YEVAMOS 70 - Dedicated l'Iluy Nishmas Hershel Avraham ben Simcha Yosef z'l by his daughter and son in law.

1)

TOSFOS DH Aval Daima Minei Af Al Gav d'Daima Nami me'Alma Basar Didei Shadinan Lei

תוספות ד"ה אבל דיימא מיניה אף על גב דדיימא נמי מעלמא בתר דידיה שדינן ליה

(SUMMARY: Tosfos explains Daima Minei unlike Daima me'Alma.)

פי' דיימא מיניה שבא עליה בודאי ודיימא מעלמא היינו שם רע

(a)

Explanation: Daima Minei means that he Vadai had Bi'ah with her. Daima me'Alma means ill repute.

דאי דיימא מיניה נמי שם רע בעלמא

(b)

Suggestion: Perhaps also Daima Minei merely ill repute!

א"כ מאי מייתי רבא ממתני' דהתם בא עליה ודאי משום הכי בתר דידיה שדינן ליה.

(c)

Rejection: If so, what was Rava's proof from the Mishnah? There, he Vadai had Bi'ah with her. Therefore we attribute the child to him!

2)

TOSFOS DH ha'Arel

תוספות ד"ה הערל

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss one who does not circumcise due to Ones.)

פי' בקונט' שמתו אחיו מחמת מילה

(a)

Explanation (Rashi): His brothers died due to Milah.

וכן נראה דלא דמי לערלה שלא בזמנה דמיבעיא לן בגמ' (לקמן דף עא.) אי הויא ערלה

(b)

Affirmation: This is correct. This is unlike Orlah before its time (a baby with foreskin before the eighth day), about which the Gemara (71a) asks if it is considered Orlah;

דהתם כיוצא בו לא הוי בר מילה בשום מקום אבל אחר ח' אף על גב דאי אפשר לו למול מפני הסכנה הוי ערל כיון שהגיע הזמן

1.

There, others similar to him are not proper for Milah in any case. However, after eight days, even though we cannot circumcise this baby due to danger, he is an Arel, since the time came.

תדע דלא פשיט ליה בגמ' מטומטום שאין אוכל בתרומה אערלה שלא בזמנה אף על גב דאין חייב לקרוע ולמול

(c)

Support #1: The Gemara does not resolve the question from a Tumtum, who may not eat, to [say similarly about] Orlah before its time, even though [also there] there is no obligation to tear (the flesh over the Tumtum's genitals) in order to circumcise him.

כדמוכח בגמרא (שם:) דקאמר זכריו דאיתנהו בשעת אכילה וליתנהו בשעת עשיה משכחת לה בטומטום שנקרע ביני ביני ונמצא זכר

1.

This is proven from the Gemara (71b). It says that we can find a case of his males [whom he must circumcise] at the time of eating [Korban Pesach], but not at the time of doing (offering it), e.g. a Tumtum who was torn in between, and found to be male.

דלא קרינן ביה בשעת עשיה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו דלא מיחייב לקרוע ולמול

i.

We do not apply at the time of doing "Himol Lo Kol Zachar v'Az Yikrav La'asoso", for he is not obligated to tear and circumcise him.

ובפ"ק דחגיגה (דף ד.) נמי אמר זכורך להוציא טומטום ואנדרוגינוס שפטור מן הראיה ומוקי לה כשביציו מבחוץ

(d)

Support #2: Also in Chagigah (4a), it says that "Zechurcha" exempts Tumtum and Androginus (one with male and female genitals) from Re'iyah (the Mitzvah to enter the Mikdash every festival with a Korban). We establish this when the testicles show. (He is a Vadai male. If he were considered Arel, we already know that he may not enter the Mikdash!)

ובירושלמי מייתי ראיה ממתני' אאחזתו חמה דממתינין לו למול ל' יום דאסור בתרומה

(e)

Support #3: The Yerushalmi brings a proof from our Mishnah about one who had a fever, that we delay 30 days before circumcising him, that he may not eat Terumah.

משמע דמתניתין איירי בערל שמתו אחיו מחמת מילה

1.

Inference: Our Mishnah discusses an Arel whose brothers died due to Milah. (Even though he may not circumcise, he may not eat Terumah.)

ובהדיא מחלק בירושלמי בין ערלות שלא בזמנה ובין שהגיע זמנו למול אלא שסכנה היא לו

2.

The Yerushalmi explicitly distinguishes between Orlah not in its time, and when the time for Milah came, but it is dangerous for him.

אלא שבזה חולק על הש"ס שלנו דהתם פשיטא ליה דערלות שלא בזמנה לא הויא ערלות ואכיל בתרומה ובש"ס שלנו בעיא היא בגמ' (דף עא.) ולא איפשיטא.

(f)

Distinction: However, the Yerushalmi argues with the Bavli. It holds that surely, Orlah not in its time is not Orlah, and he may eat Terumah. The Bavli asked about this, and did not resolve it.

3)

TOSFOS DH Mah Toshav v'Sachir ha'Amur b'Pesach

תוספות ד"ה מה תושב ושכיר האמור בפסח

(SUMMARY: Tosfos discusses why we do not equate them regarding Tum'ah of the food.)

וא"ת באוכל תרומה בטומאת עצמה נילף בהאי ג"ש דלילקי ולקמן (דף עג:) אמרינן דלית בה אלא עשה בשעריך תאכלנו לזה ולא לאחר

(a)

Question: We should learn from this Gezeirah Shavah that one who eats Tamei Terumah is lashed. Below (73b), we say that only an Aseh forbids it - "bi'Sh'arecha Sochalenu" this (Tahor Terumah), and not another (Tamei Terumah)!

ואר"י דהך ג"ש לא ניתנה אלא לענין פסול האדם האוכל כגון ערל ואונן וכיוצא בו אבל לענין פסול גופה כגון טומאת עצמה לא

(b)

Answer (Ri): This Gezeirah Shavah was given only regarding disqualification of the person eating, e.g. an Arel or Onen (one whose relative died today), but not regarding disqualification of it (Pesach or Terumah) itself.

אבל קשה דאכתי נילף מבכורים שילקה עליה בטומאת עצמה דכי היכי דילפינן (שם) בכורים מתרומה משום דתרומה קרינהו רחמנא ה"נ ניליף תרומה מבכורים

(c)

Question: Still, we should learn from Bikurim that one is lashed for Tum'ah of it itself, just like we learn Bikurim from Terumah, because the Torah called it Terumah. We should similarly learn Terumah from Bikurim!

דהא בהעור והרוטב (חולין קכ:) גמרינן תרומה מבכורים לענין דמשקין היוצאין מהן כמותן.

1.

In Chulin (120b), we learn Terumah from Bikurim regarding liquids that come from them are [Halichically] like them!

i.

Note: In Menachos (15a), the Gemara said that Lechem [brought with Todah] is called Todah, but Todah is not called Lechem. There, Tosfos (DH Lechem) said that we can similarly answer here that Bikurim are called Terumah, but Terumah is not called Bikurim!

4)

TOSFOS DH Ish Ish Lerabos ha'Arel

תוספות ד"ה איש איש לרבות הערל

(SUMMARY: Tosfos discusses R. Akiva's source that an Arel is like a Tamei.)

מהכא אמרינן בכל דוכתי (חגיגה דף ד:) דר"ע מרבה ערל כי טמא

(a)

Explanation: This is the source for what we say everywhere (Chagigah 4b) that R. Akiva includes an Arel to be like a Tamei.

ומ"מ איצטריך למכתב ערל בפסח דאי לאו דכתיב בהדיא בשום (כן הוא בדפוס ונציה) מקום שהוא כטמא לא הוה מרבינן ליה מאיש איש אף על גב דמילת זכריו ועבדיו מעכבתו בפסח.

1.

In any case, it needed to write Arel regarding Pesach. Had it not written it explicitly anywhere that he is like a Tamei, we would not include him from Ish Ish, even though Milah of one's male [children] and slaves is a requisite for [Korban] Pesach.

5)

TOSFOS DH Mah l'Pesach she'Chen Chayavin Alav Mishum Pigul Nosar v'Tamei

תוספות ד"ה מה לפסח שכן חייבין עליו משום פגול נותר וטמא

(SUMMARY: Tosfos explains why some texts mention Tamei, and some do not.)

יש ספרים דל"ג טמא דבתרומה נמי איכא איסור טומאה

(a)

Text #1: Some texts do not say "Tamei", because there is an Isur Tum'ah also regarding Terumah.

ואית דגרס ליה משום דבפסח איכא כרת לאוכל בטומאת הגוף משא"כ בתרומה ובקונטרס נמי פי' דחייבים עליו חטאת קאמר

(b)

Text #2: Some texts say "Tamei", because there is Kares for one who eats Pesach b'Tum'as ha'Guf (when he is Tamei). This does not apply to Terumah. Also Rashi explained that one is liable a Korban for it.

והוא הדין דהוי מצי למיפרך מכל פנ"ק עכ"ס.

(c)

Observation: We could have asked all of Panak Achas (an acronym of six stringencies of Kodshim over Terumah - Pigul, Nosar, Korban, Me'ilah, Kares and it is forbidden to an Onen.

70b----------------------------------------70b

6)

TOSFOS DH Alma Lo Kani Lei Rabei

תוספות ד"ה אלמא לא קני ליה רביה

(SUMMARY: Tosfos discusses in what way his master owns him.)

והא דאמר בפ"ק דקידושין (דף טז. ושם) דעבד עברי גופו קנוי

(a)

Implied question: It says in Kidushin (16a) that a master owns the Guf of an Eved Ivri!

היינו לענין שצריך גט שחרור ואין יוצא באמירה בעלמא אבל לענין מצות לא

(b)

Answer: That refers to the need for a Get Shichrur. One cannot free him through mere speech. Regarding Mitzvos, he does not own Gufo.

והא דשרי בשפחה כנענית

(c)

Implied question: Why is he permitted to a Shifchah Kena'anis? (This shows that he is like an Eved!)

היינו משום שצריך שיעבוד את רבו בין ביום בין בלילה כדכתיב (דברים טו) כי משנה שכר שכיר עבדך דשכיר קרייה רחמנא

(d)

Answer: That is so he can serve his master during the day (work), and also at night (he fathers children through the Shifchah, and they belong to the master), like it says "Ki Mishneh Sechar Sachir Avadcha" (he worked double for you). The Torah calls him a Sachir (worker).

וא"ת דמשמע דמטעמא דקני ליה רביה יש לו ליפטר והלא עבד כנעני גופו חייב בפסח למ"ד (פסחים דף צא:) נשים בראשון חובה

(e)

Question: Our Gemara connotes that if the mater owns him, this is a reason to be exempt. Even an Eved Kena'ani is obligated in Korban Pesach according to the opinion (Pesachim 91b) that Pesach Rishon is obligatory for women!

ואפילו למאן דאמר (שם) רשות מכל מקום שרי לאכול פסח והכא כתיב לא יאכל בו

1.

And even according to the opinion that it is Reshus (optional, for women and slaves), he may eat Pesach. Here, the verse says that he may not eat it!

וי"ל דאי הוה קני ליה רביה לא הוה אכיל אלא בהמנאת רבו כעבד כנעני ולא בהמנאת אחרים.

(f)

Answer: If his master owned him, he could eat only if his master designated him [to eat from the master's Pesach], like an Eved Kena'ani, but he could not eat through others' designation.

7)

TOSFOS DH Ela Le'afnuyei

תוספות ד"ה אלא לאפנויי

(SUMMARY: Tosfos discusses the simple meaning of the verse.)

וא"ת וכי בשביל לאפנויי כתב שקר דכתב לא יאכל בו והם אוכלין

(a)

Question: Did the Torah write something false in order to make the Gezeirah Shavah free?! It says he may not eat, but they (both kinds of an Eved Ivri) eat!

ואמר ר"י דאיכא לאוקמי קרא בשכיר ותושב עובד כוכבים ומכל מקום לגופיה לא איצטריך דלא עדיף מערל ובן נכר

(b)

Answer (Ri): We can establish the verse to discuss Sachir v'Toshav Nochri. In any case, it is not needed for the simple meaning, for he (a Nochri worker) is no better than an Arel or Ben Nechar (a verse explicitly forbids them);

ובהדיא דריש במכילתא הכי תושב זה גר תושב שכיר זה העובד כוכבים

1.

The Mechilta explicitly expounds like this. "Toshav" refers to a Ger Toshav. "Sachir" is a Nochri.

וא"ת כיון דלעובד כוכבים לא איצטריך לכתוב תושב ושכיר יאכל בו ונוקמיה בישראל ולאפנויי

(c)

Question: Since we do not need it for a Nochri, the Torah should have written that Toshav and Sachir may eat it. We would establish this it to discuss Yisre'elim, to make the Gezeirah Shavah free!

ואמר רבינו יצחק דאם כן הוה משמע גזירה שוה להקל והוה דרשינן גזירה שוה להתיר אונן בפסח

(d)

Answer (R. Yitzchak): If so, it would connote that the Gezeirah Shavah is to be lenient. We would expound it to permit an Onen to eat Pesach.

והא דילפינן לקמן (דף עג.) דאונן אסור בפסח מגזירה שוה דממנו ממנו ממעשר

(e)

Implied question: We learn below (73a) that an Onen is forbidden to eat Pesach from a Gezeirah Shavah "Mimenu-Mimenu" from Ma'aser [Sheni]!

לא הוי דרשי הכי אלא הוה מוקמינן לאסור ערל במעשר כדלקמן (דף עד.).

(f)

Answer: [Had the Torah written that Toshav and Sachir may eat], we would not have expounded this. Rather, we would have established [the Gezeirah Shavah] to forbid an Arel to Ma'aser, like below (74a).

8)

TOSFOS DH Shadi Chad a'Lamed v'Chad a'Melamed

תוספות ד"ה שדי חד אלמד וחד אמלמד

(SUMMARY: Tosfos shows how this enables us to make a Gezeirah Shavah.)

והוי כאילו כתיב הכא תושב שלא לצורך והכא שכיר שלא לצורך

(a)

Explanation: It is as if the Torah wrote Toshav here needlessly, and Sachir there needlessly.

ואף על גב דהכא תושב והכא שכיר

(b)

Implied question: [If it is as if] it says here Toshav and there Sachir [how can we learn a Gezeirah Shavah]?

הויא שפיר ג"ש כדתני דבי ר' ישמעאל (לעיל דף יז:) זו היא שיבה זו היא ביאה.

(c)

Answer: Even so, we can learn a Gezeirah Shavah, like Tana d'Vei R. Yishmael (above 17b) "Shivah (returning) and Bi'ah (coming) are the same" (we learn a Gezeirah Shavah between them).

9)

TOSFOS DH Iy Mah Pesach Onen Asur Bo

תוספות ד"ה אי מה פסח אונן אסור בו

(SUMMARY: Tosfos explains this even like the opinion that Aninus Laylah is mid'Rabanan.)

אר"י אף על פי דתנן בפ' האשה בפסחים (דף צא:) דאונן טובל ואוכל פסחו לערב

(a)

Implied question (Ri): A Mishnah (Pesachim 91b) says that an Onen immerses and eats Pesach at night;

ומוקמינן ליה בגמרא כמ"ד אנינות לילה דרבנן ולא העמידו דבריהם במקום כרת

1.

We establish this like the opinion that Aninus of the night is mid'Rabanan, and Chachamim did not enforce their words [to be Mevatel him from Pesach] in a place of Kares [for one who b'Mezid neglects the Mitzvah. Is our Sugya unlike this opinion?]

הכא מצי למימר דאתיא אפי' אליבא דמ"ד אנינות לילה מדרבנן דלא הוי דרבנן אלא כשמת ביום או נקבר ביום למאן דאזיל בתר קבורה דלא תפיס לילו עמו מדאורייתא

(b)

Answer: We can say that our Sugya is even like the opinion that Aninus of the night is mid'Rabanan. It is mid'Rabanan only when the Mes died during the day, or was buried during the day, according to the opinion that it depends on burial. Mid'Oraisa, it does not apply at night;

אבל אם מת בלילה הוי אונן כמת ביום דהיינו כיום מר

1.

However, if he died at night, he is an Onen [mid'Oraisa at night] like [Aninus is mid'Oraisa during the day] when he died during the day. This is "k'Yom Mar."

והא דפריך בפרק טבול יום (זבחים צט: ושם) וסבר רבי שמעון אנינות לילה דרבנן

(c)

Implied question: The Gemara in Zevachim (99b) asks 'does R. Shimon really hold that Aninus of the night is mid'Rabanan?'

והתניא רבי שמעון אומר שלמים כשהוא שלם הוא מביא ולא כשהוא אונן מנין לרבות תודה כו' מנין לרבות פסח כו' קתני מיהא פסח

1.

Citation (99b - Beraisa - R. Shimon): Shelamim - he brings when he is Shalem, but not when he is an Onen. What is the source to include Todah?... What is the source to include Pesach?... In any case he taught Pesach (an Onen may not eat it at night. He must hold that Aninus of the night is mid'Oraisa!)

i.

Note: Tosfos asks, what was difficult? R. Shimon can hold that Aninus Laylah is mid'Rabanan, and he expounds to forbid when he died at night!

התם לא מצי לשנויי כשמת בלילה דמשמע ליה דמרבי ליה לענין הבאה דאין יכול להביא כשהוא אונן

(d)

Answer: There we cannot say that he died at night, for it connotes that he includes an Isur to offer [which is during the day] when he is an Onen;

ולהכי פריך כי הוי אונן בשעת הבאת פסח יפסוק האנינות עד הלילה שהוא התחלת זמן אכילתו ואמאי אסור להביא.

1.

We ask that when he is an Onen at the time to offer Pesach, the Aninus will end before night, which is when the time to eat begins. Why can't he offer Pesach?

10)

TOSFOS DH Af Terumah Onen Asur Bo

תוספות ד"ה אף תרומה אונן אסור בה

(SUMMARY: Tosfos explains that we could ask this even without the Gezeirah Shavah.)

בלא גזירה שוה הוה מצי למיפרך דליתסר אונן בתרומה מדאיתקש תרומה לבכורים לקמן (דף עג:) ובכורים למעשר

(a)

Implied question: Even without the Gezeirah Shavah, we could have asked that an Onen should be forbidden in Terumah, since it is equated to Bikurim below (73b), and Bikurim are equated to Ma'aser [Sheni]!

ומיהו בכמה מקומות יכול לומר וליטעמיך ולא קאמר.

(b)

Answer: In several places, the Gemara could say "also according to you [this is difficult...]!", but does not say so.

11)

TOSFOS DH she'Chen Ma'asim Kerusim

תוספות ד"ה שכן מעשים כרותים

(SUMMARY: Tosfos mentions another stringency of Orlah that the Gemara could have brought.)

הוה מצי למימר שכן נכרתו עליה י"ג בריתות.

(a)

Observation: We could have said that 13 covenants were made over it (Milah).

12)

TOSFOS DH Hanach Nefishin

תוספות ד"ה הנך נפישן

(SUMMARY: Tosfos mentions another reason we could have concluded that we forbid an Arel.)

בלא הנך נפישן נמי ה"מ למימר דכרת עדיפא ליה כדלקמן (דף עג:).

(a)

Observation: Even without the fact that these are more, we could have said that Kares overrides [the stringencies of Aninus], like it says below (73b).

13)

TOSFOS DH d'Pesach Gufei mi'Ma'aser Gamar

תוספות ד"ה דפסח גופיה ממעשר גמר

(SUMMARY: Tosfos discusses how we learn that other Kodshim are forbidden to an Onen.)

פירוש בגזירה שוה דממנו ממנו

(a)

Explanation: We learn Pesach from a Gezeirah Shavah "Mimenu-Mimenu."

וא"ת ושאר כל הקדשים מנלן דכל הקדשים אסורים לאונן כדאמר בזבחים בפ' טבול יום (דף קא.) מק"ו ממעשר

(b)

Question: What is the source that other Kodshim are forbidden to an Onen? They are all forbidden, like it says in Zevachim (101a) from a Kal va'Chomer from Ma'aser;

ואק"ו איכא למיפרך מה למעשר שכן טעון כסף צורה

1.

We can challenge the Kal va'Chomer! Ma'aser requires minted coins [to redeem it]!

דהכי פריך רבא גופיה בפ' בתרא דמכות (דף יז:) גבי הא דיליף מלקות באוכל תודה ושלמים חוץ לחומה בק"ו ממעשר

2.

Rava himself asks this in Makos (17b) regarding learning lashes for one who eats Todah and Shelamim outside the wall [of Yerushalayim] from a Kal va'Chomer from Ma'aser.

וי"ל דשאר קדשים גמרינן מפסח בהיקשא דזאת התורה דהתם איתקוש כל הקדשים כדאמר בפ"ק דזבחים (דף ד:) ובמנחות בסוף התודה (דף פב:)

(c)

Answer: We learn other Kodshim from a Hekesh to Pesach "v'Zos ha'Torah [la'Olah la'Minchah vela'Chatas...]" It equates all Kodshim, like it says in Zevachim (4b) and Menachos (82b);

ובההוא קרא כתיב נמי פסח דדרשינן ביום צוותו זה בכור ומעשר ופסח

1.

That verse teaches also about Pesach. We expound "b'Yom Tzavoso" to refer to Bechor, Ma'aser and Pesach.

ואף על גב דבההוא קרא נמי כתיב ולמילואים שהם קדשי שעה

(d)

Question: The verse says also "ul'Milu'im" which were Kodshei Sha'ah (they applied only at Chanukas ha'Mishkan);

וקדשי שעה נאכלים באנינות כדמוכח בפ' טבול יום (זבחים קא.)

1.

Kodshei Sha'ah may be eaten in Aninus. This is clear from Zevachim (101a)!

לאו בכל קדשי שעה קאמר דנאכלין באנינות אלא בהנהו דאיירי בהו התם דוקא

(e)

Answer: Not all Kodshei Sha'ah may be eaten in Aninus, only those that it discusses there.

והא דמשמע בפרק איזהו מקומן (שם דף נ.) דהוי פלוגתא בדבר הלמד בגזירה שוה אם חוזר ומלמד בהיקשא

(f)

Implied question: In Zevachim (50a), it connotes that there is an argument about something learned from a Gezeirah Shavah, whether it can "return" to teach through a Hekesh! (The one who says that it cannot, he cannot learn other Kodshim from a Hekesh to Pesach!)

היינו היכא דמלמד קודש ואיכא למ"ד התם דוקא דכי הוו שניהם קודש דאין חוזר ומלמד

(g)

Answer: That is when the source is Kodesh, and one opinion says that it is only when both [the source and what is learned] are Kodesh. Then, it cannot "return" to teach;

אבל הכא דמעשר דגן חולין הוא לכולי עלמא חוזר ומלמד בהיקש

1.

However, here, the source is Ma'aser [Sheni] of grain, which is Chulin. All agree that it "returns" to teach through a Hekesh;

כדאשכחן התם בהדיא שלמדנו לתודה שבאה מן המעשר מדאתקש לשלמים ושלמים גופייהו גמרי שם שם ממעשר (שם).

i.

We find there explicitly that we learn that Todah may be brought from [money used to redeem] Ma'aser since it is Hukash to Shelamim, and Shelamim itself we learn from a Gezeirah Shavah Sham-Sham from Ma'aser.

14)

TOSFOS DH Iy Mah Pesach Milas Zecharav v'Avadav Me'akavto v'Chulei

תוספות ד"ה אי מה פסח מילת זכריו ועבדיו מעכבתו כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the Sugya asks imprecisely.)

תימה דהא הך סוגיא כר' אליעזר ור' אליעזר גופיה דריש במכילתא דמילת עבדיו אין מעכבת אדם מלאכול בפסח ודריש אז יאכל בו העבד

(a)

Question: This Sugya is like R. Eliezer, and R. Eliezer himself expounds in the Mechilta that Milah of his slaves is not Me'akev one from eating Pesach! He expounds "Az Yochal Bo" - the slave [may eat after he circumcises]!

ואמר רבינו יצחק דגמ' לפום רהיטא נקט כר' עקיבא דדריש אז יאכל בו האדון ולר"א מזכריו פריך.

(b)

Answer (R. Yitzchak): The Gemara asked [imprecisely] based on what it is used to, like R. Akiva who expounds "Az Yochal Bo" - the master. According to R. Eliezer, it asks from "Zecharav".

15)

TOSFOS DH Bo Eino Ochel Aval Ochel Hu bi'Terumah

תוספות ד"ה בו אינו אוכל אבל אוכל הוא בתרומה

(SUMMARY: Tosfos explains what is Milah of sons and slaves Me'akev in the Hava Amina.)

אבל מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתרומה בג"ש דתושב ושכיר

(a)

Explanation: Circumcision of his sons and slaves would be Me'akev him from Terumah through the Gezeirah Shavah of Toshav v'Sachir;

ובו דכתיב ביה אתא למימר דאינה מעכבת במצה ומרור.

1.

"Bo" that is written [regarding Pesach] would teach that this (Milah of his sons and slaves) is not Me'akev him from Matzah and Maror.

16)

TOSFOS DH Hachi Garsinan Kol Arel Lo Yochal Bo Lamah Li

תוספות ד"ה הכי גרסינן כל ערל לא יאכל בו למה לי

(SUMMARY: Tosfos explains why the text does not say Toshav v'Sachir.)

ולא גרסינן תושב ושכיר דהא אוקימנא קרא כו' לגזירה שוה ועקרנא ליה מפשטיה לגמרי.

(a)

The text: The text does not say Toshav v'Sachir, for we established the verse for the Gezeirah Shavah, and totally uprooted it from its simple meaning.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF