1)

TOSFOS DH ILEIMA D'MATYA LEIH B'RU'ACH METZUYAH B'DINEI ADAM NAMI LECHAYEV

תוס' ד"ה אילימא דמטיא ליה ברוח מצויה בדיני אדם נמי ליחייב

(Summary: Tosfos reconciles the Sugya in Sanhedrin with this Sugya and elaborates.)

וא"ת, כיון שאין חילוק בין מקרב דבר אצל האש ובין מקרב האש אצל הדבר, אמאי אמרינן בפרק כל הנשרפין (סנהדרין דף עז. ושם) 'כפתו במקום שסוף חמה או צינה לבא, פטור?

(a)

Question #1: Since there is no difference whether one brings the object to the fire or the fire to the object, why does the Gemara say in Perek Kol ha'Nisrafin (Sanhedrin, Daf 77a & 77b) that if Reuven trusses up Shimon in a location where the sun or the cold is due to arrive, he is Patur?

ליחייב, למ"ד "אשו משום חציו" '?

1.

Question #1 (cont.): Why is he not Chayav, according to the opinion that holds (above, Daf 22a) 'Isho mishum Chitzav'?

וכן 'כפתו לפני ארי'?

(b)

Question #2: And the same Kashya applies to the case where he bound him in front of a lion.

וי"ל, דודאי אי כפתו והביאו במקום שסוף חמה או צינה לבא או ארי חייב.

(c)

Answer: To be sure, if he were to bind him and carry him to the spot where the sun or the cold, or the lion, is destined to arrive, he would be Chayav.

אבל התם מיירי שכפתו במקום שהיה, ולא הזיזו ממקומו.

1.

Answer (cont.): Only it speaks there where he bound him on the spot, without moving him from his place.

ולא הוי 'מצמצם' ...

(d)

Question: Nor does it fall under the category of 'Metzamtem' (holding a person down - for which one is Chayav) ...

הואיל והחמה והצינה והארי אין עליו בשעת כפיתה.

(e)

Answer: Because the sun, the cold and the lion are not actually upon him at the time of binding.

וההיא ד'אשקיל עליה בדקא דמיא', אפילו כפתו והביאו שם ואח"כ אשקיל, פטור ...

(f)

Implied Question: And the case where Reuven breached a dam (Sanhedrin Ibid.), causing a stream of water to fall on to Shimon, he is Patur (See Maharam), even if he trussed him up and brought him there before breaching the dam ...

דדמי לזורק חץ ותריס בידו, דאפילו קדם הוא ונטלו, פטור.

1.

Answer: Since it is comparable to where he fires an arrow at Shimon who is holding a shield, where he is Patur, even if he is the one to remove the shield.

וא"ת, ההיא ד'השיך בו את הנחש', דפטור למ"ד מעצמו הוא מכיש, אמאי פטור, לפי מה שפירשתי בשמעתין, דפי פרה (דף כג:) ששם ידו לתוך פיו והשיך?

(g)

Question: Why, according to the opinion that a snake bites of its own accord, is Reuven Patur in the case (in Sanhedrin, 76b) where he holds a snake against Shimon?

ליחייב משום 'אשו'. דודאי הנחש יזיק האדם?

1.

Question (cont.): Why is he not Chayav because of 'Isho', seeing as a snake will always bite a person?

וי"ל, דשאני התם שאין הארס עדיין בעולם.

(h)

Answer: It is different there, since the poison is no longer there.

2)

TOSFOS DH MAMONA BA'I LI'SHELUMI

תוס' ד"ה ממונא בעי לשלומי

(Summary: Tosfos explains why thedy are not Patur, seeing as Beis-Din did not know that they were false witnesses.)

וכי תימא פטור מדיני אדם משום דלא ידעי' שהם עדי שקר?

(a)

Implied Question: And if you will ask that he is Patur mi'Dinei Adam because Beis-Din did not know that they were false witnesses?

מ"מ, כיון שאם היינו יודעין שהם עדות שקר, משלם, אין שייך למיתני 'פטור מדיני אדם.

(b)

Answer: Nevertheless, seeing as, had they known that they were, he would have had to pay, it would not be appropriate to say 'Patur mi'Dinei Adam'.

3)

TOSFOS DH ELA L'CHAVREIH

תוס' ד"ה אלא לחבריה

(Summary: Tosfos clarifies the case, and explains why the Tana says specifically 'ha'Socher'.)

כגון שאין לחבריה מה לשלם או שהלך למדינת הים, או כגון שאין אנו יודעים שהם עדי שקר.

(a)

Explanation: And it speaks where his friend has no money with which to pay, where he went overseas, or where Beis-Din do not know that they are false witnesses.

ודוקא שוכר, אבל אמר, פטור מדיני שמים, דסבור שלא ישמעו לו.

(b)

Explanation (cont.): And it speaks specifically where he hired them, because, had he merely asked them to testify, he would be Patur (even) be'Dinei Shamayim, seeing as (probably) thought that they would not listen to him.

דאין נראה לומר דנקט 'שוכר' לאשמועינן דאפי' שוכר פטור מדיני אדם ...

1.

Refuted Explanation: Since it does seem that the Tana mentions 'Socher' to teach us that even a hirer is Patur be'Dinei Adam ...

שאין זה שום חידוש.

2.

Refutation #1: Because that does not constitute a Chidush.

ולקמן לא עביד צריכותא אלא מדיני שמים.

(c)

Proof: And the Gemara will shortly make a Tzerichusa only with regard to Dinei Shamayim.

ועוד, דבפירקין תנן (דף נט:) 'השולח את הבערה ביד חש"ו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. שלח ביד פקח, הפקח חייב.

(d)

Refutation #2: Moreover, the Gemara later in the Perek (Daf 59b) states that 'Someone who sends his animal via a Chashu, is Patur be'Dinei Adam, but Chayav be'Dinei Shamayim; and if he sent it via a Pike'ach, the Pike'ach is Chayav ...

משמע דשולח פטור אף מדיני שמים.

1.

Refutation #2 (cont.): Implying that the sender is Patur even be'Dinei Shamayim.

4)

TOSFOS DH P'SHITA IM LO YAGID ETC.

תוס' ד"ה פשיטא אם לא יגיד וכו'

(Summary: Tosfos explains the Pasuk to bring it in line with the Gemara's question.)

וא"ת, ה"מ כשעבר על שבועתו, כדכתיב "ושמעה קול אלה"?

(a)

Question: But that is only where he transgressed his Shevu'ah, as the Torah writes " ... they made him swear that he would testify"?

וי"ל, דה"ק קרא - כשעובר על שבועתו בדבר שאם לא יגיד היה נושא עון, אז יביא קרבן שבועה; אבל בלא שבועה נמי איכא נשיאות עון ...

(b)

Answer: What the Pasuk means is that if he contravenes his Shevu'ah in a way which, if he will not tell, he will bear a sin, then he is obligated to bring a Korban Shevu'ah, though even without a Shevu'ah, he will also 'bear a sin'.

כדמוכח במתני' ב'אחד דיני ממונות' (סנהדרין דף לז:).

1.

Source: As is evident in the Mishnah in 'Echad Dinei Mamonos' (in Sanhedrin, Daf 37;).

ודוקא בב"ד, דכשאומרים 'אין אנו יודעים להעיד', שוב אינם יכולין להעיד, ד'כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד'.

(c)

Clarification: And it is specifically in Beis-Din when the witnesses deny knowledge of the testimony, when they are then unable to testify, due to the principle 'Keivan she'Higid, Shuv Eino Chozer u'Magid'.

והיינו "אם לא יגיד" דקרא.

1.

Clarification (cont): That is the "Im Lo Yagid" to which the Pasuk refers.

אבל חוץ לב"ד אין לחוש, שיכול לחזור ולהעיד.

2.

Clarification (concl.): but outside Beis-Din there is nothing to worry about, since he is able to retract and testiffy.

5)

TOSFOS DH HA'OSEH MELACHAH B'MEI CHATAS

תוס' ד"ה העושה מלאכה במי חטאת

(Summary: Tosfos clarifies the case and cites the soures.)

עד שלא נתן האפר ...

(a)

Clarification: 'Until one has poured in the ashes ...

כדתניא במס' פרה (פ"ד מ"ד) 'פרה נפסלת במלאכה עד שתעשה אפר. והמלאכה פוסלת במים עד שישים האפר לתוכה'.

1.

Source (a): As we learned in the Mishnah in Parah (Perek 4, Mishnah 4) 'The Parah becomes Pasul if one works with it until it becomes ashes, and work renders the water Pasul until one pours the ashes into it'.

ובספרי יליף מקרא - 'יכול אף קדשן, ת"ל "למשמרת למי נדה", ולא שכבר מי נדה.

(b)

Source (b): And the Sifri learns it from a Pasuk - 'We might have thought even after they have been mixed. Therefore the Torah writes "To be guarded for the 'Mei idah' - but not once it has become 'Mei Nidah'.

6)

TOSFOS DH PATUR MI'DINEI ADAM

תוס' ד"ה פטור מדיני אדם

(Summary: Tosfos cites a Pircha from here on to the Gemara in 'ha'Nizakin'.)

בפ' הניזקין (גיטין נג.) פריך מיניה למ"ד 'היזק שאין ניכר שמיה היזק'.

(a)

Question: In Perek ha'Nizakin (Gitin, Daf 53a) the Gemara asks from here on the opinion that holds 'Hezek she'Ein Nikar Sh'meih Hezek'.

7)

TOSFOS DH AVAL ITZRICH LEIH

תוס' ד"ה אבל הני אצטריך ליה

(Summary: Tosfos explains why Rebbi Yehoshua omits the case of 'ha'Nosen Sam ha'Ma'ves lifni Behemas Chavero.)

וא"ת, 'הנותן סם המות' נמי חידוש הוא למיתני, כדאמרינן לעיל (דף מז:) דאפילו סם המות דלא עבידא דאכלה, חייב בדיני שמים?

(a)

Question: It is also aa Chidush to mention the case of 'ha'Nosein Sam ha'Maves', as the Gemara says earlier (on Daf 47b), that one is Chayav bi'Yedei Shamayim even with regard to poison that is not generally eaten?

ושמא אין כל כך חידוש.

(b)

Answer: Perhaps that is not such a Chidush.

8)

TOSFOS DH KISUYEI KISISEIH

תוס' ד"ה כסויי כסיתיה

(Summary: Tosfos explains why his good intentions do not render him Patur.)

וא"ת, גלוי וידוע למקום למה נתכוין, אם לטובה אם לרעה?

(a)

Question: It is revealed before Hash-m what his intention was, whether it was for the good or for the bad?

וי"ל, דאפי' במתכוין לטובה - שלא ימהר לשרוף ויוכל להציל בעל הבית בתוך כך, מ"מ בדיני שמים חייב ...

(b)

Answer: Even if he meant for the good - so that the fire should burn so quickly, enabling the owner to save his corn in the meantime, he is nevertheless Chayav be'Dinei Shamayim ...

דאיבעי ליה לאזדהורי ולאסוקי אדעתיה שלא יבא לו הפסד בכך.

1.

Reason: Because he should have taken care, and done it in such a way that the owner does not incur a loss on account of what he does.

9)

TOSFOS DH MAHU D'SEIMA HAVYA LAH TECHILASO BI'PESHI'AH V'SOFO B'ONEIS KA'MASHMA LAN D'KULHU PESHI'AH HI

תוס' ד"ה מהו דתימא הויא לה תחלתו בפשיעה וסופו באונס קמ"ל דכולהו פשיעה היא

(Summary: Tosfos asks why the Gemara does not present a better Chidush.)

ק"ק, דה"ל למימר 'מהו דתימא כולה אונס הוא' ...

(a)

Question: Why did the Gemara not say 'Mahu de'Seima Kulah Oneis hu' ...

וכגון שנעל כל כך יפה שאינה יכולה לצאת אלא בחתירה ...

1.

Question (cont.): Such as where he locked the door so well that the animal could not have escaped other than by digging underneath it ...

קמשמע לן דפושע הוא אצל חתירה שהניחה בחמה?

2.

Question (cont.): Therefore it teaches us that he is considered Poshe'a as regards digging, since he left it in the sun?

56b----------------------------------------56b

10)

TOSFOS DH P'SHITA KEIVAN D'AFKEIH KAYMA LAH BI'RESHUSAIHU L'CHOL MILI

תוס' ד"ה פשיטא כיון דאפקוה קיימא לה ברשותייהו לכל מילי

(Summary: Tosfos clarifies the case and discusses why it is obvious and why it is not comparable to the Din of a Shomer.)

בהוציאוה לגוזלה איירי מתני', כדמוקי לה בירושלמי.

(a)

Clarification: The Mishnah speaks where the robbers took the animal out in order to steal it, as the Yerushalmi explains.

וא"ת ומנליה דקיימא ברשותייהו אפי' להתחייב על מה שהיא מזקת, דאהכי קאי, דקתני 'ויצאתה והזיקה'?

(b)

Question: From where do we know that the animal is in their R'shus, even to be liable for its damages, since that is what the Mishnah is talking about, as it say 'And it went out and damaged'?

דליכא למימר דכי היכי דמסרה לשומר חנם והשואל, נכנסו תחת בעלים, ה"ה גזלן ...

(c)

Refuted Answer #1: Since one cannot say that just as when 'One hands it to a Shomer Chinam or to a Sho'el (above, Daf 44b), they take the place of the owner', so too, does a Gazlan ...

דדלמא שומר הוא דמחייב, אבל גזלן לא ...

(d)

Refutation: Because it is possible that a Shomer is Chayav, but a Gazlan is not ...

דמצינו דברים שהשומר חייב והגזלן פטור ...

(e)

Precedent: And we find that there are cases where a Shomeris Chayav, but a Gazlan is Patur

שהרי בכחשה בהמה הכחשה דהדרא ובפירות שהרקיבו מקצת, מוכח בהגוזל קמא (לקמן ד' צח:) דגזלן אומר לו 'הרי שלך לפניך' ...

1.

Precedent (cont.): Such as where he weakens the animal temporarily or fruit part of which rotted, which is evident in 'ha'Gozel Kama (later on Daf 98b) that a Gazlan can say to the owner 'Here is yours in front of you!' ...

משום דלא חשיב שינוי ולא קנינהו, ופטור אפילו בפשיעה, דלא קבל עליו שמירה ...

2.

Reason: Because, since it is not considered a Shinuy, he does not acquire them, and he is therefore Patur even if he was negligent, since he did not undertake to guard it ...

אבל שומר כיון שמתחייב בכחשה דלא הדר' ובהרקיבו כולם אם נעשו בפשיעה, כמו כן יתחייב בכחשה דהדרא ובהרקיבו מקצתם ...

(f)

Precedent (cont.): A Shomer, on the other hand, since he is Chayav for a permanent weakness and for fruit, all of which rotted, there where he was negligent, he is also Chayav by a temporary weakness and by fruit, part of which rotted ...

כיון דקבל עליו שמירה, דלמה לא יתחייב בזה כמו בזה?

(g)

Reason: Because, since he undertook to guard it, why should he not be Chayav in the latter case like he is in the former.

שאין השומר קונה בשינוי ואפילו שואל ...

1.

Reason (cont.): Seeing as a Shomer does not acquire with Shinuy, even if he is a Sho'el

דקי"ל ד'אף לשואל שמין', כדרב כהנא ורב אסי (לעיל ד' יא.).

2.

Basis: This is because we Pasken that 'We assess even for a Sho'el', like Rav Kahana and Rav Asi (above, o Daf 11a).

ואין לומר דמתחייבי לפי שאינן יכולין לקיים בה מצות השבה דמשתלם מגופו ...

(h)

Refuted Answer #2: Nor can one answer that he is Chayav because he is unable to perform the Mitzvah of returning the animal, since bearing in mind that the obligation is to pay from its body ....

דבשן ורגל איירי מתני', ויש כאן השבה מעליא כשמחזירים אותה לבעלים.

(i)

Answer: Bearing in mind that the Mishnah is speaking about Shein ve'Regel, in which case he can fulfil the obligation fully by paying the owner from his pocket.

וי"ל, דסברא הוא, דגזלן נכנס תחת הבעלים ...

(j)

Answer #1 (to Initial Question): It is a S'vara that the Gazlan takes the place of the owner ...

דכיון שהוציא מרשות בעלים שהיו חייבין בשמירתה, ואין הבעלים יכולים לשומרה לפי שנגזלה מהם, יש על הגזלן לשומרה ...

1.

Reason: Because, since he took it out of the domain of the owner who hitherto was obligated to guard it, and, because it was stolen from him, he is no longer able to do so, the onus of guarding it is now transferred to the Gazlan.

דלענין נזקין אקרו בעלים כל מי שבידו לשומרה.

2.

Basis: Since in the realm of Nizakin, the one who is able to guard it is considered the owner.

ולא דמי ל'תפסו ניזק' לר"ע (לעיל ד' לו:) ...

(k)

Implied Question: It is nor comparable to the case of 'Tafso Nizak' according to Rebbi Akiva (above, Daf 36b [who holds that he is Patur])

דאפי' שומר חנם אינו על חלק חבירו, דשותף אין מתכוין להחזיק רק בשלו, ואינו בא להוציא חלק חבירו מרשותו כמו גזלן.

(l)

Answer: Since he is not even a Shomer Chinam on his friend's portion, seeing as a partner only intends to take for himself what belongs to him, but not what belongs to his friend, in the way that a Gazlan does.

ועוד, כיון דגזלן קמה ליה ברשותיה גם לענין אונסין, יש לחשב בעלים יותר משותף.

(m)

Answer #2: Moreover, since the object is in the R'shus of the Gazlan also as regards Onsin, he is to be considered more of an owner than a partner.

והכי משמע לישנא 'דקמה ברשותייהו לכל מילי' - מה שהוא ברשותו לכל מילי יש לו להועיל כאן.

(n)

Proof: And this is also implied by the Lashon 'de'Kama bi'Reshuseih le'Chol Mili' - meaning that 'What is in his R'shus regarding all matters helps (to render him Chayav) here as well.

11)

TOSFOS DH HA'MA'AMID BEHEIMAS CHAVERO AL KAMAS CHAVERO CHAYAV

תוס' ד"ה המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב

(Summary: Tosfos discusses the reason that he is Chayav, despite the fact that it is not his animal.)

ואע"פ שאין הבהמה שלו, חייב מטעם שן ורגל.

(a)

Clarification: Although the animal does not belong to him, he is nevertheless Chayav because of 'Shein ve'Regel', .

דאע"ג דכתיב "בעירה" ...

(b)

Implied Question: Because, even though the Torah writes "Be'iroh" ...

כדידיה חשיבא, הואיל והוא עשה ...

(c)

Answer: It is considered his, since he did it ...

כמו 'מדליק פשתנו של חבירו בנרו של חבירו'.

(d)

Precedent: Like Reuven who sets fire to Simon's flax using Shimon's lamp' (later, on Daf 62b).

אבל אין לפרש דמחייב מטעם 'אש', דברי הזיקא, והוי כאילו נותן לשם אש ...

(e)

Refuted Answer: One cannot however explain that he is Chayav because of 'Eish', because, seeing as the damage is certain, it is as if he would have placed a fire there ...

ואע"ג דפטרינן נותן סם המות לפני בהמת חברו ...

(f)

Implied Question: Even though we exempt someone who places poison in front of his friend's animal ...

שאני התם - או משום דלא עבידא דאכלה, או משום דה"ל שלא תאכל, כדאמר לעיל (דף מז:).

(g)

Answer: That is different - either because it is not fit to eat, or because the animal ought not to have eaten it, as the Gemara explained earlier (Daf 47b).

דא"כ מטעם זה, ה"ל להתחייב אפילו ברה"ר ...

(h)

Answer to Initial Question: Because if that was the case (that he is Chayav on account of 'Eish'), then he ought to be Chayav even in the R'shus ha'Rabim.

ולא משתמע בשום דוכתא דלחייב ברשות הרבים שן, אפילו מקרב בהמתו אצל הפירות ומעמידה עלייהו.

1.

Reason: And nowhere do we find that one is Chayav on 'Shein' in the R'shus ha'Rabim, even there where he leads the animal to the fruit and places it right on top of them.

12)

TOSFOS DH HIKISHA AMRAT LAN

תוס' ד"ה הכישה אמרת לן

(Summary: Tosfos explains why initially, the Gemara considered it more obvious.)

ותחילה היה סובר ד'מעמיד בהמה' היינו שמחזיק בידו האפסר ומוליכה ממש על הקמה ומעמידה שם.

(a)

Clarification: Initially, the Gemara thought that 'ha'Ma'amid Beheimah' means that he actually takes it by the halter, leads it to the standing corn and places it there ...

ולהכי הוה פשיטא טפי.

1.

Clarification (cont.): Which explains why it was more obvious.

13)

TOSFOS DH V'LISTIM NAMI SHE'HIKISHUHAH

תוס' ד"ה וליסטים נמי שהכישוה

(Summary: Tosfos clarifies the case and why the Gemara does not deem it necessary to explain why it is not so obvious, according to the Maskana.)

לגוזלה מיירי, כדמוקי לה בירושלמי.

(a)

Clarification: It speaks where the robbers did so in order to steal it, as the Yerushalmi establishes it.

ולא חשיב לה מילתא דפשיטא, כמו שהיה חושב המקשה.

1.

Clarification (cont.):The Gemara does not consider it obvious, as the Makshan did.

ולא חייש לפרש למה אין פשיטא ...

(b)

Implied Question: And it did not bother to explain why it is not so obvious ...

לפי שקל להבין.

(c)

Answer: Since it is self-understood why.

14)

TOSFOS DH B'HAHI HANA'AH D'LO KABA'I L'MEISAV RIFSA L'ANYA

תוס' ד"ה בההיא הנאה דלא קבעי למיתב ריפתא לעניא

(Summary: Tosfos discusses Rav Yosef's statement, and whether the Halachah is like him.)

משום דעוסק במצוה, ודוקא בשעה דמתעסק בה - כגון שוטחה לצורכה או שום עסק שצריך לה לאבידה, אבל בשביל שאבידה בביתו, לא יפטר מלמיתב ריפתא לעניא ...

(a)

Clarification: Because he is busy with a Mitzvah, but only when he is actually performing the Mitzvah - spreading it out to preserve it or doing something with the article that it needs done to it. But the mere fact that the lost article is lying in his house will not exempt him from giving bread to a poor person ...

כיון שיכול לקיים שתיהם ...

1.

Reason: Seeing as he is able to do both ...

כדמוכח בסוכה (דף כה. ושם), דלא נפקא לן מקרא ד'עוסק במצוה פטור מן המצוה' אלא דוקא היכא שאינו יכול לקיים שתיהם.

2.

Source: As is evident in Succah (Daf 25a & 25b), where the Gemara learns ha'Oseik ba'Mitzvah Patur min ha'Mitzvah from a Pasuk, but only in a case where he is unable to perform both.

וסברא הוא - דאטו אדם שיש לו תפילין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו יפטר מן המצות?

(b)

Proof #1: It is also logical to say this - because would a person who is wearing Tefilin on his head, who has Tzitzis on his garment and a Mezuzah on his door-post be Patur from Mitzvos?

ועוד, דבפרק אין בין המודר (נדרים לג:) אמר דפרוטה דרב יוסף לא שכיח, ואי פטרת ליה כל זמן שהאבידה בביתו, שכיח ושכיח הוא.

(c)

Proof #2: Moreover in Perek Ein bein hs'Mudar (Nedarim, Daf 33b)the Gemara says that 'The P'rutah of Rav Yosef is not frequent, and if the finder would be exempt as long as the lost article is in his house, it would be very frequent indeed.

פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרב יוסף ...

(d)

Halachah #1: Rabeinu Chananel Halachos Gedolos Pasken like Rav Yosef ...

משום דאמרינן באין בין המודר (שם) 'דכ"ע אית להו פרוטה דרב יוסף' ...

1.

Source: Because the Gemara says in 'Ein bein ha'Mudar' (Ibid,) that 'Everybody holds of the P'rutah of Rav Yosef'.

ואפילו מאן דשרי למודר להחזיר אבידה, לא שרי אלא משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיח.

2.

Source (cont.): And even the one that permits the Mudar to return the lost article, that is only because 'the P'rutah of Rav Yosef is not frequent'.

ואור"י דאינה ראיה כלל - דגם רבה מודה לרב יוסף ד'עוסק במצוה פטור מן המצוה', אלא דס"ל דלא נעשה שומר שכר בכך, ומ"מ הוא נהנה, לכך אסור למודר, אבל לא הוה שומר שכר.

(e)

Refutation: The Ri however refutes that proof - since Rabah also agrees with Rav Yosef that 'ha'Oseik ba'Mitzvah Patur min ha'Mitzvah, only he holds that that does not make him a Shomer Sachar. And since he nevertheless benefits, it is Asur for the Mudar (to return the Madir's lost article).

ואין לדקדק נמי בשמעתין דהלכה כרב יוסף, דמשני רב יוסף 'לעולם בגינתו המשתמרת, וקמ"ל דלא בעינן דעת בעלים', כדרבי אלעזר ...

(f)

Refuted Proof: Nor can one prove from the Sugya that the Halachah is like Rav Yosef from his answer (to Rabah's Kashya) 'Really it speaks (when he returns the animal to a guarded area, and it comes to teach us that we do not require the owner's knowledge, like the opinion of Rebbi Elazar ...

והכי מוקי לה סוגיא דאלו מציאות (ב"מ ד' כט. ושם).

1.

Refuted Proof (cont.): And this is how the Sugya in Eilu Metzi'os (Bava Metzi'a, Daf 29a & 29b) establishes it.

כי נראה דרבה קבלה מרב יוסף - דקרא כדר"א אתי.

(g)

Refutation: Since Rabah, it seems accepted this answer from Rav Yosef - that the Pasuk goes like Rebbi Elazar.

ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה 'דכשומר חנם דמי', לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא בעלמא ...

1.

Refutation (cont.): In fact, when Rabah initially stated that 'He is like a Shomer Chinam', he only saw the Pasuk as an Asmachta ...

דהא טעמא משום ד'מאי הנאה קא מטי ליה', כדלעיל

2.

Reason: Seeing he gave the reason as 'What Hana'ah does he get out of it', as we learned earlier.

ולא פליגי רבה ורב יוסף אלא בסברא בעלמא.

(h)

Conclusion: And Rabah and Rav Yosef's dispute is based on a mere S'vara ...

וה"פ דההיא דאלו מציאות (שם ד' לא.) 'אי דמנטרא, לרבה כדאית ליה מפשיעה, לרב יוסף כדאית ליה מגניבה ואבידה, פשיטא? דלהא לא צריך קרא.

(i)

Gemara in Eilu Metzi'os: And this is the explanation of the Gemara in Eilu Metzi'os (Ibid., Daf 31a) 'If it is guarded, and Rabah explains it his way, against Peshi'ah, and Rav Yosef his way, against Gezeilah va'Aveidah, that is obvious, and does not require a Pasuk.

ונראה לר"י ד'הלכה כרבה בכל מקום לגבי רב יוסף, בר משדה ענין ומחצה', כדאיתא במי שמת (ב"ב ד' קמג:).

(j)

Halachah #2 (Proof #1): The Ri maintains that 'The Halachah is like Rabah whenever he argues with Rav Yosef, with the exception of Sadeh, Inyan and Mechtzah', as the Gemara says in 'Mi she'Meis' (Bava Basra, Daf 143).

ואין לפרש דהיינו דוקא בבבא בתרא, כמו שיש מפרשים ...

(k)

Refuted Disproof #1: Nor can one confine this to Bava Basra exclusively, as some commentaries explain ...

מדאמר במי שאחזו (גיטין ד' עד: ושם) 'ותסברא, והא קי"ל כרבה', בהא אין הלכה כרשב"ג.

1.

Refutation: Since the Gemara in 'Mi she'Achzo' (Gitin, Daf 74b & 75a) states 'Think it over, Do we not Pasken like Rabah; in this point the Halachah is not like Raban Shimon ben Gamliel' (even though that Sugya is not in Bava Basra).

ואין לומר דשמא בההיא מילתא קיימא לן דהלכה כרבה ...

(l)

Refuted Disproof #2: And one can also not answer that perhaps in that matter alone the Halachah is like Rabah ...

דהוה ליה למימר 'והא קי"ל בהא הלכתא כרבה כדאמר, ובהא אין הלכה כרשב"ג'.

1.

Refutation #1: Because then what the Gemara ought to have said is 'But do we not Pasken like Rabah in this matter like he said; and in this matter ... '.

ועוד דבפרק המפקיד (ב"מ מג.) גבי 'מפקיד מעות אצל שולחני, מותרים, ישתמש בהן (צרורים לא ישתמש בהן). לפיכך, אם אבדו, חייב באחריותם'.

2.

Refutation #2: Moreover, in Perek ha'Mafkid (Bava Metzi'a, Daf 43a, in the case of 'Mafkid Ma'os eitzel Shulchani, Mutarin, Yishtamesh bahen. Lefichach im Avdu, Chayav be'Acharayusam'

קאמר רב נחמן, דקי"ל כוותיה בדיני, 'נאנסו לא', דמשום שהתירו לו חכמים להשתמש בהן, אינו נעשה רק שומר שכר.

3.

Refutation #2 (cont.): Rav Nachman (like whom we Pasken when it concerns money-matters) says 'Ne'ensu, Lo' - because, the fact that the Chachamim permitted him to use the money, does not make him a Shomer Sachar.

א"כ, באלו מציאות (שם דף כט.) גבי 'מה יהא בדמים? רבי טרפון אומר, ישתמש בהן; לפיכך אם אבדו, חייב באחריותן', לא הוי אלא ש"ש, כמו שאמר שם לרבה.

4.

Refutation #2 (concl.): In that case, when the Mishnah in Eilu Metzi'os (Bava Metzi'a, Daf 29a), in reply to the question 'What will happen to the money?', citing Rebbi Tarfon, says that 'He may use it; therefore, should it get lodt, he is responsible for it' - he only becomes a Shomer Sachar, as the Gemara says there according to Rabah.

ואין לומר דהתם מודה רב נחמן דחייב באונסין משום היתר תשמיש, משום דבלאו הכי היה שומר שכר, שהיה שומר אבידה ...

(m)

Refuted Answer: And one cannot that Rav Nachman concedes there that he is Chayav be'Onsin due to the fact that he is allowed to use the money, because, seeing as he would anyway be a Shomer Sachar he is a Shomer Aveidah ...

דאין זה סברא, דמשום שני סברות, דפטור מלמיתב ריפתא לעניא.

1.

Refutation #1: Since it is not logical to say that he is Patur from giving bread to a poor man because there are two S'varos.

ועוד דמותר להשתמש, לא יעשה בשביל כך שואל אלא ש"ש בעלמא.

(n)

Refutation #2: Moreover, the fact that he is allowed to use it will not render him a Sho'el, only a Shomer Sachar.

ועוד יש להביא ראיה דהלכתא כרבה, מדמוקי סתמא דגמרא מתניתין דהאומנין (ב"מ דף פ:) 'הלוהו על המשכון, שומר שכר' 'מחוורתא דלא כרבי אליעזר דאמר במלוה חבירו על המשכון ואבד 'ישבע ויטול מעותיו'.

(o)

Halachah #2 (Proof #2): One can bring a further proof that the Halachah is like Rabah from the fact that the Gemara S'tama re'establishes the Mishnah in 'ha'Umnin (Bava Metzi'a, Daf 80b) 'Hilveihu al ha'Mashkon, Shomer Sachar' not like Rebbi Eliezer, who rules with regard to someone who lends his friend on a Mashkon which got lost - 'He swears and takes his money'.

ולרב יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרבי אליעזר ...

(p)

Halachah #2 (Proof #2 [cont.]): Whereas according to Rav Yosef, the Gemara could have established it even according to Rebbi Eliezer ...

דלמסקנא מוקי כולהו אליביה. ופלוגתייהו 'במלוה צריך למשכון, אי מצוה קעביד אי לא' - פי' שצריך למשכון להשתמש בו, ופוחת לו והולך מהלואתו. כך פירש התם בקונטרס.

1.

Halachah #2 (Proof #2 [cont.]): Since in the Maskana, it establishes everyone like him, and the Machlokes is where, if the lender needs the Mashkon, he is nevertheless performing a Mitzvah or not - i.e. he needs to it for his own personal use and he deducts from the loan accordingly, as Rashi explains there.

וא"כ, הו"מ לאוקמה מתניתין באין צריך למשכון, דכ"ע מצוה קעביד, ולכן הוי כשומר שכר

2.

Halachah #2 (Proof #2 [concl.): That being the case, the Gemara could just as well have established the Mishnah where he does not need the Mashkon, in which case, he is a Shomer Sachar according to everyone.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF