[8a - 48 lines; 8b - 45 lines]

*********************GIRSA SECTION*********************

We recommend using the textual changes suggested by the Bach and the marginal notes of the Vilna Shas. This section is devoted to any other important corrections that Acharonim have pointed out in the Gemara, Rashi and Tosfos.

[1] Gemara 8a [line 1]:

The words "ki'Vnei Adam" כבני אדם

should be "mi'Bnei Adam" מבני אדם (RASHI and SHITAH MEKUBETZES #1)

[2] Gemara 8a [line 8]:

The word "Yoled" יולד

should be "Molid" מוליד (SHITAH MEKUBETZES)

[3] Gemara 8a [line 20]:

The word "v'Chozeres" וחוזרת

should be "v'Chazrah" וחזרה

[4] Rashi 8a DH Kol ד"ה כל:

see SHITAH MEKUBETZES #19

[5] Rashi 8a DH Ela [at the end of the page] : ד"ה אלא

The words "7 Pe'amim 12 Chodesh, Hainu Echad l'Sheva" שבע פעמים שתים עשרה חדש היינו אחד לשבע

should be "7 Pe'amim 12 Chodesh, Hainu Al Echad Sheva" שבע פעמים שתים עשרה חדש היינו על אחד שבע

[6] Gemara 8b [line 15]:

"Reisha d'Chevsa Amri Lach?" רישא דחיותא אמרי לך

see SHITAH MEKUBETZES #4

[7] Gemara 8b [line 19]:

The words "d'Iy Chazu Kar'a d'Aila... ud'Nafka..." דאי חזו כרעא דעיילא... ודנפקא

should be "d'Iy Chazu Kar'a d'Nafka... ud'Aila..." דאי חזו כרעא דנפקא... ודעיילא (RASHASH)

[8] Gemara 8b [line 20]:

"Katli Lehu l'Gava'i, Afcha l'Sandelei" קטלי להו לגואי אפכה לסנדליה

Rashi (DH Afchei) ד"ה אפכי did not have these words in his texts (RASHASH)

[9] Gemara 8b [line 42]:

The words "Aisu Budya" אייתו בודיא

should be "Aisi Budya" אייתי בודיא

[10] Gemara 8b [line 44]:

"Kol Chad v'Chad" כל חד וחד

see SHITAH MEKUBETZES #17

[11] Rashi 8b DH mi'Gava'i מגוואי

The words "Bara'i" בראי and "Gava'i" גוואי that are found in parentheses in the entire Dibur are the addition of the Tzon Kodashim and are apparently mistaken, because the exact opposite is true (RASHASH)

[12] Ibid:

The words "O Echad Yotzei" או אחד יוצא

should be "O Achar she'Yatza" או אחר שיצא

[13] Rashi 8b DH Afchei : ד"ה אפכי

The words "v'Dimu she'Shnei Bnei Adam Hen, v'Echad Nichnas v'Echad Yotzei" ודימו ששני בני אדם הן ואחד נכנס ואחד יוצא

should be "v'Dimu she'Shnei Bnei Adam Hen, v'Echad Nichnas v'Yatzah" ודימו ששני בני אדם הן ואחד נכנס ויצא

(That is, they thought that a second person stepped on the threshold, besides Rebbi Yehoshua ben Chananya, and that person both entered and exited — M. KORNFELD, see INSIGHTS)

*******************************************************

1)[line 2]בני ימאBNEI YAMA- (O.F. sereine) mermaids, sirens. See Insights.

2a)[line 4]אווזAVAZ- domestic goose

b)[line 4]ואווז ברV'AVAZ BAR- wild goose

3)[line 7]שזכרותו מבחוץSHE'ZACHRUSO MIBA'CHUTZ- that its male organ is on the outside of its body

4)[line 15]בקינה של תרנגוליןB'KINAH SHEL TARNEGOLIN- in the nest of hay upon which a hen lays her eggs

5)[line 28]לוזLUZ- hazel tree (RASHI); almond tree (TOSFOS)

6)[line 30]תותTUT- berry

7)[line 36]נמרNAMER- and the leopard

8)[line 36]ברדלסBARDELAS- (a) (O.F. puteis) and the ferret; a small, half-tamed, flesh-eating animal similar to a weasel; (b) a polecat; a small dark brown flesh-eating animal similar to a weasel; (c) a striped wild animal of the genus felis leopard; striped hyena (RASHI Avodah Zarah 42); (d) marten (Tosfos Sanhedrin 15b DH veha'Bardelas)

9)[line 37]פילPIL- and the elephant

10)[line 37]קוףKOF- (O.F. singe) and the ape

11)[line 37]קיפוףKIPOF- (O.F. merkaze) and the [type of] tailed monkey

12)[line 38]בנות שוחBNOS SHU'ACH- a species of inferior white figs, the flowers of which develop into fruits over a 3-year period

13)[line 38]אפעהEF'EH- viper, adder

14)[line 42]מוכססיםMUCHSASIM- a type of Benos Shu'ach (see above, entry #12)

8b----------------------------------------8b

15)[line 7]קללה הוא, קללה שדי עילויהKELALAH HU, KELALAH SHADI ILAVEI- it was said as a curse, and thus he placed on him the greatest possible curse

16)[line 9]סבי דבי אתונאSABEI D'VEI ATUNA- the Elders (sages) of the Academy of Athens; this was most probably one of the famous academies of Athens, founded in the days of Plato and Aristotle hundreds of years earlier. Even after Rome conquered Greece, these academies maintained uninterrupted activity until their closure by the edicts of the Emperor Justinian in 529 C.E. (-from "The Juggler and the King," quoting "The History of the Later Roman Empire").

17)[line 9]ארבעינהוARBE'INHU- mated them

18)[line 10]קמשמשי שמושיKAMASHMESHEI SHEMUSHEI- they copulated

19)[line 11]זכינהו ואיתינהו ליZACHINHU V'AISINHU LI- outwit them (in an argument) and bring them to me

20)[line 13]ביסתרקיBISTARKEI- chairs (RASHI); cushions (ARUCH)

21)[line 15]רישך לזבוניREISHACH LI'ZEVUNEI- do you have a head for sale? (lit. is your head for sale?)

22)[line 16]אי בעית דאישבקךIY BA'IS D'ISHAVKACH- if you want me to leave you alone

23)[line 16]סגי אחוי ליSAGI ACHAVI LI- go and show me

24)[line 17]דמחויD'MECHAVI- that shows

25)[line 17]דרי כריכא דקניאDAREI KERICHA D'KANYA- carry a bundle of reeds

26)[line 18]כמאן דקא מתפחK'MAN D'KA MISPACH- like someone who is resting

27)[line 18]דרבנאיDARBENA'EI- guardsmen (RASHI); bran-flour, which was spread over the entranceway (RABEINU GERSHOM)

28)[line 19]דאי חזו כרעא דעיילאD'IY CHAZU KAR'A D'AILA- that if they see a footprint headed inside

29)[line 19]אפכה לסנדליהAFCHAH L'SANDALEI- he turned his sandal around

30)[line 20]ינוקי מלעילYENUKEI MIL'EIL- the young sages were sitting in the upper decks

31)[line 20]דאנן קשינן טפי ואינהו דרדקיD'ANAN KASHINAN TEFEI, V'INHU DARDEKEI- we are older and they are young

32)[line 22]לחייLECHAYEI- alright, fine

33)[line 24]סיכתאSICHTA- peg

34)[line 24]דצה לתתאיDATZAH L'SATA'EI- he stuck (thrust) it into the lower part of the wall

35)[line 25]דאוזיף וטריףD'OZIF V'TARIF- that loaned money and then had to seize the borrower's property (when he defaulted)

36)[line 26]לאגמאL'AGMA- to the pond

37)[line 26]קטל קמא טונאKATAL KAMA TUNA- he cut the first bundle of reeds

38)[line 27]עד דאיתרמי איניש מדלי ליהAD D'ISRAMI INISH MADLI LEI- until someone came along and helped him to lift [them all]

39)[line 27]מילי דבדיאיMILEI D'BEDI'EI- words of nonsense; lies

40)[line 28]כודניתאKUDNISA- a female mule

41)[line 28]הוה תלי ליהHAVAH TALI LEI- there was hanging

42)[line 29]דמסיק בבי אבאD'MASIK B'VEI ABA- that he claims from his father's estate

43)[line 30]כי סריאKI SARYA- when it spoils

44)[line 31]בסילתא דכודניתאB'SILTA D'KUDNISA- with the afterbirth of a mule

45)[line 33]ליבני וטינאLIVNEI V'TINA- bricks and mortar

46)[line 34]מציעתיה דעלמאMETZI'ASA D'ALMA- the midpoint of the world

47)[line 34]אייתו אשלי ומשחוAISU ASHLEI U'MASHCHU- bring ropes and measure

48)[line 35]בירא בדבראBEIRA B'DAVRA- a well in the field

49)[line 35]אפשילו לי חבלי מפאריAFSHILU LI CHAVLEI MI'PA'AREI- make me a rope from bran

50)[line 36]חייטיהCHAYTEI- sew it up

51)[line 36]כרוכו לי מיניה גרדיKERUCHU LI MINEI GARDEI- unravel for me some threads from it

52)[line 38]משרא דסכיניMISHRA D'SAKINEI- a furrow of swords

53)[line 39]דזגתא אוכמתיD'ZAGSA UCHMESI- of a black chicken

54)[line 41]ורצוצאV'RETZUTZAH- and an unhatched chick

55)[line 42]מנא דלא שוי חביליהMANA D'LO SHAVI CHAVILEI- a utensil not worth the damage it causes

56)[line 43]אייתו מרי סיתרוהAISU MARI SISRUHA- bring a hoe or a pickax and break open the wall

57)[line 45]אמר ליה לספונא, שרי ספינתך!AMAR LEI L'SIPUNA, SHARI SEFINEICH- he said to the captain of the ship, "Unfasten the ship; [let us travel]!"

58)[line 45]שקל עפרא מעפרייהוSHAKAL AFRA ME'AFRAIHU- he took dirt from their land

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF