בבא קמא דף קא.

מה הם הנידונים שתלתה הגמ' בצדדי הספק דלהלן, בהו"א ובמסקנא?

יש שבח [1] סממנין על הצמר אין שבח סממנין על הצמר
הו"א גזל סממנין ועשה צבע,
וצבע צמר שלו
חייב לשלם דמי סמנין פטור מלשלם [2]
גזל צבע, וצבע צמר שלו חייב לשלם דמי סמנין פטור מלשלם [3]
גזל צבע, וצבע צמר שלו פטור מלשלם [4] חייב לשלם דאפסדינהו
מסקנא גזל צמר וצבע, וצבע הצמר פטור מלשלם דמחזירו כך חייב לשלם [5]
גזל קוף וצבע, וצבע את הקוף פטור מלשלם דמחזירו כך חייב לשלם
קוף הפקר צבע צמר
דחד בסממנין של אחר
בעל הצמר משלם השבח שנמצא אצלו בעל הצמר פטור מלשלם

-------------------------------------------------

[1] הנידון הוא האם יש ממשות צבע על הצמר או לא.

[2] ודוחה הגמ' שהרי כשעושה מהסממנין צבע הרי שקנה את הסמנין בשינוי, ובודאי שחייב לשלם.

[3] דאומר לו שאין לו אצלו ולא כלום. ודחתה הגמ', אפי' שאין ממשות עכשיו, בכל אופן חייב לשלם את הצבע שגזל.

[4] דאומר לו שהנה הצבע מונח לפניך ותקח אותו. ומקשה הגמ' דלא יתכן כי כיצד יטול את הצבע, דאם בצפון - סבון - הרי הוא אינו עושה השבה אלא רק מוחק את בצבע.

[5] ומקשה הגמ' הרי סוף סוף נשבח הצמר - וא"כ בזה שמחזיר לו צמר יותר יקר הוא עושה השבה. ומתרצת הגמ' דמיירי שהוזל הצמר הצבוע, וכיון שכן אין בהשבת הצמר הצבוע בכדי לשלם את הצמר והצבע שגזל.

עוד חומר לימוד על הדף