זבחים דף ק"ו ע"א

האם פרים הנשרפים צריכים להשרף במקום שהיה שם דשן מזבח, ובמקום משופע כמדרון?

האם צריך שיהיה שם דשן האם צריך מקום משופע
לר' יוסי הגלילי צריך לא צריך
לר' אליעזר בן יעקב לרבא: לא צריך
לאביי: צריך
צריך

השוחט והמעלה קדשים דלהלן בהעלם אחד כמה חטאות הוא חייב?

כששחט בחוץ והעלה בחוץ כששחט בפנים והעלה בחוץ
לתנא קמא חייב שתים חייב רק אחת משום מעלה
לר' יוסי הגלילי חייב על השחיטה ופטור על העלאה [1] חייב רק אחת משום מעלה [2]

האוכל קדש בטומאה באופנים דלהלן, האם חייב כרת?

טמא שאכל
לקודש טהור
טמא שאכל
לקודש טמא
טהור שאכל
לקודש טמא
לתנא קמא חייב חייב פטור
לר' יוסי הגלילי חייב פטור פטור

המעלה קדשים בחוץ כשהוקדשו בזמנים דלהלן, מה דינו?

האם עובר על עשה ולא תעשה האם חייב גם כרת
כשהקדישן בשעת היתר הבמות עובר פטור
כשהקדישן בשעת איסור הבמות עובר חייב

זבחים דף ק"ו ע"א וע"ב

מנין שהזובח בהמה לעבודה זרה דלהלן, שחייב כרת? [תד"ה מנין].

מכובדת שדרכה בכך מכובדת שאין דרכה בכך מבוזה שאין דרכה בכך
לרש"י מאיכה יעבדו מאיכה יעבדו [3] מולא יזבחו
לתוס' מאיכה יעבדו מולא יזבחו [4] מולא יזבחו
לרבינו תם מאיכה יעבדו מזובח לאלהים יחרם מולא יזבחו

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לר' יוסי שפטור על העלאה אם עשה ג"כ את השחיטה בחוץ, דכיון ששחט לקדשים בחוץ הרי נפסלו ולא העלה אלא דבר פסול.

[2] ואף שנפסל ביציאה ולכאורה לשיטתו היה צריך להיות פטור [וכמו שטענו לו חכמים], מ"מ כיון שהיה לו שעת הכושר בנשחט בפנים לכן חייב על העלאה, משא"כ כשגם שחט בחוץ שלא היה שעת הכושר.

[3] כן משמע מפירש"י שכתב על מרקוליס שעבודתו דרך בזיון וזה עובדו דרך כבוד ולא קרינא ביה היכא יעבדו, משמע מזה שנקט החילוק בין בזיון לדרך כבוד ולא נקט החילוק בין דרכו בכך לשאין דרכו, וש"מ דס"ל שאם הוא מכובד אפי' שאין דרכו בזביחה חייב מקרא דהיכא יעבדו.

[4] הוקשה לתוס' על פירש"י דהרי מצינו שהצריכה הגמ' שלוש פסוקים גבי השתחוה לג' מיני ע"ז הנ"ל, וא"כ גם כאן אי אפשר ללמוד מאיכה יעבדו רק לענין מכובדת שדרכה בכך, ומולא יזבחו ילפינן למכובדת שאין דרכה בכך. וא"ת א"כ מנין בזובח למרקוליס שהוא מבוזה שאין דרכה בכך. י"ל דכיון שמצינו שאין חילוק בהשתחויה בין מכובדת למבוזה כשאין דרכה בכך ה"ה כאן לענין זביחה.

עוד חומר לימוד על הדף