בבא קמא דף פג.

האם מותר לדבר בלשון יונית או בחכמה יונית [1]?

לשון יונית חכמה יונית
סתם בני אדם מותר אסור
הקרובים למלכות מותר מותר

הבונה שובך או מצודה ליונים, כמה ירחיק במקומות דלהלן? [תד"ה והתניא].

כמה ירחיק שובך מהעיר? כמה ירחיק מצודה מיוני חברו?
במדבר חמשים אמה שלשים ריס
ביישוב זרעים ושדות חמשים אמה לכל רוח [2] שלשים ריס
ביישוב כרמים ושובכים [3] חמשים אמה לכל רוח3 אפי' מאה מיל לא

-------------------------------------------------

[1] חכמה יונית היא רמיזות שהיו משתמשים בהם בני המלכות כשהיו מדברים.

[2] דמלבד שיש לנו לחוש שלא יזיקו בעיר, יש לחוש שלא יזיקו בשדות, ולכך לא סגי להרחיק רק ברוח שמצד העיר אלא צריך להרחיק לכל רוח. אולם לאחר נ' אמה אף ששטין אינם מזיקין, כיון שכבר מלאו כריסם בחמשים אמה. ולר' יהודה דמתניתין צריך להרחיק בית ארבעה כורין.

[3] והיינו בשובכים שלו או שובכים של כנעני או של הפקר, דאל"כ בין כה אסור דגוזל יוני חברו.

עוד חומר לימוד על הדף