זבחים דף י' ע"א

האם מחשבים מעבודת שחיטה לעבודת זריקה [1]?

במחשב לזרוק שלא לשמו או לע"ז במחשב לזרוק חוץ לזמנו (פיגול) או חוץ למקומו
לר"י מחשבים מחשבים
לר"ל אין מחשבים [2] מחשבים

זבחים ששחטן במחשבות דלהלן, האם נפסלו?

בשינוי קודש בשינוי בעלים חוץ לזמנו וחוץ למקומו
חשב בשעת השחיטה על השחיטה פסול [3] כשר
חשב בשעת השחיטה על הזריקה לר' יוחנן: פסול
לריש לקיש: כשר
פסול

זבחים דף י' ע"ב

היכן מקום מתן הדמים על המזבח בקרבנות דלהלן?

בחטאת בעולה באשם
הבא מן הבהמה לחכמים: למעלה מחוט הסיקרא [4]
לר' אליעזר ב"ש: בגופה של קרן
למטה מחוט הסיקרא למטה מחוט הסיקרא [5]
הבא מן העוף למטה מחוט הסיקרא למעלה מחוט הסיקרא ---

קרבנות דלהלן שהכניס דמן לכפר להיכל האם נפסלו?

חטאות אשמות שאר הזבחים
לר' עקיבא נפסלו נפסלו נפסלו
לחמים נפסלו לא נפסלו לא נפסלו
לר' אליעזר נפסלו נפסלו לא נפסלו

-------------------------------------------------

[1] וכתבו בתד"ה מחשבין, שדוקא משחיטה לזריקה, אבל משחיטה לקבלה לכו"ע אין מחשבים.

[2] ולכך הבהמה כשרה ועלתה לבעלים לשם חובה, וכן בע"ז אינה נעשית בזה הבהמה תקרובת ע"ז ומותרת. אולם כתבו בתד"ה ריש, שמודה ר"ל שהעושה כן חייב מיתה.

[3] פירוש, הפסח והחטאת נפסלו לגמרי, ושאר הזבחים לא עלו לבעלים לשם חובה.

[4] אולם צריך שיתנם כנגד חודה של קרן.

[5] ואף שס"ל לר' אליעזר שאשם כחטאת, מ"מ כאן הוא מודה, דכתיב: הכהן המחטא אותה - אותה דמה למעלה ואין דמו של אחר למעלה.

עוד חומר לימוד על הדף