1)

TOSFOS DH Tanan Hasam ha'Nachtomin Lo Chiyvu Osam Lehafrish Ela Terumas Ma'aser v'Chalah (cont.)

תוספות ד"ה תנן התם הנחתומין לא חייבו אותם להפריש אלא תרומת מעשר וחלה (המשך)

ובירוש' דמאי פ"ה פריך וחלה חייבת בדמאי בתמיה והתנן (פ"א) חלת עם הארץ והמדמע פטור מן הדמאי

(a)

Implied question: The Yerushalmi (Demai 5:1) asked "does Demai really apply to Chalah? A Mishnah (1:3) exempts Chalah of an Am ha'Aretz, and Meduma (a mixture of Terumah and Chulin. If we exempt when a Chaver kneaded for the Am ha'Aretz b'Taharah, we can say that the Mishnah exempts that case!)

והוה מצי לשנויי התם בחלה שהפרישה עם הארץ גופיה שתיקן לו גבל חבר בטהרה וכדמפרש עלה התם משום דאימת קדשים עליו

(b)

Possible answer: [Indeed,] we could have answered that there (the Mishnah) we discuss when the Am ha'Aretz himself separated, for a Chaver fixed (kneaded) for him b'Taharah, like we explain there, for an Am ha'Aretz fears Kodshim.

ואינו נותן לכהן דבר שאינו מתוקן והא דהכא מיירי בהפרישה חבר

1.

He would not give something to the Kohen that is not permitted. Here (Demai 5:1), we discuss when the Chaver himself separated [from a dough that he made from Demai];

אלא ר' אושעיא הוא דמפליג התם הכי אבל סוגיא דירושלמי דפ"ה כר' יוחנן דלא מפליג דפליג על רבי אושעיא ואמר היא הדא היא הדא

2.

However, R. Oshaya distinguishes like this there, but the Sugya in 5:1 is like R. Yochanan. He argues with R. Oshaya, and says that both of them are the same. (One is exempt whether an Am ha'Aretz or Chaver separated the Chalah.)

ומשני בשם ר' יוסי בר' חנינא ב"ש היא ותני כן ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש חלה ב"ש מחייבין ב"ה פוטרים

(c)

Citation (Yerushalmi, in the name of R. Yosi b'Ribi Chanina) Answer #1: It (the Mishnah) is like Beis Shamai. Also R. Shimon ben Yehudah says in the name of R. Shimon that Beis Shamai obligate [tithing] Chalah [of Demai], and Beis Hillel exempt.

ופריך כלום אמר ב"ש אלא דבר שהוא לזריעה אילו הלוקח לזרע לבהמה קמח לעורות שמן לנר שמא אינו פטור פי' כל הני דתנן להו התם לפטורא בדמאי בפ"ק [משנה ג]

(d)

Citation (cont.) Objection: Will you say that Beis Shamai obligate tithing Demai bought for seeding, animals, flour for [tanning] leather or oil for a Ner, i.e. all the leniencies of Demai in Mishnah 1:3!? (They discussed remnants of Menachos. They did not explicitly obligate Chalas Am ha'Aretz.)

ולהכי קשה ליה כלום אמרו ב"ש לחייב להפריש דמאי בחלה אא"כ יחמירו נמי בכל הני להפריש דמאי ומדנקט מתניתין רק חלה ולא נקט כל הני לחיובא ש"מ לאו ב"ש היא

1.

If you say that they do, you should say that they argue about all the leniencies of Demai in Mishnah 1:3! Since our Mishnah obligates only Chalah, it is not Beis Shamai.

ומשני אלא במגבל עיסתו במי פירות

(e)

Citation (cont.) Answer #2: Rather, the case is, he kneaded with fruit juice.

פירוש הא דפטרה מתניתין בפ"ק בטורח לגבל במי פירות דלא הוכשרה כדי שלא תקבל טומאה וכיון דטרח כולי האי מסתמא תקוני נמי תקנה

1.

I.e. the Mishnah exempts one who toiled to knead with fruit juice, which was not Huchshar, in order that the dough will be Mekabel Tum'ah. Since he toiled so much, presumably he also tithed.

ופריך ולא כן א"ר יוסי בר חנינא דר' אלעזר איש ברתותא היא הא כרבנן לא

(f)

Citation (cont.) Objection: R. Yosi b'Ribi Chanina said that it is like R. Elazar Ish Bartusa. It is not like Rabanan.

פירש רבי אלעזר איש ברתותא הוא דפטר בדמאי היכא דגבלה במי פירות אבל רבנן פליגי עליה ואם כן לית לן לאוקמא מתניתין כיחידאה

1.

I.e. R. Elazar Ish Bartusa exempt Demai when it was kneaded with fruit juice, but Rabanan disagree. If so, we should not establish the Mishnah like an individual!

ומשני אלא כר' יוחנן כאן בעושה בטומאה כאן בעושה בטהרה מתניתין דפ"ק שטרח להביא גבל שעושה בטהרה דמסתמא ודאי תקין

(g)

Citation (cont.) Answer #3: Rather, we answer like R. Yochanan. It depends on whether it was done b'Tum'ah or b'Taharah. I.e. in Mishnah 1:3 he toiled to get a Chaver to do it b'Taharah, so presumably he fixed it.

והדר קאמר אלא כר' אלעזר

(h)

Citation (cont.) Answer #4: Rather, it is like R. Elazar.

פירוש אי נמי איכא לשנויי כר' אלעזר כאן וכאן בעושה בטהרה אלא במתארח אצלו

(i)

Explanation: I.e. alternatively, we can answer like R. Elazar. Both Mishnayos discuss b'Taharah. Here we discuss a guest [of the Am ha'Aretz];

אבל ברבים אינו נאמן עד שיקבל עליו ברבים וכה ברבים אנן קיימין

(j)

In public, he is not believed until he accepts [all stringencies of being a Chaver] in public. Here (5:1) we discuss in public.

כלומר מתניתין דפ"ק דמתארח אצלו דאקילו רבנן גביה וכדתניא פרק קמא דחלה בתוספתא

(k)

Explanation: In Mishnah 1:3, Rabanan are lenient for a guest. This is like a Tosefta in Chalah 1:8.

הלוקח מן הנחתום ומן האשה שעושה למכור בשוק צריך להפריש חלת דמאי מבעל הבית ומתארח אצלו אין צריך להפריש חלת דמאי

1.

Citation (Tosefta): One who buys from a baker, or from a woman who bakes to sell in the market, must separate Chalas Demai. A guest of a Ba'al ha'Bayis need not separate Chalas Demai.

אבל חלה של ודאי טבל צריך תיקון כדתניא בירושלמי

2.

Distinction: One must fix Chalah of Vadai Tevel, like the Yerushalmi says;

העושה עיסה מטבל בין שהקדים חלה לתרומה בין שהקדים תרומה לחלה מה שעשה עשוי וחלה לא תאכל עד שיוציא עליה תרומה ותרומה לא תאכל עד שיפריש חלה:

i.

Citation (Yerushalmi): If one makes a dough from Tevel, whether he separated Chalah before Terumah or vice-versa, what he did takes effect, and one may not eat the Chalah until separating Terumah, and one may not eat the Terumah until separating Chalah.

2)

TOSFOS DH Ma'aser Rishon v'Ma'aser Oni Nami Lo ha'Motzi mi'Chavero Alav ha'Re'ayah

תוספות ד"ה מעשר ראשון ומעשר עני נמי לא המוציא מחבירו עליו הראיה

(SUMMARY: Tosfos explains why Ma'aser Rishon and Ma'aser Sheni are unlike Terumas Ma'aser.)

ולאו דווקא נחתום אלא אפילו כל אדם נמי מפרישן והן שלו

(a)

Explanation: This is not only for a baker. Anyone separates them (Ma'aser Rishon and Ma'aser Oni), and they are his.

כדאמרינן בשילהי מסכת סוטה (דף מח.) עמד והתקין להם הלוקח פירות מעם הארץ מפריש מהן תרומת מעשר ונותנה לכהן

(b)

Support - Citation (Sotah 48a): (Yochanan Kohen Gadol) enacted that one who buys Peros from an Am ha'Aretz separates Terumas Ma'aser and gives it to a Kohen;

ומעשר שני עולה ואוכלו בירושלים ומעשר ראשון ומעשר עני המוציא מחבירו עליו הראיה

1.

Citation (cont.): He [separates and] brings up Ma'aser Sheni, and eats it in Yerushalayim. Ma'aser Rishon and Ma'aser Oni [he separates and keeps, for] ha'Motzi mi'Chavero Alav ha'Re'ayah.

והא דלא אמרינן נמי בתרומת מעשר מפרישה והיא שלו וימכרנה לכהנים ויטול דמיה

(c)

Implied question: Why don't we say also that Terumas Ma'aser is his, and [even though he may not eat it, for it is Safek Terumah,] he may sell it to Kohanim and keep the money?

י"ל כיון דדבר מועט הוא שאינו אלא חלק אחד מק' ועוד דמיה מועטין שהוא צריך למוכרה בזול שאין לה אוכלין מרובין תקינו רבנן שיתננה לכהנים

(d)

Answer: Since it is a small amount, i.e. one part in 100, and also it sells cheaply, since there are few people who may eat it, Rabanan enacted that he give it [for free] to Kohanim. (Also, if he will keep it until he finds a buyer, perhaps a Yisrael will come to eat it.)

3)

TOSFOS DH v'Lo Shimshu Bo Ela Yud Ches Kohanim

תוספות ד"ה: ולא שמשו בו אלא י"ח כהנים

(SUMMARY: Tosfos justifies our text, which says that there were 18 Kohanim Gedolim.)

ריב"א גריס שמנה כהנים כדכתיב בהדיא בדברי הימים (א ה) עזריה אשר כהן בבית אשר בנה שלמה אמריה אחיטוב צדוק שלום חלקיה עזריה שריה ויהוצדק והוא הלך בהגלות ה' את יהודה

(a)

Riva's text: Riva's text says eight Kohanim, like it says explicitly in Divrei ha'Yamim (1:5:36), "Azaryah Asher Kihen ba'Bayis Asher Banah Shlomo... Amaryah... Achituv... Tzadok... Shalom... Chilkiyah... Azaryah... Serayah... and Yehotzadak [and he, i.e. Yehotzadak] Halach b'Haglos Hash-m Es Yehudah."

אמנם בכל הספרים ובספרי (פרשת פנחס) ובירושלמי גרסינן י"ח כהנים

(b)

Question: All texts of the Gemara say 18, and the Sifri and Yerushalmi say 18 Kohanim!

ונ"ל לקיים גירסת הספרים וט' כהנים גדולים היו עד יהוצדק וכו' וסגני כהונה שמתקינין לכל אחד סגן תחתיו הרי י"ח

(c)

Answer: The text of the Seforim is correct. There were nine Kohanim until Yehotzadak, and one Segan (Kohan prepared to substitute for the Kohen Gadol, if necessary) for each Kohen Gadol, making 18 in all.

כדאשכחן בסוף מלכים דקא חשיב לכהן גדול וסגן שלו בהדי הדדי דכתיב ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש (ואת צפניהו כהן משנה - גירסה בגליון)

(d)

Support: At the end of Sefer Melachim, it counts the Kohen Gadol and his Segan together - "va'Yikach Rav Tabachim Es Serayah Kohen Rosh v'Es Tzefanyahu Kohen Mishneh."

וא"ת א"כ בבית שני ניחשוב נמי סגני כהונה א"כ הוה ליה למימר קרוב לשש מאות כהנים גדולים ששימשו בו

(e)

Question: If so, in Bayis Sheni we should count also the Seganim. If so, there were close to 600! (The Gemara says that there were 300.)

י"ל הא לא קשיא דבבית ראשון נקט שפיר י"ח הן וסגניהון לרווחא דמילתא

(f)

Answer #1: It is proper to say that there were 18 in Bayis Rishon, including the Seganim, l'Ravcha d'Milsa (to cover all possible cases);

דאפילו את"ל אי אפשר שלא יארע אונס לכ"ג ביוה"כ אחד מכל השנים הללו שהוא משמש בכהונה גדולה ונמצא סגן משמש תחתיו אעפ"כ לא הוו הללו אלא י"ח וכ"ש דאי אמרינן דלא אירע פסול לכ"ג דבצרי להן

1.

Even if you will say that a Pesul occurred one Yom Kipur regarding each Kohen Gadol, and the Segan served in place of him, there were only 18, and all the more so if we say that no Pesul occurred, there were even less;

אבל בבית שני כיון דכל אחד לא הוציא שנתו נקט ג' מאות לרווחא דמילתא

2.

However, in Bayis Sheni, since [almost] every one did not live the entire year, it says 300, l'Ravcha d'Milsa;

דאפילו את"ל דמסתמא לא שימש הסגן תחתיו כיון שלא היה כ"ג אלא יוה"כ אחד מילתא דלא שכיחא הוא שבו ביום אירעו אונס ושימש סגן תחתיו אפילו הכי לכל הפחות קרוב לג' מאות היו

i.

Even if you will say that presumably the Segan did not serve, since he was Kohen Gadol for only one Yom Kipur, it is unlikely that that very day Ones occurred and the Segan served in place of him. Even so, there were at least close to 300 Kohanim.

אי נמי נ"ל די"ח כהנים דקאמר היינו מפנחס ואילך שניתנה לו ולזרעו אחריו

(g)

Answer #2: We can say that the 18 Kohanim were from Pinchas and onwards. Kehunah was given to him and his descendants.

וכן משמע בספרי לכן אמור הנני נותן לו וגו' מלמד שעמדו ממנו בבנין ראשון י"ח כהנים נביאים ובבנין שני פ' כהנים וכו' ובנין ראשון קרי ממשכן ואילך עד גלות הארץ

(h)

Support (Sifri): "Lachen Emor Hineni Nosen Lo..." teaches that 18 Kohanim Nevi'im descended from Pinchas were in Binyan Rishon, and 80 in Binyan Sheni... Binyan Rishon is from the Mishkan and onwards, until the exile [after the first Churban].

וכן יש בירושלמי בראשונה שהיו משמשין הוא ובנו ובן בנו שימשו י"ח כהנים

(i)

Support (Yerushalmi): Initially, when he and his son and grandson served, 18 Kohanim served. (This connotes from the Mishkan until Bayis Sheni, when Kehunah Gedolah was not hereditary.)

והא דקאמר הכא בשמעתא זה מקדש ראשון שעמד ד' מאות ועשר ולא שימשו בו אלא י"ח

(j)

Implied question: It says here "Mikdash Rishon, which stood 410 years, and only 18 served in it"! (This excludes the 479 years of the Mishkan.)

משום דבעי למימר מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרים ושימשו בו קרוב לג' מאות נקט נמי מנין בית ראשון

(k)

Answer: Because we want to say [for contrast] "Mikdash Sheni, which stood 420 years, and close to 300 served in it", it gives also the count of the years of Bayis Rishon;

ומיהו אותם י"ח כהנים לא שימשו כולם בבית ראשון וה"פ ושימשו בו י"ח כלומר שימשו בו כהנים כל כך עד שהשלימו לחשבון י"ח עם אותם ששימשו מעיקרא

(l)

However, not all of the 18 Kohanim served in Bayis Rishon. It means that that 18 served in it, i.e. enough Kohanim served in it to complete the count of 18, including those who served beforehand [in the Mishkan].

וכן מצאתי בדברי הימים אלעזר פנחס אבישוע בקי עזי זרחיה מריות אמריה אחיטוב צדוק אחימעץ עזריה יוחנן עזריה אמריה אחיטוב צדוק שלום חלקיה עזריה שריה יהוצדק

(m)

Support: Divrei ha'Yamim mentions Elazar, Pinchas, Avishu'a, Buki, Uzi, Zerachyah, Merayos, Amaryah, Achituv; Tzadok, Shalom, Chilkiyah, Azaryah, Serayah, and Yehotzadak.

הרי מאבישוע בן פנחס עד שריה יש י"ח כהנים ולא שריה בכלל לפי ששריה גלה בגלות יכניה ולא קחשיב באותם י"ח כהנים אלא אותם ששימשו כל ימיהם

1.

From Avishu'a ben Pinchas until Serayah there are 18 Kohanim, not including Serayah, since he was exiled with Yechanyah. We count among the 18 Kohanim only those who served all their days.

אבל שריה שגלה בגלות יכניה כדאיתא בסוף מלכים ויהוצדק שגלה בגלות צדקיה לא קא חשיב

2.

We exclude Serayah, who was exiled with Yechanyah, like it says at the end of Melachim, and Yehotzadak, who was exiled with Tzidkiyahu.

והר"ר יעקב בש"ה אמר לנו בש"ר יקותיאל הלוי מורמיש"א דעזריה לא היה בימי שלמה אלא היינו עזריה שהיה בימי עוזיהו

(n)

Explanation: R. Yakov said to us in the name of R. Yekusiel ha'Levi of Varmisa that Azaryah was not in the days of Shlomo, rather, in the days of Uziyahu;

ולפי שמסר נפשו על עבודת בית המקדש כשבא עוזיהו לשרת וחירף אותו כדכתיב בדברי הימים (ב כו) לכך נקרא על שמו ויישר לפניו

1.

Because he was Moser his Nefesh for Avodas Beis ha'Mikdash, when Uziyahu came to serve and was enraged at him, like it says in Divrei ha'Yamim (2:26), it (Shlomo's Mikdash) was called on his name. (The verse says that [only] he served in it.) He was pleased with this Perush.

ושוב מצאתי כן בפי' דברי הימים שפירשו תלמידי רב סעדיה זצ"ל

(o)

Support: I later found so in the Perush of Divrei ha'Yamim of the Talmidim of Rav Sadya Gaon.

1.

Note: It is astounding that Tosfos does not mention that Rashi says so in his Perush on Divrei ha'Yamim (1:5:36)! Also Radak (there) brings this in the name of Chazal without mentioning Rashi. Perhaps this was later added to Rashi's Perush.

והא דבספרי איכא שבבית שני היו שמונים כהנים ובירושלמי איכא נמי הכי ואמרי לה פ"א ואמרי לה פ"ב ואמרי לה פ"ג ובשמעתא אמרי ג' מאות

(p)

Contradiction: The Sifri and that says that there were 80 Kohanim in Bayis Sheni, and the Yerushalmi says 80, 81, 82 or 83, and our Sugya says 300!

יש לומר התם לא קחשיב אלא כהנים שיצאו מפנחס:

(q)

The Sifri and Yerushalmi count only Kohanim who descended from Pinchas.

9b----------------------------------------9b

4)

TOSFOS DH R. Elazar d'Mara d'Ara d'Yisrael Havah Lo Havah Mishta'ei Reish Lakish Bahadei

תוספות ד"ה רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה לא הוה משתעי רשב"ל בהדיה

(SUMMARY: Tosfos explains in what sense Reish Lakish would not speak with R. Elazar.)

פי' לא היה מתחיל לדבר עמו אבל כשר"א היה מתחיל לדבר עם ריש לקיש היה משיב לו

(a)

Explanation: Reish Lakish would not begin to speak with R. Elazar, but if R. Elazar began to speak with Reish Lakish, he would answer;

כדאשכחן בפ"ק דזבחים (דף ה.) גבי רמי ר"ל על מעוהי ומקשי אם כשרים הן לירצו כו' שהשיב לו ר"א וגם הוא חזר והשיב לו.

1.

We find in Zevachim (5a) that Reish Lakish lied on his stomach and asked "if they are Kosher, they should atone..." R. Elazar answered this, and Reish Lakish replied to him.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF