ברכות דף י: א

"נעשה נא עליית קיר קטנה", במה נחלקו בזה רב ושמואל?

מה עשו מה פי' "קיר" מה פי' "עליית"
חד אמר עשו תקרה לעלייה מלשון תקרה - שקירוה כפשוטו שתקנו העלייה
וחד אמר אכסדרה שחלקוה לשנים כפשוטו שעשו קיר שהיתה מעולה שבבתים

הקורא ק"ש אחר זמנה, האם מברך?

ברכת יוצר אור שאר ברכות שלפניה ושלאחריה
לרב חסדא אינו מברך מברך
לאיכא דאמרי בר"ח ולברייתא מברך מברך

האם ק"ש בעונתה ותפלה גדולים מתלמוד תורה? [תוד"ה גדול].

מתורה שבזמן ק"ש ותפלה מתורה שלא בזמן ק"ש ותפלה
קריאת שמע בעונתה גדולה
תפלה בעונתה גדולה - דהרי דוחה אינה גדולה [1]

האם מותר לקרוא ק"ש באופנים דלהלן?

ק"ש של ערבית ק"ש של שחרית
בעמידה בשכיבה בהליכה בעמידה בשכיבה בהליכה
לב"ש אינו קורא קורא אינו קורא קורא אינו קורא אינו קורא
לב"ה בכל אופן יכול לקרות [2]
-------------------------------------------------

[1] ובזה יישבו התוס', שאף שמצינו שגם לתפלה פוסקים באמצע הלימוד, מ"מ לא חשובה תפלה גדולה מתלמוד תורה שלא בזמן תפלה, ורק בק"ש אמרו שחשובה יותר - אפי' מתלמוד תורה שבזמן אחר מזמן ק"ש.

[2] ובגמ' לקמן (דף יא.) מבואר שאפי' עוסקים במלאכתן וקורין, ונחלקו הפוסקים האם מיירי בפרשה שניה או אפי' בפרשה ראשונה, אולם בפסוק ראשון אסור לעסוק במלאכתו ולקרוא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף