זבחים דף ע"ו ע"א

לר' שמעון, האם מביאים קדשים או תרומה דאורייתא [1] לבית הפסול בזה שממעט בזמן
או במקום אכילתם?

לכתחילה בדיעבד
(לרבא) לרבה [בתחילה [2]] אין מביאים מביאים
לאמרי רבנן ולרב יוסף מביאים מביאים

לרבנן דאין מביאים קדשים או תרומה לבית הפסול, האם מבשלים ירק של שביעית בשמן של תרומה באופנים דלהלן?

היכא שנתערב כבר היכא שלא נתערב עדיין
לרב יוסף מבשלים [3] אין מבשלים
לרבינא אין מבשלים [4] אין מבשלים

-------------------------------------------------

[1] אמנם בתרומת ירק או תבלין שהם רק מדרבנן, מותר לר"ש לכו"ע לכתחילה למעט לצורך בזמן ובמקום, וכמו שמצינו שהתיר ר"ש לתת לכתחילה תבליני תרומה לבשר קדשים, וכן ירק של שביעית לשמן של תרומה.

[2] ומשמע בסוגין שחזר בו רבה, דאיתיביה אביי מהא דהתיר ר"ש לקנות לכתחילה תרומה בכסף מעשר שני אף שממעט באכילתה, ואישתיק רבה.

[3] רב יוסף ס"ל שכיון שא"א לסחוט השמן מהירק [דאם יסחוט מעט עדין נשאר, ואם הרבה הוא מפסיד את הירק של שביעית - ואסור], א"כ זה דומה למה שאמרו רבנן במשנתנו שאם נתערבו חתיכות אשם עם חתיכות שלמים - שנאכלים כחמור שבהן - כיון שאין תקנה אחרת, וה"ה כאן.

[4] רבינא ס"ל שכן יש לו תקנה בסחיטה, ולכן אינו דומה לחתיכות אשם ושלמים שאין להם שום תקנה.

עוד חומר לימוד על הדף