זבחים דף ק"ט ע"א

האם בשר הקרבן ואימוריו מצטרפין לכזית כדי לחייב באופנים דלהלן?

במעלה בחוץ באוכל פיגול נותר וטמא במחשב פיגול, ולהיות שיור לזריקת דם [1]
בעולה מצטרפין מצטרפין מצטרפין
בשלמים אין מצטרפין מצטרפין אין מצטרפין

זבחים דף ק"ט ע"ב

הקריב או הקטיר כזית מהקדשים דלהלן בחוץ האם חייב?

בעולה (רש"י) בקטורת דכל יום בהיכל בקטורת ביום כיפור בפנים
לחכמים חייב חייב לרבה, אביי ורב אשי: חייב [2]
לרבא: פטור [3]
לר' אלעזר חייב חייב פטור

הקטיר קטורת בהיכל בכל יום או בקדש הקדשים ביום הכפורים בכזית, מה הדין?

בקטורת בכל יום בהיכל בקטורת ביום כיפור בפנים
לרבה יצא לחכמים: יצא
לר' אלעזר: לא יצא
לאביי, רבא ורב אשי יצא לא יצא

-------------------------------------------------

[1] פירוש, אליבא דר' יהושע דס"ל שאם אין בשר אין דם, לכן צריך שישאר בכל הזבחים או כזית בשר או כזית חלב, אמנם חצי זית מזה וחצי מזה אינם מצטרפים בכל הזבחים להתיר את הזביחה ושיחול עליהם דין פיגול נותר וטמא, דאין כאן לא אכילת אדם בכזית ולא אכילת מזבח בכזית, לבד מעולה שיש כאן אכילת כזית למזבח דהא כולה כליל.

[2] אמנם נחלקו רבה ואביי בטעם הדבר, לרבה חיב משום שס"ל לרבנן שמלא חפניו לאו דוקא וגם בפנים כשר בפחות ממלוא חפניו, ולכן חייב בחוץ בכזית, ואביי ס"ל דלכו"ע בפנים מלא חפניו דוקא דהא כתיב ביה חוקה, רק נחלקו בחוץ, דלרבנן חייב בכזית משום דילפינן פנים מחוץ, ר"ל הקטרה של קודש הקדשים שהיא פנים מהקטרה של היכל שהיא בחוץ, דמה הקטרה של היכל חייב עליה בכזית בבמה בחוץ, אף הקטרה של פנים חייב בכזית בבמה בחוץ. ור"א לא יליף פנים מחוץ.

[3] ס"ל לרבא דלא ילפינן לכו"ע קטורת דפנים שהקריבה בבמה, מקטורת דהיכל שהקריבה בבמה, לומר שכמו שזה בכזית אף זה בכזית [דאם חוץ מחוץ לא ילפינן כ"ש שפנים מחוץ לא], וא"כ כיון שכתוב חוקה בפנים הרי שמלא חפניו דוקא, ועד שיקטיר בחוץ מלא חפניו אינו חייב.

עוד חומר לימוד על הדף