זבחים דף ק"ז ע"א

העלה בחוץ דבר חסר האם חייב כרת?

מוקטרי פנים שחסרו והעלן בחוץ [1] מוקטרי חוץ שחסרו והעלן בחוץ
לר' ישמעאל פטור פטור
לר' עקיבא חייב פטור

מנין לרבות השוחט עוף מוקדשין בחוץ, ומנין למעט את המולקו בחוץ?

לרבות השוחט למעט המולק
לר' ישמעאל או אשר ישחט מזה הדבר
לר' עקיבא דם יחשב או אשר ישחט

זבחים דף ק"ז ע"ב

העושה בחוץ כמה עבודות בהעלם אחד כמה חייב?

שחט וזרק זרק והעלה שחט זרק והעלה
אליבא דר' ישמעאל - דיליף זריקה משחיטה חייב אחת [2] חייב שתים חייב שתים
אליבא דר' עקיבא - דיליף זריקה מהעלאה לר' אבהו: חייב שתים
לאביי: חייב אחת [3]
לר' אבהו: חייב אחת
לאביי: חייב שתים [4]
חייב שתים

זבחים דף ק"ז ע"ב - המשך

שחט במקומות דלהלן, האם חייב?

שחט בגגו של היכל היא בפנים וצוארה בחוץ היא בחוץ וצוארה בפנים
לעולא חייב [5] חייב ---- [6]
לרבא פטור חייב חייב

מה דין הזמן הזה לענינים דלהלן?

האם יש איסור (במות) שחוטי חוץ האם קדשה ירושלים ובית הבחירה לשעתה ולעתיד לבוא
לר' יוחנן יש איסור קדשה
לריש לקיש אין איסור לא קדשה

-------------------------------------------------

[1] הנה פירוש מוקטרי פנים שבסוגיא הכוונה לשחט בפנים שהוא דבר שראוי להקטר בפנים, והעלהו בחוץ. וכאן מיירי לפירש"י שהעלה על המזבח בפנים ופקעו מעל האור וחזר והעלן בחוץ.

[2] הנה ר' ישמעאל יליף לעיל זריקה בחוץ מהפסוק הכתוב בשחיטה [דם יחשב], וא"כ א"א לחייב על שחיטה וזריקה יותר מאחד. אולם ר' עקיבא יליף מהפסוק הכתוב בהעלאה [או זבח], וא"כ אפשר לחייב שתים.

[3] לאביי אף שיש כאן לכאורה סיבה לחייב שתים וכנ"ל, מ"מ איכא גזה"כ שם תעלה ושם תעשה, לומר לך שרק על העלאה חייב בפנ"ע, אבל על השאר איזה עבודות שיעשה ביחד חייב על כולם רק אחד.

[4] הגם שזריקה והעלאה שניהם ילפינן מעונש דהעלאה - לר' עקיבא, מ"מ גזה"כ שעל העלאה חייב בפני עצמה.

[5] והטעם דשם אינו ראוי לכל זבח. ורבא פליג, דאם כן נכתוב לקרא דואל מחוץ למחנה, ומזה אני ידע שחייב בגגו של היכל, ושפטור בדרום שהוא תוך מחנה שכינה וממקרא דבמחנה אני יודע שחייב במחוץ לעזרה. ומזה שהתורה לא הסתפקה בזה, וכתבה: ואל פתח אהל מועד, ע"כ שבא למעט גגו שפטור - דהוא בא אל פתח אהל מועד.

[6] הנה הקשתה הגמ' לרבא שלשיטתו נכתוב רק לקרא דואל פתח אהל מועד, ונלמד למעט דרום וגגו של היכל שהוא תוך הפתח, ומחוץ לעזרה שחייב - דהוא חוץ לפתח, וא"כ ב' הפסוקים: מחנה, ומחוץ למחנה, למה לי. ולזה תירץ רב מרי בשיטת רבא, דצריך כדי לרבות היא בחוץ וצוארה בפנים שחייב. אמנם לעולא אין לכאורה ייתור לזה.

עוד חומר לימוד על הדף