1)

LAWS OF TERUMAS HA'DESHEN (Yerushalmi Perek 2 Halachah 1 Daf 8b)

תרם והפריחתו הרוח תפלוגתא דר' יוחנן ודר' חנינה

(a)

If he was Torem and the wind scattered [the ashes], R. Yochanan and R. Chaninah argue about this;

דא"ר חנינה קומץ שנתנו על גבי האישים והפריחתו הרוח (בפריחה האחרונה) [צ"ל בפריחה הראשונה - שערי תורת ארץ ישראל] נתכפרו הבעלים ויצאו השיריים ידי מעילה

1.

(R. Chaninah): If a Kometz was put on the fire, and the wind scattered it, through the first bit [that burned on the Mizbe'ach - SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL] the owner got Kaparah, and Me'ilah was uprooted from the Shirayim;

ר"י אמר [דף ט עמוד א] משיאחוז האור ברובו

2.

(R. Yochanan): It is from when the majority catches fire.

מה ברובו ברובו של קומץ או ברוב כל פרידה ופרידה איתאמרת

3.

Question: What is the majority - the majority of the Kometz, or did he say the majority of every particle?

אתא ר' חזקיה ר' יונה ר' בא ר' חייה בשם ר' יוחנן ברוב כל פרידה ופרידה איתאמרת

4.

Answer (R. Chizkiyah citing R. Yonah citing R. Ba citing R. Chiyah citing R. Yochanan): He said the majority of every particle.

תרם חצייה תפלוגתא דר' יוחנן ודר"י בן לוי

(b)

If he was Torem half, R. Yochanan and R. Yehoshua ben Levi argue about this;

דא"ר יוחנן קומץ שקדש בכלי והקטירו אפי' שומשמין יצא

1.

(R. Yochanan): If one was Mekadesh a Kometz in a Kli and was Maktir it, even piecemeal, he was Yotzei;

ר' יהושע בן לוי אמר מתני' לא אמרה כן אלא הקטיר (בקומצו) [צ"ל קומצה - פני משה] פעמים כשירה

2.

(R. Yehoshua ben Levi): A Mishnah (Menachos 3:4) does not say so! [It says that] if he was Maktir its Kometz in two times (half each time), it is Kosher (but not in more than two times)!

ר' חמא בר עוקבה בשם ר' יהושע בן לוי אין קמיצה פחות משני זתים ואין הקטרה פחותה מכזית

(c)

(R. Chama bar Ukva citing R. Yehoshua ben Levi): A Kemitzah cannot be less than two [k']Zeisim, and Haktarah cannot be less than a k'Zayis.

ר' יצחק בי רבי אלעזר שאל מעתה כהן שאין ידו מחזקת כשני זיתים פסול מן העבודה

(d)

Question (R. Yitzchak bei R. Elazar): If so, a Kohen whose hand does not hold two k'Zeisim, he is Pasul for Avodah (but this was not listed among Mumim! SHIREI KORBAN - R. Chama can hold that he is a midget, who was listed [or his body is disproportionably big for his hand - Bechoros 7:4 (PF).]

2)

AVODAH WITH THE LEFT HAND (Yerushalmi Perek 2 Halachah 1 Daf 9a)

תרם בשמאל תפלוגתא דר' יוחנן ור' יהודה בי רבי

(a)

If he was Torem with his left hand, R. Yochanan and R. Yehudah bei Rebbi argue about this;

דא"ר יוחנן קומץ שקדש בכלי (והקטירו) [צ"ל מקטירו - שערי תורת ארץ ישראל] בין ביד בין בכלי בין בימין בין בשמאל

1.

(R. Yochanan): If he was Mekadesh the Kometz in a Kli, he may be Maktir it, whether by hand or with a Kli, whether with his right hand or his left hand;

יהודה בי רבי אומר או (בחטאת ביד או באשם) [צ"ל כחטאת ביד או כאשם - שנוי נוסחאות] בכלי ובלבד בימין

2.

(R. Yehudah bei Rebbi): Either it is like [Zerikas Dam] Chatas, in his hand, or like [Zerikas] Asham, in a Kli, but it must be his right [hand].

התיבון והא תני (קיבל) [צ"ל קמץ - שערי תורת ארץ ישראל] בימינו ונתן בשמאלו יחזיר לימינו

(b)

Question (against R. Yochanan - Mishnah): If he did Kemitzah in his right hand, and put in his left hand, he returns it to his right hand;

אם בשמאל הוא מחזיר (למזבח לא כל שכן לבזך) [צ"ל לבזך לא כל שכן למזבח - שערי תורת ארץ ישראל]

1.

If [when he put] in his left hand, he returns [it to his right hand, to throw from the right hand] to the Bazach (Kli), all the more so (if he took from the Bazach to his left hand, he returns it to his right hand to throw) to the Mizbe'ach!

א"ר לא אם שנייא אדם ר' לעזר בר ר"ש שנייה

(c)

Answer (R. La): If anyone taught this [Mishnah], R. Elazar b'Ribi Shimon taught it;

דתני רבי אלעזר בי ר"ש אומר אינה צריכה קידוש בזך

1.

(Beraisa - R. Elazar b'Ribi Shimon): [The Kometz] does not need Kidush in a Bazach.

אתיא דר' לעזר בי ר"ש בשיטת ר"ש אביו דתנינן תמן שלא בכלי שרת פסול ור"ש מכשיר

2.

R. Elazar b'Ribi Shimon holds like his father R. Shimon. A Mishnah teaches [if a Kometz was offered] without a Kli Shares, it is Pasul, and R. Shimon is Machshir.

מאי כדון

3.

Question: How is this (why do you say that the Mishnah is R. Elazar b'Ribi Shimon)?

רבנן דאית לון כלי שרת [צ"ל לא - שערי תורת ארץ ישראל] צריכה לון לימין ר"ש דלית ליה כלי שרת (לא -שערי תורת ארץ ישראל מוחקו) צריכה ליה לימין

4.

Answer: Rabanan, who hold that a Kli Shares is needed, do not require the right hand. R. Shimon, who does not require a Kli Shares, requires the right hand. (We explained like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

i.

Note: The Bavli (e.g. Zevachim 11a) says that R. Shimon expounds "ka'Chatas vecha'Asham" - if one offers a Minchah like a Chatas, with his hand, it must be with the right hand. If he offers it like an Asham, in a Kli, he may use the left hand.

א"ר מנא ותמיה אנא היך רבנן מדמין תרומת הדשן להקטרה ולא דמיא אלא לקמיצה שזו בהרמה וזו בהרמה [ויקרא ו ג] והרים

(d)

(R. Mana): I am astounded. How do Rabanan compare Terumas ha'Deshen to Haktarah? It rather resembles Kemitzah (which all agree that it requires the right hand). This is Haramah (lifting off), and this is Haramah - "v'Herim"!

3)

AVODAH BEFORE DAWN

ואין והרים אלא [דף ט עמוד ב] בששייר [ויקרא ו ג] אשר תאכל אין אכילה אלא בכזית

(a)

"V'Herim" is only when he left a remainder. "Asher Tochal" - Achilah is only a k'Zayis (this is the minimal Shi'ur for Terumas ha'Deshen).

היה בכולו כזית ליטול מקצתו אין את יכול שאין בו כזית ליטול את כולו אין את יכול שאין כאן שייור

(b)

Implied question: If all [the ashes on the Mizbe'ach] are only a k'Zayis, [what does he do]? You cannot take part, for it is not a k'Zayis. You cannot take all, for then there is no remainder! (This is not answered.)

והרים אשר תאכל האש יכול עצים ת"ל [ויקרא ו ג] עולה אי עולה יכול איברי עולה ת"ל [ויקרא ו ג] אשר תאכל האש הא כיצד חותה מן המאוכלות הפנימיות ויורד

(c)

One might have thought that "v'Herim Asher Tochal ha'Esh" is [ashes from] wood! It says "Olah". Perhaps "Olah" teaches limbs of Olah. It says "Asher Tochal ha'Esh." How [does he fulfill both]? He scoops from the inner ashes, where [the limbs] were totally consumed, and descends [from the Mizbe'ach].

מצוה להקדים אש לעצים שנא' [שם א ז] וערכו עצים על האש קידם עצים לאש סידר עד שלא תרם משחיל (ותורם) [צ"ל ונותן - קרבן העדה] מפרק ותורם

(d)

It is a Mitzvah that there is fire before the wood - "v'Archu Etzim Al ha'Esh." If he put wood before fire, or he arranged the Ma'arachah before Terumas ha'Deshen, he removes [the wood] and puts [fire], or dissembles the Ma'arachah and is Torem.

ר' יעקב בר אחא אמר חילפיי שאל קומץ שנתנו על גבי מערכת לילה מה הן

(e)

Question #1 (R. Yakov bar Acha citing Chilfai): If one put a Kometz on the night Ma'arachah (i.e. before arranging the Ma'arachah of the day), what is the law?

ר' ירמיה אמר חילפיי שאל אימרין שנתנן על גבי מערכת לילה מה הן

(f)

Question #2 (R. Yirmeyah citing Chilfai): If Eimurim were put on the night Ma'arachah, what is the law?

ולא מתני' היא אין לך קודם לתמיד של שחר אלא קטורת בלבד

(g)

Objection: (These are obvious!) Do we not learn them from a Beraisa?! Nothing precedes the morning Tamid, other than the Ketores! (We arrange the Ma'arachah before the Tamid. If so, their Haktarah was before the Tamid!)

מתני' למצוה מה צריכה ליה לעיכוב

(h)

Answer: The Beraisa teaches the Mitzvah l'Chatchilah. [Chilfai] asks whether or not it is Me'akev.

ציץ מהו שירצה על טומאת ידים

(i)

Question: Is the Tzitz Meratzeh for Tum'as Yadayim (i.e. he was not Mekadesh his hands from the Kiyor)?

ידים מהו שיפסלו משם יוצא

(j)

Question: Is [Kidush of] hands disqualified through Yotzei (if he, or alternatively his hands, left the Mikdash)?

ולאו מתני' היא קידש ידיו ורגליו וניטמו מטבילן והן טהורות יצא לא נפסלו משם יוצא

(k)

Objection: (This is obvious!) Do we not learn this from a Beraisa?! If he was Mekadesh his hands and feet and they became Tamei, he immerses them and they are Tehorim. If he left, they are not disqualified due to Yotzei!

ואתיא כמאן דאמר אין הלינה פוסלת בידים מה צריכה ליה ברם הכא כמאן דאמר לינה פוסלת בידים

(l)

Answer: That [Beraisa] is like the opinion that Linah does not disqualify hands. However, here he needed to ask according to the one who says that Linah disqualifies hands.

ידים מהו שיפסלו משם מחוסר זמן

(m)

Question: Are hands disqualified due to Mechusar Zman? (He asks according to the opinion that Linah does not disqualify hands. He was Mekadesh before dawn, for the sake of Avodah tomorrow - PNEI MOSHE.)

ולאו מתני' היא קידש ידיו ורגליו היום לעבודה של מחר

(n)

Answer: Do we not learn this from a Beraisa?! He was Mekadesh his hands and feet today for tomorrow's Avodah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF