זבחים דף ק"א ע"א

במה נחלקו ר' נחמיה עם ר' יהודה ור' שמעון בסוגיתנו. [לשיטת רש"י].

לר' נחמיה לר' יהודה ור' שמעון
למה נשרף שעיר ראש חודש מפני אנינות שרפוה מפני טומאה שרפוה
מה שמע משה מפי הגבורה לשמואל: מנחה הקרבה בציבור נאכלת
לרבא: מנחה דקדשי שעה נאכלת באנינות [1]
שתאכל באנינות
במה טעה משה לשמואל: שלא נזכר לדון ק"ו ממעשר
לרבא: שדן קדשי דורות מקדשי שעה
שדן היתר אנינות מלילה ליום

לשיטת תוס', מה שמע משה ובמה טעה? [תד"ה ורמינהי].

לר' נחמיה לר' יהודה ור' שמעון
מה שמע משה מפי הגבורה לשמואל: חטאת דקדשי שעה נאכלת באנינות [2]
לרבא: מנחה דקדשי שעה נאכלת באנינות [3]
חטאת נאכלת באנינות לילה [4]
במה טעה משה שדן קדשי דורות מקדשי שעה שדן היתר אנינות מלילה ליום

זבחים דף ק"א ע"ב

מה נעשה עם ג' שעירי החטאת?

שעיר ראש חודש - דורות שעיר המלואים ושעיר נחשון - שעה
לר' נחמיה שרפוהו מפני אנינות אכלום לערב [5]
לר' יהודה ור' שמעון שרפוהו מפני טומאה אכלום לערב

מאימתי נתכהן פנחס?

אליבא דר' נחמיה אליבא דר' יהודה ור"ש [6]
לר' חנינא בימי משה - כשהרגו לזמרי בימי משה - כבר מזמן ימי המלואים
לרב אשי בימי יהושע - כשעשה שלום בין השבטים בימי משה - כבר מזמן ימי המלואים

-------------------------------------------------

[1] הנה בתחילת הסוגיא הביאה הגמ' ברייתא שאמר משה שנצטווה מפי הגבורה שבאנינות יאכלוה, והוקשה לגמ' מברייתא אחרת שאמרה שמפני אנינות שרפוה, ואם שמע משה מפי הגבורה היתר אנינות, א"כ למה באמת שרפוה. ותי' שמואל שהברייתא הראשונה היא כר' יהודה ור' שמעון שס"ל ששמע משה שתאכל באנינות, והברייתא השניה שמפני אנינות נשרפה היא כר' נחמיה ולשיטתו לא שמע משה שתאכל באנינות, אלא שמע שמנחת ציבור שבאותו זמן תאכל, וכאשר צויתי ה"ק, כאשר צויתי שתאכלו את המנחה תאכלו את החטאת. ורבא תירץ, דגם הברייתא הראשונה היא ר' נחמיה, ומה ששמע משה שתאכל באנינות הוא לגבי מנחת ציבור שהיתה קדשי שעה, ולא לגבי שעיר ר"ח שהוא קדשי דורות האסור לאונן מק"ו ממעשר ולכך שרפו אותו.

[2] תוס' כתבו לחלוק על רש"י שפירש בשמואל שכאשר צויתי במנחה שתאכל כך תאכל החטאת, ושלא שמע כלום בחטאת של קדשי שעה ולא טעה ללמוד קדשי דורות משעה, אלא שלא נזכר לעשות ק"ו ממעשר, וס"ל לתוס' שלשמואל אליבא דר' נחמיה שמשום אנינות נשרפה, ומשה שמע בחטאת דקדשי שעה שיאכלו באנינות, וטעה ללמוד קדשי דורות מהם, ולכן שאל למה נשרפה היה לכם לאוכלה. וענה לו אהרן שמא שמעת בקדשי שעה שהותר אנינות אבל בקדשי דורות איה"נ אסורה באנינות לילה.

[3] רבא תי' שהברייתא הראשונה ג"כ מודה שבאנינות נשרפה, ומה ששמע משה היתר אנינות הוא במנחה, וטעה ללמוד דורות משעה. והנה שמואל לא רצה לתרץ כן, דכיון שס"ל שמשה שמע בחטאת עצמה שתאכל באנינות והיינו אפי' בקדשי שדורות, לכן ע"כ שטעה ללמוד יום מלילה, אמנם גם אליבא דאמת לא היה לה להשרף משום אנינות, וע"כ שהברייתא הזו כר"י ור"ש, והברייתא השניה שמשום אנינות נשרפה כר' נחמיה.

[4] ור"ל דהברייתא הראשונה היא כר' יהודה ור"ש הסוברים שאנינות לילה מותרת גם בקדשי דורות, ומשה טעה שלמד יום מלילה ורצה שיאכלוה ביום, וענה לו אהרן שמא לא שמעתה אלא בלילה ולא ביום. ומה שנשרפה לבסוף ולא אכלוה בלילה הוא משום שנטמאה בינתים.

[5] ולשיטתו איה"נ יכלו לאוכלם כבר ביום, דבקדשי שעה הותרה להם אנינות גם ביום לר' נחמיה, אלא שרצו לאוכלם כולם יחד ולכך השהו את שלושתם.

[6] ר' יהודה ור"ש טענו לר' נחמיה האומר שמפני אנינות נשרפה, שלמה לא נאכלה ע"י פנחס, וא"כ ש"מ דסבירא להו שכבר היה פנחס כהן בזמן ימי המילואים.

עוד חומר לימוד על הדף