יבמות דף ע. א

איזה ערל אינו אוכל בתרומה? [תוס' ישנים בד"ה הערל].

ערל שמתו אחיו מחמת מילה ערל שלא מל בשוגג או במזיד
לרש"י אינו אוכל בתרומה [1]
לרבינו תם אוכל בתרומה [2] אינו אוכל בתרומה

יבמות דף ע: א

מה דין ערל ואונן בדברים דלהלן?

בתרומה במעשר בפסח
ערל אסור אסור (ע' לקמן עד.) אסור
אונן מותר אסור אסור [3]
-------------------------------------------------

[1] ונחלקו ר' אליעזר ור"ע בטעם הדבר, ר' אליעזר למד מגז"ש מ"תושב ושכיר" האמור גבי פסח להאמור גבי תרומה, מה בפסח ערל אינו אוכל כדכתיב (שמות יב:מח) "וכל ערל לא יאכל בו". ואפשר ללמוד כן משום ש"תושב ושכיר" האמור גבי פסח הוא מיותר, דהרי אי אפשר להעמיד אותו בעבד עברי, דוכי בגלל שהוא עבד לא יאכל בפסח, אלא על כרחך שבא ללמד לגז"ש, ושדינן חד אלמד וחל אמלמד והוי כמופנה משני צדדים דלמדים ואין משיבים. ר"ע אומר אינו צריך, דכיון שכתוב (ויקרא כב:ד) "אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב בַּקֳּדָשִׁים לֹא יֹאכַל עַד אֲשֶׁר יִטְהָר", ומרבינן "איש איש" לרבות שגם הערל בכלל "לא יאכל".

[2] ס"ל לר"ת שכל מי שיש לו סכנה למול - שמן הדין הוא פטור מלמול אינו נחשב כערל ומותר לאכול בתרומה.

[3] וביארו התוס' (בד"ה אי), דלמ"ד אנינו לילה מדאורייתא אפי' במת ביום י"ד אינו אוכל בפסח בלילה, ולמ"ד אנינות לילה דרבנן - ולא העמידו דבריהם במקום כרת ואם מת ביום טובל ואוכל פסחו לערב, מ"מ אם מת בלילה הוי אונן ואסור בפסח.

-------------------------------------------------