1)

TOSFOS DH Mah Lehalan Asur b'Achilah u'Mutar b'Hana'ah v'Chulei

תוספות ד"ה מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses why only some Tana'im learn from a Kal v'Chomer.)

תימה דבפרק כל שעה (פסחים כד:) דריש איסי בן יהודה איסור באכילה מהכא ואיסור הנאה יליף מק''ו דערלה והשתא במאי פליגי

(a)

Question: In Pesachim (24b), Isi bar Yehudah expounds Isur Achilah from here, and he learns Isur Hana'ah from a Kal v'Chomer from Orlah. What do they argue about?

וי''ל קסבר תנא דהתם כיון דמצי לקיומי תרוייהו הגזרה שוה וק''ו מקיימי

(b)

Answer #1: The Tana there holds that since one can fulfill both of them, the Gezeirah Shavah and the Kal v'Chomer, he fulfills [both of] them.

ומיהו קשה דבכמה מקומות אתיא ג''ש (ומפקינן) [צ"ל ומפקא - שיטה מקובצת] מק''ו כדאמר בכמה דוכתי שיכול ועושה ק''ו והדר (תלמוד לומר אלמא אתיא גזרה שוה אלמא אתיא גזרה שוה) [צ"ל קאמר תלמוד לומר גזרה שוה אלמא אתיא גזרה שוה ומפקא - שיטה מקובצת] מקל וחומר

(c)

Question: In several places a Gezeirah Shavah uproots a Kal v'Chomer, like it says in several places "perhaps..." and it makes a Kal v'Chomer, and responds "it says [...] for a Gezeirah Shavah." This shows that a Gezeirah Shavah uproots a Kal v'Chomer!

ופירש ר''ת קרא איירי במידי דאסור בהנאה כגון קדשים שיצאו חוץ למחיצתן דדריש בפרק בהמה המקשה (חולין סח.) מבשר בשדה כיון שיצא חוץ למחיצה נאסר

(d)

Answer #2 (R. Tam): The verse discusses something Asur b'Hana'ah, e.g. Kodshim that left their Mechitzah (where they are permitted). [The Gemara] expounds in Chulin (68a) from "v'Vasar ba'Sadeh [Tereifah]" - once [meat] left its Mechitzah, it is forbidden.

ואע''ג דפשטיה דקרא בהיתר הנאה כדכתיב לכלב תשליכון אותו

(e)

Implied question: The simple meaning of the verse discusses Heter Hana'ah, like it is written "la'Kelev Tashlichun Oso"!

קסבר תנא דהתם להכי אהני ק''ו דילפינן מקדשים דאיירי בהו נמי קרא

(f)

Answer: The Tana there holds that the Kal v'Chomer helps for this, that we learn from Kodshim, which the verse was also discussing;

ותנא דהכא סבר מטריפה דשריא בהנאה ילפינן כפשטה ולית ליה קל וחומר

1.

And the Tana here holds that we learn from Tereifah, which is Mutar b'Hana'ah, like the simple meaning. He does not hold that there is a Kal v'Chomer.

דהכי נמי מאן דדריש איסור הנאה מג' לא תבשל לית ליה קל וחומר

2.

Support: Likewise, the one who expounds Isur Hana'ah from the three times it is written "Lo Sevashel", he does not hold that there is a Kal v'Chomer.

(וא''ת מאן דדריש ליה מקודש אית ליה ק''ו) תיפוק ליה איסור הנאה מכל בקודש באש תשרף כדילפינן מיניה פרק כל שעה (פסחים כד.) פסולי קדשים

(g)

Question: The one who expounds from [a Gezeirah Shavah from] Kodesh holds that there is a Kal v'Chomer. He should learn Isur Hana'ah from "b'Chol Kodesh ba'Esh Tisaref", like we learn [Isur Hana'ah of] Pasul Kodshim from it in Pesachim (24a)!

י''ל עם קדש ואנשי קדש מענין אחד ודמו אהדדי

(h)

Answer #1: "Am Kadosh" and "Anshei Kodesh" pertains to the same matter (they discuss people), and they resemble each other (so we learn a Gezeirah Shavah between them. "B'Chol Kodesh" discusses Kodesh meat.)

א''נ דנין חולין מחולין ואין דנין חולין מקדשים כדאמר פרק כיסוי הדם (חולין פה.)

(i)

Answer #2: We learn Chulin from Chulin, and we do not learn Chulin from Kodshim, like it says in Chulin (85a).

2)

TOSFOS DH Nivlas Behemah Temei'ah... v'Einah Tzerichah Hechsher

תוספות ד"ה נבלת בהמה טמאה... ואינה צריכה הכשר

(SUMMARY: Tosfos proves that the text does not include Chelev.)

והחלב לא גרסינן דליכא למימר דאין צריך הכשר

(a)

Assertion: The text does not say "and Chelev", for one cannot say that it does not need Hechsher;

דאי בחלב נבלה הא אינה מטמאה טומאה חמורה דכתיב (ויקרא ז) יעשה לכל מלאכה ואמאי לא נבעי הכשר

1.

If it is Chelev of a Neveilah, it does not have severe Tum'ah, for it says "Ye'aseh l'Chol Melachah." Why should it not need Hechsher?!

ואי בשחוטה [צ"ל ומשום שכבר הוכשר - שיטה מקובצת]

2.

Suggestion: Perhaps it is of a Shechutah, and [it does not need Hechsher] because it already was Huchshar [through Shechitah].

הרי שנינו בפרק העור והרוטב (חולין קכח.) חזר רבי עקיבא להיות שונה כרבי יהודה דהכשר שחיטה לא מהניא לחלב משום דאכתי לאו אוכל הוא דהא בכפרים לאו בר אכילה היא עד דחשיב עליה ובמסכת טהרות לא גרסינן ליה עכל''ה

3.

Rejection: We learned in Chulin (128a) that R. Akiva retracted to teach like R. Yehudah, that Hechsher of Shechitah does not help for Chelev, for it is not yet a food, for in villages it is not eaten, until he intends [to eat] it! The text does not say in Taharos. Until here is from Rashi.

(לפי שיש פי' שאין כתב בהן ושמא מאחרים) [צ"ל וכתבתיו לפי שיש פירושים שאין כתב בהן ושמא אחרי כן - שיטה מקובצת] הוגה

(b)

Remark: I wrote this because there are Perushim [versions of Perush Rashi] in which this was not written. Perhaps afterwards it was corrected.

ואע''ג דרב פפא מוקי התם בהעור והרוטב (שם) פלוגתא דתנאי (בהיתר) [צ"ל בהכשר קודם - שיטה מקובצת] מחשבה

(c)

Implied question: Rav Papa establishes there in Chulin (128a) an argument of Tana'im about Hechsher before intent!

מ''מ מסתבר (דהכי סתם משנה דמסכת טהרות סברה כי חזרה) [צ"ל דהך סתם משנה דמסכת טהרות סברה דחזרה - שיטה מקובצת]

(d)

Answer: Even so, it is reasonable that that Stam Mishnah of Maseches Taharos holds that he retracted.

ובסיפא גרסינן לה שפיר החלב בשווקים אין צריך לא מחשבה ולא הכשר ובחלב שחוטה (אמרינן) [צ"ל איירי - שיטה מקובצת] וכן פירש הקונטרס

(e)

Distinction: In the Seifa, the text properly says "Chelev in markets does not need intent or Hechsher", and it discusses Chelev of a Shechutah. Also Rashi explained so.

3)

TOSFOS DH v'Nivlas Ohf Tahor bi'Kefarim

תוספות ד"ה ונבלת עוף טהור בכפרים

(SUMMARY: Tosfos explains why villages are different.)

פירש הקונטרס עניים הם ואין רגילין לאכול עופות

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Villagers] are poor, and they do not regularly eat birds.

ונראה לפרש טעם אחר בשווקין יש אוכלין מרובים וקונין כל דבר בכפרים אוכלים מועטין ולא זבני אלא מידי מעליא

(b)

Explanation #2: It seems that in markets there are many eaters, and they buy everything. In villages there are few eaters, and they buy only good things.

4)

TOSFOS DH Nivlas Behemah Tehorah b'Chol Makom

תוספות ד"ה נבלת בהמה טהורה בכל מקום

(SUMMARY: Tosfos explains why we distinguish different species of Neveilah.)

מה שיש חילוק בין טמאה לטהורה ואע''ג דתרוייהו לא מזבין אלא לעובד כוכבים וחפצים הם בחזיר יותר

(a)

Implied question: Why is there a difference between [Neveilah] of Tamei and Tahor [species]? Both of them are sold only to Nochrim, and they prefer pork!

כדאמרינן התם חולין (ד' יז.) ובתים מלאים כל טוב (כותלי) [קדלי] דחזירי ואמרי' במגילה (דף יג.) וישנה לטוב כתלי דחזירי

1.

Sources: It says in Chulin (17a, in Eretz Yisrael you will find) "u'Vatim Mele'im Kol Tuv" - sides of pork. And we say in Megilah (13a) "va'Yshaneha l'Tov" - [Esther was fed] sides of pork.

מכ''מ מה שהיא טהורה משוי אוכל בראויה מעט הואיל וכשאינה נבילה אוכל גמור הוא לישראל

(b)

Answer: In any case, being Tahor makes it a food when it is slightly proper, since when it is not a Neveilah, it is a fully-fledged food for Yisrael.

ומהאי טעמא מהני לרבי שמעון בגמל וארנבת שפן וחזיר סימני טהרה לשוויי אוכל כדאמר בסמוך

(c)

Support #1: And for this reason Simanei Taharah help according to R. Shimon for a camel, hare and hyrax and pig, to make it a food, like it says below.

ובקונט' נמי פירש כאן נבלת בהמה טמאה כ''מ שהיא סתמא לאו לאכילה קיימא דמאיסה

(d)

Support #2: Also Rashi explained here that Nivlas Behemah Temei'ah, wherever it is, Stam it is not destined to be eaten, for it is despised;

ועוד יש עליה שני דחויין אחד שלא נשחטה ועוד דטמאה היא

1.

Also, it is rejected for two reasons. Firstly, it was not slaughtered. And also, it is Tamei.

וגבי נבלת בהמה טהורה פירש סתמא לאכילת עובד כוכבים דלא מאיסה ועוד לגבי ישראל אין בהן אלא דחוי אחד הילכך אינה צריכה מחשבה

2.

Regarding Nivlas Behemah Tehorah, he explained that Stam, it is destined for Nochrim to eat it, for it is not despised. Also, regarding Yisrael it is rejected for only one reason. Therefore, it does not need intent.

5)

TOSFOS DH veha'Chelev ba'Shevakim

תוספות ד"ה והחלב בשווקים

(SUMMARY: Tosfos explains that that this is not specifically forbidden Chelev.)

פ''ה רגילים לאכול עופות ושומן

(a)

Explanation (Rashi): [In the market, people] regularly eat birds and lard.

משמע שר''ל דכל שומן קרוי חלב ולא מיירי דוקא מחלב האסור כגון תותב קרום ונקלף (חולין דף מט:):

(b)

Inference: All lard is called Chelev. We do not discuss only Chelev that is forbidden, e.g. a membrane covering [the Kerev] that can be peeled off (Chulin 49b).

10b----------------------------------------10b

6)

TOSFOS DH sheha'Shochet Orev Lehislamed Damo Machshir

תוספות ד"ה שהשוחט עורב להתלמד דמו מכשיר

(SUMMARY: Tosfos discusses Hechsher of Dam Shechitah and Dam Nechirah.)

פירש הקונט' אם נפל על הזרעים וכ''ש אם שחטו שחיטה גמורה דמו מכשיר אפילו לגופיה דשחיטתו מחשבתו

(a)

Explanation (Rashi): [If the blood] fell on [detached] vegetation, it was Machshir it, and all the more so if he did a proper Shechitah, the blood is Machshir even [the raven] itself, for its Shechitah is intent [to eat it];

ואם נחרו ולא שחטו תו לא פליג ר' אליעזר דודאי לעלמא מכשיר דמו ולא לגופיה דאיהו גופיה לא מקבל טומאה בלא מחשבה עכל''ה

1.

If he killed it through Nechirah (tore the Simanim), R. Eliezer would not argue. Surely its blood is Machshir others, but not itself, for it itself does not receive Tum'ah without intent. Until here is from Rashi.

ותימה פירש דדם נחירה מכשיר לעלמא דמה טעם יכשיר כיון דלא הוי דם שחיטה ודם חללים לא שייך בבהמה אלא באדם

(b)

Objection: What he explained is astounding, that blood of Nechirah is Machshir others. Why is it Machshir, since it is not Dam Shechitah? "Dam Chalalim" does not apply to animals, only to people!

7)

TOSFOS DH She'ani Orev Ho'il y'Yesh Bo Simanei Taharah

תוספות ד"ה שאני עורב הואיל ויש בו סימני טהרה

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies to almost all Tamei species of birds.)

הוא הדין כ''ד עופות חוץ מנשר כדמוכח פרק אלו טרפות (חולין סא:)

(a)

Observation: The same applies to all 24 [Tamei species of] birds, except for the Nesher (vulture or eagle), like is proven in Chulin (61b).

8)

TOSFOS DH Mai Airi Lehislamed Afilu Lehis'asek

תוספות ד"ה מאי איריא להתלמד אפי' להתעסק

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

פירוש ואפי' נחרו נמי דלהתעסק נמי לאו שחיטה היא וכנחרו דמי

(a)

Explanation: And even if he did Nechirah (the blood should be Machshir), for also Lehis'asek (he was not engaged in Shechitah) is not Shechitah, and it is as if he did Nechirah to it.

ואע''ג דאז לא היה הוכשר בדם שחיטה

(b)

Implied question: [If he was Mis'asek, the bird] would not be Huchzak through Dam Shechitah!

מ''מ פריך כיון דלא אתי לאשמועינן דדם שחיטה מכשיר דהא כבר אשמועינן ולא בא לאשמועינן אלא דאין צריך מהשבה הואיל ויש בו סימני טהרה

(c)

Answer: Even so he asks, since [the Beraisa] does not comes to teach that Dam Shechitah is Machshir, for we already know this, and it comes to teach only that intent is not required, since it has Simanei Taharah...

זה היה יכול לאשמועינן בלא שחיטה:

1.

It could have taught this without [discussing] Shechitah!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF