בכורות דף י. א

במה נחלקו רבנן ור' שמעון האם פטר חמור (משמת) מטמא טומאת אוכלין?

לרבנן מטמא טומאת אוכלין לר' שמעון אינו מטמא
לרבה - חשב לאכילה איסור הנאה מטמא איסור הנאה אינו מטמא
לרב ששת - לא חשב לאכילה [1] איסורו סגי לחושבו [2] אין איסורו חושבו
לרבא - שחטו להתלמד [3] שחיטה להתלמד מטמאת אין שחיטה להתלמד מטמאת

נבלות וחלבים דלהלן, האם צריכים מחשבה כדי לטמא טומאת אוכלין?

נבלת עוף נבלת בהמה חלב
טהור טמא מקצת סימנים טהורה טמאה מקצת סימנים [4]
בשווקים לא צריך צריך לרבנן: צריך
 
לר"ש ור"א: ל"צ
לא צריך צריך [5]
 
לרבנן:
צריך
 
לר"ש: ל"צ
לא צריך
בכפרים [6] צריך צריך צריך לא צריך צריך צריך

האם נבלות דלהלן צריכים הכשר משקה כדי לקבל טומאה?

נבלת בהמה נבלת עוף
טהור אינה צריכה
 
דהיא מטמאת טומאת נבלות [7]
אין צריך [8]
טמא צריך - דאינו מטמא טומאת נבלות

האם חלב צריך הכשר כדי לקבל טומאה?

חלב שחוטה חלב נבלה
בשווקים לא צריך - דהוכשר בשחיטה צריך -
 
דאינו מטמא טומאה חמורה
בכפרים צריך - דאינו מיועד לאכילה

בכורות דף י: א

בהמה שנשחטה או שערפו אותה האם צריכה הכשר לטומאת אוכלין, לרבא?

בשחיטה גמורה בשחיטה להתלמד שחטה מתעסק או ערפה
לרבנן, לר' אליעזר אינה צריכה אינה צריכה צריכה
לר' שמעון, לנימוס אינה צריכה צריכה צריכה

האם פטר חמור מותר בהנאה?

מחיים לאחר עריפה
לר' יהודה אסור אסור
לר'
 
שמעון
לרבה, לרב נחמן, לריש לקיש מותר אסור
לר' יוחנן ואיתימא ר' אלעזר מותר מותר

בכמה צריך לפדות בכור דלהלן?

פטר חמור אדם
לתנא קמא בשה ששוה כל שהוא בחמשה
 
סלעים
לר' יוסי בר יהודה בשה ששוה לפחות שקל
-------------------------------------------------

[1] דיש לדחות את דברי רבה - ולומר שלעולם פטר חמור אחר עריפה לר"ש מותר בהנאה למוכרו לנוכרים, ומה שקשה א"כ מה טעמא דר"ש דס"ל שאינו מטמא (הרי הוא מודה בדבר שאסור רק באכילה ולא בהנאה שמטמא טומאת אוכלין), י"ל דמיירי שלא חשב עליו לאכילה.

[2] פי', עצם זה שאסרה התורה לישראל לאכול ממנו, ש"מ שהוי אוכל, ולכך מטמא טומאת אוכלין.

[3] הגמ' הוכיחה דגם לרבנן לא אמרינן איסורו חושבו, וא"כ אי מיירי בלא חשב עליו לאכילה, על כרחך צ"ל שהטעם שרבנן מטמאים אותו טומאת אוכלין משום דס"ל שהשחיטה אפי' להתלמד מועילה לטמא טומאת אוכלין. אבל אם ערפו איה"נ דלכו"ע אינו מטמא טומאת אוכלין (אם לא חשב לאכילו).

[4] דהיינו שיש להם מקצת סימני טהרה, כמו גמל ארנבת שפן וחזיר.

[5] רש" פירש משום שהיא מאוסה. והקשו מה החילוק ביניהם, הרי לעכו"ם עדיף ליה חזיר יותר מבהמה טהורה, ותירצו דמה שהיא ראויה יותר לישראל זה עצמו סיבה שיהיה חשוב יותר לטמא טומאת אוכלין.

[6] שלא מצוי להם חלבים ועופות - ואינם רגילים באכילתם, לכן צריכים מחשבה לאכילתן.

[7] פי', כיון שמטמאת טומאה חמורה בכזית, לא צריך הכשר.

[8] דסופו לטמא טומאה חמורה אבית אבליעה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף