יומא דף סז. א

לתנאים דלהלן, כמה סוכות היו, ומה המרחק בין ירושלים לצוק, וכמה בין כל סוכה לסוכה?

כמה סוכות היו מה המרחק בין ירושלים לצוק מה המרחק בין כל סוכה וסוכה
לר' מאיר עשרה סוכות שנים עשר מיל מיל אחד ובאחרונה שתי מילים [1]
לר' יהודה תשע סוכות [2] עשרה מיל מיל אחד גם באחרונה
לר' יוסי חמש סוכות עשרה מיל שני מיל [3]

יומא דף סז: א

מה לומדים מהא דכתיב "בַּמִּדְבָּר" ומהא דכתיב "גְּזֵרָה" [4]?

בַּמִּדְבָּר גְּזֵרָה

רב
ושמואל
חד אמר -
מותרין בהנאה
שאברי השעיר מותרים בהנאה - כמדבר ילפינן ג' פרטים בדין זה [5]
וחד אמר -
אסורין בהנאה
לרבות נוב וגבעון ושילה
ובית עולמים [6]
שאברי השעיר אסורים בהנאה - כגזירה (לשון חומר ואיסור)

מאימתי המשלח את השעיר למדבר מטמא בגדים?

מאמתי מטמא? ומנין?
לר' יהודה ולתנא דמתניתין משיצא מחוץ לחומת ירושלים דכתיב "המשלח" "והמשלח" [7]
לר' יוסי משיגיע לצוק דכתיב "לעזאזל יכבס" [8]
לר' שמעון משידחפנו בבת ראש מהצוק סבר דחיפתו וזריקתו היא שילוחו

-------------------------------------------------

[1] והיינו מירושלים לסוכה ראשונה מיל אחד, וכן עד העשירית עשר מיל, ועוד שני מיל שיש בין סוכה אחרונה לצוק.

[2] תוס' (ד"ה רבי) מביאים גירסא שהיו עשרה סוכות ולפ"ז האחרונה היתה בצוק ממש.

[3] ולפ"ז היתה האחרונה בצוק ממש.

[4] לשון הפסוק (ויקרא טז:כב) "וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת כָּל עֲוֹנֹתָם אֶל אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר".

[5] א) גזירה מלשון חתיכה, שיהיה הצוק חתוך בזקיפה ועמידה - ולא בשיפוע כל כך. ב) גזירה, שתגזור את השעיר לאברים אברים. ג) גזירה, שלא תאמר שמעשה תוהו הוא וללא תועלת, דגזירה היא מלפני ה' לעשות כן ואין לנו רשות להרהר בהן.

[6] דמזה שכתוב ג' פעמים בהאי פרשה "במדבר", חדא דכתיב "וְשִׁלַּח אֶת הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר", ואידך דכתיב (שם:י) "לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל הַמִּדְבָּרָה", ואידך דכתיב (שם:כא) "וְשִׁלַּח בְּיַד אִישׁ עִתִּי הַמִּדְבָּרָה".

[7] היינו בכל זמן שעוסק בשילוח, ומזה יש לי למעט היכא שרק יצא מחוץ לחומת העזרה והוא עדיין בתוך העיר שאינו מטמא, ומשום דצריך שיצא לצד המדבר - וזה רק כשיצא מן העיר. ומזה שהוסיף ו' לכתוב "והמשלח" - משמע איך שהתחיל לשלח מטמא בגדים, ומזה אני לומד שאינו מטמא רק כשיגיע לצוק - אלא קודם, והיינו משיצא מחוץ לחומת ירושלים.

[8] דהיינו קודם שיגיע לעזאזל - שהוא הצוק, ורק אח"כ מתחייב לכבס.

עוד חומר לימוד על הדף