בבא קמא דף פח:

אשה שכתבה לבנה את נכסיה, כדי להבריח מבעלה, ומתה, מי יורש את הנכסים?

מי מקבל את הנכסים ומדוע
לר' ירמיה בר אבא הבן מקבל כי קנין פירות של הבעל לאו כקנין הגוף
לרב יהודה הבעל מקבל בהו"א: דקנין פירות כקנין הגוף
במסקנא: משום תקנת אושא [1]

הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, ומכר אחד מהם, האם קנה הקונה גוף ופירות לאחר מיתת האב?

כל זמן שחי האב אחר מיתת האב מת הבן בחיי האב
מכר האב יש ללוקח רק פירות אין ללוקח כלום יש ללוקח הכל
מכר הבן אין ללוקח כלום יש ללוקח הכל לר' יוחנן: לא קנה [2]
לריש לקיש: קנה

-------------------------------------------------

[1] דבאושא התקינו שאשה שמכרה בנכסי מלוג שלה בחייב בעלה לכשתמות, אחר מותה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. ומשום שתיקנו שמכח הקנין פירות שלו הוא יחשב כלוקח ראשון גם בגוף.

[2] והטעם דס"ל לר' יוחנן דקנין פירות שיש לאב כקנין הגוף דמי, ולכך כל זמן שיש לאב קנין פירות הוא מעכב את הקנין הגוף לחול, ורק בכה"ג שמת האב בחיי הבן - שירש הבן אז חלה המכירה, אבל כשמת קודם הבן, שמעולם לא באו הנכסים לידו - לא חלה המכירה.

עוד חומר לימוד על הדף