בכורות דף ח. א

במה שוה מין החי למין הצומח בדלהלן?

משעת העיבור עד שנגמר צורת הולד משהוציא פרח עד גמר הפרי
עשרים ואחד יום תרנגולת לוז
חמשים יום כלב תאינה
ששים יום חזיר תפוח
ששה חדשים שועל וכל מיני שרצים תבואה
חמשה חדשים בהמה דקה טהורה גפן
תשעה חדשים בהמה גסה טהור זית
שנים עשר חדש בהמה גסה טמאה דקל
שלש שנים זאב, ארי, דוב, נמר, ברדלס, פיל קוף וקיפוף בנות שוח
שבעים שנה אפעה [1] חרוב [2]
שבע שנים נחש אין חבר, י"א מוכססים
-------------------------------------------------

[1] כאן פירש"י שהכוונה שאינו מתעבר עד שבעים שנה, כי זמן העיבור שלו עצמו הוא שלש שנים. וע' רש"ש.

[2] והכוונה משעת נטיעתו עד שעת גמר פירותיו, ולא קאי משעת הפריחה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף