זבחים דף קי"א ע"א

אליבא דרב פפא, מה דין נסכים במקומות הבאים?

האם קרבו במדבר האם קרבו בבמת יחיד העלה בחוץ בלא קידוש כלי
לתנא קמא קרבו קרבו חייב
לר' אלעזר קרבו לא קרבו פטור

אליבא דרבינא, מה דין ניסוך היין וניסוך המים לת"ק ור"א במקומות הבאים?

האם קרבו במדבר האם קרבו בבמת יחיד העלה בחוץ בלא קידוש כלי
ניסוך היין קרבו קרבו חייב
ניסוך המים לא קרבו לא קרבו לת"ק: חייב
לר"א: פטור

המנסך שלשה לוגין של יין בחוץ לתנאים דלהלן, מה דינו?

כשקדשן בכלי כשלא קדשן בכלי
לתנא קמא חייב לרב אדא: פטור [1]
לרבה בריה דרבא: חייב [2]
לר' אלעזר בר' שמעון חייב פטור

אליבא דר' ישמעאל שאמר שלא קרבו נסכים במדבר, באיזה קרבן מיירי? [תד"ה לדברי].

בקרבן ציבור בקרבן יחיד
לרש"י בקדושין קרבו קרבו
לסברת תוס' לא קרבו קרבו

זבחים דף קי"א ע"א - המשך

אליבא דר' נחמיה, האם שיירי הדם מעכבים? [לשיטת רש"י וגירסתו].

שיירים דחטאות הפנימיות שיריים דחטאות החיצוניות
לר' יוחנן ולמסקנת הגמ' מעכבים מעכבים
לרב אדא בר אהבה מעכבים לא מעכבים

זבחים דף קי"א ע"ב.

המעלה קרבן העוף בחוץ כשעשאו באופנים דלהלן, האם חייב?

בפנים, והוציאו והעלהו בחוץ בחוץ, והעלהו בחוץ
מלק - חייב פטור [3]
שחט - פטור חייב

לזעירי או לרבא, השוחט בבמת קדשים בלילה או המקבל בכלי חול והעלה בחוץ, מה דינו?

כשעשה כן בפנים והעלה בחוץ כשעשה כן בחוץ והעלה בחוץ
לתנא קמא פטור חייב
לר' שמעון חייב חייב

קיבל את דם החטאת באופנים הבאים, ונתן ממנו במקומות דלהלן, מה דינו?

נתן בחוץ ובפנים נתן בפנים ובחוץ נתן פעמים בחוץ
קיבל בכוס אחת חייב לר' נחמיה: חייב
לחכמים דלעיל: פטור
חייב אחד
קיבל בשתי כוסות חייב [4] פטור בהעלם אחד: חייב אחד
בשתי העלמות: חייב שתים

-------------------------------------------------

[1] פירש"י בד"ה בירוצי מדות, דלרב אדא לכו"ע בעינן קדושת כלי, [ואם לא קדש בכלי פטור לכו"ע גם לת"ק], ורק נחלקו לענין בירוצי מדות בלח, שלת"ק מתקדשים שנטפלים ליין שבתוך הכלי, ולראב"ש אינם מתקדשים.

[2] ס"ל שלת"ק לא בעינן קודשת כלי, ולכך חייב בחוץ גם בלא קדושת כלי, דס"ל דקרבו נסכים בבמה קטנה אף שלא שייך בהם קדושת כלי, וראב"ש ס"ל שלא קרבו.

[3] אבוה דרב שמואל, תני בשם ר' שמעון שאף המולק בפנים והעלהו בחוץ חייב, ותני נמי הכי במתניתין: ר"ש אומר כל שחייבין עליו בפנים והעלה בחוץ [כמו במלק בפנים], חייבין עליו בחוץ [במלק בחוץ והעלה בחוץ].

[4] אפי' לר' נחמיה, דכוס אחד עושה את הכוס השני דחוי ואינו שיריים.

עוד חומר לימוד על הדף