זבחים דף צ"ב ע"ב

חטאת העוף או חטאת בהמה שהכניס דמה בצוארה להיכל או שנכנס מאליו, או שהוציאו או שיצא מאליו באופנים דלהלן, מה דינו?

בפנים מחוץ לצפון [1] מחוץ לקלעים
בחטאת העוף נכנסה מאליה: כשרה
הכניסה: ספק דר' אבין
כשרה פסולה
בחטאת בהמה כשרה [2] כשרה פסולה

דם חטאת בהמה שנתקבל בכלי כדינו ונשפך על הרצפה - ומשם ניתז לבגד, או ניתז מהכלי לבגד ומשם לבגד אחר, האם הבגד השני טעון כיבוס?

מהריצפה לבגד [3] מבגד לבגד
לרבנן טעון כיבוס למ"ד אוספו כשר [4]: טעון כיבוס
למ"ד אוספו פסול: אין טעון כיבוס
לר' (עקיבא) [יעקב] טעון כיבוס טעון כיבוס [5]

-------------------------------------------------

[1] ומבואר בגמ' שכשרה בכל ענין, בין הוציאה ובין יצאה לבד, ואפי' לא החזירה, דאין מחיצה בצפון להפסל ביוצא.

[2] דאיכא מיעוטא: וכל חטאת אשר יובא מדמה וכו', ולא בבשרה.

[3] בזה לכו"ע טעון הבגד כיבוס, דכיון שאפשר לאוספו מהריצפה לכלי ולהזות אותו הרי שנקרא דם וחייב בכיבוס.

[4] דס"ל דאף אם נזדקק לכיבוס לא בטל מתורת דם כל זמן שלא כיבסו ויכול לאוספו ולזורקו, וא"כ הוי כנשפך על הריצפה ואספו וניתז על הבגד שטעון הבגד השני כיבוס.

[5] הואיל והיתה לו שעת הכושר ואח"כ נפסל, והכי ס"ל נמי לרבי, שבאופן שהיה לו שעת הכושר ואח"כ נפסל טעון כיבוס.

עוד חומר לימוד על הדף