בבא בתרא דף ע"ב ע"א

המקדיש אילנות באופנים הבאים, כיצד יפדה?

כשהם פחות או יותר ממטע י' כשהם ממטע י' לבית סאה
בשוויהן לפי זרע חומר וכו' [1] הקדיש ג' אילנות כאחד
בשוויהן בשוויהן הקדיש ג' אילנות בזה אחר זה [2]

המקדיש ב' אילנות או ג' בזה אחר זה, לשיטות דלהלן האם קדושה הקרקע?

אליבא דרבנן דר"ע אליבא דר"ע
קדושה קדושה [3] למ"ד דהקדש יותר ממכר
לא קדושה קדושה לר' שמעון דהקדש כמכר

דף ע"ב ע"ב

המוכר או המקדיש קרקעו בסתם, והיו בה חרוב ושקמה בור וגת, מה דינם?

בהקדש במכר [4]
לא הקדישם [5] לא קנאם שיטת ר' שמעון
חרוב ושקמה: קדושים
בור וגת: לא הקדישם [6]
לא קנאם ר"ש אליבא דרבנן
קדושים [7] לא קנאם שיטת רבנן

בבא בתרא דף ע"ב ע"ב

הקונה שדה מאביו והקדישה באופנים הבאים, איזה דין יש לה?

מת אביו ואח"כ הקדישה הקדישה ואח"כ מת אביו
כשדה אחוזה כשדה אחוזה לר' שמעון ור' יהודה
כשדה אחוזה [8] כשדה מקנה לר' מאיר

-------------------------------------------------

[1] דבאופן זה קדושה גם הקרקע בהקדש האילנות.

[2] מבואר בגמ' שדין זה הוא בין אם הקדיש אח"כ ג"כ את הקרקע בנפרד, ובין אם לא, שפודה האילנות בשוויהן ומוסיף לפדות את הקרקע [אם הקדישה] לפי בית זרע חומר וכו'.

[3] שיטת רשב"ם בד"ה אילימא, דר"ע ס"ל שגם במכר, אם מכר ב' אילנות מכר עמהם קרקע, וא"כ כ"ש שבהקדש דהוי בעין יפה טפי דקדוש. ותד"ה אלא פירשו באופן אחר, דהם לשיטתם לעיל בדף ע"א ע"ב בתד"ה לימא שכתבו שם שמוכר ב' אילנות גם לר"ע לא קנה קרקע, ולכך פירשו דכיון שר"ע נחית במכר לעין יפה, בהקדש נחית טפי לעין יפה להקדיש גם את הקרקע.

[4] דס"ל דמוכר בעין רעה מוכר, ולכך לא מכר לא חרוב המורכב ולא סדן שקמה, וכן לא בור ודות [ורק בסתם אילנות צריך לשייר בפירוש].

[5] דס"ל דכמו שמוכר בעין רעה מוכר כך מקדיש בעין רעה מקדיש.

[6] וכך אמר להם ר' שמעון לרבנן, דאף דסבירא לכם שמקדיש בעין יפה מקדיש, מ"מ סגי לכם שתחשבוהו כסברת ר"ע שאף שס"ל במכר שלא משייר לעצמו בקרקע כלום, בכו"א גם הוא מודה שבור וגת אינם מכורים. אמנם בחרוב ושקמה מודה ר"ש שקדושים, אף שבמכר אינם מכורים גם אליבא דר"ע, והטעם, דכיון שהקדיש את כל הקרקע, והם יונקים מן הקרקע לכך הם קדושים.

[7] דסבירא להם דהקדש הוא כמתנה, שנותן בעין יפה הכל אפי' בור וגת.

[8] לר"מ גם בזה צריך פסוק, ואף שהקדישה אחר שירשה, מ"מ כיון שלדידו באה בתורת שדה מקנה (ועדיין לא בא יובל), הו"א שאין מיתת אביו משנה כלום, ולזה קמ"ל קרא שבכו"א נקראת שדה אחוזה.

עוד חומר לימוד על הדף