1)

TOSFOS DH Lo Sa'aseh she'Yesh Bo Kares Mi Dachi (cont.)

תוספות ד"ה לא תעשה שיש בו כרת מי דחי (המשך)

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn from Yibum.)

ולהכי קאמר תיתי אחות אשה מאשת אח ולא קאמר תיתי מאשת אח כדאמר בכל הני דלקמן תיתי ממילה תיתי מכיבוד אב

(a)

Support: This is why it says "learn Achos Ishah from Eshes Ach", and we do not say [just] "learn from Eshes Ach", like it says in all the cases below "learn from Milah", "learn from Kivud Av";

ואינו מזכיר אחות אשה משום דלמילף בכל דוכתין קאתי

1.

[There], it does not mention [that we seek to learn] Achos Ishah, because we come to learn to all places.

ואומר ר"י דמאשת אח לא מצי למילף בעלמא דלידחי עשה לא תעשה שיש בו כרת דשאני אשת אח דמצותו בכך

(b)

Explanation (Ri): We cannot learn from Eshes Ach that in general, an Aseh is Docheh a Lav with Kares, for it is different. This is the Mitzvah (to override Kares);

ואי אפשר בענין אחר לקיים מצות יבום דאל"כ בטלה מצות יבום

1.

It is impossible to fulfill Yibum in any other way. If not [that it overrides Kares], the Mitzvah of Yibum would be Batel!

אבל מכלאים בציצית ילפי' שפיר בעלמא דאי לא מקיימת מצות תכלת בפשתי' מקיימת בצמר ואפ"ה דחי

(c)

Distinction: However, we can learn in general from Sha'atnez in Tzitzis. [Even] if [we would say that Ein Aseh Docheh Lo Sa'aseh, and] we cannot fulfill the Mitzvah of Techeiles with [a garment of] linen, we could fulfill it with [a garment of] wool. Even so, [the Aseh] is Docheh.

וכן וגלח את כל שערו דמצורע מיקיים בשער דהיתר

1.

Similarly, "v'Gilach Es Kol Se'aro" of a Metzora could be fulfilled through hair that is permitted to cut (even if it would not override shaving the beard and sideburns).

דכל שערו קרינא ביה

2.

Explanation #1: This is called "Kol Se'aro."

כמו כל מלאכה לא תעשו דשבת דלא קאי אלא אמלאכות דלא דחו שבת

i.

This is like "Kol Melachah Lo Sa'asu" of Shabbos, which applies only to Melachos that are not Docheh Shabbos (but not to Bris Milah, Shechitah of the Tamid and Musafim...)

א"נ כל שערו ממש ובנמרטו פאת ראשו וזקנו

(d)

Explanation #2: It is truly all his hair. The case is, the hair of his sideburns and beard fell out.

וכן כל הני דמייתו מיקיימי בדוכתא אחריתי.

1.

Similarly, all [the sources we bring for Aseh Docheh Lo Sa'aseh] can be fulfilled in other cases [without Dichuy. Since they are not "Mitzvaso b'Kach", we may learn from them.]

2)

TOSFOS DH di'Chsiv Lo Silbach Sha'atnez v'Samich Lei Gedilim v'Chulei

תוספות ד"ה דכתיב לא תלבש שעטנז וסמיך ליה גדילים וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn the Semichus differently.)

ואיפכא ליכא למימר דבמקום גדילים לא תלבש שעטנז כדאמר בסמוך במקום כי ישבו לא תחסום

(a)

Suggestion: Perhaps we should oppositely, that in the place of Gedilim (Tzitzis), "Lo Silbash Sha'atnez" applies, like we say below, that in the place of "Ki Yeshvu" (Yibum), "Lo Sachsom" (do not muzzle, i.e. suppress her claim why not to do Yibum)!

דא"כ לשתוק קרא מיניה וממילא ידעינן דלא דחי עשה דציצית לאו דכלאים

(b)

Rejection: If so, the Torah should not write a verse to teach about this, and automatically we would know that the Aseh of Tzitzis is not Docheh the Lav of Sha'atnez!

וגבי יבמה נמי בסמוך ליכא למידרש כי הכא

(c)

Suggestion: Below, regarding Yevamah, we should expound like here [that the Aseh of Yibum overrides the Lav of muzzling]!

דבלאו קרא ה"א דחוסמין אותה ולא יחלוץ לה על כרחו

(d)

Rejection: Without the [Semichus of] the verses, we would say that we muzzle her (suppress her claim), and he would not need to do Chalitzah b'Al Korcho (against his will).

הקשה ה"ר יעקב דאורליינ"ש דליחייבו נשים בציצית דאית לן למימר כל שישנו בלא תלבש שעטנז ישנו בגדילים

(e)

Question (Ri of Orlins): Women should be obligated in Tzitzis! We should say that whoever is commanded the Lav of Sha'atnez, has the Aseh of Tzitzis!

אף ע"ג דלאו היקש הוא אלא סמוכים דתרי קראי נינהו

1.

Suggestion: We do not, for this is not a Hekesh. It is merely Semichus of two verses.

מ"מ דרשינן הכי בפ"ק דערכין (דף ג:) ובהתכלת (מנחות מג.)

2.

Rejection: Even so, we expound like this in Erchin (3b) and Menachos (43a);

דקאמר הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים ומסיק דכהנים איצטריך ליה

i.

We say that all are obligated in the Mitzvah of Tzitzis - Kohanim, Leviyim and Yisraelim. We conclude that we needed to teach about Kohanim;

סד"א הואיל ואישתרי גבייהו כלאים בציצית נמי לא לחייבו קמ"ל

ii.

One might have thought that since Kil'ayim is permitted to Kohanim (in Bigdei Kehunah), they are exempt also from Tzitzis. [The Mishnah] teaches that this is not so;

נהי דאישתרי בעידן עבודה שלא בעידן עבוד' לא אישתרי

iii.

Kil'ayim is permitted to Kohanim only at the time of Avodah. At other times, it is not permitted.

דמשמע דאי אישתרי לגמרי הוו מיפטרי בציצית דהוה דרשינן כל שאינו בלא תלבש שעטנז אינו בגדילים

iv.

Inference: If it were totally permitted to them, they would be exempt from Tzitzis, for we would expound that whoever is exempt from Lo Silbash Sha'atnez is exempt from Tzitzis.

כ"ש שיש לנו לדרוש לחומרא ולחייב נשים בציצית

v.

All the more so, we should expound to be stringent and obligate women in Tzitzis!

וי"ל דהא דנשים פטורות בציצי' היינו משום דיליף לה (קדושין לה.) רב אחא בר יעקב דמ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות

(f)

Answer: Women are exempt from Tzitzis, because Rav Acha bar Yakov (Kidushin 35a) learns that women are exempt from Mitzvas Aseh sheha'Zeman Gerama;

דהוקשה כל התורה לתפילין והקישא עדיף מסמוכים

1.

This is because the entire Torah is Hukash (equated) to Tefilin. (It is Zeman Gerama, and women are exempt.) A Hekesh is stronger than Semuchim.

ולמ"ד דתפילין לאו מ"ע שהזמן גרמא נינהו אפשר דלדידיה נשים חייבות בציצית מסמוכין

2.

According to the opinion that Tefilin is not Zeman Gerama, perhaps women are obligated in Tzitzis, due to Semuchim.

דבלא"ה נמי לרבנן דר' ישמעאל בפ' התכלת (מנחות מג. ושם) סבר נשים חייבות בציצית דמחייבי ציצית בלילה והוי שלא הזמן גרמא

3.

Even without this, Rabanan of R. Yishmael (Menachos 43a) hold that women are obligated in Tzitzis, for they hold that Tzitzis is obligatory [also] at night, so it is not Zeman Gerama.

וקשה הא דדייק בפ' התכלת דרב יהודה סבר דציצית מ"ע שלא הזמן גרמא מדרמי תכלת לפורזומא דאינשי ביתיה

(g)

Question: In Menachos, we infer that Rav Yehudah holds that Tzitzis is not Zeman Gerama, since he put Tzitzis on his wife's garment.

וממאי דלמא אע"ג דסבר דהוי הזמן גרמא מיחייב נשים מסמוכין

1.

How may we infer this? Perhaps even though he holds that it is Zeman Gerama, women are obligated due to Semuchim!

וי"ל דעדיפא מינה משני ליה התם

(h)

Answer: (We could have rejected the inference in this way.) The Gemara there gave a better answer [to the contradiction regarding his opinion].

ומיהו קשה למאן דפטר נשים מציצית ה"ל למיפטרינהו מכלאים

(i)

Question: According to the opinion that exempts women from Tzitzis, he should exempt them from Sha'atnez!

וע"כ נשים חייבות בכלאים דאמר ספ"ק דביצה (דף יד:) כלאים למאי חזו

1.

You must say that women are commanded about Sha'atnez, for in Beitzah (14b) we say "what is Sha'atnez useful for?!"

ושמא איכא שום ריבוי לענין כלאים

(j)

Answer: Perhaps there is a Ribuy (inclusion) regarding Sha'atnez [to obligate them]. (R. Elazar Landau asks that a Hekesh (Kidushin 35a) obligates women in all Lavim, and a Hekesh is stronger than Semichus! Rashash suggests that the Hekesh does not apply to Sha'atnez, since it is permitted in Bigdei Kehunah. I think that Tosfos disagrees, for he initially suggested learning from Sha'atnez to Tzitzis to obligate women. He did not question the source to obligate women in Sha'atnez! Also, if so, what is the source to obligate women for eating Nevelah? Kohanim may eat it, i.e. Chatas ha'Of!)

3)

TOSFOS DH v'Chi Mipnei she'Samchu Inyan Lo v'Chulei

תוספות ד"ה וכי מפני שסמכו ענין לו כו'

(SUMMARY: Tosfos shows that sometimes R. Yehudah expounds Semuchim outside of Mishnah Torah.)

וא"ת דלמא הכא הוא דלא דריש סמוכים משום ג"ש דדריש ר' יוסי הגלילי בפ' ד' מיתות (סנהדרין סז. ושם) דמפקא [מסמוכים]

(a)

Question: Perhaps here he does not expound Semuchim due to the Gezeirah Shavah that R. Yosi ha'Glili expounds in Sanhedrin (67a), which overrides Semuchim!

דדריש מלא תחיה כל נשמה דבסייף

1.

He expounds "Lo Sechayeh Kol Neshamah" to teach Misah through the sword.

תדע דאטו ר"ע דגמר התם דבסקילה מאם בהמה אם איש לא יחיה מי נימא דלא סבר כרבנן דדרשי סמוכים בכל מקום

(b)

Strengthening of question: R. Akiva learns Skilah there from "Im Behemah Im Ish Lo Yichyeh." (He did not learn from Semuchim, like Ben Azai did.) Does he not hold like Rabanan, who expound Semuchim everywhere?!

אלא איצטריך ע"כ משום ג"ש דמפקא מסמוכים

1.

Rather, we must say that he needs [his verse], because [R. Yosi ha'Glili's] Gezeirah Shavah overrides Semuchim.

וי"ל דהכא דייק מלישנא דר' יהודה דקאמר וכי מפני שסמכו משמע דלא דריש סמוכים בעלמא

(c)

Answer: Here we infer from R. Yehudah's words "just because they are Semuchim...?!" This connotes that generally, he does not expound Semuchim.

והא דדריש ר' יהודה סמוכים בפ"ב דקידושין (דף נג.)

(d)

Question: R. Yehudah expounds Semuchim in Kidushin (53a)!

דקתני יכול לא יחלקו בקדשי קדשים אבל יחלקו בקדשים קלים

1.

Citation (53b - Beraisa) Suggestion: Perhaps Kohanim may not trade Kodshei Kodoshim, but they may trade Kodshim Kalim.

ת"ל איש כאחיו וסמיך ליה אם על תודה

2.

Citation (cont.) Rejection: "A man like his brother" is Samuch to "... if for a Todah (thanksgiving offering)"...

וקאמר התם סיפרא מני ר' יהודה

3.

Citation (cont.): A Stam Sifra (Toras Kohanim, i.e. a Beraisa that expounds verses in Vayikra) is like R. Yehudah.

איכא למימר דהתם וי"ו מוסיף על ענין ראשון דריש דכתיב וזאת תורת זבח השלמים

(e)

Answer #1: There, [he does not expound Semuchim. Rather,] it is Vov Mosif Al Inyan Rishon (the latter Parshah begins with a Vov. This equates it to the previous Parshah) - "v'Zos Toras Zevach ha'Shelamim."

א"נ משום דמוכח דמדלא כתיב בפרשת ויקרא

(f)

Answer #2: There, it is Muchach (clear that we should expound Semuchim), since it (Todah) was not written in Parshas Vayikra (with all the other Korbanos. R. Yehudah agrees in such a case.)

א"נ משום מופנה דאיש כאחיו מיותר דה"ל למיכתב לכל בני אהרן תהיה ותו לא

(g)

Answer #3: [R. Yehudah agrees that we expound such Semuchim,] since it is Mufneh, i.e. the words "Ish k'Achiv" are extra. It should have written only "l'Chol Bnei Aharon Tihyeh."

והא דקאמר במשנה תורה דריש

(h)

Implied question: We say that R. Yehudah expounds [Semuchim only] in Sefer Devarim!

ה"ה בעלמא אלא דבמשנה תורה קים ליה דכולהו מוכח או מופנה ולא חש להביא אלא אחד מהם.

(i)

Answer: Really, he expounds everywhere [that it is Muchach or Mufneh]. However, in Devarim he knows that all of them are Muchach or Mufneh. [The Gemara] saw no need to bring more than one of them [to illustrate this].

4)

TOSFOS DH v'Samich Lei Lo Yikach Ish Es Eshes Aviv

תוספות ד"ה וסמיך ליה לא יקח איש את אשת אביו

(SUMMARY: Tosfos explains why Rabanan disagree.)

ורבנן לא דרשי משום דלא יקח מפסיק בין פרשת אונס ללא יגלה.

(a)

Explanation: Rabanan do not expound this because "Lo Yikach [Ish Es Eshes Aviv]" interrupts between Parshas Ones and "Lo Yegaleh".

5)

TOSFOS DH d'Im Ken Lichtevei Gabei Arayos

תוספות ד"ה דא"כ לכתביה גבי עריות

(SUMMARY: Tosfos justifies this reason.)

דאע"ג דאיצטריך למיכתביה הכא להיקישא ללא יבא ממזר דמהכא דרשינן ממאי הוה ממזר בין לר"ע בין לרבנן בפרק החולץ (לקמן דף מט.)

(a)

Implied question: We need to write it here for the Hekesh to "Lo Yavo Mamzer." From this, both R. Akiva and Rabanan (below, 49a) expound what produces a Mamzer!

התם נמי סמוכין נינהו ודרשינן מטעם דמוכח או מופנה

(b)

Answer: Also there it is [not really a Hekesh, for they are in different verses. They are] Semuchim, and we expound them because it is Muchach or Mufneh.

וא"ת גבי מכשפה נמי לדרוש ר' יהודה דמוכחא מילתא מדלא כתיב כל שוכב עם בהמה גבי עריות

(c)

Question: R. Yehudah should expound [Semuchim] also regarding a witch, for it is Muchach, since "Kol Shochev Im Behemah" was not written in the Parshah of Arayos!

וי"ל דלא שייך גבי עריות דאין זנות לבהמה

(d)

Answer #1: Bestiality does not pertain to Arayos, for Zenus does not apply animals.

א"נ לא חשיב מוכח כיון שהלמד נכתב במקומו

(e)

Answer #2: It is not considered Muchach, since the Melamed (what teaches) is written in its place.

ומיהו לענין מופנה לא איכפת לן בהי מינייהו.

(f)

Distinction: However, regarding Mufneh, it makes no difference which is Mufneh (the Lamed (what is learned) or Melamed).

6)

TOSFOS DH Im Ken Lichtov Rachmana Lo Yikach Ish v'Gomer Lo Yegaleh Kenaf Aviv Lamah Li

תוספות ד"ה אם כן לכתוב רחמנא לא יקח איש וגו' לא יגלה כנף אביו למה לי

(SUMMARY: Tosfos discusses which part of the verse we ask about.)

מדנקט לא יגלה בלא וי"ו משמע דאכוליה קרא בעי למה לי

(a)

Inference: Since it says "Lo Yegaleh" without a Vov (the verse actually says v'Lo Yegaleh), this implies that we ask why the entire [end of the] verse is needed.

וקשה דלמא מיבעי ליה לשומרת יבם כדדרשי ליה רבנן לקמן

(b)

Question: Perhaps we need the verse to teach about his father's Shomeres Yavam, like Rabanan expound below!

ואית דגרסי ולא יגלה כנף אביו למה לי ומפרש דאאביו קא בעי למה לי דפשיטא ליה דאאביו קאי

(c)

Alternate text: Some have the text "v'Lo Yegaleh Kenaf[;] Aviv Lamah Li"? They explain that we ask why we need "Aviv", for clearly it discusses his father;

אבל לא יגלה מצי למימר דדרשי ליה לשומרת יבם כמו רבנן

1.

However, we could say that he expounds "Lo Yigaleh" to teach about Shomeres Yavam, like Rabanan.

וריב"ן פי' דשפיר גרס לא יגלה בלא וי"ו ואכוליה קרא קבעי למה לי

(d)

Defense of first text (Rivan): The text "Lo Yegaleh" without a Vov is fine. We ask why this entire [part of] the verse is needed;

דמשמע ליה להש"ס דלא מוקי ליה בשומרת יבם של אביו כיון דבלאו הכי איכא איסור יבמה לשוק ואיסור דודתו

1.

The Gemara understands that he (R. Yehudah) does not establish it to discuss his father's Shomeres Yavam, since even without this, she is forbidden due to Yevamah l'Shuk (the Isur for her to marry a stranger before doing Chalitzah) and Dodaso (his uncle's wife).

ולא מוקמינן ליה בלאוי יתירא היכא דאיכא למידרש

2.

[He holds that] we do not establish a verse to teach an additional Lav when we can expound [to teach a new Isur].

ובפ' נושאין על האנוסה (לקמן צז.) אמרי' נמי דלרבנן לא איצטריך לשומרת יבם אלא לעבור עליה בג' לאוין.

i.

Below (97a), we say that according to Rabanan, it is needed to teach about Shomeres Yavam only to be a third Lav.

4b----------------------------------------4b

7)

TOSFOS DH Michdi Kesiv u'Veged Kil'ayim v'Gomer

תוספות ד"ה מכדי כתיב ובגד כלאים וגו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the verse of "Gedilim" is not extra.)

ההוא קרא דגדילים לא מצית לאייתורי ולמימר מכדי כתיב פרשת ציצית למאי הילכתא כתביה

(a)

Implied question: We could say that the verse of "Gedilim" is extra, for we already have Parshas Tzitzis. Why did the Torah write Gedilim?

דכולה איצטריך כדדרשינן לקמן (דף ה:) גדילים ארבעה

(b)

Answer: We need the entire verse. Below (5b), we expound "Gedilim" to teach four [strings];

ודרשינן נמי על ד' כנפות ולא על ג' וה' כסותך ולא של אחרים אשר תכסה בה לרבות (הגהה בגליון) כסות סומא ולמעט שאין מכסה רובו.

1.

We expound also "Al Arba Kanfos", and not on three or five corners. "Kesuscha" (yours), and not others' garments. "Asher Techaseh Bah" excludes a blind person's garment, and a garment that does not cover most [of his body].

8)

TOSFOS DH Aval Levishah Kol Trei Mini Asar Rachmana

תוספות ד"ה אבל לבישה כל תרי מיני אסר רחמנא

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask about one material.)

וא"ת אפילו חד מינא ה"א דאסור ובלבד שיהא שוע טווי ונוז

(a)

Question: Why don't we say that even one material is forbidden, as long as it is Shu'a (smoothed), Tavuy (spun) v'Nuz (twined or woven)?

וי"ל דשעטנז משמע נמי תערובות.

(b)

Answer: "Sha'atnez" also connotes a mixture.

9)

TOSFOS DH Im Ken Lishtok Kra Minei v'Teisi Sha'atnez Sha'atnez mi'Ha'alah

תוספות ד"ה אם כן לשתוק קרא מיניה ותיתי שעטנז שעטנז מהעלא'

(SUMMARY: Tosfos explains the necessary to write Tzemer u'Pishtim regarding Sha'atnez.)

וא"ת בפ' במה מדליקין (שבת כז: ושם) קאמר רב פפא אף כל צמר ופשתים דקאמר רבי ישמעאל לאיתויי כלאים

(a)

Question: In Shabbos (27b), Rav Papa says that "also everything is wool and linen", which R. Yishmael said, includes Sha'atnez;

וקאמר התם דהא דרב פפא בדותא היא דכלאים צמר ופשתים בהדיא כתב בהו

1.

The Gemara said that this is totally wrong, for wool and linen are explicitly written regarding Sha'atnez.

ומאי קושיא והא איצטריך אף כל לאפנויי צמר ופשתים כדקאמר הכא

2.

What is difficult? We need "also everything" to make "Tzemer u'Pishtim" Mufneh, like we say here [to teach that Techeiles overrides Sha'atnez]!

וי"ל דבמסקנא דנפקא לן הפנאה לרבנן משעטנז לר' ישמעאל נמי תיפוק מהתם ותו לא איצטריך אף כל לאפנויי צמר ופשתים דכלאים.

(b)

Answer: In the conclusion, Rabanan learn from that it is Mufneh from "Sha'atnez." Also R. Yishmael learns from this, so he does not need "also everything" to make Tzemer u'Pishtim extra regarding Sha'atnez.

10)

TOSFOS DH v'Tana d'Vei R. Yishmael v'Chulei

תוספות ד"ה ותנא דבי ר' ישמעאל וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we need Tana d'Vei R. Yishmael's teaching for this.)

וא"ת בלא תנא דבי ר' ישמעאל נמי יוכל לדקדק

(a)

Question: Even without Tana d'Vei R. Yishmael, we can derive [this]!

דבגדים משמע כל בגדים דלכולהו אמר רחמנא עביד להו תכלת אלמא בבגדי פשתן נמי שרי תכלת

1.

"Begadim" connotes all garments. The Torah said to put Techeiles on them. This shows that we put Techeiles also on linen garments!

וכ"ת דה"א דלאו אכולהו אמר רחמנא דליעבד תכלת

2.

Suggestion: One might have thought that the Torah did not say to put Techeiles on all of them.

השתא נמי נימא דאצמר דוקא אמר רחמנא דליעבד תכלת ולא אפשתים

3.

Rejection: If so, also now (with Tana d'Vei R. Yishmael's teaching), we could say that the Torah said to put Techeiles only on wool garments, but not on linen!

וי"ל דודאי אי לאו תנא דבי רבי ישמעאל ה"א דשאר מיני אמר רחמנא דליעבד תכלת ולא אפשתים

(b)

Answer: If not for Tana d'Vei R. Yishmael, one might have thought that the Torah said to put Techeiles on other materials, but not for linen!

אבל לתנא דבי רבי ישמעאל דכל בגדים צמר ופשתים משמע דאתרוייהו קאי

1.

However, Tana d'Vei R. Yishmael holds that all garments are wool and linen. [The Torah] connotes that [the Mitzvah of Techeiles] applies to both of them.

דאפי' נימא בעלמא דבגד הוי או צמר או פשתים

(c)

Implied question: Perhaps "Beged" connotes wool or linen [so we need not say that Techeiles applies to both of them]!

הכא בגדיהם כתב דמשמע תרי.

(d)

Answer: Here it says "Bigdeihem", which connotes two (both of them).

11)

TOSFOS DH v'Amar Rachmana Avid Lehu Techeiles

תוספות ד"ה ואמר רחמנא עביד להו תכלת

(SUMMARY: Tosfos explains why Techeiles on a linen garment must be Sha'atnez.)

וא"ת והיכי משמע מהכא דשרי כלאים בציצית נימא דעביד להו תכלת בלא שוע טווי ונוז

(a)

Question: How does this connote that Sha'atnez is permitted in Tzitzis? Perhaps one makes Techeiles [strings] in a way that is not Shu'a Tavuy v'Nuz!

וי"ל דחוטי ציצית בעינן שיהא שוע טווי ונוז דדריש בספרי פתיל תכלת טווי ושזור וה"ה שוע דבעינן

(b)

Answer: Tzitzis strings must be Shu'a Tavuy v'Nuz. We expound in Sifri "Pesil Techeiles" Tavuy v'Shazur, and we require also Shu'a.

ויליף התם לבן מתכלת וסתם בגדים שלהן היו נמי שוע טווי וגם נוזין פירוש שזורים

1.

There we learn Lavan (white strings) from Techeiles. Their Stam Begadim [in the days of the Gemara] were Shu'a, Tavuy and also Nuzin, i.e. twined

כמו שפי' ר"ת לקמן (ד' ה: ד"ה עד) נוז שזורי היינו שזורים בסוף הטלית מקום הנחת ציצית כדאמרינן בריש המוצא תפילין (עירובין צו:) ודלמא אדעתא דשיפתא דגלימא עייפינהו

2.

This is like R. Tam explained below (5b) "Nuz is Shezuri", i.e. twined at the end of the Talis, where the Tzitzis are placed, like it says in Eruvin (96b) 'perhaps he twisted threads to attach them on the edge of a garment'!

אבל קשיא דאכתי נימא דאמר רחמנא לעביד להו תכלת בלא קשירה דלא הוי כלאים דתוכף תכיפה אחת אין חיבור

(c)

Question: Still, we could say that the Torah said to put Techeiles without tying it. This is not Kil'ayim, for one stitch is not considered connected!

ובמנחות (דף לט.) דקדק דקשר עליון דאורייתא מדשרי רחמנא כלאים בציצית

1.

In Menachos (39a), we derive that the top (first) knot is mid'Oraisa, since the Torah permitted Sha'atnez in Tzitzis!

ושמעתי בשם ר"י קלנו' דע"כ אמר רחמנא ליעביד להו תכלת בענין דהוי כלאים דאי דוקא בלא כלאים א"כ לישתוק קרא מיחדו

(d)

Answer (Ri Klonimus): We must say that the Torah said to affix Techeiles in a way that is Sha'atnez. If it were specifically without Kil'ayim, the Torah should not have said "together";

ומדאמר רחמנא עביד להו תכלת ידעי דתוכף תכיפה אחת אינו חיבור

1.

Since the Torah said to affix Techeiles [even on a linen garment], we would know that [one can attach it without Kil'ayim, i.e. we must say that] one stitch is not connected!

אלא ודאי בענין דהוי כלאים אמר רחמנא ליעביד תכלת ולא שמעינן להו מהכא מידי אי תוכף תכיפה אחת חיבור אי לא להכי איצטריך יחדו.

2.

Rather, surely the Torah said to affix Techeiles in a way that is Sha'atnez. We cannot derive from here whether or not one stitch is not considered connected. Therefore, we need "together."

12)

TOSFOS DH u'Techeiles Imra Hu

תוספות ד"ה ותכלת עמרא הוא

(SUMMARY: Tosfos observes that there was no need to say this.)

לא היה צריך לכך דבין הוא כיתנא ובין הוא עמרא יכול לדקדק דכלאים בציצית שרי

(a)

Implied question: There was no need to say this. Whether it is linen or wool, we can infer that Sha'atnez in Tzitzis is permitted!

דאמר רחמנא לבגדיהם דהוו צמר ופשתים ליעביד תכלת שהוא או כיתנא או עמרא

1.

The Torah said that on Bigdeihem, which are wool and linen, we must put Techeiles, which is wool or linen;

שאין בבגדי כהונה אלא צמר ופשתים מדכתב בהו בגדיהם

2.

This is because Bigdei Kehunah are only of wool and linen, since it says Bigdeihem;

אלא האמת אומר.

(b)

Answer: The Gemara says the truth (that Techeiles must be wool).

13)

TOSFOS DH mid'Shesh Kisna Techeiles Imra

תוספות ד"ה מדשש כיתנא תכלת עמרא

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that all of the colors are wool.)

וליכא למימר דתכלת נמי כיתנא אלא צבוע הוא תכלת וארגמן ותולעת שני עמרא

(a)

Implied question: Perhaps also Techeiles is linen, just it is dyed Techeiles, and Argamon and Tola'as Shani (crimson) are wool!

דסברא הוא דכל הצבועים מין אחד הוא מדלא חילק בהן אלא בצבע.

(b)

Answer: It is reasonable that all of these colors are one material, since the Torah distinguished between them only regarding the color.

14)

TOSFOS DH Salka Daitach Amina ked'Rava

תוספות ד"ה סלקא דעתך אמינא כדרבא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is not precise.)

לאו דוקא דרבא איירי בתר דכתיב צמר ופשתים והשתא איירי אי לא כתב צמר ופשתים

(a)

Implied question: This is not precise. Rava discusses after the Torah wrote Tzemer u'Pishtim, and here we discuss had the Torah not written Tzemer u'Pishtim!

אלא כלומר כדיוקא דרבא וה"ק קרא ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם דלבגדיהם שהם צמר ופשתים עביד ציצית

(b)

Answer: The Gemara means that this is like Rava's inference. The verse says "v'Asu Lahem Tzitzis Al Kanfei Bigdeihem" - for their garments, which are Tzemer u'Pishtim, make Tzitzis;

אבל תכלת דבתר הכי לא קאי אבגדים אלא אהכנף מין כנף

1.

However, Techeiles is written after this. It does not refer to Bigdeihem, rather, to the corner - the species of the corner.

והמקשה דפריך והא תנא דבי ר' ישמעאל לית ליה דרבא וסבור דכרבא ממש קאמר היה יכול להקשות והא רבא לבתר דכתיב צמר ופשתים קאמר.

(c)

Observation: The Makshan, who asked "Tana d'Vei R. Yishmael does not hold like Rava", thought that [the Tartzan] means that he holds just like Rava. He could have asked "Rava discusses after the Torah wrote Tzemer u'Pishtim [and Tana d'Vei R. Yishmael discusses had the Torah not written Tzemer u'Pishtim]"!

15)

TOSFOS DH v'Ha Tana d'Vei R. Yishmael Leis Lei d'Rava

תוספות ד"ה והא תנא דבי ר' ישמעאל לית ליה דרבא

(SUMMARY: Tosfos rejects another possible source to include all garments.)

דליכא למימר דמהכנף מרבה שאר בגדים כדאשכחן בפ' במה מדליקין (שבת כז. ושם) דמרבה שאר בגדים גבי שרצים מאו בגד

(a)

Implied question: Why don't we say that "ha'Kanaf" includes other garments, like we find in Shabbos (27a), that we include other garments from "Oh Beged"?

דהכנף לאו ריבויא הוא.

(b)

Answer: "Ha'Kanaf" is not an inclusion.

16)

TOSFOS DH v'Afilu Tzemer l'Pishtim u'Pishtim l'Tzemer

תוספות ד"ה ואפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר

(SUMMARY: Tosfos discusses why we say that Tana d'Vei R. Yishmael cannot hold like Rava.)

משמע הכא דתנא דבי ר' ישמעאל לית ליה דרבא

(a)

Inference: This implies that Tana d'Vei R. Yishmael holds unlike Rava.

וקשה דבפ' במה מדליקין (ג"ז שם) קאמר הש"ס הדר ביה רבא מההיא וסבר דאף כל לאתויי שרצים וסבר שפיר כתנא דבי ר' ישמעאל

(b)

Question: In Shabbos (27a), the Gemara says that Rava retracted, and holds that "Af Kol" (Tana d'Vei R. Yishmael's rule, that 'Beged' always refers to wool and linen) includes [Tum'as] Sheratzim, and he can hold like Tana d'Vei R. Yishmael! (Tana d'Vei R. Yishmael does not discuss Tzitzis.)

וצ"ל דסוגיא דהכא כר"נ בר יצחק דהתם דקאי אף כל לאיתויי ציצית א"כ הוי דלא כרבא.

(c)

Answer: We must say that our Sugya holds like Rav Nachman bar Yitzchak there, that "Af Kol" includes Tzitzis. If so, [Tana d'Vei R. Yishmael] holds unlike Rava.

17)

TOSFOS DH d'Afilu Tzemer l'Pishtan u'Pishtan l'Tzemer

תוספות ד"ה דאפילו צמר לפשתן ופשתן לצמר כו'

(SUMMARY: Tosfos permits even Lavan strings of wool in a linen garment.)

נראה דאפילו שני חוטין לבן של צמר שרי בפשתים

(a)

Assertion: Even two Lavan strings of wool are permitted in [a garment of] linen.

כדאמר במנחות אף על גב דאפשר במינו כדקאמר התם מגו דתכלת פטרה לבן נמי פוטר

(b)

Source: It says in Menachos, even though it is possible with its species, like it says there (39b), since wool [Techeiles] exempts [a linen garment], also [wool] Lavan exempts;

ולבן (מכאן מדף הבא) של פשתים נמי פוטר הצמר על ידי (הגהת הב"ח) מגו

1.

Also Lavan of linen should exempt wool [garments], through a Migo (since)!