זבחים דף ט' ע"א

מה הן הדינים המיוחדים שיש לקרבנות דלהלן המבוארים בסוגיא?

פסח שלמים [1] מעשר בכור תודה מותר תודה
צריך נסכים אין צריך צריך אין צריך אין צריך צריך צריך
חזה ושוק לכהנים [2] אין צריך צריך אין צריך אין צריך צריך צריך
לוקה בלא יגאל אינו לוקה אינו לוקה לוקה לוקה אינו לוקה אינו לוקה
ניתן לכהנים אינו ניתן אינו ניתן אינו ניתן ניתן אינו ניתן אינו ניתן
צריך לחם אין צריך אין צריך אין צריך צריך אין צריך אין צריך
סמיכה (תוס) אין צריך צריך אין צריך אין צריך צריך צריך

זבחים דף ט' ע"ב

חטאת חלב ששחטה בשינויים דלהלן, מה דינה?

לשם חטאת חלב
או דם
לשם חטאת נזיר או מצורע לשם טומאת מקדש וקדשיו (עולה ויורד)
בשינוי קודש לרבא: כשרה [3]
לרב אחא משמו: פסולה [4]
פסולה [5] לרבא: תיקו [6]
לרב אחא משמו: פסולה [7]
בשינוי בעלים פסולה כשרה [8] תיקו [9]

-------------------------------------------------

[1] וכן הדין של מותר הפסח.

[2] עי' בתד"ה דלא וברמב"ם מעשה הקרבנות פרק י' הל' ה' ו'.

[3] וכן מבואר לעיל בדף ז' ע"א, דס"ל לרבא דכיון ששניהם חטאת לא הוי בזה שינוי קודש.

[4] דכתיב ושחט אותה לחטאת - לשם אותה חטאת.

[5] כיון שהם עולות, והוי כחטאת ששחטה לשם עולה דהוא לכו"ע שינוי קודש ופסולה.

[6] והספק, מי אמרינן כיון שכרת כמותה [א"כ הוי כשחטה לחטאת דם - וכשרה], או דילמא אין קבוע כמותה - והוי שינוי קודש - ופסולה.

[7] דהוא מתני בכולהו לפסולא, וגם בכרת כמותה - פסולה, ולשיטתו האיבעיא היא רק בשינוי בעלים וכדלהלן.

[8] דהשוחט חטאת לשם מי שמחוייב עולה - כשרה.

[9] והצדדים כדלעיל בשינוי קודש, רק להיפך, שאם חטאת כמותה - פסול - דהוי שינוי בעלים. ואם אין קבוע כמותה - כשר - דלא חשוב מחוייב כפרה כמותו.

עוד חומר לימוד על הדף