YOMA 58 (28 Sivan) - Dedicated in memory of Hagaon Rav Yisroel Zev [ben Rav Avrohom Tzvi] Gustman zt"l, Rosh Yeshiva of Yeshivas Netzach Yisrael-Ramailes (Vilna, Brooklyn, Yerushalayim), author of Kuntresei Shi'urim, and renowned Dayan in pre/post-war Vilna, on the occasion of his Yahrzeit. Dedicated by his Talmidim, Harav Eliezer Stern of Brooklyn, New York, and Dr. Yehoshua Daniel of Efrat.

יומא דף נח. א

הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם, האם יש בזה חציצה [1]? [תוד"ה מין].

כשאחז את המזרק בכלי בשפת המזרק כשאחז את המזרק בכלי בתחתיתו
לתוס' פשיטא דלא הוי חציצה [2] איבעיא
לריצב"א איבעיא

הניח סיב בתוך דברים דלהלן, האם חייץ לפי מה שפשט רב חסדא, או לא?

הניחו בשוקת המים לקידוש מי חטאת במזרק
וקיבל בו את הדם
הניחו בכלי שרת שאמור לקדש הקומץ
ללישנא קמא אינו חוצץ חוצץ חוצץ
לאיכא דאמרי אינו חוצץ אינו חוצץ חוצץ

יומא דף נח: א

כיצד היה סדר ההזאות בפרטים דלהלן?

כיצד היה מקיף את המזבח האם היה מזה מלמעלה למטה
לתנא קמא היה מקיפו ברגל מקרן לקרן מלמעלה למטה [3]
לר' אליעזר היה עומד במקומו ומקיפו בידו [4] על כולן: מלמטה למעלה [5]
זו שלפניו [6]: מלמעלה למטה

יומא דף נח: א

היכן היה עומד כהן גדול בשעת ההזאה לצד הפרוכת של הפרים דלהלן, ומנין?

היכן הכה"ג עומד? ומנין?
פר יוה"כ בין המזבח הזהב והפרוכת "ויצא אל המזבח" (ויקרא טז:יח) [7]
פר הבא על כל המצות [8] מחוץ למזבח הזהב ומשם מזה "מזבח קטרת הסמים לפני ה' "
(שם ד:ז) [9]

כיצד סדר ההזאות על המזבח הפנימי?

כיצד הסדר לאיזה כיוון הוא פונה בהזאותיו
לר' עקיבא מזרחית דרומית, דרומית מערבית,
מערבית צפונית, צפונית מזרחית
לצד שמאל
לת"ק דמתניתין
ולר' יוסי הגלילי
מזרחית צפונית, צפונית מערבית,
מערבית דרומית, דרומית מזרחית
לצד ימין

במה עוד נחלקו התנאים דלעיל (לפי המבואר בעמוד זה)?

היכן היתה פרופה הפרוכת האם ילפינן פנים מחוץ
לר' עקיבא בדרום [10] לא ילפינן [11]
לת"ק וריה"ג בצפון [12] ילפינן
-------------------------------------------------

[1] בגמ' איבעיא ליה לרמי בר חמא מה הדין בזה, ויש בזה ב' לשונות: הלשון הראשון סובר שהאיבעיא היא האם חשיב חציצה או לא, ורב חסדא ניסה לפשוט ונדחית הפשיטות, והרי שנשארה שאלה זו באיבעיא. אכן לפי הלשון השני הספק היה אם זו דרך שירות בכך או לא (והסיקה הגמ' שכן), ולפ"ז פירש"י שלכו"ע אינו חשוב חציצה.

[2] דכיון שהוא משמש כבית יד למזרק, בזה מהני אפי' שלא במינו.

[3] כשהיה עומד ליד כל קרן היה טובל את אצבעו ונותן על חודה, באופן שמושך את הדם מלמעלה ללמטה, דאם היה עושה הפוך למשוך את הדם מלמטה למעלה, היה מתלכלך שרוול כותנתו מן הדם, מחמת שהוא מעלה את ידו מלמטה למעלה, אבל כשמורידה מלמעלה למטה אין הדם נלחץ לרדת למטה. וכל זה משום שהיה גובה המזבח אמתים מן הארץ וכשנותן את הדם הרי שראשי אצבעותיו נמצאים כלפי מעלה ולכן יש לחוש את החשש הנ"ל אם היה מחטא מלמטה ללמעלה.

[4] ס"ל לר"א דכיון שהמזבח הפנימי הוא קטן - אמה על אמה, אין מקיפו ברגליו אלא בידו.

[5] דכיון שהיה מושיט את ידו מעל גבי המזבח, הרי שראשי אצבעותיו נמצאים כלפי מטה, ולכן גם אם יחטא מלמטה למעלה לא יתלכלכו בגדיו.

[6] היינו קרן מזרחית צפונית ששם היה עומד כדי לתת את הדם, בה מודה ר"א לת"ק שצריך לתת מלמעלה למטה כדי שלא יתלכלכו בגדיו וכנ"ל.

[7] הרי מבואר שצריך לצאת אל המזבח אחרי ההזאות כנגד הפרוכת, והרי שהיה מלפנים מהמזבח בינו לבין קודש הקדשים.

[8] דהיינו פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור, וכן הדין בשעיר ע"ז.

[9] ומדייקים שהמזבח לפני ה' ואין הכהן לפני ה', אלא הוא עומד מחוץ למזבח ומזה כנגד הפרוכת.

[10] וכיון שהיה פתחה בדרום לכן כשהוא יוצא מהלך כנגד הכותל הדרומי עד שעבר את המזבח (וכדכתיב "ויצא אל המזבח" עד דנפיק מכוליה מזבח), והרי הוא נמצא ליד קרן מזרחית דרומית ולכן הוא מתחיל להזות משם לשיטתו.

[11] פי', הנידון הוא האם ילפינן את סדר העבודה בפנים - היינו במזבח הפנימי, מסדר העבודה שיש במזבח החיצון, שבחיצון פונה כל פניותיו לימין, וכמו שלמד רמי בר יחזקאל מהים שעשה שלמה, שאנו רואים מסדר הפסוק שמנה: צפון ואח"כ מערב ואח"כ דרום ואח"כ מזרח, והיינו כסדר הקפה מימין. ור"ע ס"ל שלא ילפינן פנים מחוץ וכיון שכן אפשר לעשות בפנים הקפה מדרך שמאל, וכיון שכאן על כרחך צריך להתחיל מקרן מזרחית דרומית וכנ"ל, וצריך לעשות בשניה את הקרן שפגע בה ברישא ביציאתו מקדש הקדשים והיא מערבית דרומית, לכן כאן פניותיו הם דרך שמאל.

[12] והרי שהלך הכהן כנגד הכותל הצפוני עד שעבר את המזבח, והגיע אל קרן מזרחית צפונית ומשם הוא מתחיל להזות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף