., but in fact, he will be Chayav even if it fell down.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF