1)

TOSFOS DH EIN HALACHAH K'OSO HA'ZUG

תוס' ד"ה אין הלכה כאותו הזוג

(Summary: Tosfos explains why the Gemara does not rather say 'Halachah ke'Tana Kama'.)

וא"ת, אמאי לא קאמר 'הלכה כתנא קמא'?

(a)

Question: Why did the Gemara not say that the Halachah is like the Tana Kama?

וי"ל, דאי הוה אמר הלכה כתנא קמא, הוה משמע א'כל דבריו, אף ממה שאמר מסיים בשל שבת.

(b)

Answer: Had it done so, we would have thought that the Halachah is like him in all his points, even regarding his ruling that one concludes with Shabbos.

והא ליתא, דהא קי"ל דהלכתא כרבי דאמר חותם 'ברוך מקדש השבת ישראל והזמנים'.

1.

Answer (concl.): Which is not the case, since we Pasken like Rebbi, according to whom one concludes 'Baruch ... Mekadesh ha'Shabbos Yisrael ve'ha'Zemanim'.

2)

TOSFOS DH MAI TA'AMA L'MIKNI SHEVISAH B'SHABSA LO

תוס' ד"ה מאי טעמא למקני שביתה בשבתא לא

(Summary: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Eruvin.)

וא"ת, למה לי האי טעמא, האיכא טעמא ד'הכנה', כדאמרי' בפ' בכל מערבין (עירובין דף לח. ושם) 'מיו"ט לשבת מאי טעמא לא, משום הכנה'?

(a)

Question: Why do we need this reason, when there is the reason of 'Hachanah', as we learned in Perek ba'Kol Me'arvin (Eruvin, Daf 38. & 38:) 'Why may one not prepare on Yom-Tov for Shabbos - because of Hachanah'?

וי"ל, דאי לאו ההיא טעמא ד'מקני שביתה בשבתא', משום טעמא דקאמר משום הכנה לא אסרינן ...

(b)

Answer: Because were it not for the reason of 'Makni Shevisah be'Shabsa', we would not forbid it on account ot 'Hachanah' ...

הואיל ויש שם ספק, דשמא חול הוא לגמרי.

1.

Answer (concl.): Seeing as there is a doubt as to whether it is not completely Chol.

מכל מקום קשה, דהתם בעירובין למה לי טעמא דהכנה, תיפוק ליה משום ד'מקני שביתה בשבתא לא'?

(c)

Question: The question remains however, why the Gemara in Eruvin needs to come on to the reason of 'Hachanah', why not because 'Lemikni Shevisah be'Shabsa, Lo'?

ויש לומר, דהתם מיירי בעירובי חצרות, ולא שייך למקני שביתה.

(d)

Answer (Explanation #1): Because there it is speaking about Eruvei Chatzeros, where 'acquiring Shevisah' does not apply?

ומכל מקום קשה מההוא דגטין פרק הזורק (דף עז:) גבי שכיב מרע, דקאמר 'איהי תזיל ותחוד ותפתח'.

(e)

Question: It is nevertheless difficult from the Gemara in Gitin, Perek ha'Zorek (Daf 77:) where, in the case of a Sh'chiv-Mera, the Gemara says that 'She should enter the room and lock the door (in order to acquire the Get)'.

והתם מיירי בשבת, דשרי לעשות קנין, והכא אסר למקני שביתה אפי' ביו"ט?

1.

Question (concl.): And that is speaking about Shabbos, where the Gemara permits a Kinyan, even though here, it forbids being Koneh Shevisah even on Yom-Tov?

וי"ל, דשכיב מרע שאני. דהתירו שלא תטרף דעתו עליו.

(f)

Answer: A Sh'chiv-Mera is different, since they permitted it in order not to cause him to lose his sanity and die.

ותדע דיש חלוק בין שכיב מרע לאיש אחר, דהא התירו לו לגרש בשבת, ואין אנו מקדשין ואין מגרשין.

(g)

Proof: And proof of this distinction lies in the fact that they permitted him to divorce his wife on Shabbos, whereas we neither betroth nor divorce.

ואע"ג דלא קאמר לקמן 'אין מגרשין' ...

(h)

Implied Question: Even though the Gemara later does not mention a prohibition to divorce ...

מכל מקום, למה יש לחלק בין קדושין לגרושין?

(i)

Answer #1: Nevertheless, why should there be a difference between Kidushin and Gerushin in this regard?

ועוד דבתוספתא אמרינן בהדיא 'אין מקדשין ואין מגרשין'?

(j)

Answer #2: Moreover, the Tosefta specifically forbids both.

ולא נראה, מדקאמר התם 'אי אתה מודה', משמע דלא פליג שום אדם עליה; והא פליג רבי עליה לעיל, דאמר 'מערבין עירובי חצרות'?

(k)

Refutation: This (establishing the Sugya in Eruvin by Eruvei Chatzeros) is not correct however, because since the Gemara says there 'Do you not agree', it implies that nobody disagrees with him; But Rebbi said earlier that 'One may make an Eruv Chatzeros'.

לכך נראה לפרש דטעמא דהכא יש לומר משום הכנה, וה"ק - 'אסור למקני שביתה בשבתא', משום דהיינו 'הכנה', ואין מכינין מיום טוב לשבת.

(l)

Explanation #2: We must therefore say that the reason in our Sugya (too) is because of 'Hachanah', and when the Gemara forbids being Koneh Shevisah, it means because of 'Hachanah', since it is forbidden to prepare on Shabbos for Yom-Tov'.

וא"ת, לרבי יוחנן דאמר לעיל (דף ד.) 'נולדה בזה, מותרת בזה', וקאמר טעמא לעיל משום דלית ליה הכנה.

(m)

Question: Rebbi Yochanan stated earlier (on Daf 4.) 'Noldah ba'Zeh, Muteres ba'Zeh', and the Gemara there attributes this to the fact that he does not hold of 'Hachanah'?

וכי פליג רבי יוחנן אכל הני תנאי ואמוראי דהכא ודהתם?

1.

Question (cont.): How can Rebbi Yochanan argue with all the Tana'im and Amora'im in both Sugyos?

ויש לומר, דהתם והכא מיירי בהכנה שנעשה בידים, כגון עירובי תחומין, ואפי' רבי יוחנן מודה, אבל מה שמתיר ר' יוחנן היינו גבי ביצה דהוי הכנה בידי שמים, שנעשית מאליה.

(n)

Answer: The Tana'im and Amora'im in both Sugyos are speaking about Hachanah that is done with the hands, such as Eruvei Techumin, to even Rebbi Yochanan agrees; whereas Rebbi Yochanan is speaking about an egg, whose Hachanah is done by the Hand of Hash-m (i.e. automatically).

3)

TOSFOS DH I AMRAT HU NE'ESAR V'KIMCHO NE'ESAR TZARICH L'AKNUYI KIMCHO LA'ACHERIM V'I AMRAT EIN KIMCHO NE'ESAR EIN TZARICH L'AKNU'I KIMCHO

תוס' ד"ה אי אמרת הוא נאסר וקמחו נאסר צריך לאקנויי קמחו לאחרים ואי אמרת אין קמחו נאסר אין צריך לאקנויי קמחו

(Summary: Tosfos explains why it is necessary to invert the rulings.)

ותימה, הואיל וקמחו נאסר, מה מועיל הקנייה לאחרים, מי יכול לסלק האיסור שב,ו כדי שיאכל הוא עצמו אחר (כך) שנאסר?

(a)

Question #1: Since his flour is forbidden, what does it help to be Makneh it to others, how will that remove the Isur, to allow him to eat it himself after it has become Asur?

ועוד קשה, כיון שהוא נאסר, מאיזה טעם יהא מותר שאחרים אופין (לשבת) בשבילו, וכי אחרים יכולים לעשות בשבילו מה שהוא עצמו אינו יכול לעשות בשביל עצמו?

(b)

Question #2: Moreover, since it is forbidden, on what basis are others permitted to bake on his behalf? How can others do for him what he is not allowed to do for himself?

לכן נראה לי כגי' דה"ג - 'אי אמרת הוא נאסר ואין קמחו נאסר, מצי לאקנויי קמחו לאחרים', ואז מועיל הקנין ...

(c)

Answer (Change of Text):Therefore the correct wording is that of the B'hag - 'If you say that he is forbidden but his flour is not, then he can be Makneh his flour to others' - because then the Kinyan will be effective.

'ואי אמרת הוא נאסר וקמחו נאסר, לא מצי לאקנויי קמחו לאחרים', דהא לא מועיל הקנין.

1.

Answer (Change of Text [cont.]): But if you say that he is forbidden and so is his flour, then he cannot be Makneh his flour to others', since the Kinyan will not take effect.

ובסמוך גרס 'ש"מ, הוא נאסר ואין קמחו נאסר'.

2.

Conclusion: And the Gemara shortly concludes 'So we see that he is forbidden, but his flour is not'.

17b----------------------------------------17b

4)

TOSFOS DH U'VIL'VAD SHE'LO YA'ARIM

תוס' ד"ה ובלבד שלא יערים

(Summary: Tosfos quoting Rashi, qualifies this statement and queries it.)

פרש"י, בשתי קדרות, שיאמר 'אני צריך להזמין אורחים' או 'יבאו לי אורחים' ...

(a)

Clarification: Rashi explains this in connection with cooking in two pots, that he says 'I need to invite guests ir 'Guests are coming'.

אבל בקדרה אחת מותר להערים ולהרבות ...

1.

Clarification (cont.): But in one pot one is permitted to 'cheat' and to add.

דהא חזינן לעיל דאפי' מיום טוב לחברו שרי בכך.

2.

Proof: Since we see earlier that this is even permitted from the first day of Yom-Tov for the second.

ואם תאמר, מאי שנא מההיא דרב אדא דמערים ומלח גרמא גרמא?

(b)

Question: How does this differ from the case of Rav Ada, who 'cheated' and salted bone by bone?

וי"ל, דשאני התם דהוי עבוד אוכלין בעלמא, ומשום שמחת יום טוב התירו.

(c)

Answer #1: It is different there, since it was only a matter of Ibud Ochlin (tanning), which they permitted on account of Simchas Yom-Tov ...

דאי לאו הכי חייש שמא יסריח הבשר וממנע ולא שחיט.

1.

Answer (con.) #1: Because otherwise, he will be afraid that the Basar will become putrid, and will refrain from Shechting the animal in the first place.

אבל הכא מיירי בבשול, דחמור.

2.

Answer (concl.) #1: Whereas her it is referring to cooking, which is stricter.

וגם היה יכול לעשות תקנה על ידי עירובי תבשילין מבעוד יום.

(d)

Answer #2: Furthermore, he could have rectified the problem by making Eruv Tavshilin before Shabbos came in.

5)

TOSFOS DH AL MAH NECHL'KU AL DAG U'BEITZAH SHE'ALAV SHE'BEIS SHAMAI OMRIM SH'NEI TAVSHILIN

תוס' ד"ה על מה נחלקו על דג וביצה שעליו שב"ש אומרים שני תבשילין

(Summary: Tosfos queries this text and amends it.)

ודג וביצה שעליו אינו חשוב אלא תבשיל אחד.

(a)

Text #1: And the fish and the egg on it are only considered one cooked dish.

וב"ה אומרים 'תבשיל אחד' - כלומר תבשיל אחד כי האי גוונא כגון דג וביצה שעליו חשוב שני תבשילין.

1.

Text #1 (cont.): Whereas Beis Hillel say 'Tavshil Echad' - meaning that one dish consisting of a fish with egg on it is considered two cooked dishes.

וקשה, דלישנא לא משמע הכי?

(b)

Question: This is not what the wording implies?

לכך נראה לי דגרס אפכא - ב"ש אומרים 'תבשיל אחד', פירוש דג וביצה שעליו אינו חשוב אלא תבשיל אחד, וצריך עוד תבשיל אחר.

(c)

Text #2: It therefore seems that one needs to invert the text as follows: Beis Shamai say 'Tavshil Echad' - meaning that a fish with the egg that is on it is considered only one cooked dish, and one therefore needs to add another cooked dish.

ובית הלל אומרים 'שני תבשילין', פירוש דג וביצה שעליו חשוב שני תבשילין.

1.

Text #2 (cont.): Whereas Beis Hillel say 'Sh'nei Tavshilin', meaning that a fish with egg on it is considered two cooked dishes.

6)

TOSFOS DH AMAR RAVA HILCH'SA KE'TANA DIDAN V'ALIBA D'BEIS HILLEL

תוס' ד"ה אמר רבא הלכתא כתנא דידן ואליבא דב"ה

(Summary: Tosfos explains Rava's ruling and then discusses whether one requires an independent Eruv for baking.)

פירש רש"י ואליבא דבית הלל דקאמר 'תבשיל אחד'.

(a)

Clarification: Rashi explains - according to Beis Hillel, who says 'one Tavshil' (according to the original text [See previous DH]).

ואר"ת, דלאפיה צריך לערב גם בפת, ואינו יכול לאפות על ערוב תבשיל אחד.

(b)

Halachah: Rabeinu Tam rules that in order to bake, one requires an Eruv of bread, and that one cannot bake on an Eruv of a cooked dish.

דהא קיימא לן כרבי אליעזר דאמר 'אין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלין אלא על המבושל' ...

(c)

Source: Since we Pasken like Rebbi Eliezer, who says that one may only bake on something is baked and cook on a cooked dish ...

מדקא מייתי סתמא דגמ' כוותיה לעיל בריש פרקין, דקאמר 'ותנא מייתי לה מהכא ... '.

1.

Proof: Since the Gemara cites him S'tam, earlier in the Perek, when it says that 'The Tana cites it from here ... '.

והא דקאמרי ב"ה לעיל 'מניח אדם ערוב תבשיל אחד ועושה בו כל צרכו'?

(d)

Implied Question: And when Beis Hillel above permitted placing one Eruv and doing with it whatever one wishes?

קאי א'מאי דקאמר בית שמאי 'אין טומנין את החמין אלא אם כן היו לו חמין טמונין מבעוד יום ... ' ...

(e)

Answer: He is referring to Beis Shamai there, who says that one may only wrap hot foods if he had foods already wrapped before Shabbos ... '.

וסברי דאפי' בשלשה תבשילין צריך שיהא לכל אחד ואחד כנגדו.

1.

Answer (con.): And he maintains that even cooking three dishes requires an equivalent dish that was prepared beforehand.

ועל זה קא מיירי ב"ה, ואמרי ד'על תבשיל אחד עושה בו כל צרכו' כלומר כל מיני תבשילין כגון חמין וכיוצא בו.

2.

Answer (concl.): And it is to that ruling that Beis Hillel is referring and says that 'On one cooked dish one can do as one pleases' i.e. a variety of cooked dishes, such as hot foods and the likes.

והא דקאמר אביי 'לא שנו אלא תבשיל אחד, אבל פת לא'?

(f)

Implied Question: And when Abaye said 'They only permitted one cooked dish, but not bread'?

היינו דווקא היכא דאינו רוצה לאפות, אבל אם היה רוצה לאפות, היה צריך פת

(g)

Answer: That is only where one doesn't intend to bake. But someone who does requires (an Eruv of) bread.

ולא נהירא להר"ר יצחק ...

(h)

Refutation: R. Yitzchak however, does not agree with this.

חדא דמכל הני משמע דלא צריך אלא תבשיל אחד לכל דבר בין לאפות בין לבשל?

1.

Proof: Because all the above-mentioned cases indicate that one only requires one cooked dish, both in order to bake and in order to cook?

ומה שמביא הש"ס לעיל דר' אליעזר ...

(i)

Implied Question: And when the Gemara earlier cited Rebbi Eliezer ...

לאו משום דהלכתא כותיה, אלא אסמכתא בעלמא מייתי על עירובי תבשילין.

(j)

Answer: It was not because the Halachah is like him, but just to hint at Eruvei Tavshilin.

אלא אדרבה, קיימא לן כרבי יהושע לגבי דרבי אליעזר, משום דרבי אליעזר שמותי הוא.

1.

Proof: Because to the contrary, we pasken like Rebbi Yehoshua against Rebbi Eliezer, seeing as Rebbi Eliezer is (branded as) a Shamuti.

ורבי יהושע פליג עליה בירושלמי ואמר 'אופין ומבשלין על המבושל'.

2.

Proof (cont.): And Rebbi Yehoshua, in the Yerushalmi, argues with Rebbi Eliezer and permits baking and cooking on a cooked dish.

ומ"מ אור"י 'לא מלאני לבי לעבור על דברי דודי, וצריך שני תבשילין פת ותבשיל'. וכן עמא דבר.

(k)

Conclusion: Nevertheless, the Ri concludes, 'I dare not contravene a ruling of my uncle (Rabeinu Tam), and that one therefore requires two cooked dishes - bread and a cooked dish'. And this is the accepted Minhag.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF