1)

TOSFOS DH mi'Terumas Ma'aser Yalfinan Lah

תוספות ד"ה מתרומת מעשר ילפינן לה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Avin considered only these two possibilities.)

- תימה לי אמאי לא מספקא ליה נמי אי מתרומה גדולה ילפינן לה

(a)

Question: Why wasn't he in doubt also whether we learn from Terumah Gedolah?

ויש לומר משום דבתרומת הדשן כתיב והרים ובתרומת מעשר נמי כתיב והרמותם ובתרומת מדין נמי כתיב והרמות מכס

(b)

Answer #1: Regarding Terumas ha'Deshen, it says "v'Herim", like it says regarding Terumas Ma'aser "v'Haremosem" and regarding Terumas Midyan "v'Haremosa Meches";

אבל בתרומה גדולה לא כתיב במצות צוויה לשון הרמה אלא כתיב ראשית דגנך וגו' עד תתן לו

1.

There is no expression of Haramah in the command to give Terumah Gedolah. It says only "Reishis Deganecha... Titen Lo."

והא דכתיב (במדבר טו) כתרומת גורן כן תרימו אותה

(c)

Implied question: It says "ki'Terumas Goren Ken Tarimu Osah" [regarding Terumah Gedolah]!

תרימו דכתיב בחלה כתיב

(d)

Answer: "Tarimu" refers to Chalah.

וא"ת ואמאי לא מבעיא ליה אי ילפינן מחלה

(e)

Question: Why didn't he ask if we learn from Chalah?

יש לומר דוהרים מהרמותם או מוהרמות ילפינן אבל והרים מתרימו לא ילפינן דלא דמו כולי האי להדדי

(f)

Answer #1: We learn "v'Herim" from "v'Haremosem" or "v'Haremosa", but not from "Tarimu", for they are not so similar.

אי נמי יש לומר דילפינן תרומה קמייתא מתרומה קמייתא

(g)

Answer #2: We learn initial Terumah from initial Terumah;

דנהי דתרומת מעשר יש תרומה גדולה קודם לה

1.

Implied question: [Terumas Ma'aser is not initial Terumah.] Terumah Gedolah precedes it!

מ"מ בלוים דמשתעי קרא זו היא תרומה קמייתא דחייבינהו קרא

2.

Answer: The verse discusses Leviyim. Terumas Ma'aser is the first Terumah that the Torah obligates them.

לאפוקי חלה שיש תרומה גדולה קודמת

3.

Summation of Answer #2: Chalah is not initial Terumah. Terumah Gedolah precedes it.

אי נמי יש לומר כיון דתרומה גדולה וחלה אין להם שיעור מפורש ילמד סתום מן המפורש דהיינו מתרומת מעשר או מתרומת מדין

(h)

Answer #2 (to Question (a), and Answer #3 to Question (e)): Since there is no explicit Shi'ur [in the Torah] for Terumah Gedolah and Chalah, we learn what is not specified (Terumas ha'Deshen) from what is explicit, i.e. Terumas Ma'aser or Terumas Midyan.

ואין להקשות תרומה גדולה וחלה גופייהו אמאי לא גמרינן בהאי גזירה שוה דיהא להם שיעור

(i)

Implied question: Why don't we learn Terumah Gedolah and Chalah themselves through this Gezeirah Shavah, and say that they have a Shi'ur?

דיש לומר כיון דכתיב בהו ראשית דגנך ואפילו דגן אחד וכן בחלה נמי כתיב ראשית עריסותיכם

(j)

Answer: Since it says regarding [Terumah Gedolah] "Reishis Deganecha", even one [kernel of] wheat [suffices]. Similarly regarding Chalah, it says Reishis Arisoseichem."

ומה שפירש רש"י מתרומת מדין אחד מחמש מאות

(k)

Rashi's opinion: From Terumas Midyan we would learn one part in 500 (the amount that the soldiers gave from their half of the spoils).

אע"ג דהוה נמי התם אחד מחמשים

(l)

Implied question: Perhaps we should learn one part in 50 (the amount that Bnei Yisrael gave from their half)!

נראה לו מחמש מאות ילפינן משום דכתיב אצל והרימות (גירסה בגליון)

(m)

Answer: We would learn one part in 500, since this is written regarding v'Haremosa.

ולי היה נראה יותר ללמד ממדין אחד מנ'

(n)

Tosfos' opinion: I would say that from Midyan we would learn one part in 50;

כדדרשינן בירושלמי בינונית אחד מחמשים דכתיב אחד אחוז מן החמשים כל שאתה אוחז ממקום אחר יהא כזה

1.

The Yerushalmi expounds that an average amount [for Terumah Gedolah] is one part in 50 from "Echad Achuz Min ha'Chamishim" - whenever you Ochez (take a percentage) from elsewhere, it should be like this.

ותימה לי מאי מספקא ליה אי גמרינן מתרומת מעשר או ממדין

(o)

Question: What was R. Avin's Safek, whether we learn from Terumas Ma'aser or Midyan?

פשיטא דיותר סברא הוא ללמוד מתרומת מעשר דורות מדורות מללמוד ממדין דורות משעה

1.

Surely it is more reasonable to learn [Terumas ha'Deshen] from Terumas Ma'aser, for this is [something that applies to all] generations from generations, and not from Midyan, which is generations from a one-time event!

ולפי מה שפירש דמאחד אחוז מן החמשים גמרינן ניחא דמשמע כל שאתה אוחז ממקום אחר יהא כזה

(p)

Answer #1: Based on what [the Yerushalmi] explained, that we learn from "Echad Achuz Min ha'Chamishim", this is fine. Whatever you take from elsewhere is like this.

ואפילו לפרש"י ז"ל דוהרים שהוא מלשון יחיד מוהרמות שגם הוא לשון יחיד גמרינן אבל מוהרמותם שמא לא ניחא ליה למילף

(q)

Answer #2: Even according to Rashi, we learn v'Herim, which is singular, from v'Haremosa, which also is singular, but he is reluctant to learn from v'Haremosem.

אי נמי תרומת הדשן שהיא מצות עבודת ציבור מתרומת מדין דשייכא בכל ישראל גמרינן אבל תרומת מעשר בלוים נאמרה

(r)

Answer #3: We learn from Terumas ha'Deshen, which is a Mitzvah of Avodah of the Tzibur, from Terumas Midyan, which applied to all of Yisrael, but not from Terumas Ma'aser, which applies only to Leviyim.

אבל תימה לי מאי שנא דלא נסתפק אי מוהרים ממנו בקומצו גמרינן

(s)

Question: Why wasn't [R. Avin] in doubt whether we learn from v'Herim Mimenu b'Kumtzo?

דדמיא ליה טפי מכולהו דבאידי ואידי כתיב והרים

1.

This is more similar to Terumas ha'Deshen than all of the others! In both of these it says v'Herim.

וי"ל משום דלא מצינו למיגמר לגמרי כי התם שיתרום תרומת הדשן בקומצו פן יכוה כמו שפרש"י להכי לא הוה ס"ד למילף מיניה

(t)

Answer: We cannot learn totally from there, that he will separate Terumas ha'Deshen with his hand, lest he get scalded, like Rashi explained here. Therefore, he did not think to learn from there.

ואפילו הכי פשיט דגמרינן מיניה כיון דדמי ליה דבאידי ואידי והרים כתיב.

(u)

Even so, we conclude that we learn from there, since it is more similar. In both of them it says v'Herim.

2)

TOSFOS DH v'Levi Rabi Rachmana l'Chol Devar ha'Mizbe'ach

תוספות ד"ה ולוי רבי רחמנא לכל דבר המזבח

(SUMMARY: Tosfos explains why Levi includes Avodas Siluk.)

הכא לא הוה מצי למיפרך ומה ראית לרבות עבודת סילוק ולמעוטי עבודה שאינה תמה

(a)

Implied question: Why didn't we ask "why do you include Avodas Siluk and exclude Avodah that is not final?" (Perhaps we should include non-final Avodah, and exclude Avodas Siluk!)

דיש לומר דעבודת סילוק דבר המזבח היא אבל עבודה שאין תמה אינה במזבח

(b)

Answer: Avodas Siluk pertains to the Mizbe'ach. Non-final Avodah is not of the Mizbe'ach.

אבל קשה לי אם כן ליחייב אסידור מערכה נמי דהא עבודת מזבח נמי היא ומה ראית למעט אותה ולרבות עבודת סילוק

(c)

Question: If so, one should be liable for arranging the Ma'arachah. It is Avodas Mizbe'ach. Why do we exclude it, and include Avodas Siluk?

אלא יש לומר תרומת הדשן עדיפא שקודמת לכל.

(d)

Answer: Terumas ha'Deshen is better [to learn], for it is before all [other Avodos].

3)

TOSFOS DH Le'asuyei Sheva Haza'os she'Bifnim veshebi'Metzora

תוספות ד"ה לאתויי שבע הזאות שבפנים ושבמצורע

(SUMMARY: Tosfos explains why libations of wine and water are counted separately.)

תימה הוא דקא חשיב ארבע עבודות שזר חייב עליהם וקא חשיב ניסוך היין וניסוך המים בתרתי ולא חשיב הזאת דם והזאות דשמן לפנים נמי בתרתי

(a)

Question: He lists four Avodos for which a Zar is liable, and counts Nisuch ha'Yayin and Nisuch ha'Mayim separately, but he does not count Haza'os of blood and Haza'os of oil separately!

וי"ל דניסוך המים והיין חשיבי ומשכחת להו שהן באין בגלל עצמן להכי חשבינהו באנפי נפשייהו

(b)

Answer: Nisuch of water and of wine are important, and we find that they come for their own sake, therefore they are counted separately;

אבל הזאות דשמן באות בגלל זבח שיש עמהן מיני דמים ולהכי הוה בכלל זריקה.

1.

Haza'os of oil come due to an animal Korban, with has [Haza'os of] blood, therefore it is included in Zerikah.

4)

TOSFOS DH Ein bi'Chlal Ela Mah shebi'Frat

תוספות ד"ה אין בכלל אלא מה שבפרט

(SUMMARY: Tosfos explains why we would not expound a Klal u'Frat u'Chlal.)

תימה לי א"כ לכל דבר המזבח למה לי כדקאמר דבר לכל דבר

(a)

Question: If so (we learn only the Prat), why did the Torah write "l'Chol Devar ha'Mizbe'ach"? We said that [instead of] Devar [the Torah wrote] l'Chol Devar [to include]!

[ואפילו אם תמצא לומר דלכל מרבה הזאות שבפנים ושבמצורע

1.

Suggestion: L'Chol includes Haza'os inside [the Heichal] and of a Metzora.

מ"מ קשיא כיון דלכל משמע כללא] אדרבה לפרוך לאידך גיסא דהוה לן למימר דלכל דבר המזבח הוה להו שני כללות הסמוכין זה לזה

2.

Question: It is still difficult, for l'Chol connotes a Klal. We should ask oppositely, that "l'Chol" [and] "Devar ha'Mizbe'ach" are two adjacent Klalim;

והטל פרט ביניהם ועבדתם עבודת מתנה ודונם בכלל ופרט וכלל

i.

[In such a case, we insert the Prat, v'Avadtem Avodas Matanah, between the Klalim, and judge them like a Klal u'Frat u'Chlal!

ולכל חשיב כלל כמו בכל כדדרשינן בכל אשר תשאלך נפשך כלל

3.

Ul'Chol is considered a Klal, just like b'Chol, like we expound "b'Chol Asher Tish'alcha Nafshecha" to be a Klal;

והכי אמרינן בפ' שור שנגח את הפרה (ב"ק דף נד:) ובר"פ מרובה (שם דף סד.) בכל כללא

4.

We say so in Bava Kama (54b, 64a) that b'Chol is a Klal.

וא"כ נרבי מכעין הפרט אפילו דבר שאין עבודה תמה ואפילו עבודת סילוק

i.

Therefore, we should include what resembles the Prat, even what is not final Avodah, and even Avodas Siluk.

ואע"ג דלא דמי כללא בתרא לכללא קמא

5.

Suggestion: Perhaps we do not do so because the latter Klal is unlike the first Klal.

הא דיינינן באלו טריפות (חולין דף סז.) כי האי גוונא

6.

Rejection: We judge [like a Klal u'Frat u'Chlal] in such a case in Chulin (67a)!

ונראה דשמא בכל ולכל לחודיה לא חשיב כללא אלא כשיש שום תיבה מפורשת מאותו ענין אצלו

7.

Answer (to Question (2)): B'Chol and l'Chol by themselves are not considered Klalim, only when they are with an explicit word from the matter;

כמו התם דכתיב בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר וכן בדברות דכתיב וכל בהמתך

i.

We find so regarding "b'Chol Asher Te'aveh Nafshecha ba'Bakar uva'Tzon uva'Yayin uva'Shechar", and in [Aseres] ha'Dibros it says "v'Chol Behemtecha."

וההיא דפרק שלשה מינין (נזיר דף לה.) חמור או שור או שה פרט וכל כלל בהמה חזר ופרט

(b)

Implied question: In Nazir (35a), we say that "Chamor Oh Shor Oh Seh" are Peratim, v'Chol is a Klal, and Behemah is another Prat! (V'Chol by itself is considered a Klal. The Maharsha points out that in our text there, the Klal is v'Chol Behemah, so there is no question at all.)

י"ל ההיא ר"א היא

(c)

Answer #1: R. Eliezer taught that Drashah [in Nazir. Only he considers Kol to be a Klal even by itself.]

אי נמי שאני התם דכתיב ברישא חמור או שור והדר וכל אבל הכא דכתיב ברישא דענינא לכל הוה ליה כלל שאינו מלא ואין דנין אותו בכלל ופרט

(d)

Answer #2: There is different, for first it says "Chamor Oh Shor Oh Seh", and then v'Chol. Here, v'Chol is at the beginning, so it is not a full Klal, and we do not judge it [like another Klal] in the methodology of Klal u'Ferat.

וכי האי גוונא אמרינן בריש פ"ק דזבחים (דף ד:) אימא יעשה כלל זבח פרט

(e)

Support - Citation (Zevachim 4b): We should say that "Ya'aseh" is a Klal, and Zevach is a Prat"!

ומשני אי הוה כתיב יעשה שלמים זבח כדקאמרת השתא דכתיב יעשה זבח שלמים הוה ליה כלל שאין מלא וכו'.

1.

Citation (cont.): Had it written 'Ya'aseh Shelamim Zevach', we would say so. However, it says "Ya'aseh Zevach Shelamim", so this is a Klal that is not full...

24b----------------------------------------24b

5)

TOSFOS DH Ela me'Atah Zar she'Sider Es ha'Ma'arachah Lichayev

תוספות ד"ה אלא מעתה זר שסידר את המערכה ליחייב

(SUMMARY: Tosfos explains how the question relates to what was said above.)

לא ידענא למאן פריך ומאי אי אמרת בשלמא יש כאן

(a)

Questions: Whom does the Gemara challenge, and why was it understood if we would not say so?

ונראה לי דפריך אהא דקאמר לעיל דאזריקה מיחייב אע"ג דאיכא בתרה הקטרה ומכל מקום מחייבת עלה כיון דבדם מיהת עבודה תמה היא

(b)

Answer: It seems that we challenge what was said above that he is liable for Zerikah, even though there is Haktarah afterwards. In any case he is liable, since it is final Avodah of the blood;

א"כ אסידור מערכה ליחייב דליכא בתרה בסידור עצי מערכה מידי

1.

If so, one should be liable for arranging the Ma'arachah, for he does not do anything afterwards with wood of the Ma'arachah!

ומשני איכא סידור שני גזירין

2.

The Gemara answered that [afterwards] he arranges two logs.

וכן יש לפרש כל הסוגיא והא דפריך לעיל גבי זר שסידר את השלחן ליחייב יש לפרש כן וקל להבין

(c)

We can explain the entire Sugya like this, including above, when we suggested that a Zar who arranged the Shulchan should be liable. This is easy to understand.

ומשני איכא בזיכין והני חשיבי כולהו כחד

(d)

The Gemara answered that there are spoons [of Levonah], and these are all considered like one Avodah. (Therefore, arranging the Shulchan is not final Avodah.)

ולא דמו לזריקה והקטרה דהקטרה לא מעכבא.

1.

This is unlike Zerikah and Haktarah, for Haktarah is not Me'akev.

6)

TOSFOS DH veha'Mazeh b'Chatas ha'Of

תוספות ד"ה והמזה בחטאת העוף

(SUMMARY: Tosfos explains why Chatas ha'Of was taught by itself.)

- משום דלא דמיא לאחרים שאין לו קבלה בכלי אלא אוחז בראש ובגוף ומזה

(a)

Explanation: This is because it is unlike other [Haza'os], for it has no Kabalah [of blood] in a Kli. Rather, he holds the head and body and sprinkles.

ועוד שאין למזבח אלא דמה להכי נקטה באפי נפשה.

(b)

Also, the Mizbe'ach receives only its blood. Therefore, it was taught by itself.

7)

TOSFOS DH veha'Maktir b'Olas ha'Of

תוספות ד"ה והמקטיר בעולת העוף

(SUMMARY: Tosfos explains why the Beraisa mentions only Haktaras Olas ha'Of, but not Mitzuy.)

- תימה לי אמאי לא קאמר נמי והממצה בעולת העוף

(a)

Question #1: Why don't we say also one who squeezes blood of Olas ha'Of [against the wall of the Mizbe'ach]?

ועוד קשיא לי ליתני המקטיר בכל הקדשים

(b)

Question #2: Why don't we teach Haktarah regarding all Kodshim?

ובתוספתא דזבחים עיינתי וקתני סתמא והמקטיר וקתני בה נמי והממצה בעוף

1.

I looked in the Tosefta in Zevachim, and there it says Stam "ha'Maktir", and it teaches also squeezing [Olas] ha'Of.

ותוספתא שלי מוטעת היא וצ"ע בתוספתא אחרת

2.

My Tosefta is errant. This requires investigation [to see if it is] in another Tosefta.

ולפי הספרים שלי נראה לי דהכי פירושו והמקטיר בעולת העוף ואף המקטיר אף בעולת העוף

(c)

Based on my version of the Tosefta, it seems that "ha'Maktir b'Olas ha'Of" means even one who is Maktir even Olas ha'Of;

ומשום דבחטאת העוף לא מיחייב אלא בהזאת דמה דלית בה הקטרה מה שאין כן בכל הקדשים קאמר דבעולת העוף חייב אף המקטיר

1.

Since for Chatas ha'Of, one is liable only for Haza'ah of the blood, since there is no Haktarah, unlike all Kodshim, we said that for Olas ha'Of, one is liable even for Haktarah

דלא מיבעיא במיצוי דמה דאיתא נמי בחטאת העוף אלא אפילו בהקטרתה דליכא דכוותה בחטאת העוף

i.

One is liable not only for squeezing the blood, which [resembles Haza'as Dam,] which applies even to Chatas ha'Of. Rather, one is liable even for Haktarah, which has no analog in Chatas ha'Of.

ולא מיבעיא בהקטרה דשאר זבחים דשייך בכל הזבחים אלא אפילו בעוף דאיכא חטאת העוף דלית בה הקטרה אפילו הכי בעולת העוף חייב.

(d)

One is liable not only for Haktarah of other Kodshim, for Haktarah applies to all Kodshim. Rather, even for birds, which include Chatas ha'Of, in which there is no Haktarah, one is liable for Haktarah of Olas ha'Of.

8)

TOSFOS DH Zerikas Dam Bein Lifnim Bein Lifnai v'Lifnim veha'Mazeh b'Chatas ha'Of

תוספות ד"ה זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים והמזה בחטאת העוף

(SUMMARY: Tosfos explains how we count a total of four.)

- כחד חשיב להו ומקטיר בעולת העוף הרי תרי וניסוך היין והמים הרי ארבע.

(a)

Explanation: All of these are counted like one. Ha'Maktir b'Olas ha'Of is the second, and Nisuch ha'Yayin and Nisuch ha'Yayin make four in all.

9)

TOSFOS DH veha'Ma'aleh Al Gabei ha'Mizbe'ach Bein Davar Kosher v'Chulei

תוספות ד"ה והמעלה על גבי המזבח בין דבר כשר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains what is included in "everything that goes on the Mizbe'ach.")

- בכלל זה יש זריקה והזאות והקטרות וניסוך היין והמים שהרי כולן עולין על גבי המזבח.

(a)

Explanation: This includes Zerikah, Haza'os, Haktaros, Nisuch of wine and water, for all of them go on the Mizbe'ach.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF