בבא בתרא דף ע"א ע"א

המוכר שדה לחבירו שלא מכר בור וגת, או המוכר בור וגת האם צריכים ליקח דרך?

בקונה בור וגת במכר שדה
אין צריך הקונה ליקח דרך צריך המוכר ליקח דרך לר' עקיבא
צריך הקונה ליקח דרך אין צריך המוכר ליקח דרך לרבנן

המוכר או הנותן שדה לחבירו, האם מכר או נתן הדברים דלהלן?

במתנה במכירה
נתן לא מכר בור וגת
נתן לרבנן: לא מכר
לר"ע: מכר
הדרך לבור וגת
לא נתן לא מכר מעות ותבואה תלושה

גמרא: זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש, מי הם? [רשב"ם ד"ה זה היה לו].

לא היה לו לפרש היה לו לפרש
למוכר לנותן לרשב"ם
למקבל לקונה לרבינו חננאל

הקונה ב' אילנות מחבירו, וכן המשייר ב' אילנות בממכרו, האם קנו או שיירו קרקע, [להו"א [1]]?

במשייר ב' אילנות במוכר ב' אילנות
שייר לעמו קרקע לרשב"ם: קנה קרקע
לתוס': לא קנה קרקע [2]
לר' עקיבא
שייר לעצמו קרקע לא קנה קרקע לרבנן

בבא בתרא דף ע"א ע"ב

המוכר שדה לחבירו ושייר ב' אילנות, מה הן זכיותיו? [תד"ה לימא].

לרב הונא שכן משייר קרקע לצד שלא משייר קרקע
אף אם התייבשו יטע אחרים ישאיר האילנות עד שיתייבשו לרשב"ם
אף אם התייבשו יטע אחרים
וכן יזרע סביבות האילן
צריך לעקור האילנות מיד לר"י

לר' שמעון דמקדיש כמכר, המקדיש שדהו מה דינו?

בבור וגת בחרוב ושקמה וקרקען בשאר אילנות
אינם קדושים אינם קדושים [3] קדושים אי ס"ל כרבנן
אינם קדושים קדושים קדושים אי ס"ל כר"ע

הקונה כמה אילנות שקנה קרקע, וכן המשייר אילנות ששייר קרקע, כמה קרקע? [תד"ה ואי].

במוכר בקונה
כמלא אורה וסלו כמלא אורה וסלו לתי' א' דתוס'
כל צורך יניקת האילן כמלא אורה וסלו לתי' ב' דתוס'

-------------------------------------------------

[1] דלמסקנא בעמ' ב' אמרינן דלא דיבר רב הונא אליבא דר"ע שבעין יפה מוכר, ואיה"נ לא שייר לעצמו קרקע, אולם בסוף הסוגיא מיתוקמא הא דרב הונא גם כר"ע, וכדלקמן בדברי הרשב"ם בעמ' ב' ד"ה רב הונא.

[2] כן כתבו תוס' בעמ' ב' בד"ה לימא.

[3] דהא רב הונא אליבא דרבנן, אמר, שבמכר שדה ושייר אילנות שייר גם קרקע [וכדלקמן], וא"כ בחרוב ושקמה שמוכר שדהו לא מוכרם, ה"ה שלא מוקדשין אליבא דר"ש אם ס"ל לר"ש כרבנן דלא הקדיש לא אותם ולא את קרקעם, ולא שייך כאן הטעם של ר"ש שקדושים משום שינקי ממקום הקדש, דהא לא הקדיש גם לקרקען.

עוד חומר לימוד על הדף