1)

TOSFOS DH Zar v'Onen v'Shikor

תוספות ד"ה זר ואונן ושיכור

(SUMMARY: Tosfos discusses from what the Shikor became drunk.)

- בספ"ק דזבחים (דף יד.) נמי מייתי לה ופירש שם רש"י שיכור שתויי יין

(a)

Rashi's opinion: This is brought also in Zevachim (14a). There, Rashi said that "Shikor" is one who drank wine.

והקשה רבינו חיים כהן זצ"ל דבס"פ אלו מומין (בכורות דף מה:) תנן החרש והשוטה והשיכור פסולין באדם וכשרים בבהמה וכו'

(b)

Question (R. Chaim Kohen): In Bechoros (45b), a Mishnah says that a Cheresh (deafmute), lunatic or Shikor disqualify people (Kohanim), but are Kosher regarding animals;

ופריך בגמ' שיכור אחולי מחיל עבודה ובהדי מומי בעי למיחשביה

1.

Citation (45b) Question: A Shikor is Mechalel Avodah (what he offered is Pasul). He should be listed among [absolute] Mumim [that are Mechalel Avodah]!

ומוקי לה בשאר דברים המשכרים ודלא כרבי יהודה דאמר חייב מיתה אף בשאר דברים המשכרים

2.

The Gemara establishes it to discuss someone drunk from other things [than wine] that intoxicate, unlike R. Yehudah, who says that one is Chayav Misah even for other intoxicants.

על כן פירש רבינו חיים דהכא נמי מיירי בשאר דברים המשכרים

(c)

Opinion #2 (R. Chaim Kohen): Rather, also here we discuss other intoxicants.

וריצב"א פי' דפרש"י עיקר ואדרבה מהתם יש ראיה לפירושו

(d)

Rejection (Ritzva): That Gemara shows that Rashi's opinion is primary!

מדפריך סתמא שיכור אחולי מחיל עבודה וכו' אלמא דסתם שיכור מיירי בשתויי יין

1.

The Stam Gemara asked that a Shikor is Mechalel Avodah. This shows that a Stam Shikor refers to one who drank wine!

והתם דקשיא ליה בהדי מומין בעי למיחשביה להכי מוקי ליה בשאר דברים המשכרים

2.

There, the Gemara asked that he should be listed with Mumim. Therefore, we establish it to discuss other intoxicants;

אבל הכא דקתני ליה בהדי מחללי עבודה נוקמיה בשתויי יין כמו סתם שיכור דבכל דוכתא.

i.

Here, it is listed among those that are Mechalel Avodah. We establish it to discuss one who drank wine, like a Stam Shikor everywhere!

2)

TOSFOS DH Boi Rav Papa Chafan Chavero v'Nasan l'Soch Chafnav Mahu Melo Chafnav Ba'inan v'Chulei

תוספות ד"ה בעי רב פפא חפן חבירו ונתן לתוך חפניו מהו מלא חפניו בעינן וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains how this relates to a previous question.)

- תימה לי הא איבעיא ליה לעיל כבר כי האי גוונא גבי בין הביניים

(a)

Question: We already asked like this above regarding what is between the fingers!

וי"ל באת"ל קאמר

(b)

Answer: He asks "if you will say that...";

את"ל בין הביניים לא דלא קרי ביה ולקח והביא כיון דלא אתי מכח גברא הכא מאי

1.

If you will say that between the fingers is invalid, because it is not "v'Lakach v'Hevi", since it is not due to man's doing, what is the law here?

מי אמרינן אף על גב דלאו איהו חפן מ"מ כיון דמכח גברא קאתי שפיר דמי ושפיר קרינן ביה ולקח הלוקח מי שהוא

2.

Do we say that even though he did not take a double handful, since it comes from a man's action, it is fine, and it is called v'Lakach, i.e. someone took...

וישים בחפניו של כ"ג והדר נעייל הוא וקרי ביה מלא חפניו והביא

i.

He puts in Chafnav of the Kohen Gadol, and he (the Kohen Gadol) brings it in, and this is called "Chafnav v'Hevi"?

או דילמא ולקח והביא בעינן שהלוקח יביא.

3.

Or, perhaps v'Lakach v'Hevi obligates that the one who took must bring!

3)

TOSFOS DH Iy Chofen v'Chozer v'Chofen Nichnas Chaver b'Chafinaso

תוספות ד"ה אי חופן וחוזר וחופן נכנס חבירו בחפינתו

(SUMMARY: Tosfos explains the two sides of the question.)

תימה אי חובה הוא לחפון פעמיים אחד מבחוץ ואחד מבפנים היכי עייל חבריה בחפינתו מ"מ הרי לא חפן כהן אחד תרי זימני

(a)

Question: If it is obligatory to take Chafnav twice, once outside and once inside, how can another enter with Chafinah of the first? We do not have a Kohen who did Chafinah twice!

ונראה דה"פ אי חופן וחוזר וחופן לפי שמן התורה אין לדבר קצבה שיכול לחפון כל כך פעמים כמו שירצה ובלבד שלא יחסיר ולא יותיר

(b)

Answer: We ask whether he may take Chafnav twice because the Torah did not give a limit, and he may do so as often as he wants, as long as he does not take too little or too much;

ולהכי תקינו רבנן שיחזור ויחפון בפנים שמא נתפזר לו מן הקטורת בדרך ונחסר קצת

1.

Therefore, Chachamim enacted that he take Chafnav again inside, lest some scattered on the way in, and a little is missing;

וא"כ אם חפן ונתן לתוך הכף ומת בחוץ חוזר חבירו וחופן פעם שנית וחוזר ונותן לכף ונכנס

i.

If so, if he took Chafnav and put into the Kaf and died outside, his colleague (replacement) takes Chafnav a second time, puts it into the Kaf and enters;

דקרינן ביה מלא חפניו והביא דליכא אלא הבאה אחת

ii.

This is called "Melo Chafnav v'Hevi", for there is only one bringing.

ואי אין חופן וחוזר וחופן משום דמשמע מלא חפניו חד אמר רחמנא ולא תרי זימני מלא חפניו א"כ אין חבירו נכנס בחפינתו.

2.

Or, perhaps he may not take Chafnav twice, because the Torah said [to take] Melo Chafnav once, and not twice, if so, his colleague may not enter with Chafinah of the first.

49b----------------------------------------49b

4)

TOSFOS DH veha'Ika Kemitzah

תוספות ד"ה והאיכא קמיצה

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction about which are considered the hardest Avodos.)

ומה שמקשה ר"י דבפ' קמא דמנחות (דף יא.) אמרינן גבי מנחת מאפה ומחבת ומרחשת זו היא עבודה קשה שבמקדש ובפרק כל המנחות באות מצה (שם דף נד.) אמרינן אין לך שקשה לקמיצה יותר ממנחת חוטא

(a)

Question (Ri): In Menachos (11a), we say that [Kemitzah of] Minchas Ma'afe, Machavas and Marcheshes (baked in an oven, or cooked in a shallow or deep pan) is the hardest Avodah in the Mikdash. In Menachos (54a), we say that there is no harder Kemitzah than Minchas Chotei (which is raw flour)!

נראה לי דהנך ג' דקא חשיב הכא עבודות קשות הם לכהן לעשות שיש בהן צער

(b)

Answer: The three [Avodos] we mention here are difficult, i.e. painful, for the Kohen;

מליקה למלוק בצפורנו לחתוך המפרקת

1.

In Melikah, he must cut the neckbone with his fingernail;

וכן קמיצה דמנחת מאפה שיש לו צער לכהן למחוק בגודלו מלמעלה ובאצבע קטנה מלמטה ולהשוות דבר קשה

2.

Also Kemitzah of Minchas Ma'afe is painful, to even (i.e. break) off the excess sticking out, with his thumb above and his pinky below. He must [break off and] even out a hard matter;

וכן בחפינה כדמפרש שנוטל הבזך בשיניו ועוד מפרש לקמן שהיה צריך ליזהר מאד שלא יכוה מחום הגחלים

3.

Also Chafinah is difficult, like the Gemara explains. He takes the spoon with his teeth. Also, we explain below that he must be very careful not to get burned from the heat of the coals;

אבל גבי מנחת חוטא לא קאמר אין לך עבודה קשה יותר ממנחת חוטא אלא קשה לקמיצה קאמר

(c)

Regarding Minchas Chotei, we do not say that there is no harder (more painful) Avodah than Minchas Chotei, just it is difficult to do Kemitzah;

לפי שאין מגובלת אין יכול להשוות בשעת קמיצה אבל צער אין לו.

1.

Since it is not kneaded (there is no oil), he cannot even it off at the time of Kemitzah, but there is no pain.

5)

TOSFOS DH She'ani Hasam d'Yalif Seh Seh mi'Pesach

תוספות ד"ה שאני התם דיליף שה שה מפסח

(SUMMARY: Tosfos explains what is learned from this Gezeirah Shavah, and from Rava's Binyan Av in Bava Kama.)

- מכאן יש לדקדק דהא דקאמר רבא במרובה (ב"ק דף עז:) זה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים

(a)

Citation (Bava Kama 77b - Rava): This is a Binyan Av. Whenever it says Seh, this is to exclude Kil'ayim.

היינו שה [דפסח] כדאמרינן הכא דילפינן מיניה שה דפטר חמור

1.

Explanation: This [Binyan Av] is learned from the Seh of Pesach, like we say here that we learn from it Seh of [Pidyon] Peter Chamor.

ובמרובה מסקינן דבנין אב דרבא לפטר חמור איצטריך וכדתנן אין פודין לא בעגל וכו'

2.

In Bava Kama we conclude that we need Rava's Binyan Av for Peter Chamor, like the Mishnah teaches that one may not redeem with a calf...

ולא כמו שפירש"י בפרק אותו ואת בנו (חולין דף עח:) דבנין אב דרבא משה כשבים ושה עזים עד שיהא אביו ואמו שניהם כשבים או שניהם עזים

(b)

Question #1 (against Rashi): This is unlike Rashi explained in Chulin 78b, that Rava's Binyan Av is learned from "Seh Kevasim v'Seh Izim" - the mother and father must both be sheep, or both goats.

ועוד קשה לפירושו מההיא דמרובה גופה דפריך התם ולרבי אלעזר דמתיר בכלאים מפני שהוא שה בנין אב דרבא למאי אתא

(c)

Question #2 (against Rashi) Citation (Bava Kama 77b) Question: R. Elazar is Machshir Kil'ayim because it is a Seh. What does he learn from Rava's Binyan Av?

ומשני לטמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא ודלא כרבי יהושע

1.

Citation (cont.) Answer: It teaches about a Tamei species born to a Tahor mother, which became pregnant from a Tamei species. This is unlike R. Yehoshua;

דאי רבי יהושע משה כשבים ושה עזים נפקא

2.

Citation (cont.): R. Yehoshua learns from "Seh Kevasim v'Seh Izim."

שמע מינה דבנין אב דרבא לא הוי משה כשבים ושה עזים

3.

Inference: Rava's Binyan Av is not from "Seh Kevasim v'Seh Izim"!

על כן נראה כמו שפירשתי דמשה דפסח נפקא

(d)

Answer: Rather, he learns from Seh of Pesach, like I explained.

אבל תימה דרבא קרי ליה בנין אב ובן בג בג פ"ק דבכורות (דף יב.) קרי ליה גזירה שוה

(e)

Question #1: Rava calls it a Binyan Av, and Ben Bag Bag (Bechoros 12a) calls it a Gezeirah Shavah!

דקאמר נאמר כאן שה ונאמר להלן שה מה להלן פרט לכל השמות הללו וכו'

1.

Citation (12a) Ben Bag Bag: It says here [regarding Pidyon Peter Chamor] "Seh" and it says below [regarding Pesach] "Seh". Just like below, we exclude all of these names [in the Mishnah, e.g. a calf, Chayah..., also for Pidyon Peter Chamor].

ועוד מאי שנא דנקט רבא להוציא כלאים טפי מטריפה ושחוטה

(f)

Question #2: Why does Rava exclude Kil'ayim, rather than [other Pesulim that the Mishnah excludes, e.g.] Terefah, slaughtered...?

ועוד דבאותו ואת בנו דכתיב ביה שה למעט טריפה כמו שהיינו ממעטי' כלאים אי לאו דכתיב או שה לרבות הכלאים כדאיתא בפ' אותו ואת בנו ובמרובה

(g)

Question #3: Regarding Oso v'Es Beno it says "Seh". This should exclude Terefah, just like we would have excluded Kil'ayim, had it not written "Oh Seh" to include Kil'ayim, like it says in Chulin and Bava Kama;

אלמה תנן אותו ואת בנו נוהג בטריפה

1.

Why does a Mishnah say that Oso v'Es Beno applies to Terefah?

ואפילו ר"ש לא פטר בטריפה אלא משום דשחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה

2.

Even R. Shimon exempts for Terefah only because [he holds that] an improper Shechitah (it does not permit the meat) is not considered Shechitah;

אבל ממשמעות שה לא פטר לא באותו ואת בנו ולא בתשלומי ד' וה'

i.

He does not exempt from the connotation of Seh, not for Oso v'Es Beno and not for payment of four or five [for Shechitah or sale of a stolen animal]!

וכן רבי יוחנן אמאי מחייב בד' וה' מוכר את הטריפה

3.

Question #3A: Also, why does R. Yochanan obligate payment of four or five for sale of a stolen Terefah?

ועוד רבי אלעזר דמתיר בכלאים לפדות ומוקי בנין אב דרבא לטמא שנולד מן הטהור מנא ליה דאין פודין בשחוטה וטריפה

(h)

Question #4: R. Elazar permits redeeming [Peter Chamor] with Kil'ayim, and he establishes Rava's Binyan Av for a Tamei born to a Tahor. What is his source to forbid redeeming with a slaughtered or Terefah Seh?

ועוד כי פריך במרובה לרבי אלעזר בנין אב דרבא ל"ל לימא דאיצטריך למעוטי שחוטה וטריפה

(i)

Question #5: In Bava Kama, we ask what R. Elazar learns from Rava's Binyan Av. We should say that he needs to exclude Shechutah and Terefah!

וליכא למימר דהני בלא בנין אב נפקא ממשמעותא דשה

1.

Suggestion: We exclude these without the Binyan Av, from the connotation of Seh.

דהני לאו שה נינהו דהאמר בשמעתא דפר שחוט נמי מיקרי פר

2.

Rejection: Also these are called Seh. In our Sugya, we say that a slaughtered Par is called a Par!

וי"ל דבנין אב דרבא וגזירה שוה לאו חדא מלתא היא

(j)

Answer: Rava's Binyan Av and the Gezeirah Shavah are not the same;

אלא דתרוייהו נפקי מפסח דכתיב שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו

1.

Just, both of them are learned from Pesach, regarding which it says "Seh Tamim Zachar Ben Shanah Yihyeh Lachem Min ha'Kevasim u'Min ha'Izim Tikachu"!

והשתא בנין אב דרבא נפיק מיתורא דמן הכבשים ומן העזים דמשמע עד שיהא אביו כבש ואמו כבשה

2.

Rava's Binyan Av is from the extra words Min ha'Kevasim u'Min ha'Izim, which connote that the father and mother are both sheep [or both goats];

דמגזירה שוה לא הוה מסתבר למעוטי כלאים דהוה שרינן לה כרבי אלעזר אי לאו משום בנין אב מפני שהוא שה

3.

It is unreasonable to exclude Kil'ayim from the Gezeirah Shavah. We would permit it like R. Elazar, if not for the Binyan Av, for it is a Seh;

והוה מרבינן ליה מתפדה תפדה ריבה

4.

We would include it from the inclusion "Tifdeh Tifdeh."

ואף על גב דטריפה ושחוטה מיקרו שה ולא מרבינן להו

5.

Implied question: Terefah and Shechutah are called Seh, but we do not include them!

כלאים מסתבר להו לרבויי

6.

Answer: It is more reasonable to include Kil'ayim.

אבל מבנין אב דמן הכבשים ממעיט שפיר דלגופיה דפסח לא איצטריך דמשאר קדשים נפקא דממעטינן בהו כלאים משור או כשב או עז

i.

However, from the Binyan Av "Min ha'Kevasim" we properly exclude it. It is not needed to teach about Pesach itself, for it is in the category of Kodshim, for which we exclude Kil'ayim from "Shor Oh Chesev Oh Ez";

ואף על גב דהאי קרא דמן הכבשים במצרים נאמר ועדיין לא נאמרו קדשים

7.

Implied question: The verse Min ha'Kevasim was said in Mitzrayim, and Kodshim were not yet taught!

מ"מ בתר דנכתבו קדשים לא איצטריך למיכתב להאי קרא

8.

Answer: In any case, after Kodshim were written, the verse was not needed.

אלא זה בנה אב שכתב שה וכתב אצלו מן הכבשים כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא הכלאים

i.

Rather, it is a Binyan Av. It says Seh, and it says Min ha'Kevasim. Whenever it says Seh, it always excludes Kil'ayim.

ואם תאמר תמים דכתיב בהאי קרא למה לי תיתי משאר קדשים

(k)

Question: Why does it say Tamim in the verse? I can learn this from other Kodshim!

נראה לי דאיצטריך לכדדרשינן בפרק שני דזבחים (דף כה:)

(l)

Answer: We need this, like we expound in Zevachim (25b);

הצורם אוזן הפר ואחר כך קיבל דמו פסול שנאמר ולקח מדם הפר הפר שהיה כבר

1.

Citation: If one nicked the ear of a Korban and then did Kabalah, it is Pasul, due to "v'Lakach... mi'Dam ha'Par" - the bull that was (it must be intact).

אין לי אלא קדשי קדשים קדשים קלים מניין

2.

Citation (cont.) Question: The verse discusses Kodshei Kodoshim. What is the source for Kodshim Kalim?

דכתיב זכר תמים בן שנה יהיה לכם שיהו כל הוייותיו תם ובן שנה

3.

Citation (cont.) Answer: "Samim Zachar Ben Shanah Yihyeh Lachem" - all its existence (up to and including Zerikah) must be Tam (unblemished) and (at most) one year old.

ואף על גב דפריך עלה מכל הזבחים שנשתייר בהם כזית חלב זורק הדם אלמא לא בעינן שלם בשעת זריקה

(m)

Implied question - Citation (cont.) Question: "All Zevachim from which a k'Zayis of Chelev remains, we throw the blood" implies that it need not be whole at the time of Zerikah!

ומשני תרגמא אבן שנה

1.

Citation (cont.) Answer: [The above Drashah, "Samim Zachar..."] teaches only that it must be Ben Shanah [at the time of Zerikah]. (I.e. there is no source to disqualify a Mum before Kabalah!)

נהי דכל הויותיו לא בעינן שיהא תם קבלה מיהו גמר מיניה דילמד סתום מן המפורש

(n)

Answer: Granted, all its existence (through Zerikah) need not be Tam, but Kabalah must be. We learn what is unspecified from what is explicit;

כיון דגלי לן בפר דבעינן שיהא תם בשעת קבלה

1.

The Torah revealed that the Par must be Tam at the time of Kabalah.

והשתא ניחא לרבי אלעזר אף על גב דשרי בכלאים ולא מוקי בנין אב לפטר חמור אסר באחריני מגזירה שוה

(o)

Support #1 (for answer (j), that Rava's Binyan Av and the Gezeirah Shavah are not the same): This is good for R. Elazar. Even though he permits Kil'ayim, and does not apply the Binyan Av to Peter Chamor, he forbids the others through a Gezeirah Shavah.

והא דקאמר התם נאמר כאן שה ונאמר להלן שה מה להלן פרט לכל השמות הללו

(p)

Implied question: We say there 'it says here [regarding Peter Chamor] "Seh" and it says below [regarding Pesach] "Seh". Just like below, we exclude all of these names...' (One of them is Kil'ayim!)

לאו דווקא דכלאים לא מגזירה שוה נפקא אלא מבנין אב

(q)

Answer: "All of them" is not precise. We do not exclude Kil'ayim due to the Gezeirah Shavah, rather, due to the Binyan Av;

אלא ניחא ליה לכלול כולם יחד

1.

He merely wanted to include all of them together (i.e. teach that all are excluded).

דהא עגל וחיה נמי לא נפקי מגזירה שוה אלא ממשמעות דשה

2.

Support: We do not exclude a calf and a Chayah due to the Gezeirah Shavah, rather, from the meaning of "Seh".

וניחא נמי הא דאותו ואת בנו נוהג בטריפה וכן תשלומי ד' וה' דבנין אב לא הוי אלא מכלאים

(r)

Support #2 (for answer (j)): This explains why Oso v'Es Beno applies to a Terefah, and also payment of four or five. The Binyan Av is only regarding Kil'ayim.

וא"ת מכל מקום ליתי בגזירה שוה דשה שה כדילפינן פדיון פטר חמור

1.

Question: In any case, we should learn [to exclude Terefah] from the Gezeirah Shavah Seh-Seh, like we learn Pidyon Peter Chamor!

יש לומר דשה דידהו לא מופנה לגזירה שוה

2.

Answer: The word Seh regarding them (Oso v'Es Beno, and four or five) is not extra for the Gezeirah Shavah.

ותימה דקא דייק במרובה בנין אב דרבא למה לי אי לקדשים בהדיא כתב בהו

(s)

Question - Citation (Bava Kama 78a) Question: Why do we need Rava's Binyan Av? If it is [to forbid Kil'ayim] for Kodshim, the Torah explicitly wrote [to forbid this]!

ומשמע דאי לא הוה כתב בהו בהדיא אלא ילפינן בנין אב דרבא הוה ניחא ליה

1.

Inference: Had it (the Pesul of Kil'ayim) not been written regarding Kodshim, rather, we learned from the Binyan Av, this would be fine.

ואמאי הא אי לא כתב בקדשים אז לא היה מיותר מן הכבשים ומן העזים דהוה צריך למעוטי כלאים בגופיה

2.

Summation of Tosfos' question: Why would this be fine? If they were not written regarding Kodshim, Min ha'Kevasim u'Min ha'Izim would not be extra. We would need it to exclude Kil'ayim for [Korban Pesach] itself!

ואומר ר' יצחק דדרך הגמרא להקשות כן לפי מה שלא פירש רבא בבנין אב שלו

(t)

Answer (R. Yitzchak): The Gemara is wont to ask like this, based on what Rava did not explain his Binyan Av.

וה"ק אי לקדשים ותימה דמן הכבשים ומן העזים מיותר בלא מילף מקדשים אלא מקרא אחריני

1.

It asks as follows. If it (the Binyan Av) is for Kodshim, and we will say that "Min ha'Kevasim u'Min ha'Izim" is extra, [for we know that Kil'ayim is Pasul for Pesach] without learning from Kodshim, rather, from another verse...

אפילו אי אמרינן הכי לא ניחא דהא בהדיא כתב בהו

i.

Even if you will say so, there is a problem, for it (Kil'ayim) is explicitly forbidden [regarding Kodshim. We learn from "Shor Oh Kesev."]

וכי האי גוונא איכא בכתובות בפרק נערה (כתובות דף מו:) ובריש מסכת קידושין (דף ג:)

(u)

Support: We find like this in Kesuvos (46b) and Kidushin (3b);

גבי כסף קידושיה מנלן דאבוה הוה אי מבושת ופגם

1.

Citation - Question: What is the source that the father receives money given to be Mekadesh his daughter? If you will learn from Boshes and Pegam (money paid for rape or enticement of a virgin Na'arah)...

ואף על גב דבושת ופגם גופייהו לא קי"ל בכתובות בפרק אלו נערות (כתובות דף מ: ושם) דאבוה הוו אלא מקדושין דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין

2.

Implied question: We learn that the father receives Boshes and Pegam (Kesuvos 40b) only from [the fact that he receives] Kidushin money, and if he wanted he could marry her off to a repulsive man or leper! (How can we suggest learning Kidushin from Boshes and Pegam?)

אלא לרווחא קאמר גמרא אפילו את"ל דבושת ופגם מקרא אחרינא נפקא לא מצי למילף כסף קידושיה מהתם דמה להנך שכן אבוה שייך בגווייהו

3.

Answer: Rather, the Gemara asked l'Ravcha (more than was necessary). Even if you will say that we learn that the father receives Boshes and Pegam from another verse, we cannot learn that he receives Kidushin money from there, for Boshes and Pegam are different, for they pertain to him (he is embarrassed by the episode).

מיהו יש פירושים הרבה לשם ואין להאריך כאן בזה

(v)

Retraction of support: However, there are many explanations there (e.g. Tosfos Kidushin 3b DH v'Chidush explains that the question was not l'Ravcha.) It is not proper to elaborate here.

ולא ידענא מאי קשה מההיא דמרובה דאפילו אי לא מייתר מן הכבשים אלא משום דגמרינן מקדשים ניחא הא דקאמר

(w)

Question: What was difficult (Tosfos' question (s) above)\\B from Bava Kama? Even if Min ha'Kevasim were extra only because we learn from Kodshim, the Gemara's question was proper!

אי לקדשים אי לא הוה כתב בהדיא בהו הוה אמרינן נהי דאיצטריך מן הכבשים לגופיה קדשים גמרינן שפיר מהכא

1.

If [the Binyan Av disqualifies Kil'ayim] for Kodshim, had this not been written explicitly regarding Kodshim, we would have said that granted, we need Min ha'Kevasim for [Korban Pesach] itself, we would properly learn Kodshim from it (even without the Binyan Av);

דקדשים מקדשים גמרינן בהיקשא דוזאת התורה לעולה וגו'

2.

We learn [all] Kodshim from [any particular] Korban from the Hekesh "Zos ha'Torah la'Olah..."! (This question is not answered.)

i.

Note: The verse Tosfos cites discusses only Kodshei Kodoshim. Perhaps "v'Gomer" refers also to the next verse, which teaches about Bechor, Ma'aser and Pesach.

וא"ת מאי קמיבעיא ליה בפ"ק דבכורות (דף יב.) לרבנן דאסרי בכלאים מהו לפדות בנדמה

(x)

Question: What was the question in Bechoros 12a "according to Rabanan who forbid Kil'ayim, may one redeem with Nidmeh (a child that does not resemble its mother)"?

והא כלאים לא ממעטינן מגזירה שוה אלא מבנין אב ואם כן נדמה מהיכא תיתי

1.

We exclude Kil'ayim not from the Gezeirah Shavah, rather, from the Binyan Av. If so, what is the source to exclude Nidmeh?

וי"ל כיון דכלאים הוה מיסתבר לרבויי מתפדה תפדה ואתא בנין אב למעוטי מהשתא נמעט נמי נדמה מגזירה שוה ונימא דג"ש דווקא ולא נרבייה מתפדה תפדה.

(y)

Answer: Since it would have been reasonable to include Kil'ayim from Pado Sifdeh, and the Binyan Av comes to exclude it, now we should exclude Nidmeh from the Gezeirah Shavah, and say that the Gezeirah Shavah is absolute, and not include Nidmeh from Pado Sifdeh.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF