PAST DEDICATIONS
 
YOMA 40 (15 Teves) - dedicated by Dr. Moshe and Rivka Snow in memory of Rivka's mother, Rebbetzin Leah bas Rav Yosef (Rabinowitz), the Manostrishtcher Rebbetzin, whose Yahrzeit is 15 Teves.

יומא דף מ. א

האם דברים דלהלן מעכבים אם לא עשאן?

להגריל להניח הגורלות להתוודות
לרבנן לר' ינאי: מעכב [1]
לר' יוחנן: אינו מעכב
אינו מעכב אינו מעכב
לר' שמעון אינו מעכב אינו מעכב מעכב

כיצד סדר העבודות של כה"ג ביוה"כ המבוארות ברש"י (ד"ה פר מעכב)?

כיצד סדר העבודות של כה"ג ביוה"כ?
א. תחילה מתודה על הפר וידוי ראשון על עצמו
ב. חוזר לפתח העזרה ושם עושה גורל על שני השעירים - איזה לשם
ג. חוזר אל פרו ועושה וידוי שני על אחיו הכהנים
ד. שוחט את הפר
ה. מכניס כף ומחתה מלאים קטורת לקודש הקדשים ונותן שם הקטורת על האש
ו. מזה מדם הפר בקודש הקדשים על הכפורת
ז. שוחט את השעיר שעלה עליו הגורל לה'
ח. מזה מדם השעיר בקודש הקדשים על הכפורת [2]
ט. מזה מדם הפר בהיכל על הפרוכת
י. מזה מדם השעיר בהיכל על הפרוכת [3]
יא. מערב את דם הפר עם דם השעיר
יב. מזה מן הדם המעורב על המזבח הפנימי
-------------------------------------------------

[1] ולפי זה פליג ר"ש עם רבנן בתרתי, בהגרלה הוא מיקל שאינה מעכבת, ואילו בוידוי הוא מחמיר שמעכב. ולר' יוחנן פליג ר' שמעון בחדא.

[2] בעבודה זו מעכב הסדר, ואם הקדים הזאת הפר בהיכל פסל.

[3] בעבודה זו לא מעכב הסדר, ואם הקדים הזאת דם הפר במזבח לעבודה זו לא פסל. אכן בכל עבודות הפר אם הקדים להם עבודת שעיר פסל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף